User Tools

Site Tools


0100

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
0100 [2014/11/27 09:30]
hib [The Science of Doom]
0100 [2015/04/27 11:25]
hib [Mysteriet med vattenångan]
Line 1: Line 1:
-====== Mysteriet med vattenångan ======+===== Mysteriet med vattenångan ===== 
 + 
 +Detta avsnitt är under avveckling
  
 [{{ ::​vaexthusgasernas_inverkan_pa_stralningen2.png?​400|Solljuset utgörs till stor del av strålning på våglängder där jordens atmosfär är genomskinlig. För den långvågigare värmestrålningen från jordytan är atmosfären däremot bara delvis genomskinlig. Det mesta av värmestrålningen fångas upp av vattenånga,​ koldioxid och andra växthusgaser.}}]Det är märkligt svårt att hitta uppgifter om hur mängden vattenånga har förändrats de senaste decennierna. Det är en ju en avgörande fråga då vattenånga är den i särklass starkaste växthusasen. [{{ ::​vaexthusgasernas_inverkan_pa_stralningen2.png?​400|Solljuset utgörs till stor del av strålning på våglängder där jordens atmosfär är genomskinlig. För den långvågigare värmestrålningen från jordytan är atmosfären däremot bara delvis genomskinlig. Det mesta av värmestrålningen fångas upp av vattenånga,​ koldioxid och andra växthusgaser.}}]Det är märkligt svårt att hitta uppgifter om hur mängden vattenånga har förändrats de senaste decennierna. Det är en ju en avgörande fråga då vattenånga är den i särklass starkaste växthusasen.
0100.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)