User Tools

Site Tools


0100

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
0100 [2013/12/25 21:34]
hib [The Science of Doom]
0100 [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Mysteriet med vattenångan ======+===== Mysteriet med vattenångan ===== 
 + 
 +Detta avsnitt är under avveckling
  
 [{{ ::​vaexthusgasernas_inverkan_pa_stralningen2.png?​400|Solljuset utgörs till stor del av strålning på våglängder där jordens atmosfär är genomskinlig. För den långvågigare värmestrålningen från jordytan är atmosfären däremot bara delvis genomskinlig. Det mesta av värmestrålningen fångas upp av vattenånga,​ koldioxid och andra växthusgaser.}}]Det är märkligt svårt att hitta uppgifter om hur mängden vattenånga har förändrats de senaste decennierna. Det är en ju en avgörande fråga då vattenånga är den i särklass starkaste växthusasen. [{{ ::​vaexthusgasernas_inverkan_pa_stralningen2.png?​400|Solljuset utgörs till stor del av strålning på våglängder där jordens atmosfär är genomskinlig. För den långvågigare värmestrålningen från jordytan är atmosfären däremot bara delvis genomskinlig. Det mesta av värmestrålningen fångas upp av vattenånga,​ koldioxid och andra växthusgaser.}}]Det är märkligt svårt att hitta uppgifter om hur mängden vattenånga har förändrats de senaste decennierna. Det är en ju en avgörande fråga då vattenånga är den i särklass starkaste växthusasen.
Line 75: Line 77:
  
 === Kommentar === === Kommentar ===
-Begreppet "​thermal tropopause"​ är obekant. Det jag närmast tänker på är "​thermal troposphere"​(([[http://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Special:​Search&​search=thermal+troposphere&​redirs=1&​profile=default|Wikipedia]])) resp "​Tropopause"​(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Tropopause|Wikipedia]])) Tidigare studier har fokuserat på området över 16 km höjd. Den aktuella studien omfattar tre skikt som omfattar -2 km till +10 km utgående från tropopausen för olika breddgrader.+Begreppet "​thermal tropopause"​ är obekant. Det jag närmast tänker på är "​thermal troposphere"​(([[http://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Special:​Search&​search=thermal+troposphere&​redirs=1&​profile=default|Wikipedia]])) resp "​Tropopause"​(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Tropopause|Wikipedia]])). Se även Determination of tropopause height and structure(([[https://​ams.confex.com/​ams/​19Fluid17Middle/​webprogram/​Paper227085.html|Determination of tropopause height and structure, American Meterology Meteorological Society]])) 
 + 
 +Tidigare studier har fokuserat på området över 16 km höjd. Den aktuella studien omfattar tre skikt som omfattar -2 km till +10 km utgående från tropopausen för olika breddgrader.
  
 Troposfärens höjd varierar med breddgraden. Vid tropikerna är höjden 20 km, vid mellanlatituderna 17 km och polarregionerna 7 km. Troposfären kännetecknas av sjunkande temperatur vid högre höjd. Ovanför troposfären finns stratosfären. På lägre höjd är där temperaturen konstant och på högre höjd stiger temperaturen. Området mellan troposfären och stratosfären där temperaturen inte längre sjunker kallas tropopausen (TP).  Troposfärens höjd varierar med breddgraden. Vid tropikerna är höjden 20 km, vid mellanlatituderna 17 km och polarregionerna 7 km. Troposfären kännetecknas av sjunkande temperatur vid högre höjd. Ovanför troposfären finns stratosfären. På lägre höjd är där temperaturen konstant och på högre höjd stiger temperaturen. Området mellan troposfären och stratosfären där temperaturen inte längre sjunker kallas tropopausen (TP). 
Line 94: Line 98:
   OLR = σT<​sub>​s</​sub><​sup>​4</​sup>​-G   OLR = σT<​sub>​s</​sub><​sup>​4</​sup>​-G
  
-σT<​sub>​s</​sub><​sup>​4</​sup>​ är strålningen från jordens yta vid temperaturen T<​sub>​s</​sub>​ (Stefan-Boltzmanns lag(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Stefan%E2%80%93Boltzmanns_lag|Stefan–Boltzmanns lag]]))). σ betecknar Stefan-Boltzmanns konstant ​med värdet +σT<​sub>​s</​sub><​sup>​4</​sup>​ är strålningen från jordens yta vid temperaturen T<​sub>​s</​sub>​ (Stefan-Boltzmanns lag(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Stefan%E2%80%93Boltzmanns_lag|Stefan–Boltzmanns lag, Wikipedia]]))). σ betecknar Stefan-Boltzmanns konstant.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Stefan%E2%80%93Boltzmanns_konstant|Stefan–Boltzmanns konstantWikipedia]]))
- +
-  σ = 5,67·10−8 W m-2 K-4 +
  
 Strålningen från jordens yta minus växthuseffekten är mängden strålning som försvinner ut i rymden. G består av växthuseffekten vid molnfri himmel (G<​sub>​clear</​sub>​) och den långvågiga effekten av moln (G<​sub>​cloud</​sub>​). Strålningen från jordens yta minus växthuseffekten är mängden strålning som försvinner ut i rymden. G består av växthuseffekten vid molnfri himmel (G<​sub>​clear</​sub>​) och den långvågiga effekten av moln (G<​sub>​cloud</​sub>​).
Line 102: Line 104:
 Vid de kallare polerna blir G<​sub>​clear</​sub>​ mindre för att strålningen där är lägre än vid ekvatorn. Vid 30°C utstrålar ytan 480 W/​m<​sup>​2</​sup>​ och vid 0°C utstrålar ytan 315W/​m<​sup>​2</​sup>​. En stor del av ändringen i västhuseffekten ​ G<​sub>​clear</​sub>​ beror helt enkelt av ändringen i yttemperaturen. (([[http://​scienceofdoom.com/​2010/​05/​30/​clouds-and-water-vapor-part-one/​|Clouds and Water Vapor – Part One, The Science of Doom]])) Vid de kallare polerna blir G<​sub>​clear</​sub>​ mindre för att strålningen där är lägre än vid ekvatorn. Vid 30°C utstrålar ytan 480 W/​m<​sup>​2</​sup>​ och vid 0°C utstrålar ytan 315W/​m<​sup>​2</​sup>​. En stor del av ändringen i västhuseffekten ​ G<​sub>​clear</​sub>​ beror helt enkelt av ändringen i yttemperaturen. (([[http://​scienceofdoom.com/​2010/​05/​30/​clouds-and-water-vapor-part-one/​|Clouds and Water Vapor – Part One, The Science of Doom]]))
  
-<WRAP center round info 60%+===== Synpunkter? ===== 
-Under bearbetning+<html
-</WRAP>+<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=0100"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​ 
 +<​script>​ 
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){ 
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​ 
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m) 
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​ 
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​ 
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​ 
 +</​script>​ 
 +<!-- Index --> 
 +</html>
  
  
0100.1388003698.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)