User Tools

Site Tools


energi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

energi [2019/04/07 13:48]
energi [2021/06/02 16:14] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Energi ======
 +Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete.
 +
 +Detta avsnitt innehåller uppgifter om energi som sådant och översikter av flera energislag. I övrigt hänvisas till andra avsnitt, t.ex.\\
 +[[fossila_braenslen|Fossila bränslen]]\\
 +[[etanol|Etanol]]\\
 +[[foernyelsebart|Förnyelsebar energi]]\\
 +[[kol|Kol]]\\
 +[[naturgas|Naturgas]]\\
 +[[petroleum|Olja,​ Petroleum]]\\
 +[[solenergi|Solenergi/​solceller]]\\
 +[[vindkraft|Vindkraft]]\\
 +
 +===== Utvecklingen 2014 =====
 +
 +Enligt IEA ökar produktionen av energi. 1974 producerades 6.101 Mtoe(([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​MTOE|MTOE (2016-09-29)]])). 2914 uppgick produktionen till hela 13 699 Mtoe. Ökningen per år blir 3%.
 +
 +<​html>​
 +<​!-- ​
 +https://​google-developers.appspot.com/​chart/​interactive/​docs/​gallery/​columnchart
 +-->
 +<script type="​text/​javascript"​ src="​https://​www.google.com/​jsapi"></​script>​
 +    <script type="​text/​javascript">​
 +      google.load("​visualization",​ "​1",​ {packages:​["​corechart"​]});​
 + google.setOnLoadCallback(drawChart);​
 + function drawChart() {
 +
 +  var data = google.visualization.arrayToDataTable([
 +    ['​Energislag',​ '​1973',​ '​2014'​],​
 +    ['​Olja',​ 46.2, 31.3],
 +    ['​Kol', ​ 24.5, 28.6],
 +    ['​Naturgas', ​ 16.0, 21.2],
 +    ['​Biogas', ​ 10.5, 10.3],
 +    ['​Vattenkraft', ​ 1.8, 2.4],
 +    ['​Kärnkraft', ​ 0.9, 4.8],
 +    ['​Övrigt', ​ 0.1, 1.4]
 +  ]);
 +
 +  var options = {
 +    title: 'Olika energislags andel av världsproduktionen av energi',​
 +    hAxis: {title: '​%',​ titleTextStyle:​ {color: '​black'​}},​
 +    hAxis: {baselineColor:'​black'​},​
 +    legend: { position: '​bottom',​ maxLines: 3 },
 +    backgroundColor:​ '#​FFFFCC',​
 +    vAxis: {minValue: 0}
 +  };
 +
 +  var chart = new google.visualization.ColumnChart(document.getElementById('​Supply by fuel'​));​
 +  chart.draw(data,​ options);
 +}
 +</​script>​
 +<div id="​Supply by fuel" style="​width:​ auto; height: 250px;"></​div>​
 +<​p><​a style="​font-size:​ 70%;" href="​http://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Cost_of_electricity_by_source&​oldid=646724938#​Estimates">​
 +1. Världsproduktionen inkluderar internationell luftfart och internationella bunkring
 +2. Kol inkluderar torv and oljeskiffer.
 +3. Övrigt inkluderar geotermisk, sol, vind, etc</​a>​
 +<span style="​font-size:​ 70%;">​Källa:​ <a  href="​http://​www.iea.org/​publications/​freepublications/​publication/​KeyWorld2016.pdf">​International Energy Agency Key world energy statistics</​a></​span></​p>​
 +</​html>​
 +
 +Produktionen har ökat av samtliga energislag. Den största förändringen är att produktionen i Kina. OECD har minskat sin andel produktion av energi från 61% till 38%, men då samtidigt världsproduktionen ökat har OECDs produktion ökat från 3.721 till 5.205 Mtoe.
 +
 +===== Den totala energiproduktionen i världen =====
 +
 +[{{ ::​world_total_primary_energy_production.jpg?​330|<​html>​Källa:​ <a href="​https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Energy_development&​oldid=743448008">​Energy development,​ Wikipedia (2016-10-09)</​a></​html>​}}] Som framgår av diagrammet ökar alla världsdelar sin produktion av energi förutom Europa.
 +
 +Energiproduktion är en oegentlig benämning på processen där energi från primära energikällor omvandlas till energi hos en för människan användbar energibärare,​ till exempel elektricitet (se artikeln elproduktion) eller värme.(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Energiproduktion&​oldid=29493841|Energiproduktion,​ Wikipedia (2015-02-13)]]))
 +
 +==== Den energiproduktionen i Sverige ====
 +
 +
 +/HIB 2016-10-14
 +<​html><​hr></​html>​
 +===== Utvecklingen =====
 +
 +Återvinningsbar energi och kärnkaft är de källor som växer snabbast, vardera med 2,5% per år. Fossila bränslen fortsätter att förse nästan 80 % av världens energi fram till 2040. Gas är den snabbast växande fossila bränslet under perioden (1,7%/år). Användningen av kol växer snabbare än olja fram till 2030 främst beroende på Kinas konsumtion av kol.
 +
 +Industrin fortsätter att använda den största delen av energin. Baserat på regler om begränsning av användning av fossilt bränsle kommer koldioxidutsläppen öka från 32 billioner metric tons 2010 till 36 billion metric tons 2020 och till 45 billioner metric tons 2040. Det innebär en ökning med 46%. (([[http://​www.eia.gov/​forecasts/​ieo/​|International Energy Outlook 2013 (2013-07-25)]] ))
 +
 +===== Kostnadsjämförelse =====
 +Det är mycket komplicerat att jämföra kostnaderna för olika metoder att skapa elektricitet. ​
 +
 +Levelized Cost of Energy (LCOE) är den genomsnittliga kostnad som uppstår vid användning av en speciell källa. I denna kostnad ingår initial investering,​ skötsel, underhåll, bränslekostnad och kapitalkostnad. ​
 +
 +USAs energidepartement gjorde 2013 en beräkning av LCOE för ett antal olika energislag.
 +
 +<​html>​
 +<​!-- ​
 +https://​google-developers.appspot.com/​chart/​interactive/​docs/​gallery/​columnchart
 +-->
 +<script type="​text/​javascript"​ src="​https://​www.google.com/​jsapi"></​script>​
 +    <script type="​text/​javascript">​
 +      google.load("​visualization",​ "​1",​ {packages:​["​corechart"​]});​
 + google.setOnLoadCallback(drawChart);​
 + function drawChart() {
 +
 +  var data = google.visualization.arrayToDataTable([
 +    ['​Energislag',​ '2012 USD/​MWh'​],​
 +    ['​1',​ 95.6],
 +    ['​2', ​ 115.9],
 +    ['​3', ​ 147.4],
 +    ['​4', ​ 66.3],
 +    ['​5', ​ 96.1],
 +    ['​6', ​ 47.9],
 +    ['​7', ​ 102.6],
 +    ['​8', ​ 80.3],
 +    ['​9', ​ 204.1],
 +    ['​10', ​ 130.0],
 +    ['​11', ​ 243.1],
 +    ['​12', ​ 84.5]
 +  ]);
 +
 +  var options = {
 +    title: '​Uppskattad kostnad LCOE',
 +    hAxis: {title: '',​ titleTextStyle:​ {color: '​black'​}},​
 +    hAxis: {baselineColor:'​black'​},​
 +    legend: { position: '​bottom',​ maxLines: 3 },
 +    backgroundColor:​ '#​FFFFCC',​
 +    vAxis: {minValue: 0}
 +  };
 +
 +  var chart = new google.visualization.ColumnChart(document.getElementById('​asyl_2000-2014'​));​
 +  chart.draw(data,​ options);
 +}
 +</​script>​
 +<div id="​asyl_2000-2014"​ style="​width:​ auto; height: 250px;"></​div>​
 +<​p><​a style="​font-size:​ 70%;" href="​http://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Cost_of_electricity_by_source&​oldid=646724938#​Estimates">​Cost of electricity by source, Estimates, Wikipedia (2015-02-15)</​a></​p>​
 +</​html>​
 +1. Vanligt kol\\
 +2. Integrated Coal-Gassification Combined Cycle (IGCC). Förgasat kol.(([[http://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Integrated_gasification_combined_cycle&​oldid=636450029|Integrated gasification combined cycle (2014-12-03)]]))\\
 +3. Förgasad kol med CSS. CSS betyder Capture and Storage vilket innebär att koldioxid infångas och lagras i exempelvis ihåligheter i marken, t.ex. efter utvinning av olja.(([[http://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Carbon_capture_and_storage&​oldid=646949696|Carbon capture and storage (2015-02-13)]]))\\
 +4. Naturgas. Natural Gas Fired, Conventional Combined Cycle. (([[http://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Combined_cycle&​oldid=647692435|Combined cycle (2015-02-15)]]))\\
 +5. Kärnkraft\\
 +6. Bergvärme\\
 +7. Biomassa\\
 +8. Landbaserad vindkraft\\
 +9. Havsbaserad vindkraft\\
 +10. Solceller\\
 +11. Solfångare\\
 +12. Vattenkraft
 +===== Sverige =====
 +==== Energimyndigheten ====
 +Energimyndigheten verkar inom olika samhällssektorer för att skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning.(([[https://​www.energimyndigheten.se/​Om-oss/​|Om oss, Energimyndigheten]]))
 +
 +==== Telge Energi ====
 +Den 15 oktober har Marknadsdomstolen fattat beslut som
 +innebär förbud – kopplade till vite om en miljon kronor utifrån
 +samtliga fyra yrkanden – för Telge Energi att i sin marknadsföring misskreditera konkurrenter. Detta vare sig det handlar om att smutskasta konkurrenter eller att spela på människors
 +rädsla, oro och eller fruktan. (([[http://​www.svenskenergi.se/​Global/​Dokument/​Svensk%20Energi.NU/​SvenskenergiNU_nr9_2014.pdf|Bixia fick alla rätt mot Telge
 +Energi i Marknadsdomstolen - En kraftfull markering]])) (([[http://​www.marknadsdomstolen.se/​Filer/​Avg%C3%B6randen/​Dom2014-9.pdf|Marknadsdomstolen Dom mellan Bixia och Telge Energi]]))
 +===== Länders energiproduktion =====
 +==== Ryssland ====
 +
 +Ryssland är den näst största producenten av gas och den tredje största av flytande bränsle i världen. Trots de betydande tillgången på kol är produktionen begränsad. Rysslands ekonomo är i hög grad beroende av sina koltillgångar. Inkomsterna från olja och gas utgör mer än 50% av statens intäkter.(([[http://​www.businessinsider.com/​countries-with-most-energy-reserves-2014-2?​op=1&​IR=T|Russia,​ Business Insider (2014-02-13)]])) (([[http://​www.eia.gov/​countries/​country-data.cfm?​fips=RS|Russia,​ EIA (2013-11-26)]]))
 +
 +
 +==== Källor ====
 +  * [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Energi|Energi,​ Wikipedia]]
 +  * [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Energy|Energy,​ Wikipedia]]
 +  * [[http://​www.regeringen.se/​sb/​d/​2415|Energi,​ Regeringen]]
 +  * [[https://​www.energimyndigheten.se/​|Energimyndigheten]]
 +  * [[http://​energifakta.com/​|Energifakta]]
 +  * [[http://​www.ekonomifakta.se/​Fakta/​Energi/​|Energi,​ Ekonomifakta]]
 +  * [[http://​www.eia.gov/​countries/​country-data.cfm?​fips=SW|Overview data for Sweden, EIA]]
 +  * [[http://​www.iea.org/​statistics/​|Search statistics by country, IEA]]
 +  * [[http://​www.svenskenergi.se|Svensk energi]]
 +
 +===== Synpunkter? =====
 +<​html>​
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=energi"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​
 +<​script>​
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m)
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​
 +</​script>​
 +</​html>​