Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/humanist/public_html/klimatfakta/inc/parser/handler.php on line 1552

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/humanist/public_html/klimatfakta/inc/parser/handler.php:1552) in /home/humanist/public_html/klimatfakta/inc/actions.php on line 38

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/humanist/public_html/klimatfakta/inc/parser/handler.php:1552) in /home/humanist/public_html/klimatfakta/lib/tpl/dokuwiki/main.php on line 12
ipcc [Klimatfakta]

User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

ipcc

IPCC Internationell Panel on Climate Change

FN:s klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, - IPCC)1) är en mellanstatlig organisation som etablerades 1988 av två FN-organ, Världsmeteorologiska organisationen, WMO2) och FN:s miljöorgan UNEP 3), för att förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan.

IPCC ska analysera - på ett uttömmande, objektivt, öppet och transparent sätt - den vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska information som är relevant för att förstå den vetenskapliga grunden till riskbedömningen av klimatförändring orsakad av människan, dess möjliga påverkan och möjligheter till anpassning och mildring av effekterna.4)

Det finns stark kritik mot IPCC. Min uppfattning är att det är nödvändigt med en återkommande sammanställning av forskningen inom klimatområdet, som kan ligga till grund för diskussion och beslut om samhällsförändringar som klimatförändring kan medföra. Avgränsningen av IPCCs arbete till mänsklig påverkan är olycklig. Givetvis måste ändringar ske även om klimatet ändras av andra orsaker än mänsklig aktivitet. /red

Organisation

IPCC är en av ett väldigt stort antal organisationer inom FN som arbetar med klimatet. Se vidare Klimatorganisationer, FN


IPCC Assessment Report (AR5)

Arbetet med IPCC femte Assessment Report (AR5) pågår. Rapporter från IPCCs arbetsgrupper (WG) och en syntesrapport (SYR) kommer att färdigställas under 2013/2014:

 • WG I: The Physical Science Basis 23-26 September 2013, Stockholm, Sweden
 • WG II: Impacts, Adaptation and Vulnerability 25-29 March 2014, Yokohama, Japan
 • WG III: Mitigation of Climate Change 7-11 April 2014, Berlin, Germany (tbc)
 • AR5 Synthesis Report (SYR) 27-31 October 2014, Copenhagen, Denmark

Den senaste Assessment Report (AR4) utkom 2007.

WG I: The Physical Science Basis

Rapporten från WG1 fastställdes 23-26 September 2013, Stockholm, Sweden

IPCC har publicerat två dokument inom ramen för AR5.

 • Summery for Policymakers. Detta dokument är ett “final draft”. Det finns numera även ett dokument med fel i rapportutkastet.5)
 • Report. Detta dokument är också ett “final draft” och har påskriften“Do Not Cite, Quote or Distribute”. Påskriften är ointressant då IPCC genom att göra den allmänt tillgänglig och inte ingripigt mot överträdelser visar att den inte behöver följas. Begränsningen ligger inte heller i linje med IPCCs COMMUNICATIONS STRATEGY6) framgår det att The Panel’s communications approach and activities should, at all times, be consistent with the IPCC overarching principles of objectivity, openness and transparency./Red. Hela rapporten har 2216 sidor, men kapitlen kan laddas ned var för sig.

AR5-Rapporten består bl.a. av följande kapitel:

Dokumenten består av redovisning av vetenskapliga studier samt resultat av “projektioner”.

Homogenisering

Homogenisera betyder “göra enhetligt”. I klimatforskningen betyder det att ändra eller ta med andra indata, ta bort indata som inte passar, ändra beräkningsregler, göra interpolationer på olika sätt. Mm. Med homogenisering och justeringar i modellerna blir det möjligt att uppnå acceptabel överensstämmelse mellan historiska data och motsbvarande modellresultat. Sådana justeringar ger emellertid inte underlag för modeller gällande framtiden, då observationer saknas.7) Ett exempel på homogenisering ges i Reconciling warming trends av Gavin Schmidt. 8)

Uppvärmningspausen 1999-

Sedan i vart fall 1999 har stigen av atmosfärens temperatur upphört. Av de 114 simuleringar av utvecklingen som gjorts inom IPCC så visade 111 för hög temperatur. Anledningen kan vara klimatets normala föränderlighet eller fel i simuleringen. 9)

Kritik mot AR5

Projektioner i AR5

IPCC gör projektioner, inte prognoser, av den framtida utvecklingen med hjälp av modeller. Dessa modeller simulerar förändringar baserat på scenarier med mänsklig påverkan. En ny uppsättning av scenarier kallade Representative Concentration Pathways (RCPs)10) har använts för nya klimatsimuleringar inom ramen för Coupled Model Intercomparison Project11) Phase 5 (CMIP5)12) av World Climate Research Program13).

En RPC beskriver en möjlig klimatutveckling beroende på hur mycket växthusgaser som släpps ut de år som kommer.14)

RCP2,6

 • Än mer stringent klimatpolitik.
 • Låg energiintensitet.
 • Minskad användning av olja.
 • Jordens befolkning ökar till 9 miljarder.
 • Ingen väsentlig förändring i arealen betesmark.
 • Ökning av arealen jordbruksmark på grund av bioenergiproduktion.
 • Utsläppen av metan minskar med 40 procent.
 • Utsläppen av koldioxid ligger kvar på dagens nivå fram till 2020 och kulminerar därefter. Utsläppen är negativa år 2100.
 • Halten av koldioxid i atmosfären kulminerar omkring år 2050, följt av en måttlig minskning till drygt 400 ppm år 2100.

RCP4,5

 • Stringent klimatpolitik.
 • Lägre energiintensitet.
 • Omfattande skogsplanteringsprogram.
 • Lägre arealbehov för jordbruksproduktion, bland annat
 • till följd av större skördar och förändrade konsumtionsmönster.
 • Befolkningsmängd: något under 9 miljarder.
 • Utsläppen av koldioxid ökar något och kulminerar omkring 2040.

RCP6

 • Stort beroende av fossila bränslen.
 • Lägre energiintensitet än i RCP8,5.
 • Arealen åkermark ökar, men betesmarkerna minskar.
 • Befolkningen ökar till strax under 10 miljarder.
 • Stabiliserade utsläpp av metan.
 • Utsläppen av koldioxid kulminerar 2060 på en nivå som är 75 procent högre än idag och minskar sedan till en nivå 25 procent över dagens.

RCP8

 • Koldioxidutsläppen är tre gånger dagens.
 • Metanutsläppen ökar kraftigt.
 • Jordens befolkning ökar till 12 miljarder vilket leder till ökade anspråk på betes- och odlingsmark för jordbruksproduktion.
 • Teknikutvecklingen mot ökad energieffektivitet fortsätter, men långsamt.
 • Stort beroende av fossila bränslen.
 • Hög energiintensitet.
 • Ingen tillkommande klimatpolitik.

Projektionerna är namngivna efter möjlig radiative forcing år 2100 i W/m2.

Projektionerna i Summery for Policymakers gäller för perioden 2081-2100 i förhållande till perioden 1986-2005 om annat inte sägs. 15)

Projektioner och observationer

Källa: 95% of Climate Models Agree: The Observations Must be Wrong, Roy W. Spencer 16)

Roy W. Spencer har gjort en jämförelse mellan projektionerna och det faktiska utfallet. He is Principal Research Scientist at the University of Alabama in Huntsville in 2001, he was a Senior Scientist for Climate Studies at NASA’s Marshall Space Flight Center, where he and Dr. John Christy received NASA’s Exceptional Scientific Achievement Medal for their global temperature monitoring work with satellites.


IPCC AR5 WGII: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability

(Denna rapport från IPCC publicerades 140230. in avsikt är att i avsnittet om IPCC ge en kortfattad översiktlig redovisning av IPCCs sammanfattning. Uppgifter i den tekniska rapporten arbetas in i respektive avsnitt med referens till rapporten i fotnoter. /red)

Observerad påverkan, sårbarhet och exponering

Bevisen för klimatförändringars påverkan är störst och mest omfattande på naturliga system. Viss påverkan på mänskliga system har också kunnat kopplas till klimatförändringar, med större och mindre bidrag från klimatförändringar som kunnat åtskiljas från annan inverkan.

Glaciärer fortsätter at minska. Permafrosten blir varmare och tinar. Endast ett fåtal arter har dött ut på grund av klimatet.

Skördar har påverkat negativt mer än positivt17). Inverkan på hälsan är relativt begränsad.

Klimatförändringar orsakar extrema klimathändelser, t.ex. värmeböljor, torka, översvämningar, cykloner och skogsbränder, som påverkar vissa ekosystems och mänskliga system. Klimatrelaterade risker förvärrar andra stressfaktorer, ofta med negativa utfall för försörjningsmöjligheter, särskilt för människor som lever i fattigdom.18)

Kritik mot AR5 WGII

I samband med offentliggörandet av rapporten från WGII meddelande Richard Tol19), ekonomiprofessor i Sussex i Storbritannien, att han valt att lämna sitt uppdrag som delförfattare därför att han tyckte att rapporten är för alarmistisk. Han vill fokusera på goda effekter som klimatförändringarna leder till.20) 21)

Källor

IPCC AR5 WGIII: Climate Change 2014: Mitigation to Climate Change

I den tredje delen av AR5 görs en inledande sammanfattning. I den drar IPCC sex slutsatser:

1. Sedan AR4 (2007) har utsläppen av GHG22) fortsatt att öka och nådde 49,5 billion23) ton med CO2-ekvivalenter24) 25) 2010, högre än någon annan gång tidigare26) med en osäkerhet i bedömningen av +/- 10 % vid 90% konfidensintervall27).

Frågor

 • Hur eniga är forskarna om IPCCs bedömningar?
 • Vilka är ledamöter av panelen?
 • Vilka representerar Sverige i panel och hur utses dessa?
 • Hur fattas beslut om Sveriges agerande i panelen?
 • Hur förhåller sig IPCC till UNEP?

Källor

Synpunkter?

Kom gärna med synpunkter på Klimatfakta

ipcc.txt · Last modified: 2021/06/02 14:14 (external edit)