User Tools

Site Tools


klimatcykler

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

klimatcykler [2017/04/15 13:40]
klimatcykler [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Klimatcykler =====
  
 +En klimatcykel är en återkommande svängning av den globala eller regionala klimatet. Dessa växlingar i atmosfärens och havsytans temperatur, nederbörden,​ mm kan vara kvasiperiodiska och förekomma/​återkomma inom ett år, eller inom längre perioder. De är inte alltid perfekt periodiska vilket försvårar analysen av dess inverkan på klimatet.
 +
 +Ett välkänt exempel på cykel är  El Niño Southern Oscillation,​ även kallad ENSO, som primärt påverkar havens yttemperatur utefter centrala och östra Stilla havet och den tropiska syamerikanska västkusten,​ men inverkar på klimatet runt hela jorden. ​
 +
 +Tecken på klimatförändringar upptäcks genom undersökningar av geologiska fynd som upptäcks i glaciärer, sjöbottnar,​ trädringar och annat.
 +
 +Många cykler bygger på hypoteser utan kännedom om deras orsaker. Här är exemple på cykler:
 +
 +  * {{ ::​ice_age_temperature.png?​320|}}istider
 +  * nordafrikanska cykeln
 +  * Atlantic Multidecadal Oscillation,​ AMO
 +  * El Niño Southern Oscillation,​ ENSO. återkommer 2 till 7 år.
 +  * Pacific decadal oscillation,​ PDO
 +  * Interdecadal Pacific Oscillation ​
 +  * Arktiska cykeln, AO
 +  * North Atlantic Oscillation,​ NAO
 +  * Nort Pacifik Oscillation,​ NPO
 +  * Sunspot cykel
 +  * Quasi-biennial oscillation
 +  * 60 års cykeln
 +
 +Vissa cykler beror på samverkan mellan andra cykler. Arctic dipole anomaly består bl.a. av den arktiska och den nordatlantiska cyklerna.((https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Climate_oscillation&​oldid=745225203|Climate oscillation,​ Wikipedia))
 +
 +==== Istider ====