User Tools

Site Tools


klimatforskningen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
klimatforskningen [2015/03/18 12:55]
hib [Statistik]
klimatforskningen [2019/04/07 13:48]
127.0.0.1 external edit
Line 17: Line 17:
 === Opinionsundersökningar === === Opinionsundersökningar ===
  
 +Opinionsundersökning är en metodisk insamling av åsikter från personer. Opinionsundersökning görs oftast i samhällsfrågor,​ ibland handlar de också om kunskaper, förväntningar eller faktiskt beteende såsom valdeltagande,​ (Valprognoser) men också åsikter om marknadsföring (marknadsundersökning) rörande kommersiella produkter.
 +
 +Metodfel och mätfel i samband med statistiska urvalsundersökningar kan delas in i två olika slags fel, osystematiska och systematiska. Det osystematiska,​ slumpmässiga felet uppstår alltid och kan uttryckas med hjälp av en felmarginal,​ med vilket menas halva längden av konfidensintervallet. Med tusen svarande personer i en opinionsundersökning är en konventionellt beräknad felmarginal med 95% konfidensnivå runt två-tre procentenheter,​ något mindre runt 4-procentsspärren. ​
 +
 +Den här typen felmarginal innefattar inte systematiska fel. Dessa uppstår ur alla andra källor till osäkerhet, bland andra svarsbortfall av olika slag, mätfel (folk svarar fel av misstag eller med vilje) eller att en del personer aldrig kan nås med det eller de kontaktsätt som används i urvalsundersökningen (s.k. undertäckning). De systematiska felen är svårare att nå kunskap om, och ofta diskuteras systematiska fel bara på ett översiktligt sätt eller inte alls.(([[http://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Opinionsunders%C3%B6kning&​oldid=29415289|Opinionsundersökning (2015-01-30)]]))
 +
 +=== Exempel på tolkningsproblem ===
 +
 +Tino Sannandaij har redovisat hur skillnader i genomförande av opinionsundersökningar kan ge olika svar trots likartade frågor under samma period.(([[http://​www.tino.us/​2015/​03/​attityder-till-invandring-i-opinionsundersokningar/​|Attityder till invandring i opinionsundersökningar (2015-03-18)]]))
  
 == Konfidensintervall == == Konfidensintervall ==
klimatforskningen.txt · Last modified: 2019/08/20 20:30 by hansiwan