User Tools

Site Tools


klimatforskningen

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Previous revision
klimatforskningen [2017/04/15 13:40]
klimatforskningen [2019/08/20 20:30] (current)
hansiwan
Line 1: Line 1:
 +====== Klimatforskningen ======
 +
 +Lekmannen, utan djupare kunskap, som ska ta ställning till de många frågor som väcks inom och av klimatforskningen,​ behöver värdera olika forskningsresultat. Ett sätt att ta hjälp är att lyssna till personer eller institutioner som har större möjligheter att bedöma ​ kvaliteter i vetenskapliga arbeten.
 +
 +Den mest etablerade institutionen är IPCC, FNs klimatpanel,​ som värderar vetenskapliga rapporter och publicerar sammanfattningar av det vetenskapliga läget. ​
 +
 +Det finns ett flertal andra institutioner som utger rapporter, som då oftast behandlar delar av det omfattande klimatvetenskapliga området.
 +
 +===== Vetenskap =====
 +
 +Avsikten med detta avsnitt är att informera om vetenskaplig metodik.
 +
 +Den vetenskapliga metoden försöker att förklara naturen på ett reproducerbart sätt.(([[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Scientific_method|Scientific method, Wikipedia (2014-02-27) ]]))
 +
 +==== Statistik ====
 +
 +=== Opinionsundersökningar ===
 +
 +Opinionsundersökning är en metodisk insamling av åsikter från personer. Opinionsundersökning görs oftast i samhällsfrågor,​ ibland handlar de också om kunskaper, förväntningar eller faktiskt beteende såsom valdeltagande,​ (Valprognoser) men också åsikter om marknadsföring (marknadsundersökning) rörande kommersiella produkter.
 +
 +Metodfel och mätfel i samband med statistiska urvalsundersökningar kan delas in i två olika slags fel, osystematiska och systematiska. Det osystematiska,​ slumpmässiga felet uppstår alltid och kan uttryckas med hjälp av en felmarginal,​ med vilket menas halva längden av konfidensintervallet. Med tusen svarande personer i en opinionsundersökning är en konventionellt beräknad felmarginal med 95% konfidensnivå runt två-tre procentenheter,​ något mindre runt 4-procentsspärren. ​
 +
 +Den här typen felmarginal innefattar inte systematiska fel. Dessa uppstår ur alla andra källor till osäkerhet, bland andra svarsbortfall av olika slag, mätfel (folk svarar fel av misstag eller med vilje) eller att en del personer aldrig kan nås med det eller de kontaktsätt som används i urvalsundersökningen (s.k. undertäckning). De systematiska felen är svårare att nå kunskap om, och ofta diskuteras systematiska fel bara på ett översiktligt sätt eller inte alls.(([[http://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Opinionsunders%C3%B6kning&​oldid=29415289|Opinionsundersökning (2015-01-30)]]))
 +
 +=== Exempel på tolkningsproblem ===
 +
 +Tino Sannandaij har redovisat hur skillnader i genomförande av opinionsundersökningar kan ge olika svar trots likartade frågor under samma period.(([[http://​www.tino.us/​2015/​03/​attityder-till-invandring-i-opinionsundersokningar/​|Attityder till invandring i opinionsundersökningar (2015-03-18)]]))
 +
 +== Konfidensintervall ==
 +Konfidensintervall är inom matematisk statistik en skattning av osäkerheten associerad med skattningar av populationsparametrar som har tagits fram med hjälp av stickprovsdata. Konfidensintervallet bestäms för en given konfidensgrad. (([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​=Konfidensintervall&​oldid=29464986|Konfidensintervall,​ Wikipedia (2014-09-11) ]]))
 +
 +Om konfidensgraden sätts till 95% innebär det att om man gör ett nytt urval ur en population så kommer dess fördelning i 95 fall av 100 bli densamma. På motsvarande sätt blir fördelningen densamma i 99 fall av 100 om konfidensgraden sätts till 99%.
 +
 +Vid konfidensgraden 95% beräknas konfidensintervallet övre gräns är
 +s+2*SQRT(s*(100-s)/​p)
 +och den lägre gränsen
 +=s-2*SQRT(s*(100-s)/​p)
 +där s är antalet svar och p är populationen.
 +
 +== Källor ==
 +  * [[http://​www.scb.se/​sv_/​Dokumentation/​Statistikguiden/​|Statistikguiden,​ SCB (2015-03-16)]]
 +  * [[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Hypotespr%C3%B6vning|Hypotesprövning,​ Wikipedia]]
 +  * [[http://​egentligen.snabbasvar.se/​lar-dig-forsta-konfidensintervall/​|Lär dig förstå konfidensintervall]]
 +  * [[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Statistik|Statistik,​ Wikipedia]]
 +
 +
 +
 +==== Källor ====
 +  * [[http://​home.abe.kth.se/​~soh/​konstenatt.pdf|Konsten att vara vetenskaplig,​ SvenOlof Hansson (2007-08-14)]]
 +  * [[http://​www.google.com/​url?​sa=t&​rct=j&​q=&​esrc=s&​source=web&​cd=9&​cad=rja&​ved=0CHAQFjAI&​url=http%3A%2F%2Flnu.diva-portal.org%2Fsmash%2Fget%2Fdiva2%3A206189%2FFULLTEXT01.pdf&​ei=2LsPU4ivDabh4QTqoICgDw&​usg=AFQjCNG2azUUG1z_k2mCmU2dB0TD69f5HQ&​sig2=PssyCL5vxpS-0K0bhDG64w&​bvm=bv.61965928,​d.bGE|Metod och Problem, Per Dannefjord (1999)]] ​
 +  * [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Science|Science,​ Wikipedia]]
 +  * [[http://​www.infovoice.se/​fou|Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid Institutionen för Medicin, Sahlgrenska akademien, Göteborgs Universitet.]]
 +  * [[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Vetenskap|Vetenskap]]
 +
 +===== Forskningsinstitutioner =====
 +  * [[http://​www.sei-international.org/​|Stockholm Environmet International - SEI]]
 +  * [[http://​www.stockholmresilience.org/​|Stockholm Resilience Center]]
 +===== Forskning om klimatforskningen =====
 +
 +Det finns flera rapporter om hur eniga forskare eller andra grupper är inom klimatområdet,​ dvs graden av koncensus(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Vetenskaplig_konsensus|Vetenskaplig konsensus]])). Rapporterna baseras antingen på publicerade uppsatser (normalt abstrakt) eller på enkäter.
 +
 +När man konstaterar att en grupp är enig i sin uppfattning,​ är det väsentligt att definiera vad enigheten gäller. Den kan avse
 +  * global uppvärmning av yttemperaturen under en viss period
 +  * koldioxidens inverkan på en global uppvärmning
 +  * uppvärmningens inverkan på t.ex. atmosfärens vattenånga
 +  * solens inverkan
 +  * mänsklig (antropogen) påverkan
 +
 +Den vanliga frågan om klimatet påverkats och påverkas av människlig aktivitet bör rimligen besvaras med ja av alla. Genom avverkning av skog, uppodling, byggande av städer, uppvärmning,​ transporter,​ spridning av areosol, etc så har människan påverkat klimatet.
 +
 +Samtidigt kan alla vara överens om att det finns sk naturliga orsaker till ändringar av klimatet, som t.ex. solcykler och vulkanutbrott. ​
 +
 +Det frågan om enighet därför gäller är förhållandet mellan naturliga och mänskliga orsaker, hur de har skiftat övertiden och kommer att förändras i framtiden.
 +
 +Naomi Oreskes, professor på University of California i San Diego, publicerade i tidskriften Science en studie där hon undersökt sammanfattningarna av de 928 vetenskapliga artiklar i en databas över vetenskapliga artiklar som använt "​global climate change"​ som nyckelord mellan 1993 och 2003. Av dessa stödde 75 procent explicit eller implicit konsensusuppfattningen om att uppvärmningen är antropogen.(([[http://​www.sciencemag.org/​content/​306/​5702/​1686.full|The Scientific Consensus on Climate Change (2004)]]))
 +
 +American Meteorological Society gjorde höste 2013 en medlemsundersökning med stortbortfallet. Trots det har undersökning utgjort underlag för artiklar i bl.a. Forbes.(([[http://​www.forbes.com/​sites/​jamestaylor/​2013/​11/​20/​the-latest-meteorologist-survey-destroys-the-global-warming-climate-consensus/​|The Latest Meteorologist Survey Destroys The Global Warming Climate '​Consensus'​ (2013-11-20)]]))
 +
 +==== IPCCs bedömningar i procent ====
 +
 +IPCC anger procenttal för sannolikheten för sina olika bedömningar. Det kan ge intrycket att bedömningen stöds av en statistisk analys. I verkligheten är det dock en liten grupp inom IPCC som gör subjektiva bedömningar.
 +
 +IPCC förklarar i SPM(([[http://​www.climatechange2013.org/​images/​uploads/​WGI_AR5_SPM_brochure.pdf|CLIMATE CHANGE 2013. The Physical Science Basis. Summary for Policymakers]])) hur de kommer fram till sina procenttal.
 +
 +//1. In this Summary for Policymakers,​ the following summary terms are used to describe the available evidence: limited, medium, or robust; and for the degree of agreement: low, medium, or high. A level of confidence is expressed using five qualifiers: very low, low, medium, high, and very high, and typeset in italics, e.g., medium confidence. For a given evidence and agreement statement, different confidence levels can be assigned, but increasing levels of evidence and degrees of agreement are correlated with increasing confidence (see Chapter 1 and Box TS.1 for more details).//
 +
 +//2. In this Summary for Policymakers,​ the following terms have been used to indicate the assessed likelihood of an outcome or a result: virtually certain 99–100% probability,​ very likely 90–100%, likely 66–100%, about as likely as not 33–66%, unlikely 0–33%, very unlikely 0–10%, exceptionally unlikely 0–1%. Additional terms (extremely likely: 95–100%, more likely than not >​50–100%,​ and extremely unlikely 0–5%) may also be used when appropriate. Assessed likelihood is typeset in italics, e.g., very likely (see Chapter 1 and Box TS.1 for more details).//
 +
 +IPCCs metod har lett till invändningar:​
 +  * [[http://​www.klimatfakta.info/​doku.php?​id=blog:​om_ipcc_procentraekning|Om IPCCs procenträkning]]
 +  * [[http://​www.klimatupplysningen.se/​2014/​01/​07/​storre-fel-ger-storre-sakerhet/​|Större fel ger större ”säkerhet”]] ​
 +  * [[http://​www.klimatupplysningen.se/​2014/​01/​12/​problemen-med-subjektiva-sannolikheter/​|Problemen med subjektiva sannolikheter]] ​
 +  * [[http://​judithcurry.com/​2013/​09/​27/​95/​|95% (?)]]
 +  * [[http://​www.corbettreport.com/​mp4/​gwm20130929.mp4|Global Warming Minute – Why is the IPCC “95% Certain” that Climate Change is Manmade? ]] 
 +
 +==== Climategate ====
 +
 +I november 2009 läckte ett större antal email ut från klimatforskningsinstitutet [[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​University_of_East_Anglia|CRU vid University of East Anglia]] i Storbritannien. I e-breven fanns uttalanden som kan tydas som att forskare publicerat vilseledande eller falska forskningsresultat. ​
 +
 +Ett utskott i brittiska parlamentets underhus, House of Commons Science and Technology Committee, utredde anklagelserna mot CRU. Det ansåg att det inte förekommit publicering av vilseledande eller falska forskningsresultat. Däremot riktade det kritik mot att forskarna inte publicerat rådata och de metoder som används vid bearbetningen av rådata.(([[http://​www.publications.parliament.uk/​pa/​cm200910/​cmselect/​cmsctech/​387/​387i.pdf|The disclosure of climate data from the
 +Climatic Research Unit at the University of East Anglia (2010-03-24)]]))
 +
 +Händelsen insprirerade Richard Muller(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Richard_A._Muller|Richard A. Muller, Wikipedia (2014-02-26)]])),​ bl.a. professor i fysik vid Berkeley Universitetet,​ att ta intiativet till Berkeley Earth(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Berkeley_Earth|Berkeley_Earth,​ Wikipedia(2014-02-26)]])). Detta projekt samlar in rådata om klimatet och offentliggör såväl data som metoderna för hur de bearbetas. Richard Muller redovisar sin syn på Climategate i denna film:
 +
 +<​HTML>​
 +<iframe width="​420"​ height="​315"​ src="//​www.youtube.com/​embed/​8BQpciw8suk"​ frameborder="​0"​ allowfullscreen></​iframe>​
 +<HR>
 +</​HTML>​
 +
 +==== 97% Concensus ====
 +En undersökning av 12,000 peer-reviewed vetenskapliga artiklar om klimatet, bedömda av en grupp "​citizen science"​((Personer utan akademisk examen)) vid Skeptical Science(([[http://​www.skepticalscience.com/​debunking-climate-consensus-denial.html|Debunking 97% Climate Consensus Denial (2013-09-09)]])),​ har funnit att en 97-procentig överensstämmelse bland de artiklar som har uppfattning om orsaken till global uppvärmning att människan är anvarig.
 +
 +**Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature** (([[http://​iopscience.iop.org/​1748-9326/​8/​2/​024024/​article|Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature (2013-05-15)]]))
 +
 +//A new survey of over 12,000 peer-reviewed climate science papers by our citizen science team at Skeptical Science has found a 97% consensus among papers taking a position on the cause of global warming in the peer-reviewed literature that humans are responsible.//​
 +
 +//We analyze the evolution of the scientific consensus on anthropogenic global warming (AGW) in the peer-reviewed scientific literature, examining 11 944 climate abstracts from 1991–2011 matching the topics '​global climate change'​ or '​global warming'​. We find that 66.4% of abstracts expressed no position on AGW, 32.6% endorsed AGW, 0.7% rejected AGW and 0.3% were uncertain about the cause of global warming. Among abstracts expressing a position on AGW, 97.1% endorsed the consensus position that humans are causing global warming. //
 +
 +Kritik har riktats mot undersökningen från flera håll
 +
 +David R. Legates(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​David_Legates|David Legates, Wikipedia (2014-02-27) ]])), Willie Soon(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Willie_Soon|Willie Soon, Wikipedia (2014-02-27)]])),​ m.fl. hävdar i artikeln Climate Consensus and ‘Misinformation’(([[http://​link.springer.com/​article/​10.1007/​s11191-013-9647-9|Climate Consensus and ‘Misinformation’:​ A Rejoinder to Agnotology, Scientific Consensus, and the Teaching and Learning of Climate Change (2013-08)]])) i Science & Education(([[http://​link.springer.com/​journal/​11191|Science & Education]]))att endast 41 av den 11.944 rapporterna uttryckligen ansåga att människan orsakar huvuddelen av uppvärmningen sedan 1950. Det motsvarar 0,3%. 
 +
 +Roy W. Spencer, PhD(([[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Roy_W._Spencer|Roy Spencer (scientist)(2014-02-27]]))):​ "It should also be noted that the fact that I believe at least some of recent warming is human-caused places me in the 97% of researchers recently claimed to support the global warming consensus (actually, it’s 97% of the published papers, Cook et al., 2013). The 97% statement is therefore rather innocuous, since it probably includes all of the global warming “skeptics” I know of who are actively working in the field."​ (([[http://​www.epw.senate.gov/​public/​index.cfm?​FuseAction=Files.View&​FileStore_id=16e80c55-9ebf-42e4-852e-1f6e960b0902|STATEMENT TO THE ENVIRONMENT AND PUBLIC WORKS COMMITTEE OF THE UNITED STATES SENATE (2013-07-18)]] ))
 +
 +Judith Curry, prof(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Judith_Curry|Judith Curry, Wikipedia (2014-02-27)]] )): Virtually all academic climate scientists are within the 97% consensus regarding the infrared emission of the carbon dioxide molecule and the warming effect on the planet. ​ This includes ‘skeptics’ such as Richard Lindzen, Roy Spencer, etc.(([[http://​judithcurry.com/​2013/​08/​24/​who-is-on-which-side-in-the-climate-debate-anyways/​|Who is on which ‘side’ in the climate debate, anyways? (2013-08-24)]] ))
 +
 +Några redaktionella reflektioner om undersökningen:​\\
 +1. Undersökningen avsåg abstrakt och inte klimatforskare\\
 +2. Av de undersökta abstrakten var det 32.6% procent som accepterade global uppvärmning ("​endorsed AGW") Till denna grupp hör abstrakt som\\
 +- Explicit endorsement with quantification. Explicitly states that humans are the primary cause of recent global warming\\
 +- Explicit endorsement without quantification. Explicitly states humans are causing global warming or refers to anthropogenic global warming/​climate change as a known fact\\
 +- Implicit endorsement. Implies humans are causing global warming. E.g., research assumes greenhouse gas emissions cause warming without explicitly stating humans are the cause\\
 +Tyvärr redovisar inte undersökningen hur svaren fördelas på dessa tre grupper.\\
 +3. Den uppföljande enkäten till författarna är ointressant då endast 14% svarade.\\
 +4. I den största gruppen av abstrakten 66% framgick ingen inställning till global uppvärmning\\
 +5. Ett fåtal forskare avvisade global uppvärmning (0,7%) eller var osäkra (0.3%).\\
 +
 +Det är förmodligen mer sannolikt att forskare som tror på global uppvärmning engagerar sig än dem som förhåller sig mer skeptiska.
 +
 +=== Källor ===
 +  * [[http://​judithcurry.com/​2012/​10/​28/​climate-change-no-consensus-on-consensus/​|Climate change: no consensus on consensus (2012-10-28)]]
 +  * [[http://​www.theguardian.com/​environment/​blog/​2014/​jun/​06/​97-consensus-global-warming|The claim of a 97% consensus on global warming does not stand up (2014-06-06)]] Av [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Richard_Tol|Richard Tol]], professor i ekonomi vid University of Sussex.
 +  * [[http://​climate.nasa.gov/​scientific-consensus/​|Consensus:​ 97% of climate scientists agree (2014-07-08)]]
 +  * [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Surveys_of_scientists%27_views_on_climate_change|Surveys of scientists'​ views on climate change (2014-07-08)]]
 +  * [[http://​www.theguardian.com/​environment/​climate-consensus-97-per-cent/​2014/​jun/​24/​why-we-care-about-global-warming-consensus|Why we care about the 97% expert consensus on human-caused global warming (2014-06-24)]]
 +  * [[http://​www.theguardian.com/​environment/​climate-consensus-97-per-cent/​2014/​jun/​05/​contrarians-accidentally-confirm-global-warming-consensus|Climate contrarians accidentally confirm the 97% global warming consensus (2014-06-05)]]
 +  ​
 +==== Svensk klimatforskning ====
 +=== Källor ===
 +  * [[http://​www.riksrevisionen.se/​PageFiles/​14867/​Anpassad_RiR_12_2_Svensk%20klimatforskning.pdf|Svensk klimatforskning,​ Riksrevisionsverket (2012)]]
 +==== Undersökningen av American Meteorological Society (AMS) ====
 +
 +Denna organisation gjorde 2012 en undersökkning bland medlemmarna. Resultatet påstods vara att 52% tror på en global uppvärmning. Men undersökningen har utförts så att resultatet är ointressant.
 +
 +1. AMS har 14.000 medlemmar
 +2. Frågan gick endast till medlemmar med känd epostadress.
 +3. Av dessa svarade 26,3% eller 1854
 +4. Vilket betyder att Meteorologer mycket sällan har epostadress eller glömt att meddela den till sin organisation.
 +
 + 
 +
 +===== Tyngre debattinlägg om klimatet =====
 +
 +==== John Kerry ====
 +
 +USAs utrikesminister John Kerry höll ett [[john_kerry_om_climate_change|tal om klimatet]] vid ett besök i Indonesien 2014-02-16
 +
 +==== Patrick Moore ====
 +
 +Den tidigare chefen för Greenpeace, [[Patric Moore, har lämnat ett vittnesmål]] inför ett utskott, Senate Environment and Public Works Committee, i USAs senat 2014-02-26. ​
 +
 +I vittnesmålet ingår även kapitlet "​Climate of Fear" i Moores bok "​Confessions of a Greenpeace Dropout: The Making of a Sensible Environmentalist
 +Patrick Moore, Ph.D." som, utkom 2013.
 +
 +===== Judith Curry =====
 +
 +Klimatforskaren Judith Curry har bjudits in att tala vid American Physical Society(([[http://​www.aps.org/​American Physical Society (2014-03-06)]] )) Meeting i Denver. Hon har i förväg publicerat ett abstrakt med bilder. ((http://​judithcurry.com/​2014/​03/​04/​causes-and-implications-of-the-pause/​|Causes and implications of the pause (2014-03-04) )).
 +==== Källor ====
 +  * [[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Merchants_of_Doubt|Merchants of Doubt]] av Naomi Oreskes och Erik M. Conway 2010
 +  * [[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Global_uppv%C3%A4rmning#​Hur_eniga_.C3.A4r_forskarna.3F|Hur eniga är forskarna?​]]
 +  * [[http://​iopscience.iop.org/​1748-9326/​8/​2/​024024/​article|Quantifying the consensus on anthropogenic global warming in the scientific literature, 2013-05-15]]
 +  * [[http://​wattsupwiththat.com/​2013/​08/​28/​cooks-97-climate-consensus-paper-crumbles-upon-examination/​|Cook’s 97% climate consensus paper crumbles upon examination]]
 +  * [[http://​journals.ametsoc.org/​doi/​pdf/​10.1175/​BAMS-D-13-00091.1|American Meteorological Society]] Enkät med stort bortfall.
 +  * [[http://​antropocene.se/​2014/​january/​det-rader-konsensus-om-att-manniskan-paverkar-klimatet.html|Det råder konsensus om att människan påverkar klimatet, Lars Bern (2014-01-15)]]
 +  * [[http://​tigger.uic.edu/​~pdoran/​012009_Doran_final.pdf|Examining the Scientific Consensus on Climate Change (2009-01-20)]]
 +  * [[http://​www.columbia.edu/​~jeh1/​mailings/​2014/​20140221_DraftOpinion.pdf|Renewable Energy, Nuclear Power and Galileo: Do Scientists Have a Duty to Expose Popular Misconceptions?​ James E. Hansen (2014-05-25)]]
 +===== Open science =====
 +==== Källor ====
 +  * [[http://​www.scientificamerican.com/​article.cfm?​id=open-access-uk-funded-science-papers-start-2013|Open-Access of U.K.-Funded Science Papers Will Start in 2013 ((2013-07-16))]] ​
 +  * [[http://​www.ted.com/​search?​cat=ss_all&​q=%22open+science%22|Open Science på TED]]
 +
 +==== Frågor ====
 +  * Det finns en omfattande forskning om hur klimatforskningen bedrivs och allmänhetens uppfattningar i klimatfrågan. Vilka är de viktigaste resulaten?
 +  * Hur skiljer man dålig forskning från väl genmförd forskning?
 +  * Hur ser den vetenskapliga processen ut?
 +===== Källor =====
 +  * The Inquisition of Climate Science. James Lawrence Powell (Bok)
 +  * [[http://​skepticalscience.com/​97-percent-consensus-cook-et-al-2013.html|Skeptical Science Study Finds 97% Consensus on Human-Caused Global Warming in the Peer-Reviewed Literature,​]] ​
 +  * [[http://​theconsensusproject.com/​|The Concensus project]]. Webb baserad i samarbete med [[http://​www.skepticalscience.com|Skepical Science]]
 +  * [[http://​www.theguardian.com/​environment/​climate-consensus-97-per-cent/​2013/​may/​28/​global-warming-consensus-climate-denialism-characteristics|97% global warming consensus meets resistance from scientific denialism]]
 +
 +===== Urvalsundersökningar =====
 +Många rapporter om klimatet är urvalsundersökningar. De kan gälla vad en typ av människor tror om det framtida klimatet, hur många iskärnor som behövs för att fastställa dess kemiska innehåll, hur många temperaturuppgift som krävs för att få veta hur värmen förändrats.
 +
 +==== Fastställ populationen ====
 +
 +Det första steget är att fastställa populationen,​ dvs grupp av människor, iskärnor som man vill veta något om.
 +
 +===== Synpunkter? =====
 +<​html>​
 +<​b>​Kom gärna med <a href="​http://​www.brattnet.com/​apps/​climateresponse.php?​p=klimatforskningen"​ target="​_blank">​synpunkter på Klimatfakta</​a></​b><​br>​
 +<​script>​
 +  (function(i,​s,​o,​g,​r,​a,​m){i['​GoogleAnalyticsObject'​]=r;​i[r]=i[r]||function(){
 +  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},​i[r].l=1*new Date();​a=s.createElement(o),​
 +  m=s.getElementsByTagName(o)[0];​a.async=1;​a.src=g;​m.parentNode.insertBefore(a,​m)
 +  })(window,​document,'​script','//​www.google-analytics.com/​analytics.js','​ga'​);​
 +  ga('​create',​ '​UA-35028559-2',​ '​auto'​);​
 +  ga('​send',​ '​pageview'​);​
 +</​script>​
 +<!-- Index -->
 +</​html>​