User Tools

Site Tools


Sidebar

Innehåll

Ta ställning

Ekonomi

Etanol

Fossila bränslen
Förnyelsebar energi
Global uppvärmning

Klimatförändringen (avvecklas)
Klimatkänslighet

Kärnkraft
−− Teknik
Livsmedel
Moln
Mysteriet med vattenångan

Naturgas

Skatter och avgifter

Sverige
Vatten
Vindkraft
Växthusgaser
Källor
Ordlista
FAQ om Klimatfakta
Klimatfakta i Facebook
Senaste ändringar

kol

Kol

Sammanfattning

Produktionen av kol ökar snabbt och är den fossila energi som tillväxer snabbast. Mellan åren 2002-2011 var ökningen 56%. Kol svarade år 2013 för 29% av världens energiproduktion. Tillväxten förklaras främst av ökad produktion i Kina och Kinas import av kol. I motsats till olja, så finns kolfyndigheter runt hela jorden.

Priset på kol1) har sjunkit med 25% från maj 2014. (2015-01-27)

Kol är den dominerande energikällan vid produktion av el (41%).

Produktion och konsumtion av kol är ett enormt omfattande system som är svårt att radikalt förändras. Nu utvinningsbara reserver beräknas räcka i minst 164 år.

Utsläppen av koldioxid ökar med användningen. Det är märkligt att inte den snabbare ökning som inträffade runt år 2000 inte lett till en snabbare uppgång av koldioxid.2)

Grundämne

Kol är ett grundämne med atomnummer 6. Som rent material förekommer det i fem olika former (allotroper): grafit, grafen, diamant, fullerener och amorft kol. Livet vi känner är baserat på grundämnet kol. Av detta skäl kallas alla molekyler, där kol- och väteatomer ingår, för organiska. Icke-organiska ämnen är således de ämnen som innehåller vilket som helst av de över 110 övriga grundämnena, utom både kol och väte samtidigt.3)

Bergart

Bergarter som innehåller en hög andel av grundämnet kol, normalt minst 50% av vikten och 70% av volymen kallas kol. Dessa bergarter innehåller inte grundämnet kol i ren form, vilket ibland skapar viss begreppsförvirring på svenska. På de flesta andra språk har grundämnet och bränslet olika namn, exempelvis carbon (grundämnet) respektive coal (bränslet) på engelska.4)

Bränsle

Obs. Kolets vikt mäts vanligen i short tonnes = 907,18474 kg och denna enhet används nedan om annat inte anges.

Kol är också en beteckning på ett antal bränslen i fast form, varav flera är naturligen förekommande fossila bränslen. De bränslen som betecknas kol innehåller en hög andel av grundämnet kol, normalt minst 50% av vikten och 70% av volymen. Inget av dem utgörs dock av grundämnet i ren form, vilket ibland skapar viss begreppsförvirring på svenska. På de flesta andra språk har grundämnet och bränslet olika namn, exempelvis carbon (grundämnet) respektive coal (bränslet) på engelska och Kohlenstoff (grundämnet) respektive Kohle (bränslet) på tyska.

Kol är en betydande energikälla för produktion av värme och elektricitet och kan även användas som råvara för syntetiska bränslen och andra produkter inom den petrokemiska industrin. Intresset för kol som energikälla har varierat i takt med priset på den mera värdefulla råoljan. Förbränning av kol är en betydande orsak till koldioxidutsläpp. Trots det ökar användningen av kol och ökningen väntas fortsätta.

Fossila kol är ett antal naturligen förekommande bergarter som har bildats i ekosystem i träsk där växtdelar räddades av vatten och lera från oxidation och nedbrytning. Av djurdelar anses däremot främst råolja ha bildats. Torv, i sig också ett bränsle, är ett förstadium till kol. Kol delas in i följande serie enligt hur långt växtmaterialet har omvandlats till kol. I serien ökar kolhalten och värmevärdet med stigande ålder, medan andelen flyktiga beståndsdelar minskar. Indelningen kan variera mellan olika länder.

 • Brunkol är ett yngre fossilt kol med lägre energivärde, som huvudsakligen har sitt ursprung från den geologiska perioden tertiär. Brunkol är en sedimentär bergart och används främst för energiproduktion.
 • Stenkol är ett äldre fossilt kol med högre energivärde, huvudsakligen med ursprung i den geologiska perioden karbon, som har fått sitt namn på grund av detta. Även stenkol är en sedimentär bergart och används förutom för energiproduktion även för tillverkning av koks.
 • Antracit är ett ovanligt hårt fossilt kol med högt energivärde. Antracit kan anses vara en metamorf bergart då det har utsatts för högt tryck och temperatur. 5)

Produktion

Produktionen av kol ökar konstant. Den steg från 4,924 till 7.665 miljoner ton mellan 2002-2011.6) Det är en ökning med 56%.

Kolproduktionen steg ytterligare under 2012 med 3% till totalt 7.941 miljoner to (Mt). Kol var därmed den fossila energiform ökade mest, främst beroende på ökad kapacitet i Australien och Asien.7)

Kol svarade 2013 för 29% av världens energiproduktion. 1973 var kolets andel 34,6%, men är fortfarande den näst största energikällan efter olja (31,4%)och den största vad gäller produktion av el.

Under period 1973-2012 minskade OECD-länderna sin andel av världsproduktion med 3%-enheter och Kina har ökat sin andel 15 procentenheter.8)

Källa: Coal production, EIA. Ett "Short Ton" är lika med 907,18474 kg.

Kina producerade 3561 miljoner ton 2013. Det är 45,5% av världens kolproduktion. Samma år importerade dessutom Kina 320 miljoner ton.9)

Här är förändringen 2002-2011 per världsdel i miljoner ton med några landexempel.

 • Nordamerika +-0 (Kanada +-0, USA +-0)
 • Sydamerika +40 (Columbia +40)
 • Europa -60 (Serbien +50, Turkiet +20, Tyskland -20, Polen -20, Sverige -0,5)
 • Euroasien +150 (Kazakstan+60, Ryssland +100)
 • Afrika +30 (Sydafrika +40, Zimbabwe -1000)
 • Asien +2800 (Australien +80, Kina +2130, Indien +300, Indonesien +350, Mongoliet +40, Vietnam +50)

Pris

Priset för kol under senaste året. Uppdateras dagligen.

1 Year Coal Prices - Coal Price Chart
Mer prisstatistik finns hos infomine10) och IEA.11)

EU

Produktionen av kol inom EU-28 var år 2001 211 miljoner ton oljeekvivalenter (toe) och sjönk till 166 toe miljoner ton 2012.12) De största produktionsländerna inom EU var 2012 Frankrike: 133, Tyskland: 126 och England 116 toe. 13)

Konsumtionen

Konsumtionen har ökat från 4.762 miljoner ton år 2000 till 7.697 miljoner ton 2012. Det är en tillväxt på 60%, per år i genomsnitt med 4%. Det är den snabbast växande energislaget sedan sekelskiftet orsakat av hög efterfrågan av Kina och utvecklingsländer.14). Konsumtionen har utvecklats i stort som produktionen med fördröjningar beroende på transporter och lagring.

Sedan 2000 har konsumtionen legat still i nord- och sydamerika och minskat något i Europa och Euroasia. Det är en svag ökning i mellanöstern. I Afrika är det en tydlig ökning. Den avgörande förändringen är dock i Asien där Kina som ökat mycket kraftigt. 15)

IEA bedömer att energikonsumtionen kommer att öka med 56 % mellan 2010 och 2040. Världens energianvändning ökar från 524 quadrillion 16) British thermal units (Btu)17) 2010 till 630 quadrillion Btu 2020 och till 820 quadrillion Btu 2040.

Kol används främst för elproduktion och ståltillverkning. Kol svarade 2011 för omkring 41% av produktionen av elektricitet globalt. 18)

EU

EU importerade 47.2 miljoner ton kol från USA 2013. Importen var 13,6 miljoner kol 2003. USA är numera näst störst exportör till EU. Störst är Ryssland. Krisen i Ukraina kan öka EUs import från USA. Ökningen beror på Tyskland beslut att avveckla kärnkraften. USAs kol innehåller 2-3 gånger mer svavel än kolet från Ryssland.19)

I Tyskland står kolkraften för omkring 46 procent av elproduktionen. Motsvarande siffra i Polen är nästan 92 procent. I båda länderna finns stora inhemska kolreserver, främst av brunkol, som förväntas räcka länge. 20)


Den svenska industrin förbrukning följer konjunkturen.

Källa: Bränsle- och elanvändning inom industrin (SNI 05–33) fördelat efter bränsleslag, SCB

Kolreserver

Vid slutet av år 2006 uppskattades världens utvinningsbara kolreserver till ett exagram (1 × 1015 kg eller 998 biljoner ton). Energivärdet hos världens samlade kolreserver är 27 zettajoule (2.7 × 1022 J), vilket kan förväntas räcka i 164 år.

År 2008 hade dock utvinningsbara kolreserver ökat med nästan 4%, trots den produktion som skett under två år. De 20 största kolproducenterna beräknade 2006 att reserverna uppgick 872.336 biljoner ton. 2008 beräknade de att reserverna uppgick till 908.070 biljoner ton.21) Kolreserven beräknades 2011 till minst 979.791 miljoner Short Tons22), men i den uppgiften saknas rapportering från flera länder varför reserverna är större.23)

Den globala kolreserven i slutet av 2012 var omkring 1.052 gigaton (Gt) hard coal och omkring 283 Gt brunkol. 24)

Mätt i exajoul 25) var 2013 reserven av utvinningsbar kol 39.910 EJ. Till det kommer kolreserver på 533.526 EJ med oklar utvinningsbarhet. Produktionen uppgift detta år till 508 EJ och konsumtionen till 522 EJ. Ökningen av utvinningsbar kol översteg produktionen genom att allt mer kol bedöms som möjligt att utvinna.26)

Källor

IPCC AR5

Möjligen har IPCC kraftig övervärderat den framtida användningen av kol i sitt “business-as-usual scenario” RCP 8.5. I det svarar kol för hälften av den utsläppen av CO2 till 2100 och två tredjedelar av utsläppen fram till 2500. I IPCCs scenario är förbränningen enorm, två gånger världens reserver fram till 2100 och sju gånger mer än reserverna 2500.

Dave Rutledge, professor vid Caltech, menar att IPCC har helt fel vad gäller den framtida användningen av kol.

In the IPCC’s business-as-usual scenario, Representative Concentration Pathway (RCP) 8.5, coal accounts for half of future carbon-dioxide emissions through 2100, and two-thirds of the emissions through 2500. The IPCC’s coal burn is enormous, twice the world reserves by 2100, and seven times reserves by 2500. Coal so dominates that it is not an exaggeration to say that the IPCC and climate-change research programs depend on this massive coal burn for their existence. Without the threat of coal, the IPCC could close up shop and the research program funding would drop to a small fraction of what is spent on research in weather forecasting.

An IPCC scenario that burns two times or seven times the reserves is utterly at odds with the historical experience. 27)

BP

“After oil, coal is expected to be the slowest growing major fuel, with demand rising on average 1.1% a year to 2035. Over the period, growth flattens to just 0.6% a year after 2020. Nearly all (87%) of the net growth in demand to 2035 is expected to come from just China and India, whose combined share of global coal consumption will rise from 58% in 2012 to 64% in 2035.” 28)

“Global coal production grew by 2%. Global production increased 2.0% (86.2mtoe), significantly lower than the 4.8% ten-year average as demand weakened”29)

Kolproduktion i USA

President Obamas administration kommer att publicera en av de mest kraftfulla aktionerna som någonsin tagits av USAs regering för att bekämpa klimatförändringar. Myndigheten EPA (Environmental Protection Agency) regler för att minska koldioxidutsläppen från landets kraftverk med 30 procent från 2005 till 2030.

Reglerna siktar in sig på de största källorna för utsläpp, landets drygt 600 koleldade kraftverk. Om regleringen klara angrepp från legalt håll, anser experter att nästan 100 kraftverk tvingas stänga, vilket leder till en systemförändring av den amerikanska elindustrin med förändring av hur el produceras och konsumeras.

“It is also likely to stand as President Obama’s last chance to substantially shape domestic policy and as a defining element of his legacy. The president, who failed to push a sweeping climate change bill through Congress in his first term, is now acting on his own by using his executive authority under the 1970 Clean Air Act to issue the regulation.”30)

Se även fossilt bränsle.

Miljöpåverkan

Produktion och användning av kol inverkar på miljön på flera sätt.31)

 • Markanvändning
 • Vattenförbrukning
 • Förorenande utsläpp
 • Avfall
 • Hälsa
 • Säkerhet
 • Kolbränder32)

Dessutom avger kolanvändningen växthusgaser. Kolet svarar för 25% av utsläppen av växthusgaserna. Olja och gas svarar för 37%. Andra källor svarar för resterande 38%. 33)

Växthusgaser

Utsläpp av CO2 i världen, enligt IEA. EIA har ungefär samma uppgifter.34)

Källa: CO2 Highlights 2014 - Excel tables, IEA.
Copyright terms and conditions.


Källor

Synpunkter?

Kom gärna med synpunkter på Klimatfakta

kol.txt · Last modified: 2021/06/02 14:14 (external edit)