User Tools

Site Tools


kol

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kol [2015/01/28 08:41]
hib [Kol]
kol [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Kol ====== ====== Kol ======
-<news: item_title>​ +
-blah blah +
-</​news>​ +
- ​~~NEWS_REFRESH~~+
 ===== Sammanfattning ===== ===== Sammanfattning =====
 Produktionen av kol ökar snabbt och är den fossila energi som tillväxer snabbast. Mellan åren 2002-2011 var ökningen 56%. Kol svarade år 2013 för 29% av världens energiproduktion. Tillväxten förklaras främst av ökad produktion i Kina och Kinas import av kol. I motsats till olja, så finns kolfyndigheter runt hela jorden. Produktionen av kol ökar snabbt och är den fossila energi som tillväxer snabbast. Mellan åren 2002-2011 var ökningen 56%. Kol svarade år 2013 för 29% av världens energiproduktion. Tillväxten förklaras främst av ökad produktion i Kina och Kinas import av kol. I motsats till olja, så finns kolfyndigheter runt hela jorden.
kol.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)