User Tools

Site Tools


modeller

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
modeller [2013/10/12 12:15]
hib
modeller [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Modeller ====== ====== Modeller ======
  
-Klimatmodeller använder kvantitativa metoder för att simulera samspelet mellan atmosfären,​ haven, land och glaciärer. Metoderna har en rad olika användningsområden,​ från studiet av väderdynamik till prognostisering av framtida klimat. ​+Klimatmodeller använder kvantitativa metoder för att simulera samspelet mellan ​[[Atmosfären|atmosfären]][[Hav|haven]], land och glaciärer. Metoderna har en rad olika användningsområden,​ från studiet av väderdynamik till prognostisering av framtida klimat. ​
  
 De flesta klimatmodeller balanserar in- och utgående energi i atmosfären,​ i form av kort- och långvågig elektromagnetisk strålning. Sker en förändring i denna balans påverkas jordens medeltemperatur. De flesta klimatmodeller balanserar in- och utgående energi i atmosfären,​ i form av kort- och långvågig elektromagnetisk strålning. Sker en förändring i denna balans påverkas jordens medeltemperatur.
  
-De mest omtalade modellerna under de senare år är de som förutspår förändringar i klimatet på grund av ökade halter växthusgaser i atmosfären,​ huvudsakligen [[Koldioxid|koldioxid]]. Dessa modeller påvisar en uppåtgående trend hos den globala genomsnittstemperaturen,​ med den kraftigaste temperaturökning i områden vid högre nordliga breddgrader.+De mest omtalade modellerna under de senare år är de som förutspår förändringar i klimatet på grund av ökade halter ​[[växthusgaser|växthusgaser]] ​i atmosfären,​ huvudsakligen [[Koldioxid|koldioxid]]. Dessa modeller påvisar en uppåtgående trend hos den globala genomsnittstemperaturen,​ med den kraftigaste temperaturökning i områden vid högre nordliga breddgrader.
  
-Klimatmodeller sammanfattade av IPCC förutspår en fortsatt uppvärmning fram till år 2100 med mellan 1,1 och 6,4 °C. Den stora skillnaden mellan dessa värden beror till del på osäkerheter gällande klimatkänsligheten,​ det vill säga vilken påverkan olika koncentrationer av växthusgaser får samt styrkan på de återkopplingseffekter som antingen kan förstärka eller försvaga en uppvärmning. Ytterligare osäkerheter härstammar från olika bedömningar av hur mycket växthusgaser som kommer att släppas ut i framtiden. De flesta modeller fokuserar på perioden fram till år 2100, men på grund av havens stora värmekapacitivitet samt koldioxidens långa livstid i atmosfären förväntas jordens temperatur fortsätta stiga efter detta datum även om utsläppen ​upphör.+Klimatmodeller sammanfattade av [[IPCC|IPCC]] ​förutspår en fortsatt uppvärmning fram till år 2100 med mellan 1,1 och 6,4 °C. Den stora skillnaden mellan dessa värden beror till del på osäkerheter gällande klimatkänsligheten,​ det vill säga vilken påverkan olika koncentrationer av växthusgaser får samt styrkan på de återkopplingseffekter som antingen kan förstärka eller försvaga en uppvärmning. Ytterligare osäkerheter härstammar från olika bedömningar av hur mycket växthusgaser som kommer att släppas ut i framtiden. De flesta modeller fokuserar på perioden fram till år 2100, men på grund av havens stora värmekapacitivitet samt koldioxidens långa livstid i atmosfären förväntas jordens temperatur fortsätta stiga efter detta datum även om utsläppen ​skulle upphöra idag.
  
 ===== Frågor: ===== ===== Frågor: =====
modeller.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)