User Tools

Site Tools


moln

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

moln [2014/04/26 17:33]
hib [CERES - Clouds and the Earth s Radiant Energy System]
moln [2019/04/07 13:48]
Line 1: Line 1:
-====== Moln ====== 
- 
-{{ ::​moln.jpg?​300|}}Ett moln är en synlig ansamling av små partiklar, i regel mycket små vattendroppar,​ iskristaller eller bådadera, som svävar fritt i atmosfären. Ett moln kan också innehålla flytande eller fasta gas-, rök- eller stoftpartiklar,​ som exempelvis härstammar från vulkanutbrott eller sandstormar. Dimma skiljer sig från moln endast genom att dimman når ända ner till marken. 
- 
-Molnbildning utgår vanligen från mycket små partiklar, kondensationskärnor,​ på vilka vattenånga antingen kondenserar och bildar små droppar eller deponerar och bildar små iskristaller. Iskristaller kan även bildas från frusna molndroppar. En sådan droppe eller kristall ihop med miljoner andra är för oss synlig som moln. Som regel skapas molnen i samband med vertikala luftrörelser,​ som exempelvis konvektion, luft som tvingas över en högre liggande terräng eller storskaliga luftrörelser i samband med väderfronter. 
- 
-Molnbildning är en följd av att atmosfären är en blandning av ämnen med olika aggregationstillstånd. Därför är det inte bara jorden som har moln, utan många himlakroppar med atmosfär har det. Beroende på atmosfärens sammansättning och temperatur kan de bestå av andra ämnen än vatten. Även i utrymmet mellan stjärnorna,​ i det så kallade interstellära mediet, förekommer så kallade interstellära moln.(([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Moln|Moln,​ Wikipedia (2014-04-26)]])) 
- 
-===== CERES - Clouds and the Earth s Radiant Energy System ===== 
- 
-CERES är ett projekt för mätning av inkommande och utgående strålning vid TAO, Top of the Atmospere. Mätningarna inleddes 1997.(([[http://​ceres.larc.nasa.gov/​ceres_brochure.php?​page=1|CERES (2014-04-26)]])) 
- 
-En huvuduppgift är att mäta molns inverkan på jordens energibudget. Solens strålar till jorden beräknas till 342 w/​m<​sup>​2</​sup>​ (([[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Solenergi|Solenergi (2014-04-26)]])) vara moln, aerosoler och atmosfär reflekterar 77 w/​m<​sup>​2</​sup>​ till rymden. (([[http://​ceres.larc.nasa.gov/​ceres_brochure.php?​page=2|CERES (2014-04-26)]])) 
- 
-{{ ::​cloud_climate_sensitivity.jpg?​500|}}En av de viktigaste källorna för osäkerhet vid bedömningen av klimatförändringar är vilken inverkan moln har på strålningsenergins flöde genom jordens atmosfär. Det största osäkerheten i klimatmodellerna är hur effekten av moln bör beräknas. Klimatförändringar kan också inverka på molnen. Molnligheten kan öka eller minska. Mätningarna tyder på att relativt små ändringar i molnligheten jan ha stor inverkan på klimatsystmet.(([[http://​ceres.larc.nasa.gov/​ceres_brochure.php?​page=4|CERES (2014-04-26)]])) 
- 
-Mätningar tyder på att moln har i huvudsak en avkylande verkan på jorden, se bilden. Det krävs dock betydligt mer information för att kunna bedömma molnens roll. 
- 
-===== Källor ===== 
-  * [[https://​climatedataguide.ucar.edu/​|Climatedataguide (2014-04-26)]] 
-  * [[http://​ceres.larc.nasa.gov/​index.php|Clouds and Earth'​s Radiant Energy System (CERES), NASA (2014-04-26)]] 
-  * [[http://​isccp.giss.nasa.gov/​role.html|Cloud Climatology,​ isccp, giss, nasa (2014-03-20)]] 
-  * [[http://​www.smhi.se/​forskning/​forskningsomraden/​atmosfarisk-fjarranalys/​klimatstudier-om-moln-stralning-och-atmosfarisk-vattenanga-climate-monitoring-saf-1.292|Klimatstudier om moln, strålning och atmosfärisk vattenånga,​ SMHI (2013-05-27)]] 
-  * [[http://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Moln|Moln,​ Wikipedia (2014-04-26)]] 
-  * [[http://​www.klimatupplysningen.se/​2014/​01/​14/​moln-klimatvetenskapens-joker|Moln – klimatvetenskapens joker, C-G Ribbing, Klimatupplysningen (2014-01-14 )]] 
-  * [[http://​www.smhi.se/​kunskapsbanken/​moln-pa-olika-hojder-1.1517|Moln på olika höjder, SMHI (2013-08-26)]] 
-  * [[http://​science.larc.nasa.gov/​erbe/​|The Earth Radiation Budget Experiment (ERBE), NASA (2014-04-26)]] 
  
moln.txt · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)