User Tools

Site Tools


vatten

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vatten [2015/04/25 21:16]
hib [Vattenånga i troposfären]
vatten [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Vatten ====== ====== Vatten ======
  
-I detta avsnitt behandlas vattnets kretslopp, dock inte havens strömmar, mm.+I detta avsnitt behandlas vattnets kretslopp, dock inte havens strömmar, mm. För detta se [[hav|Hav]] 
 + 
 +Vatten är en på jorden allmänt förekommande kemisk förening, bestående av väte och syre, som är nödvändig för allt känt liv. Vetenskapliga namnet är diväteoxid. 
 + 
 +Till vardags menar man med vatten bara dess flytande aggregationstillstånd,​ men vatten förekommer även i fast form, som is, och i gasform, som vattenånga. Vatten täcker 71 % av jordytan. På jorden återfinns den största delen av vattnet i världshav och andra stora vattensamlingar,​ samt 1,6 % under marken i akviferer och 0,001 % i atmosfären som ånga, moln (består av fasta och flytande vattenpartiklar),​ och nederbörd. Oceanerna innehåller 97 % av ytvattnet, glaciärer och polarisar 2,4 % och andra ytvattensamlingar,​ som floder, sjöar och dammar 0,6 %. 
 + 
 +Vattnet på jorden rör sig kontinuerligt genom ett vattenkretslopp som består av avdunstning eller transpiration (evapotranspiration),​ nederbörd och ytavrinning,​ som vanligtvis når havet. 
 +(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Vatten&​oldid=29724456|Vatten,​ Wikipedia (2015-03-30)]]))
  
 ===== Kretsloppet ===== ===== Kretsloppet =====
Line 82: Line 89:
  
 För medelvärdet från dessa stationer har den absoluta fuktigheten ökat under perioden 1951-2012 för maj, augusti och för årsvärdet,​ se figur nedan. Orsaken till ökning är att det blivit varmare och avdunstningen har därmed ökat.(([[http://​www.smhi.se/​kunskapsbanken/​meteorologi/​luftfuktighet-1.3910|Den absoluta luftfuktigheten har ökat, SMHI]])) För medelvärdet från dessa stationer har den absoluta fuktigheten ökat under perioden 1951-2012 för maj, augusti och för årsvärdet,​ se figur nedan. Orsaken till ökning är att det blivit varmare och avdunstningen har därmed ökat.(([[http://​www.smhi.se/​kunskapsbanken/​meteorologi/​luftfuktighet-1.3910|Den absoluta luftfuktigheten har ökat, SMHI]]))
- 
-<WRAP center round info 60%> 
-Det är märkligt svårt att hittan uppgifter om hur mängden vattenånga har förändrats i troposfären,​ trots att vattenånga är den i särklass starkaste växthusgasen. Se vidare sidan [[http://​klimatfakta.info/​doku.php?​id=0100|Mysteriet med vattenångan]] /Red 
-</​WRAP>​ 
- 
 ==== Frågor ==== ==== Frågor ====
   * En fördubbling av koldioxiden i atmosfären ökar den globala temperaturen med ca 1° C. Enligt IPCC ökar temperaturen med 1,5-4,5° på grund av olika förstärkningseffekter. Den starkaste ska vara ökat värmen vilket leder till att atmosfären kan bära mer vattenånga. Frågan bli då; har mängden vattenånga i atmosfären ökat?   * En fördubbling av koldioxiden i atmosfären ökar den globala temperaturen med ca 1° C. Enligt IPCC ökar temperaturen med 1,5-4,5° på grund av olika förstärkningseffekter. Den starkaste ska vara ökat värmen vilket leder till att atmosfären kan bära mer vattenånga. Frågan bli då; har mängden vattenånga i atmosfären ökat?
Line 92: Line 94:
   * Hur tas hänsyn till vattenångans täthet och övergång till olika slags moln?   * Hur tas hänsyn till vattenångans täthet och övergång till olika slags moln?
   * Vad innebär vattnets fasövergångar från ånga, moln, regn och snö?   * Vad innebär vattnets fasövergångar från ånga, moln, regn och snö?
-  *  
 ===== Moln ===== ===== Moln =====
 +Molnen spelar en viktig roll i naturen ur flera aspekter. I vattnets kretslopp övergår vatten till vattenånga i atmosfären genom evapotranspiration. Molnen påverkar lufttemperaturen,​ både för stunden och i ett klimatperspektiv. Moln reflekterar globalt sett i genomsnitt cirka 20% av den inkommande solstrålningen,​ samtidigt som de absorberar 3%.
 +
 Ett moln är en synlig ansamling av små partiklar, i regel mycket små vattendroppar,​ iskristaller eller bådadera, som svävar fritt i atmosfären. Ett moln kan också innehålla flytande eller fasta gas-, rök- eller stoftpartiklar,​ som exempelvis härstammar från vulkanutbrott eller sandstormar. Dimma skiljer sig från moln endast genom att dimman når ända ner till marken. Ett moln är en synlig ansamling av små partiklar, i regel mycket små vattendroppar,​ iskristaller eller bådadera, som svävar fritt i atmosfären. Ett moln kan också innehålla flytande eller fasta gas-, rök- eller stoftpartiklar,​ som exempelvis härstammar från vulkanutbrott eller sandstormar. Dimma skiljer sig från moln endast genom att dimman når ända ner till marken.
  
-Molnbildning utgår vanligen från mycket ​små partiklar, kondensationskärnor,​ på vilka vattenånga antingen kondenserar och bildar små droppar eller små iskristaller. ​Iskristaller kan även bildas från frusna molndroppar. En sådan droppe eller kristall ihop med miljoner andra är för oss synlig som moln. Som regel skapas molnen i samband med vertikala luftrörelser,​ som exempelvis konvektion, luft som tvingas över en högre liggande terräng eller storskaliga luftrörelser i samband med väderfronter. (([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Moln|Moln,​ Wikipedia]]))+Molnbildning utgår vanligen från dessa små partiklar, kondensationskärnor,​ på vilka vattenånga antingen kondenserar och bildar små droppar eller små iskristaller ​typisk 0.01 mm i diameter. En sådan droppe eller kristall ihop med miljoner andra är för oss synlig som moln.  En kondensationskärna har typiskt en diameter på 0,0002 mm. 
 + 
 +Molnen bildas vid vattnets daggpunkten(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Luftfuktighet&​oldid=27323878|Daggpunkten,​ Wikipedia (2014-09-02)]])) på kondensationskärna i troposfären(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Troposf%C3%A4r&​oldid=25146260|Troposfären,​ Wikipedia (2014-05-22)]])),​ dvs i den lägsta delen av atmosfären upp till 18 km. Som regel skapas molnen i samband med vertikala luftrörelser,​ som exempelvis konvektion(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Convection&​oldid=658835838|Convection (2015-04-23)]])), luft som tvingas över en högre liggande terräng eller storskaliga luftrörelser i samband med väderfronter. (([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Moln|Moln,​ Wikipedia]])) (([[http://​www.climate4you.com/​ClimateAndClouds.htm|Climate and clouds, Climate4you]])) 
 + 
 +Skillnaden mellan olika molntyper är dock stor. Höga, tunna cirrusmoln släpper igenom relativt mycket av solstrålningen,​ medan tjocka cumulonimbus reflekterar relativt mycket solstrålning. Inom meteorologi anger albedo förhållandet mellan reflekterad och infallande solstrålning. Cirrusstratusmoln har ett albedo på mellan 0,4 och 0,5, stratocumulus cirka 0,6 och cumulonimbus 0,9. (([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Moln#​Roll_i_naturen|Moln,​ Wikipedia]])) 
 + 
 +Avdunstning av vatten transporterar värme från jorden yta. Högre upp kondenserar vatten till droppar och moln och avger samtidigt värme. Det höjer värmen vilket höjer värmen och ökar molnbildningen. Värmen kan sedan stråla ut i rymden. En del av vattnet kondenserar och blir regn. Då vatten är den effektivaste växthusgasen är avdunstningen och regnet mycket viktigt i planets värmesystem.  
 + 
 +Sedan atmosfärens vattenvolym började att observeras 1983, har vattenpelaren varierat med ca 2,5 cm. En toppar på 2,6 cm inträffade 1985 och 1995-1997 och en dal inträffade 1991. (([[http://​www.climate4you.com/​ClimateAndClouds.htm|Climate and clouds, Climate4you]])) 
 + 
 +Vattenpelarens höjd är måttet på mängden vatten om all vattenånga kondenserats. Den genomsnittliga mängden vattenånga i atmosfären räcker för att täcka jordens yta med 25 mm djupt vatten.(([[https://​en.wikipedia.org/​w/​index.php?​title=Water_vapor&​oldid=658711113|Water vapor in Earth'​s atmosphere, Water vapor, Wikipedia (2015-04-22) ​]]))
  
 +Flertalet klimatmodeller antar ökad koldioxidhalt ökar atmosfärens värme som gör att luftens fuktighet ökar. Men av de mätresultat som visas i diagrammen ovan framgår det att luftfuktigheten tvärtom minskat.
 ==== CERNs CLOUD-projekt ==== ==== CERNs CLOUD-projekt ====
 Projektets uppgift var att undersöka hur aerosoler, små fasta eller flytande partiklar i luften, skapas i atmosfären och vilka gaser som medverkar. Resultatet var två upptäckter (([[http://​www.nature.com/​nature/​journal/​v502/​n7471/​full/​nature12663.html|Molecular understanding of sulphuric acid–amine particle nucleation in the atmosphere]])):​ Projektets uppgift var att undersöka hur aerosoler, små fasta eller flytande partiklar i luften, skapas i atmosfären och vilka gaser som medverkar. Resultatet var två upptäckter (([[http://​www.nature.com/​nature/​journal/​v502/​n7471/​full/​nature12663.html|Molecular understanding of sulphuric acid–amine particle nucleation in the atmosphere]])):​
vatten.1429989402.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)