User Tools

Site Tools


vindkraft

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vindkraft [2014/11/27 10:03]
hib [Källor]
vindkraft [2019/04/07 13:48] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Vindkraft ====== ====== Vindkraft ======
  
-{{ :​vindkraftverk.jpeg?​direct&​300|}}Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden. Vindkraft används numera över stora delar av världen för att producera el.+{{ :​vindkraftverk.jpeg?​350|}}Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden. Vindkraft används numera över stora delar av världen för att producera el.
  
-Vindkraften är en form av omvandlad solenergi och drivs av vindarna som uppstår då jorden och dess atmosfär värms av solen. Uppvärmningen är ojämn, störst vid ekvatorn och minst vid polerna. Den varierar dessutom med årstiderna och molnigheten. Temperaturskillnaderna gör att lufttrycket skiljer mellan olika platser. Luften vill röra sig från det högre till det lägre trycket. Som en följd av jordens rotation förskjuts vindriktningen till att mer följa linjerna för lika lufttryck, isobarerna. Detta kallas för corioliseffekten.+Vindkraften är en form av omvandlad solenergi och drivs av vindarna som uppstår då jorden och dess atmosfär värms av solen.[1] Uppvärmningen är ojämn, störst vid ekvatorn och minst vid polerna. Den varierar dessutom med årstiderna och molnigheten. Temperaturskillnaderna gör att lufttrycket skiljer ​sig mellan olika platser. Luften vill röra sig från det högre till det lägre trycket. Som en följd av jordens rotation förskjuts vindriktningen till att mer följa linjerna för lika lufttryck, isobarerna. Detta kallas för corioliseffekten.
  
-Vindenergin är en förnybar energikälla som i modern tid började utvecklas internationellt i mitten av 1970-talet. Denna utveckling har lett till en teknik med horisontalaxlade,​ propellerlika vindturbiner med tre vingar, vilka direkt eller via en kuggväxel driver en elgenerator. Tillämpningen för storskalig elproduktion till det nationella elnätet domineras av allt större anläggningar med turbindiametrar om 75 – 125 m på torn av ungefär samma storlek. De största verken används för havsbaserad vindkraft. För anläggningar utanför elnätet och i viss mån för enskilda fastigheter används betydligt mindre vindkraftverk. Vindens energi utnyttjas också som energikälla för segelbåtar och segelfartyg och för att spara bränsle på en del moderna fartyg.(([[https://​sv.wikipedia.org/​wiki/​Vindkraft|Vindkraft,​ Wikipedia]]))+Vindenergin är en förnybar energikälla som i modern tid började utvecklas internationellt i mitten av 1970-talet. Denna utveckling har lett till en teknik med horisontalaxlade,​ propellerlika vindturbiner med tre vingar, vilka direkt eller via en kuggväxel driver en elgenerator. Tillämpningen för storskalig elproduktion till det nationella elnätet domineras av allt större anläggningar med turbindiametrar om 75 – 125 m på torn av ungefär samma storlek. De största verken, med idag upp till 164 m turbindiameter och 8 MW effekt, ​används för havsbaserad vindkraft. För anläggningar utanför elnätet och i viss mån för enskilda fastigheter används betydligt mindre vindkraftverk. Vindens energi utnyttjas också som energikälla för segelbåtar och segelfartyg och för att spara bränsle på en del moderna fartyg. 
 +(([[https://​sv.wikipedia.org/​w/index.php?​title=Vindkraft&​oldid=29787750|Vindkraft, Wikipedia ​(2015-04-15)]])) 
 + 
 +===== Nyheter ===== 
 +==== Höjd skatt på vind- och skolkraft ====  
 +Regeringen vill höja skatten på småskaligt producerad elkraft från exempelvis vind och sol med närmare 100 miljoner kronor. Förslaget slår mot bland annat ett 60-tal av landets kommuner som satsat på vindkraft. 
 + 
 +Enligt förslaget i budgetpropositionen för 2016ska skattelättnaden tas bort från och med den 1 juli nästa år. De allra minsta anläggningarna,​ under 32 kilowatt, föreslås även i fortsättningen få slippa energiskatt.  
 +Samtidigt vill regeringen satsa på att fram till 2020 finansiera två terrawattimmar förnybar elproduktion genom ett norsk-svenskt samarbete om elcertifikat. 
 + 
 +Regeringen stöder också solceller med ett investeringsstöd och ett skatteavdrag med 60 öre per kilowattimme.(([[http://​www.gp.se/​ekonomi/​1.2692500-regeringen-vill-hoja-skatt-pa-vindkraft|Regeringen vill höja skatt på vindkraft]] (2015-04-22) ​))
  
 ===== Regeringens politik ===== ===== Regeringens politik =====
vindkraft.1417079015.txt.gz · Last modified: 2019/04/07 13:48 (external edit)