AktuelltRapporterFritextsökInnehållGamla klimatfaktaOmWebbsidorLogga in

Klimatfakta.info

2020-07-12

Lennart Bengtsson

Innehåll

 • Om klimatet
 • Lennart Bengtsson 2013

  Lennart Bengtsson är den mest välmeriterade svensken inom klimatområdet.

  Lennart Bengtsson blev filosofie kandidat vid Uppsala universitet 1957, filosofie magister i Uppsala 1959 och filosofie licentiat vid Stockholms universitet 1964. Han var tidigare verksam vid European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) i Reading, från 1976 till 1981 som biträdande chef och forskningschef, och från 1982 till 1990 som chef.

  Han är professor i dynamisk meteorologi vid Max-Planck-Institut für Meteorologie i Hamburg, och var föreståndare för institutet 1991-2000. Sedan 2000 är han professor vid University of Reading.

  Hans forskningsområde innefattar bland annat atmosfärmodellering.

  Bengtsson invaldes 1993 som ledamot av svenska Vetenskapsakademien. År 2007 tilldelades han Rossbypriset och 2009 promoverades han till hedersdoktor vid Uppsala universitet.

  Han har publicerat 3360 vetenskapliga artiklar, se Google Scholar bl.a. på  AMS100.

  Om klimatet

  "I komplexa system (och klimatet är alltså ett sådant) kan få ting teoretiskt uteslutas. Det är därför viktigt att försöka bedöma rimligheten av katastrofala händelser i klimatet. Studier av realistiska klimatmodeller som regelbundet har presenterats av sakkunniga inom IPCC visar dock inga som helst indikationer att jordens klimat kan drabbas av en total klimatomläggning förutom att det genomgående kommer att bli något varmare. Andra möjliga ändringar är minskad havsis, fortsatt avsmältning av bergsglaciärer samt en trolig mindre minskning av den grönländska inlandsisen. Men detta är gradvisa processer som är väl dokumenterade och som också tidigare har inträffat. Några egentliga ändringar i väderväxlingarna med ömsom kalla eller varma årstider förväntas inte förutom att de kalla episoderna blir mindre stränga och de milda något vanligare.

  Även om oron för fortsatta och stigande utsläpp av växthusgaser kan fresta många i ledande ställning med medias hjälp att ta till de jesuitiska skrämselmetoderna så är inte detta det rätta sättet att sköta umgänget med medborgarna. Jag kan därför bara uppmana såväl klimataktivister som media att sluta med onödiga skrämselberättelser och behandla medborgarna som vuxna och ansvarsfulla individer. IPCCs vetenskapliga rapporter liksom uttalanden från de vetenskapliga akademierna är i dagens situation tillförlitliga rapporter för de medborgare som inte själva är experter på området.

  Det finns ingen rimlig vetenskaplig grund att tro att jordens klimat står inför en någon som helst ”tipping point”.[1]

  Fotnoter

  1) NÄRMAR SIG KLIMATET EN

  Klimatfakta.info
  Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com