Klimatfakta.info

2018-10-28

Hur mäts den globala temperaturen?

Innehåll: Källor
Jordens temperatur mäts av en rad institutioner. Till de ledande hör Hadcrut, NCDC, GISS, UHA, RSS.

Media publicerar uppgifter om den globala temperaturens utveckling. Tyvärr sker det genomgående på ett okunnigt och vilseledande sätt.

Temperaturstatistik publiceras av en rad institutioner. De mest omtalade temperaturserierna är GISS, HADCRUT och NCDC. Däremot nämns mer sällan UAH och RSS.

De tre förstnämnde bygger sina serier på data insamlade från väderstationer på marken och under senare år även från bojar som flyter runt på haven.Väderstationerna är få och mycket ojämn fördelade runt klotet.

Uppgifterna i dessa tre mätserier är inte jämförbara då de anger avvikelser från olika basperioder. HADCRUT använder perioden 1961-1990, NCDC använder 1901-2000 och GISS 1951-1980.

NCDC och GISS gör ofta stora förändringar av gamla data. Förändringar har lett till att temperaturer för länge sedan har minskats och från senare tid har ökat. På så sätt kan de redovisa en snabbare ökning av temperaturen.

Mätserierna NCDC, GISS och HADCRUT inkluderar observationer från fartyg och bojer. Observationerna från de två första avviker från det nya systemet ARGO med bojer som mäter temperaturen på olika djup. Uppgifterna frånHADCRUT däremot stämmer bättre med ARGO-mätningar.

Satellitmätningarna har också reviderats några gånger, men de är systematiska och inverkan kan bedömas.

Skillnaderna mellan metoderna gör det motiverat att dela in dem i tre kvalitetsklasser

1. Satellitmätningarna

2. Hadcrut

3. NCDCoch GISS

Tyvärr rapporterar media främst GISS.

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Cllmate4you
Hur mäts den globala temperaturen? (2018-10-28)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com