Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info
.

Aktuella artiklar

2022-09-28

UNFCCC

Innehåll: Klimatavtal 1992. NYTT | Conference of the Parties - COP. NYTT | COP 27. NYTT | Nationally Determined Contributions - NDC. | Källor. NYTT

UNFCCC är ett internationellt miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 1992 med syftet att minska halterna av växthusgaser till en nivå så att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt

Klimatavtal 1992

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) är ett internationellt miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 1992. Fördraget trädde i kraft 1994 och har syftet att "stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt".

Klimatkonventionen innehåller inga bindande krav på minskade utsläpp, men ligger till grund för det lagligt bindande Kyotoprotokollet, som är mer välkänt än själva klimatkonventionen.

Läs mer...<

2022-09-27

Ekonomi

Innehåll: Riksbanken. | Riksbankens forskning. | EU. | Inflation. | Penningpolitik. | Energikostnadernas del av konsumtionen. | Styrränta. NYTT | Valutor. NYTT | Källor. NYTT

Produktion och konsumtion har stor inverkan på såväl den globala som nationella ekonomin inklusive klimatet.

Denna artikel gäller ekonomin i stort med inverkan också på klimatet. Se artikeln Klimatekonomi om ekonomi som mer direkt beror på eller påverkar klimatet.

Nationalekonomi omfattar bland annat teorier om utbud och efterfrågan, räntesatser och internationell handel. Finansiell ekonomi omfattar bl.a. handelsutbyte utgörs av pengar eller värdepapper.

Klimatförändringarna är motivet för att genomdriva förändringar i samhället även om de inte medför större nytta eller lägre kostnad. Det leder till en försämrad ekonomi för samhället.

Se även Klimatekonomi, Klimatfakta.info

Riksbanken

Texterna nedan är hämtade från Riksbankens webb och speglar Riksbanken uppfattningar.

Klimatförändringar, och de åtgärder som vidtas för att hantera dem, kan påverka förutsättningarna för Riksbankens förmåga att uppfylla sitt mandat. Riksbanken ska i sitt policyarbete dessutom verka för en hållbar utveckling i linje med riksdagens och regeringens ambitioner, förutsatt att detta inte åsidosätter Riksbankens uppgifter. Därför är det viktigt för Riksbanken att följa, förstå och beakta klimatförändringar i sitt arbete.

Läs mer...<

2022-09-27

Energi

Innehåll: Statliga kreditgarantier till elföretagen. | Vad är energi?. | Energitillförsel i världen 2020. | Ryssland. | Rysk kollaps. | Handeln mellan Sverige och Ryssland. | Europa. | Nasdaq. | Sverige - fjärrvärme. | Sverige - energiskatter. | Källor. NYTT

Energi är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete.

Statliga kreditgarantier till elföretagen

Riksdagen har beslutat att ge elföretagen kreditgarantier. Energiföretagen förklarar: "Företagens likviditetsproblem beror framför allt på att elpriserna ökat ca 1100% på ett år. Detta innebär ett problem då de handlande företagen måste täcka skillnaden mellan det elpris som tecknats i långtidskontrakten för framtida leveranser och det nu aktuella elpriset. Denna mellanskillnad måste tillhandahållas som en garanti i kontanta medel vilket påverkar företagens likviditet. Företagen som är drabbade är dock i grunden solida företag."

Energiföretagen ger ett exempel; "En producent säljer ett kontrakt för leverans under kvartal 4 2022 den 26 augusti 2021 för 33 EUR/MWh. Den 26 augusti 2022 handlas Q4-22 för 417 EUR/MWh. Mellanskillnaden på 384 EUR/MWh måste säljaren kunna garantera att betala. Inkomsten för producenten kommer löpande under kvartal fyra, men under tiden uppstår en betydande likviditetsbrist."

Om priset inte sjunker är elföretagen skyldiga att köpa till det högre priset och höja priset till elkund för att återbetala pengarna till staten. Elföretagen ska alltså då samtidigt höja elpriserna för att de sålt terminer till för lågt pris och dessutom för att kunna köpa ny el på den högre prisnivån.

Läs mer...<

2022-09-23

Kraftvärme

Innehåll: Kraftvärmeverk och värmekraftverk. | Källor.

Kraftvärme skapas när el produceras. Den är oberoende av väder och årstid. Nio procent av elen i Sverige kommer från kraftvärme

När el produceras uppstår alltid värme. I ett kraftvärmeverk produceras el, och den värme som bildas överförs till fjärrvärmesystemet. På så sätt utnyttjas det använda bränslet maximalt. Därför är kraftvärmen väldigt resurseffektiv. Dessutom är det en stor tillgång för energisystemet eftersom elen kan produceras helt oberoende av väder och årstid. Idag kommer ungefär 9 procent av den producerade elen i Sverige från kraftvärme.

Med kraftvärme avses den energiteknik som gör det möjligt att samtidigt producera elektricitet och fjärrvärme med hög verkningsgrad. Kraftvärme bygger på att det finns fjärrvärmenät eller annan anläggning, som kan ta emot den värme som alltid "blir över" vid produktionen av el. En sådan industriell anläggning brukar kallas för mottryckskraft. Man kan se det som ett specialfall av att samtidigt även tillhandahålla fjärrkyla.

Ett kraftverk som drivs som en carnotcykel-värmemaskin kommer att omvandla energi från värme till mekanisk energi baserad på en temperaturdifferens som beskrivs av Rankinecykeln Mekanisk energi omvandlas till elektrisk ström av en elektrisk generator. Spillvärme med otillräcklig exergi som input till elgenerator återanvänds därefter för andra ändamål såsom uppvärmning eller kylning av bostäder eller industriell anläggning eller som ingång till andra industriella processer. Kylning uppnås genom en absorptionskylaggregat eller en adsorptionskylare, eftersom den ursprungliga biprodukten är värme.

Läs mer...<

2022-09-22

Naturgas

Innehåll: Gasleverans till EU 2022-09-05. | Den ryska gasen. | Kommentar 2022-09-04. | Reserverna av gas. | Marknaden. | Vätgas. | Fracking. | Biogas. | LNG - flytande gas. | Sverige. | Nordstream. | Svensk import. | Källor. NYTT

Minskad rysk export av naturgas driver upp priserna på energi. Stor risk att exporten upphör. Det förändrar radikalt världens produktion och handel av energi. Efter omställningen faller priserna igen.

Gasleverans till EU 2022-09-05

Gas till EU leveras främst via fen system av pipelines.

  • Caspian pipelines TANAP OCH TAP med gas från Azerbaijan. Levereras som tidigare 500 GWh/d (Gigawatt hour per day)
  • East pipelines med gas från Russia och Belarus till EU. Har minskat från 3500 till 1000 GWh/d.
  • Nordafrika pipeline med gas från Algeriet och Libyen till EU. Leverans 1000 GWh/d.
  • Nordsjögas pipeline med gas från Norge och UK till EU. Leverans 2500 GWh/d.
  • LNG gas från UK till EU Leverans 1000 GWh/d.

Det levereras 3500 GWh/d gas mellan LNG-terminaler inom EU.

Gasleveranserna till EU från Ryssland har minskat med 2500 GWh/d. EU importerar nu 5000 GWh/d. EUs lageruppbyggnad av gas är fn normal för årstiden.

Den ryska gasen

Ryska gasen levereras i gasform direkt från gasfälten genom pipelines till kraftstationer i EU där gasen används för att producera elektricitet. Denna form av gas från Ryssland till EU har minskat från 3500 GWh/dag förra året till idag under 1000 GWh/dag.

Läs mer...<

2022-09-21

Elkraftsystem

Innehåll: Elproduktion. | Svängmassa. | Elbrist. | Effektbrist. | Elområden. | Import. | Svenska Kraftnät. | Elmarknaden. | Elcertfikat. | Elpriset. | EUs energireform. | Källor. NYTT

Prognos: Elpriser kommer att svänga mer och oftare på grund av mer vindkraft. Skillnaderna blir större mellan nord och syd. Höga priser vid fler tidpunkter och har fler orsaker än idag. Större prisvariationer ger större kostnaderna för de som inte kan eller vill anpassa sig.

Ett elkraftsystem består av anläggningar med kraftledningar, generatorer, förbrukningsanläggningar, transformatorer och ställverk som tillsammans bildar ett system.

Dess syfte är att omvandla en energikälla (till exempel vind) till elektricitet och därefter överföra denna till förbrukningen (till exempel en glödlampa). Elkraftsystemet kan indelas i delsystem, såsom generering, transmissionsystem, regionnät och distributionssystem.

title Elkraft

Elkraftsystemet kan hantera hög- eller lågspänning. Högspänning är större än 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning. Lågspänning har lägre spänning än 1000 V växelspänning och 1500 V likspänning.

Läs mer...<

2022-09-18

Klimatekonomi

Innehåll: Klimatåtgärdernas effektivitet. | EUs klimatbudget. | Klimatpolitikens effekter och kostnader. | Sverige en ledande nation. | Valet 2022. | EU vill ha koldioxidtull. | IPCC om klimatåtgärdernas kostnader. | Källor. NYTT

Vilka klimatåtgärder är mest effektiva? Hur kan effektiviteten mätas? Är det viktigt att Sverige ska vara en ledande nation? Väljer andra länder svenska lösningar? Vad tjänar vi mest på? Vad är moraliskt rätt?

Klimatåtgärdernas effektivitet

EU och Sveriges Riksdag anser att det är nödvändigt att i närtid göra kraftiga investeringar och andra genomgripande kostsamma förändringar i samhället, för att därigenom minska framtida kostnader orsakade av klimatförändringar.

Investeringarna och samhällsförändringarna syftar till att minska mängden koldioxid i atmosfären som ska öka jordens utstrålning av värme och därmed minska klimatförändringarna.

Det finns många tänkbara åtgärder för att minska utsläppen av koldioxid. Vid valet av åtgärder är det nödvändigt att väga uppoffringarna mot rimliga bedömningar av dess inverkan på utsläppen.

Baserat på historiska data görs det bedömningar av storleken på utsläppen av koldioxid och vilken inverkan de haft på klimatet. Dessutom görs simuleringar av tänkbara klimatförändringar baserat på olka förändringar av den atmosfäriska koldioxidmängden.

Mängden koldioxid beror inte endast på utsläpp av koldioxid från mänsklig aktivitet utan koldioxid släpps ut från en rad olika källor och upptas samtidigt av andra källor. Eftersom koldioxiden är ojämn fördelad i i sin utsträckning och i höjd och förändras kraftigt med årstider, vulkanutbrott, havet utsöndning och upptag av koldioxid är det svårt att mäta utsläppen globalt.

Läs mer...<

2022-09-18

Ryssland

Innehåll: Statsskick. | Rysk kollaps. | Angreppsgkriget mot Ukraina. | Regimförändring. | Sanktioner. | Klimatet. | Konsumtion av fossilt bränsle. | Kol. | Källor.

Rysslands anfall på Ukraina inverkar starkt på användningen av fossila bränslen. Leveranserna av kol till EU upphörde 2022-08-10 och av gasen 2022-09-02.

Statsskick

Ryssland, formellt Ryska federationen, är en federal republik som omfattar stora delar av Östeuropa och hela Nordasien. Ryssland är världens till ytan största land. Landet har omkring 145 miljoner invånare. I huvudstaden Moskva bor cirka 12 miljoner människor.

Den Ryska federationen sammansatt av 85 federala nationer. De har två delegater vardera i federationsrådet som är förbundsförsamlingens överhus. Nationerna har olika grad av autonomi.

President Vladimir Putin införde år 2000 åtta federala distrikt som leds av ett sändebud utsett av presidenten.

Rysk kollaps

Export

Av de länder som Ryssland exporterar till har flertalet infört sanktioner. Det gäller15 av de 20 största exportländer som tillsammans importerade 235 miljarder dollar från Ryssland. Om man även räknar in mindre exportländer var värdet omkrint 300 miljarder doller.

Rysslands totala export 2021 var 490 miljarder dollar. Det betyder en förlust av 2/3 av exportmarknaden. 8 av världen 10 största ekonominer har infört sanktioner.

Läs mer...<

2022-09-17

EUs utveckling

Innehåll: Kommentar. | EUs långtidsbudget och NextGenerationEU. | Källor.

EU-kommussionen avser att presentera ett förslag till en ny författning. Det gör det angeläget att utvärdera den utveckling som skett. När var EU lagom?

Kommentar

title EU Maktcentrum. Det syns inga medlemsflaggor - bara EUs

Gör EU lagom igen

En av de viktigaste uppgifterna för den nya regeringen är att stoppa EUs makt över medlemsländerna. Den är nu så extremt långgående att den väsentligen upphäver den svenska demokratin.

Demokrati?

Demokrain - folkstyret - innebär att medborgarna i ett land har möjlighet att ta del av en fri opinonsbildning och rösta fritt i allmänna val. Det finns anledning att kritisera den demokratiska kvaliteten i svenska. Den enskilde medborgaren borde ha större möjligheter att sätta sig in i angelägna samhällsfrågor och påverka det praktiska politiska skeendet.

Dessa möjligheter är ändå oändligt mycket större än när det gäller den enskildes möjligheter att påverka EU. Det är helt enkelt inte en naturligt område för varje sig opionsnildning eller influtande. Se är bara stora organisationer - inklusive företag - som har de möjligheterna.

Därmed måste EUs ses som en odemokratisk organisation som genom sin styrlning också försvagar medlemsländerns demokrati.

Läs mer...<

2022-09-16

Kina

Innehåll: Landet. | Ekonomi. | Handel. | Källor.

Kina har 1,4 miljarder invånare. Landet styrs av det kommunistiska partiet. Senaste kvartalet minska BNP med över 2%.

Landet

Folkrepubliken Kina, är det största landet i Östasien och är världens folkrikaste land med 1,4 miljarder invånare. Landet styrs av Kinas kommunistiska parti under ett enpartisystem vars politiska linje är socialism med kinesiska särdrag. Det är indelat i 22 provinser, 5 autonoma regioner (Inre Mongoliet, Tibet, Xinjiang, Ningxia och Guangxi), 4 städer (Peking, Tianjin, Shanghai och Chongqing) och 2 särskilda administrativa regioner (Hongkong och Macao).

Ekonomi

I Kina mäter tillväxttakten i BNP förändringen i det säsongsrensade värdet av de varor och tjänster som produceras av den kinesiska ekonomin under kvartalet. När Kinas traditionella tillväxtmotorer för tillverkning och konstruktion saktar ner, har tjänster dykt upp som den nya drivkraften. Under de senaste kvartalen har styrkan i tjänster och konsumtion bidragit till att kompensera för svagare tillverkning och export. .

September 2022

Den kinesiska ekonomin krympte med säsongsjusterade 2,6 % jämfört med kvartalet under de tre månaderna fram till juni 2022, jämfört med marknadsuppskattningar på 1,5 % nedgång och efter en uppreviderad tillväxt på 1,4 % under föregående kvartal.

Läs mer...<

2022-09-09

Petroleum, olja

Innehåll: Kommentar. | Kriget i Ukraina. | Petroleum. | Globalt. | Oljereserv. | Produktion. | Konsumtion. | Oljeborrning i Östersjön. | Opec. | Bildande av olja. | Källor.

Bensinpriserna har slagit ytterligare ett rekordhögt nivå när kostnaderna för olja och gas skjuter i höjden under rädsla för en global ekonomisk chock från Rysslands invasion av Ukraina. Tyskland borrar olja i Östersjön

Kommentar

G7 har beslutat om ett pristak på rysk olja från den 5 dec 2022. Syftet är att 1) Minska Rysslands oljeinkomster, 2) Sänka priset för ryssland oljekunder.

Varför inför inte G7 sanktioner mot Rysslands oljeexport?

Ryssland leverar 10% av världens olja. Ett stopp skulle höja det globala priset. Dessutom köper Inden och Kina stora mängder rabatterad rysk olja och vill inte acceptera leveransstopp. G7 vill att alla ska få köpa rysk olja till ett lågt pris och därmed minska Rysslands inkomster.

Och varför skulle Ryssland acceptera pristak?

Ryssland behöver tankers för att transporeta oljan och de försäkras av ett västerländsk konsoritum av försäkringsbolag. Hamnar tar inte emot oförsäkrade oljetankers. G7 kan med hjälp av föräkringsbolagen vägra att försäkra fartyg med olija som sålts över pristaket.

Om Ryssland själva försäkrar fartyg för leverans till vissa länder lär G7-länderna och andra länder svara med att utsätta dessa länder för sanktioner.

Pristaket är inte faställt med det kommer att bli betydligt lägre än vad Ryssland önskar. Ett förslag är 40-60$/barrel, vilket är ungefär hälften av dagens marknadspris.

Läs mer...<

2022-09-06

Solen

Innehåll: Solsystemet. | Solen. | Solens fusion. | Milankovitch-cyklerna. | Solfläckar. | Solfläckscykler. | Solcykel 25. | Solens instrålning till jorden. | Källor.

Solsystemet

title

Solen är en stjärna. Den bildades för ungefär 4,6 miljarder år sedan när ett moln av gas och stoft drogs samman.

Solen befinner sig i centrum av vårt solsystem. Det finns 100 miljarder stjärnor i denna storlek bara i vår galax Vintergatan. Solen med sina planeter rör sig i 250 km/s runt Vinter­gatans centrum på ett avstånd om 26.000 ljusår. Ett varv tar 250 miljoner år.

Läs mer...<

2022-09-02

Järnväg och tåg

Innehåll: Sveriges järnvägsnät. | Höghastighetsjärnvägen. | Klimateffekter. | EUs myndighet för järnväg. | Det fjärde järnvägspaketet. | Gaståg. | Järnkoll. | Källor.

Styrningen av det svenska järnvägssystemet överförs i snabb takt till EU. Det gäller även förutsättningarna för snabbtåg i Sverige.

Sveriges järnvägsnät

Sveriges järnvägsnät består av cirka 15 600 kilometer spår. Av detta förvaltar Trafikverket infrastrukturen för cirka 14 200 kilometer. Den allra största delen av järnvägen är elektrifierad, omkring 80 procent.

Höghastighetsjärnvägen

Höghastighetsbana är en järnväg som är byggd för höghastighetståg. I Sverige används begreppet vanligen om sträckor som är byggda för betydligt högre hastigheter än 250 km/tim. Enligt EU:s terminologi finns det även höghastighetsbanor kategori II respektive kategori III med minst 190 km/t som största tillåtna hastighet (till exempel Malmö-Stockholm-Sundsvall).

Transportverket vill ha sänkta hastigheter genom vissa tätorter, färre spår för vändande tåg och spår som byggs ballasterat. Det är tre förändringar som Trafikverket planerar för att få ner prislappen på den nya höghastighetsjärnvägen.

Läs mer...<

2022-09-02

Svensk politik

Innehåll: Klimatpolitiska ramverket. | Klimatlagen. | Klimatmålen. | Miljömålsberedningen. | Klimatpolitiska rådet. | Fossilfritt Sverige. | Miljödepartementet. | EU. | Sveriges sjätte nationalrapport. | Partierna. | Källor.

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige innehåller klimatmålen, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. En nationalrapport ger basfakta om resultat enligt FNs klimatkonvention. De politiska partierna ståndpunkter.

Klimatpolitiska ramverket

Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Ramverket ska skapa ordning och reda i klimatpolitiken och baseras på en överenskommelse inom den parlamentariska Miljömålsberedningen.

För första gången får Sverige en lag som innebär att varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit. Varje regering ska också tydligt redovisa hur arbetet med att nå målen fortskrider. För första gången kommer Sverige att ha långsiktiga klimatmål bortom 2020 och ett oberoende klimatpolitiskt råd som granskar klimatpolitiken. Reformen är en central del i arbetet för att Sverige ska leva upp till Parisavtalet.

Läs mer...<

2022-09-02

Opinioner om klimatet

Innehåll: Viktigaste frågorna. | Upprop av forskare. | Opinionen aug 2022. | Novus juni 2021. | Källor.

Viktigaste frågorna

Svenskarnas viktigaste valfrågor 2022-09-02

Upprop av forskare

1 944 svenska forskare och anställda i forskarvärlden har gjort ett upprop "Nog nu, politiker - ta klimatkrisen på allvar". Några citet:

"Vi ser hur en majoritet av våra politiska partier överger klimatpolitiken och i stället föreslår eller genomför politik som går stick i stäv med Parisavtalet och Sveriges klimat- och miljömål."
"Forskningen om klimatet och den biologiska mångfalden visar tydligt att de globala kriserna inom dessa områden huvudsakligen är kopplade till ohållbar konsumtion."
"Det var tyvärr ingen vacker bild av Sverige som visades upp: sänkt bensin- och dieselskatt, pengar till nya motorvägsbyggen, förslag på halverad miljöbudget, minskade anslag till skydd av natur och ett minskat klimatbistånd."

Tyvärr hänvisar inte forskarna i uppropet till källor för sina påståenden.

Läs mer...<

2022-09-01

Maths Nilsson

Innehåll: Källor.

Maths Nilsson har pluggat kemi på Lunds Universitet och har jobbat inom läkemedelsindustrin. Sedan har han jobbat som konsult med uppdrag för ett start-up bolag. Författare. Debatterar klimatet.

Källor

2022-09-01

Växthusgaser

Innehåll: Källor.

Gaser i atmosfären som absorberar och utstrålar infraröd strålning kallas för växthusgaser.

Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till växthuseffekten genom att absorbera och utstråla infraröd strålning. De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H2O), koldioxid (CO2), dikväveoxid (N2O), metan (CH4) och ozon (O3).

Utöver dessa naturligt förekommande gaser finns även konstgjorda växthusgaser såsom olika halogenalkaner och andra flyktiga ämnen innehållande brom eller klor. Växthusgaserna ger tillsammans en markant påverkan på jordens temperatur vid ytan. Om atmosfären helt saknade sådana beräknas jordens medeltemperatur ha varit -18°C istället för nuvarande +14°C.

Källor

2022-08-28

IPCC AR5

Innehåll: AR5 2014. | Jämförelse med AR4 2007. | Källor.

Osäkerheten ökar i AR5 från 2014 jämfört med AR4 från 2007

AR5 2014

2014 presenterade IPCC sin femte rapport. Rapporten sa bland annat att "Uppvärmningen av klimatsystemet är otvetydig, och sedan 1950-talet har många av de observerade förändringarna saknat motstycke under decennier till årtusenden".

Det är extremt troligt (95-100% sannolikhet) att mänskligt inflytande var den dominerande orsaken till den globala uppvärmningen mellan 1951 och 2010. Rapporten varnade för att ökande omfattningar av den globala uppvärmningen ökar sannolikheten för allvarliga, genomgripande och irreversibla effekter.

Jämförelse med AR4 2007

Judith Curry har jämfört AR4, som kom 2007 med AR5 från förra året och visar att IPCC är betydligt osäkrare i AR5 än i AR4.

I SPM 2007 (AR4) skriver IPCC: "Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely (>90% confidence) due to the observed increase in anthropogenic greenhouse gases."

Läs mer...<

2022-08-26

Torka

Innehåll: Mindre regn än normalt. | Förgröning. | Torka genom historien. | Megatorkor i Europa. | Torkan 1920-1921. | Torkan värre förr. | Sverige. | Källor.

Delar av jorden kan under perioder drabbas av svår torka orsakad av hetta och brist på regn. Andra delar är konstant uttorkade. Men i det stora hela blir jorden grönare tack vare ökad mängd koldioxid.

Mindre regn än normalt

Torka är en ihållande period med reducerad vattentillgång i jämförelse med normalt inom ett hydrologiskt system. Det är ett återkommande fenomen som kan uppstå i samtliga klimatzoner och kan pågå under flera månader eller över flera år.

Torka förknippas ofta med längre perioder med lägre nederbördsmängder än normalt för ett givet område. Även andra parametrar såsom temperatur, starka vindar, låg relativ luftfuktighet, tidpunkt och karaktär hos regnskurar (såsom intensitet och varaktighet) samt mänskliga påverkansfaktorer (exempelvis markanvändning & grundvattenuttag) påverkar uppkomsten och förekomsten av torka.

Torka kan uppstå vid olika årstider, men framförallt på sommaren kan torka uppstå vid ovanligt varmt väder och när det inte regnar tillräckligt.

Läs mer...<

2022-08-25

Fordon

Innehåll: Bilar. | Drivmedel. | Rätt för klimatet. | Trafikverket. | Källor.

Vätgaståg i Tyskland. Sänkta kostnader för höghastighetståg genom sänkt hastighet och färre spår. Nyregistreringen av bilar rasar.

title En typ av elektronisk väg

Bilar

title Statistik: Bilar i Sverige, Car.info

I februari 2022 var 7 209 016 fordon registreradet

Drivmedel

title Statistik från Trafikstyrelsen mars 2022: Bilar i Sverige, Car.info

Bensin- och dieselbilar dominerar fullständigt. Elbilarna har en marknadsandel på 2%.

Under senaste 12 månaderna (2021-04--2022-03) registrerades 69000 elbilar. Under samma tid registrerades 105000 bensin/dieselbilar.

Besök gärna Car.info för mer intressant statistik.

title Bensinkostnaden har minskat i förhållande till genomnsittlig timlön. Källa: Rekorddyr bensin, men historiskt billigt att köra bil, Ekonomistas 2022-05-30

År 1991, när koldioxidskatten infördes, behövde ett genomsnittligt hushåll spendera omkring två tredjedelar av en timlön för att kunna köra 100 km. År 2020 behövde samma hushåll bara lägga ut en tredjedel av en timlön för att köra samma sträcka. Kostnaderna för att köra bil har ökat under de senaste två åren, men det är fortfarande billigare i dag att köra en viss sträcka i förhållande till inkomsten jämfört med något år före 2012.

Läs mer...<

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.