Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

Aktuella artiklar

2022-06-21

Henrik Svensmark, född 1958, är en dansk fysiker vid Danish National Space Center i Köpenhamn som studerar kosmisk strålnings effekter och påverkan på bildandet av moln. 2007 publicerade han boken "The Chilling Stars: A New Theory of Climate Change" tillsammans med journalisten Nigel Calder.

En studie publicerad i Natures Scientific Reports "Atmospheric ionization and cloud radiative forcing" av forskare vid Danish National Space Institute vid Danmarks Tekniska Universitet (DTU) och The Hebrew University of Jerusalem tyder på att solens aktivitet vid screening av kosmiska strålar påverkar molnen och i slutändan jordens energibudget med åtföljande klimateffekter.

Läs mer...<

2022-06-20

Intervju med Lennart Bengtsson i Die Welt. "ett uppvärmande klimat är fördelaktigt i vissa delar av världen". Lennart Bengtsson är professor i dynamisk meteorologi och världsledande klimatforskare. Hans forskningsområde innefattar bland annat atmosfärmodellering.

title Lennart Bengtsson

Lennart Bengtsson är svensk professor i dynamisk meteorologi. Han var tidigare verksam vid European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) i Reading, från 1976 till 1981 som biträdande chef och forskningschef, och från 1982 till 1990 som chef. Han är professor i dynamisk meteorologi vid Max-Planck-Institut für Meteorologie i Hamburg, och var föreståndare för institutet 1991-2000. Sedan 2000 är han professor vid University of Reading.

Läs mer...<

2022-06-19

Covering Climate Now

Innehåll: Källor. NYTT

Organisationen Covering Climate Now - CCNow har som syftet att engagera läsare för klimataktioner. Den gör det genom att utbilda journalister och producera artiklar om klimatet som engagerar. Måttot är "Vi hjälper våra nyhetsmediekollegor att täcka vår tids avgörande historia med den rigoritet och brådska den förtjänar. Våra resurser är utformade för alla journalister och inkluderar bästa praxis för klimatet, viktiga tipsblad och förklarare för att stödja informerad och engagerande rapportering."

CCNow skriver: "Kom ihåg att en extrem väderhistoria som inte nämner klimatförändringar är ofullständig och potentiellt till och med felaktig. De goda nyheterna? Att göra kopplingen är lika enkelt som det är nödvändigt! Vi väljer ut de klimatnyheter du behöver veta om varje dag och visar upp smart, innovativt berättande från hela vårt partnerskap."

Läs mer...<

2022-06-18

Jetströmmar

Innehåll: Källor. NYTT

En jetström är en kraftig, relativt smal luftström i atmosfären på omkring elva kilometers höjd strax under tropopausen. De bildas på gränsen mellan angränsande luftmassor med betydande temperaturskillnader, som mellan polarregionerna och den varmare luften kring ekvatorn. Vid sällsynta tillfällen är jetströmmen synlig från marken, den kan ses som en cirka 10 km bred kondensstrimma som sträcker sig över himlen i väst-östlig riktning.

Läs mer...<

2022-06-18

Globala temperaturen

Sammanfattning av klimatforskaren Ole Humlums månadsrapporten om vädret i maj 2022.

Den global temperaturen i maj 2022 var lägre än i april. Enligt satellit-mätningar i den nedre troposfären var temperaturen lägre än i april och nästan identisk med maj förra året.

Läs mer...<

2022-06-17

Kommer det bli olagligt eller praktiskt omöjligt att bilda opinion mot överdrivna klimathot. EU har publicerat nya regler som IT-företag tvingas följa.

Stopp för laglig information

EU-kommissionen har publicerat en förstärkt branschkod för att hantera desinformation online i hela EU.

Undertecknare av koden - som inkluderar teknikjättar som Google, Meta, TikTok och Amazon-ägda Twitch har gått med på en rad åtaganden och agera mot "potentiellt skadligt" (men icke typiskt olagligt) innehåll online.

Läs mer...<

2022-06-16

En googling på "Klimatprognoser" ger drygt 16000 svar. I flertalet fall avses förmodligen inte prognoser i betydelse förutsägelser om det framtida klimatet. I stället avses ofta de klimatscenarier som IPCC fastställt som underlag för forskningen.

AR5

FN:s klimatpanels (IPCC:s) utvärderingsrapport AR5 2013-2014 använder fyra så kallade RCP:er, "Representative Concentration Pathways". Användningen av RCP:erna syftar till att ge information om klimatförändringarna vid olika halter av växthusgaser i atmosfären.

RCP:er är inte klimatpolitiska scenarier, utan beskriver omfattningen av de åtgärder som krävs för att klara ett visst mål för en global temperaturökning.

Läs mer...<

2022-06-15

Var ska koldioxiden lagras om den ska lämna atmosfären? Tre fjärdedelar måste lagras i befintliga skogar genom bättre förvaltning, främst i tropikerna.

Lagra koldioxiden i tropikens skogar

Beslutsfattare behöver få veta hur mycket CO2 som ska lagras och var det bör ske. Forskare har gjort en värdering av hur mycket kol som kan lagras i träd och organiskt material i marken. De har också rekommenderat prioriterade åtgärder relaterade till restaurering, förvaltning och underhåll av vedartade kollager och tillhörande jordar.

Läs mer...<

2022-06-11

Foton är det elektromagnetiska fältets energikvantum, den minsta energimängd som kan överföras av elektromagnetisk strålning.

Bakgrund

Teorin att elektromagnetisk strålning, som till exempel synligt ljus, inte bara kan betraktas som elektromagnetiska vågor, utan även kan beskrivas som uppdelad i energikvanta, som små energipaket, beskrevs 1905 av Albert Einstein. I en serie experiment kunde man påvisa dessa kvanta, och att de kunde beskrivas som elementar­partiklar med rörelsemängd. År 1926 gavs denna partikel namnet foton.

Elektromagnetisk strålning

Elektromagnetisk strålning har enligt kvantteorin såväl våg- som partikel­egenskaper. Det innebär att elektro­magnetisk strålning och materia (små objekt som elementarpartiklar, atomer och molekyler) har både våg- och partikelegenskaper. Denna dualitet behandlas inom kvantmekaniken.

Läs mer...<

2022-06-05

EU inrättar regioner för att öka styrningen av medlemsländerna. Det sker genom bidrag till de transnationella regionerna.

EUs regionbidrag

För att bryta ned medlemsländerna betydelse har EU inrättat regioner. Genom att ge bidrag till regioner i stället för till medlemsländer så minskar länders inflytande och EU kan i stället styra genom egna regioner.

title EU regionalstöd

Unionens mål är att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna mellan regionerna i EU. Pengar ska tas från de rika och relativt välskötta ekonomierna i norr till de sämre fungerande länderna i östra och södra EU.

EUs bidrag till regionernas verksamhet i Sverige uppgift 2019 till drygt 20 miljarder kronor. EU beslutar om vad bidragen ska användas till men kräver medfinansiering till 60% av Sverige. Därmed blir dessa bidrag de facto en gigantisk kostnad för främst landsting och kommuner.

Läs mer...<

2022-06-04

EU är till stor del en klimatorganisation. Utsläppen med minst 55 procent jämfört med 1990. Det sker genom tvinga medlemsländerna att införa lagar som EU fastställt.

Aktuella klimatförslag

 • ESR, om nationella klimatmål och hur mycket varje medlemsland ska sänka sina utsläpp
 • LULUCF, om utsläpp från mark- och skogsanvändning
 • Utsläppshandeln för flygsektorn
 • Revidering av utsläppshandeln, ETS
 • Koldioxidtullen CBAM
 • Skapandet av en social klimatfond

Ny social klimatfond

Inom EU inser man att den omfattande klimatåtgärderna gör folk fattigare. Så mycket fattigare att medlemsländernas sociala stöd inte räcker till.

Därför vill EU starta en ny klimatfond som ska ge bidrag till dem som drabbas hårdast en klimatkostnaderna.

Fonden ska finansieras med utsläppsrätter för bostäder och vägtransport. Det innebär att boende och transportörer tvingas köpa utsläppsrätter från EU för att de bedöms släppa ut koldioxid. Dessa intäkter ska gå till den sociala klimatfonden (förutom det som EU tar emellan).

Sveriges riksdag har sagt nej till den nya klimatfonden. Däremot har fem parlamentariker röstat ja: Ilan De Basso (S), Jytte Guteland (S), Pär Holmgren (MP), Emma Wiesner (C) och Malin Björk (V).

Läs mer...<

2022-06-04

title En typ av elektronisk väg

Bilar

title Statistik: Bilar i Sverige, Car.info

I februari 2022 var 8 113 975 fordon i drift varav 4 979 236 var personbilar.

Drivmedel

title Statistik från Trafikstyrelsen mars 2022: Bilar i Sverige, Car.info

Bensin- och dieselbilar dominerar fullständigt. Elbilarna har en marknadsandel på 2%.

Under senaste 12 månaderna (2021-04--2022-03) registrerades 69000 elbilar. Under samma tid registrerades 105000 bensin/dieselbilar.

Besök gärna Car.info för mer intressant statistik.

title Bensinkostnaden har minskat i förhållande till genomnsittlig timlön. Källa: Rekorddyr bensin, men historiskt billigt att köra bil, Ekonomistas 2022-05-30

År 1991, när koldioxidskatten infördes, behövde ett genomsnittligt hushåll spendera omkring två tredjedelar av en timlön för att kunna köra 100 km. År 2020 behövde samma hushåll bara lägga ut en tredjedel av en timlön för att köra samma sträcka. Kostnaderna för att köra bil har ökat under de senaste två åren, men det är fortfarande billigare i dag att köra en viss sträcka i förhållande till inkomsten jämfört med något år före 2012.

Sveriges järnvägsnät

Sveriges järnvägsnät består av cirka 15 600 kilometer spår. Av detta förvaltar Trafikverket infrastrukturen för cirka 14 200 kilometer. Den allra största delen av järnvägen är elektrifierad, omkring 80 procent.

Rätt för klimatet

Regeringen tillsatte 2019 en utredning med uppgift att se över all relevant svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag (dir.2019:101). Delbetänkandet En klimat-anpassad miljöbalk för samtiden och framtiden(SOU2021:21) lämnades 2021-03-31.

Läs mer...<

2022-06-03

Ett batteri kan innehåller energi som görs tillgänglig i elektrisk form för andra komponenter som är anslutna till batteriet.

Ett batteri kan innehåller energi som görs tillgänglig i elektrisk form för andra komponenter som är anslutna till batteriet. En ström av elektroner rör sig från en negativ pol (anoden) genom komponenten till den positiva polen (katoden). Strömmen av elektroner pågår tills skillnaden i spänning mellan polerna har jämnats ut.

Den förmodligen vanligaste typen är litiumbatteri. Det har högre energitäthet än alkaliska batterier och brunstensbatterier. Det har normalt dubbelt så hög nominell cellspänning (3,0 eller 3,6 V). Litiumbatterier kan avge brännbara gaser, eller till och med fatta eld om de kortsluts.

Läs mer...<

2022-06-01

Med ekoextremism avses verksamheter som använder odemokratiska metoder för att driva sina uppfattning inom miljö och klimatområdet

Ny lag mot terrorism

En ny terroristbrottslag ska ersätta tre lagar som i dag omfattar brott kopplade till terrorism. Det anser regeringen och riksdagen sa ja till förslaget. Den nya lagen ska omfatta:

 • terroristbrott
 • samröre med en terroristorganisation
 • finansiering av terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • offentlig uppmaning till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • rekrytering till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • utbildning för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • resa för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet.

Dessutom säger riksdagen ja till förslag om skärpta straff för de flesta av brotten, samt att terroristbrott, som inte är mindre grova, inte ska kunna preskriberas.

Läs mer...<

2022-05-31

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) är ett amerikanskt vetenskapligt organ som är underställt USA:s handelsdepartement. Organisationen studerar förhållandena i hav och atmosfär, publicerar väderkartor, utfärdar varningar om annalkande oväder och ger råd och anvisningar i miljöfrågor.

Läs mer...<

Notiser

2022-05-28

FN-möte Stockholm+50 1 juni

I juni 2022 arrangerar FN Stockholm+50 med Sverige som värd, tillsammans med Kenya. Då är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972.

Ambitionen med Stockholm+50 är att fira 50 år, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot "hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför".

/Regeringen

2022-05-25

COP 27 öppnat

FN:s klimatkonferens COP 27/CMP 17/CMA 4 i Sharm el-Sheikh, Arabrepubliken Egypten

Den 24 maj 2022 träffades presidiet för partskonferensen (COP). Den fungerar som möte för parterna i Kyotoprotokollet (CMP) och som partsmöte för att Parisavtalet (CMA). Presidiet övervägde förslag från det tillträdande ordförandeskapet för FN:s klimatkonferens i Sharm el-Sheikh om att tidigarelägga konferensens öppnande för att ge ytterligare tid för deltagande av stats- och regeringschefer.

/WUWT 2022-05-25

2022-05-07

Klimatstrid i engelska parlamentet

Ett 20-tal konservativa ledamöter i engelska parlametet bildade för en tid sedan en grupp kallad The Net Zero Scrutiny Group. Den har nu vuxit till 58 ledamöter.

Men gruppen med gröna konservativa har 133 ledamöter, vilket är mer än hälften av antalet ledamöter i parlamentet.

/Britain's net zero wars heat up as both sides claim fresh MP backers. Politico (2022-03-28)

2022-05-06

Utredning om vindkraften klar 2023

Samtliga riksdagspartier är överens om att det krävs någon form av återbäringssystem för kommuner med vindkraftsanläggningar. Regeringen har tillsatt en snabbutredning av hur kommuner som säger ja till vindkraftverk ska kunna ersättas, den väntas vara klar i mars 2023.

/Partierna eniga om vindkraft - men inte helt, Omni (2022-05-06)

2022-04-26

Tillverkning av NuScales SMR 2023

NuScale Power och Doosan Enerbility har undertecknat ett avtal om att Doosan ska påbörja produktionen av NuScales små modulära reaktorer (SMR) redan 2022, med planer på fullskalig tillverkning under senare hälften av 2023. Doosan, ett koreansk industri- och energibolag, kommer att börja produktionen av NuScales övre reaktortryckkärl.

/NuScale Power and Doosan Sign Agreement to Begin SMR Production (2022-04-25)

2022-04-26

De vill bygga många små kärnkraftverk i Sverige

Kärnkraft kan ge mycket el. Men oro för kostnader och säkerhet har hindrat fler nybyggen. Men ett företag i Göteborg med tunga finansiärer i ryggen, har hittat kommuner och företag som visat intresse för att bygga upp till 15 små kärnkraftverk.

Ett litet företag i Göteborg Kärnfull, med stora planer för nya små kärnkraftverk, så kallade SMR-tekniken med mindre serietillverkade reaktorer, tror man kommer ge lägre pris och snabbare byggtider.

/De vill bygga många små kärnkraftverk i Sverige, SVT (2022-04-25)

2022-04-25

Efterfrågan på kol ökar explosionsartat

Den ryska invasionen i Ukraina har fått efterfrågan på kol att öka explosionsartat, skriver Bloomberg. Tyskland och Italien överväger att återstarta kolkraftverk.

Inflation och hotande elbrist hade redan bäddat för det relativt biliga kolet. 2021 genererade världen mer energi från kol än någonsin förut, en ökning med 9 procent från tidigare år.

/Rysslands krig eldar på global efterfrågan på kol, Omni (2022-04-25)

2022-04-22

Bygger vätgasnät för 25 miljarder

Nordion Energi ska satsa tiotals miljarder kronor på ett gasnät längs Bottenviken tillsammans med finländska Gasgrid Finland. Nätet ska förse de nya gröna industrierna i norr med vätgas.

/Enorm satsning på vätgas - bygger för 25 miljarder, SvD (2022-04-22)

2022-04-07

Kanada öppnar ett nytt oljefält

Ett norsk bolag har fått rätt att utvinna olja utanför New Foundland. Företaget planerar att utvinna 300 miljoner fat olja under en 30-årsperiod med start 2028. Kanada är världens fjärde största oljeproducent.

/Kanadas miljöminister Steven Guilbeault har godkänt ett kontroversiellt oljeprojekt. (2022-04-07)

2022-04-05

Ny batteriteknologi från General Motors - Ultium

General Motors och Honda planerar att gemensamt utveckla några prisvärda elfordon som kommer att använda GM:s nästa generations Ultium-batteriteknologi. Ultium är ett elfordonsbatteri och motorarkitektur utvecklad av General Motors.

/GM, Honda plan to co-develop affordable electric vehicles, AP News (2022-04-05)

2022-04-05

EU-sanktioner mot den ryska kolexporten

EU-kommissionen föreslår importförbud av ryskt kol värt fyra miljarder euro om året. Dessutom vill EU-kommissionen att ryska fartyg inte, utom i undantagsfall, ska få lägga till i europeiska hamnar.

/Nya EU-sanktioner slår mot den ryska kolexporten, Omni

2022-04-01

Reserver av olja till marknaden

USA släpper ut rekordmycket olja från lagren. Sydkorea planerar släppa en miljon fat. Australien tänker använda sina reserver. Även Nya Zeeland, Indien och Japan har sagt att de kan hjälpa till om det behövs.

/IEA håller krismöte om oljepriser och nödlager (2022-04-01)

OPEC+ och Ryssland ökar leveranserna. Oljepriserna faller.

2022-04-01

IEA släpper olja från nödlager

IEAs 31 medlemsländer har enats om ett nytt frisläppande av olja från nödreserver som svar på oron på marknaden som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina, vilket understryker deras starka och enhetliga engagemang för att stabilisera de globala energimarknaderna.

/IEA Member Countries agree to new emergency oil stock release in response to market turmoil. IEA (2022-04-01)

2022-03-29

Elsystemet är inte byggt för krig

Det är "helt klart så" att det svenska elsystemet under lång tid inte har byggts för krig. Det säger Fredrik Bynander, krisberedskapsexpert.

Om el- och energiförsörjningen skulle slås ut i händelse av ett angrepp mot Sverige skulle en rad sektorer i samhället drabbas. Betalsystem skulle snabbt "gå på knäna".

/Expert: Vårt elsystem inte byggt för krig - är helt klart, Omni (2022-03-27)

2022-03-28

Allt fler vindkraftsprojekt stoppas

Allt fler vindkraftsprojekt stoppas,. Ofta beror det på nej från kommuner och lokala protester.

Sedan 2014 har knappt hälften har fått börja byggas. Under 2020 minskade andelen ansökningar som fick godkänt till 37 procent och första halvan av 2021 gick det ner till drygt en fjärdedel.

/Allt fler vindkraftsprojekt stoppas, Tidningen Näringslivet (2022-03-22)

2022-03-25

"Massblekning" av Stora Barriärrevet

Enligt Australiens revmyndighet har Stora barriärrevet för fjärde gången sedan 2016 har drabbats av "massblekning" till följd av allt varmare havsvatten, trots La Niña. Myndigheten uppger dock att revets koraller kan återhämta sig om förhållandena blir mer gynnsamma.

//Stora barriärrevet drabbat av massblekning - trots La Niña, Omni (2022-03-25)

2022-03-24

Brister i fossilfritt stålverk

LKAB har pekat ut brister i H2 Green Steels ansökan för sitt fossilfria stålverk i Boden,

H2 har inte säkrat några kontrakt än gällande förnyelsebar el. Dessutom ska H2 Green Steel endast ha säkrat 900 miljoner av de totalt uppemot 40 miljarder som behövs för att bygga stålverket.

/DI: Fler brister i planer för fossilfritt stålverk, Omni (2022-03-24)

2022-03-22

Tyskland: ”Behöver inte rysk gas”

Tyskland har ingått ett långsiktigt avtal om att köpa flytande naturgas (LNG) från Qatar för att bryta beroendet av leveranserna från Ryssland.

/Tyskland i avtal med Qatar: "Behöver inte rysk gas", Omni (2022-03-20)

2022-03-20

Kina bygger gigantisk batterifabrik i USA

Kinesiska Contemporary Amperex Technology, världens största tillverkare av elbilsbatterier, överväger att anlägga en gigantisk fabrik i Nordamerika för 5 miljarder dollar. Detta för att bland annat kunna tillgodose Tesla med batterier.

/Teslas batterileverantör kan bygga gigantisk fabrik i USA, Omni (2022-03-20)

2022-03-20

Värmebölja i Antarktis

Antarktis har den senaste veckan haft värmebölja. I de östra delarna har temperaturen legat nästan 40 grader Celsius över det normala under flera dagar. Istället för minus 50 grader har temperaturerna legat en bit under minus 10 grader.

/Antarktis rekordvarmt - 40 grader över det normala, Omni (2022-03-20)

2022-03-18

Uranbrytning i Sverige

80 procent av EU:s urantillgångar finns inom Sveriges gränser - därför bör regeringen tillåta uranbrytning och stänga dörren för import från Ryssland, skriver Christoffer Heimbrand (L), ordförande för Liberala studenter, i en debattartikel i Expressen.

/"Runda Ryssland - tillåt uranbrytning i Sverige", Omni (2022-03-18)

2022-03-16

Försvaret stoppar vindkraft

Försvarsmakten vill stoppa det planerade bygget av 240 vindkraftverk i skärgården utanför Karlskrona. Kraftverken bedöms kunna påverka totalförsvaret negativt.

/Omni 22-03-16

2022-03-16

Regeringens vill minska plastsvinnet

Fler återvinningsbara plastförpackningar, återanvändbara lådor för hämtmat och krav på tobaksbolagen att bekosta uppstädning av fimpar. Det är några förslag i regeringens första nationella plasthandlingsplan.

/Regeringens nya plan: Så ska Sverige minska plastsvinnet, DN (2022-02-21)

2022-03-16

Kina äger vindkraft i Norrbotten

Kinas äger 21 procent av vindkraften i Norrbotten.

/Tre frågor om: Kinesiskt ägande av vindkraft i Sverige, Omni

2022-03-16

Regeringen föreslår billigare drivmedel och el

Regeringen presenterar åtgärdspaket för att möta prisökningar på drivmedel och el till följd av invasionen av Ukraina. Paketet innehåller bland annat sänkt drivmedelsskatt, en ny drivmedelskompensation till privatpersoner och ett nytt reseavdragssystem.

/Regeringen 2022-03-14

2022-03-16

Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport

Energianvändningen var låg under 2020 till följd av pandemin, men vänder nu uppåt fram till 2024. Prognosen visar att såväl elproduktionen från vind och sol som elexporten fortsätter att öka. Elanvändningen börjar också ta fart inom industrin och för vägtransporter. Det visar Kortsiktsprognosen från Energimyndigheten.

/Ny prognos: Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport till 2024, Energimyndigheten (2022-03-14)

2022-03-16

Grodor får flytta för batterifabrik

Volvo Cars och Northvolt får tillstånd att flytta på de fridlysta grod- och kräldjur inför det planerade fabriksbygget i Torslanda i Göteborg.

Länsstyrelsen Västra Götaland har vägt samhällsintresset av investeringen mot skyddet av arter och ger företagen dispens. Fabriken, som ska ge minst 3 000 nya jobb.

/Batterifabrik får klartecken att flytta grodor, TT (2022-03-15)

2022-03-16

Klimatpolitiska rådet vill ha stora systemskiften

Klimatpolitiska rådet presenterade 2022-03-16 årets granskningsrapport till regeringen. I den skriver rådet att det saknas en tydlig och sammanhållen styrning från regeringen och att det brister i samverkan mellan olika politikområden. Många aktörer i samhället står dessutom beredda att investera i omställningen och politiken behöver därför fatta beslut som möjliggör de stora systemskiftena.

/Hur ska politiken stärkas för att accelerera omställningen? Klimatpolitiska rådet (2022-03-16)

2022-03-16

117 miljarder till vindkraft

Sedan Energiöverenskommelsen har det beslutats eller aviserats vindkraftsinvesteringar om totalt över 117 miljarder kronor, visar Svensk Vindenergis färska sammanställning. När alla de nya vindkraftverken tagits i drift 2024 kommer el från vindkraft att stå för drygt en tredjedel av Sveriges elanvändning.

/Över 117 miljarder i vindkraftsinvesteringar 2017-2024, Svensk Vindkraft (2022-03-08)

2022-03-16

Fennovoimas kärnkraftsprojekt i Åbo avbryts

Fennovoimas kärnkraftsprojekt anses avbrutet både på nationell och kommunal nivå i Åbo till följd av Rysslands invasion i Ukraina.

Drygt 34 procent av Fennovoima ägs av ett finländskt dotterbolag till ryska Rosatom. Rosatom är ett statsägt företag som hanterar såväl kärnenergin i Ryssland som det uran som används till kärnvapen.

Enligt statsminister Sanna Marins finns det inte någon fortsättning för projektet Fennovoima. Marin menar att Finland bör frigöra sig från att vara beroende av rysk energiproduktion så snabbt som möjligt.

/Fennovoimas kärnkraftsprojekt avbryts, Energinyheter (2022-03-07)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.