NyheterFritextsökIndexInnehållInbjudanRegistreringLogga inVillkorOm
Klimatfakta.info

Aktuellt: * Bidens klimatpolitik stryks * Petroleum * Energi * EU - Europeiska unionen * Global Historical Climatology Network - GHCN * Svensk politik * Nobelpris 2021 för klimatupptäckter * Källor * Bjorn Lomborg * Naturgas * EUs taxonomiförordning * UNFCCC * Globala temperaturen i atmosfären * Biologisk mångfald * John Christy
Visa alla artiklar

Aktuella artiklar

2021-10-16

Bidens klimatpolitik stryks

President Bidens stora satsning på klimatet i budgetförslag stryks.

Mr. Manchin, the Democrat from coal-rich West Virginia whose vote is crucial to passage of the bill, has told the White House that he strongly opposes the program to rapidly replace the nation's coal and gas-fired power plants with wind, solar and nuclear energy, according to people familiar with the matter.

As a result, White House staffers are rewriting the legislation without that climate provision.

/New York Times

2021-10-16

Petroleum

Petroleum, även kallat mineralolja, bergolja, råolja och ibland nafta (från Arabiskan naft, är en tunnflytande mörk vätska som naturligt förekommer i delar av berggrunden. Vätskan är en blandning av hundratals olika kolväten, som bildats av växter och djur som inte förmultnat, i en process som tar ungefär 100 000 år.

De flesta forskare anser att petroleum nybildas i en takt som är mindre än en procent av dagens utvinningstakt. Utvinning av stora mängder petroleum sker främst genom oljeborrning i oljefält.

Globalt

Den globala konsumtionen är 2021 35,442,913,090 barrels/år, dvs 5.635.423.200.000 liter/år. Reserven av utvinningsbar olja är 1,650,585,140,000 barrels/år, dvs 62.443.040.000.000 liter/år. Det innebär att olja räcker i ytterligare 47 år.

USA och Kina är de största oljekonsumenterna i världen med totalt 17,2 miljoner (47%) respektive 14,2 miljoner (39%) fat per dag. Under det senaste decenniet har andelen av den globala oljekonsumtionen från Europa och Nordamerika börjat minska, medan konsumtionsnivåerna från Asien och Stillahavsområdet och andra regioner har stigit.

I takt med att andra energikällor blir mer kostnadseffektiva och på grund av den nya transportteknikens framträdande förväntas oljeförbrukningen över hela världen nå en topp inom en snar framtid.

Opec

De oljeexporterande ländernas organisation (OPEC) är en mellanstatlig organisation eller kartell. Den grundades den 14 september 1960 i Bagdad.

Medlemmar 2020: Algeria, Angola, Congo, Equatorial Guinea, Gabon, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Saudi Arabia, United Arab Emirates och Venezuela.

79% av den utvinningsbar oljan finns i Opec. varav Venezuela har 26% och Saudi-Arabien har 22%

Mängden olja anges vanligen i tusen barrels eller fat. per dag.

title bildtext med/utan länk

Källor

2021-10-10

Energi

Energi är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete.

Energi förväxlas med exergi, som är arbete eller förmåga till arbete. Sambandet mellan energi och exergi framgår av termodynamikens andra huvudsats. Energi kan vara lagrad (till exempel som lägesenergi) eller något som överförs.

Grundenheten för energi är joule (J), men även enheterna kalori (cal), voltamperesekund (V · A · s), wattimme (W · h) och elektronvolt (eV). I SI (internationella måttenhetssystemet) används definitionen av energi och effekt tillsammans med grundenheten strömstyrka för att definiera övriga elektriska enheter.

Läs mer...<

2021-10-08

EU - Europeiska unionen

title EUs logotype

Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 27 europeiska stater och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen.

Fördragen

Europeiska unionen vilar på rättsstatsprincipen. Det betyder att allt som EU gör utgår från de fördrag som frivilligt och demokratiskt har godkänts av alla EU-länderna. Om ett politikområde till exempel inte nämns i något fördrag kan kommissionen inte föreslå någon lag på det området.

Ett EU-fördrag är ett bindande avtal mellan EU-länderna. Fördraget anger EU:s mål, vilka regler som gäller för EU-institutionerna, hur beslut ska fattas samt förhållandet mellan EU och medlemsländerna.

Fördragen ändras för att EU ska bli effektivare och öppnare, för att förbereda inför anslutningen av nya medlemsländer och för att införa nya samarbetsområden, som den gemensamma valutan.

Med stöd i fördragen antar EU:s institutioner lagar som medlemsländerna sedan genomför.

Organisation

Institutions and bodies

EU-kommissionen

Europeiska kommissionen, även känd som EU-kommissionen, är den verkställande institutionen inom Europeiska unionen. Den består av en unionsmedborgare från varje medlemsstat, även kallade "kommissionärer". Kommissionen kan förenklat liknas vid en regering.

Kommissionen ansvarar för att utarbeta lagförslag som främjar unionens allmänna intressen, och för att genomföra de antagna lagarna på europeisk nivå efter att de har godkänts av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Den övervakar medlemsstaternas tillämpning av unionens fördrag och unionsrätten, under kontroll av EU-domstolen, med möjlighet att inleda överträdelseförfarande mot medlemsstater som inte fullföljer sina åtaganden.

Kommissionen representerar även unionen i dess internationella förbindelser. I enlighet med principen om parlamentarism är kommissionen kollektivt ansvarig inför Europaparlamentet, som genom en misstroendeförklaring kan avsätta den. Parlamentet granskar kommissionens förvaltning av unionens budget och beviljar årligen ansvarsfrihet mot bakgrund av rapporter från Europeiska revisionsrätten.

Den förra EU-kommissionen utsågs den 1 november 2014 och avgick den 30 november 2019 med Jean-Claude Juncker (EPP) som kommissionsordförande.

2021-10-06

Global Historical Climatology Network - GHCN

GHCN är en databas över temperatur-, nederbörds- och tryckregistreringar.

Global Historical Climatology Network (GHCN) är en databas över temperatur-, nederbörds- och tryckregistreringar som hanteras av National Center for Environmental Information (NCEI), Arizona State University och koldioxidinformationsanalyscenter.

De aggregerade uppgifterna samlas in från många kontinuerligt rapporterande fasta stationer på jordens yta och representerar ingången från cirka 6000 temperaturstationer, 7500 nederbördsstationer och 2000 tryckstationer.

NCEI hette tidigare Climatic Data Center (NCDC).

Global Historical Climatology Network Daily, NCEI, NOAA

Sverige

Sweden, Climate data online, NCEI, NOAA

2021-10-06

Svensk politik

Miljödepartementet

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur, friluftsliv samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet.

Läs mer...<

2021-10-05

Nobelpris 2021 för klimatupptäckter

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela halva Nobelpriset i fysik 2021 till Syukuro Manabe, Princeton University, USA, Klaus Hasselmann, Max-Planck-Institut für Meteorologie, Hamburg, Tyskland.

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Nobelpriset i fysik 2021 "för fysikalisk modellering av jordens klimat, kvantitativ analys av variationer och tillförlitlig förutsägelse av global uppvärmning".

Vetenskapsakademien skriver

"Syukuro Manabe och Klaus Hasselmann har lagt grunden till vår förståelse av jordens klimat och hur vi människor bidrar till dess förändringar.

Syukuro Manabe visade hur ökad koldioxid-halt i atmosfären ger upphov till högre temperatur på jordytan. Under 1960-talet ledde han utvecklingen av fysikaliska modeller för jordens klimat och var först med att utforska samspelet mellan strålningsbalansen och den vertikala transporten av luftmassor. På så sätt lade han grunden för utvecklingen av dagens klimatmodeller.

Ett tiotal år senare skapade Klaus Hasselmann en modell där han kopplade samman väder och klimat, och därmed besvarade frågan om varför klimatmodeller kan vara pålitliga trots att vädret är omväxlande och kaotiskt. Han utvecklade även metoder för att identifiera specifika signaler, fingeravtryck, som både naturliga fenomen och mänskliga aktiviteter lämnar på klimatet. Hans metoder har använts för att påvisa att temperaturökningen i atmosfären beror på mänskliga utsläpp av koldioxid."

Källor

2021-10-05

Källor

Källor med aktuellt innehåll för bevakning

Läs mer...<

2021-09-22

Bjorn Lomborg

Bjorn Lomborg är en danska forskare. Han menar att de flesta miljöproblem inte har förvärrats och att miljörörelsen överdriver problemen för sina egna syften.

title Bjorn Lomberg

Bjorn Lomborg, född 6 januari 1965 i Frederiksberg, är en dansk forskare (utbildad statsvetare) och skribent. Han är internationellt känd för boken Världens verkliga tillstånd, som driver tesen att de flesta miljöproblem inte har förvärrats och att miljörörelsen överdriver problemen för sina egna syften. Han har också gett ut boken Cool it om klimatfrågan, där han argumenterar för en nationalekonomisk ingång till frågan och för att det finns värre problem som fattigdom. Han har startat projektet Copenhagen Consensus för att rangordna problemen i världen efter hur allvarliga de är.

Facebook censurerar

Läs mer...<

2021-09-19

Naturgas

Naturgas är en blandning av gaser, främst lätta kolväten som metan, som finns i fickor jordskorpan. Naturgas utvinns ur separata gasfyndigheter, eller i samband med oljeutvinning på land eller på havsbotten.

Naturgas är osynlig och luktfri. För att lättare kunna upptäcka läckor tillsätts ett luktämne. Naturgas är lättare än luft, vilket är en fördel från säkerhetssynpunkt genom att gasen snabbt blandas med luft om utsläppen sker i det fria.

Läs mer...<

2021-09-15

EUs taxonomiförordning

EUs taxonomi är en lista över "hållbar" verksamhet. Större företag är skyldiga att redovisa sådan verksamhet med början 2022. Det kommer att styra offenlig upphandling, forskningsstöd, kapitalmarknaden. Via de större företagens styrs även mindre företag. Omfattande byråkrati.

Taxonomiförordningen (EU) 2020/852), fastställer kriterier för om en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar inom Europeiska unionen. Förordningen ingår i den europeiska gröna given och ska främja gröna investeringar inom unionen. Den antogs av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 18 juni 2020 och trädde i kraft den 12 juli 2020, vissa delar dock först 2022 eller 2023.

Genom förordningen har Europeiska kommissionen fått makt att besluta om fler regler i förordningen. Denna makt kan när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

Läs mer...<

2021-09-13

UNFCCC

UNFCCC är ett internationellt miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 1992 med syftet att minska halterna av växthusgaser till en nivå så att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) är ett internationellt miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 1992. Fördraget trädde i kraft 1994 och har syftet att "stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt".

Läs mer...<

2021-09-12

Globala temperaturen i atmosfären

Den globala temperaturen började mätas 1979 i och med att satelliter togs i bruk. Fram till dess skedde mätningar vid ett speciella mätstationer och med gasballonger som dock gav en ungefärlig uppfattning av den globala temperaturen från ca 1950.

Med hjälp av analyser av iskärnor från Antarktis har temperaturen uppskattats sedan 415.000 år. Sedan dess har jorden haft fyra nedisningar. Perioderna mellan dess istider bedöms temperaturen ha varit ca 1-3 grader varmare än för närvarande. Den typisk längd på istiderna är 100.000 år. Mellanperiodens längd är ca 15.000 år. Den nuvarande mellanperioden ålder är omkring 11.600 år.

Läs mer...<

2021-09-06

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung och kan åsyfta hela vår planet, ett land, ett landskap, ett kärr eller något annat specifikt område.

title Mångfald av blommor

Den biologiska mångfalden påverkas av förändringar i klimatet liksom av en rad andra faktorer. Mångfalden påverkas också av åtgärder som vidtas för att påverka klimatet och energiproduktionen. Som exempel kan nämnas vindkraftverk och skogsbruk.

Läs mer...<

2021-09-01

John Christy

John Christy är klimatforskare vars främsta intressen är fjärranalys med satellit av globalt klimat och globala klimatförändringar.

title Johan Christy

John Christy är klimatforskare vid University of Alabama i Huntsville (UAH) vars främsta intressen är fjärranalys med satellit av globalt klimat och globala klimatförändringar. Han är mest känd, tillsammans med Roy Spencer, för den första framgångsrika mätning av temperatur med hjälp av satelliter.

Läs mer...<

Notiser

2021-10-05

Vilseledande i DN, SR, SvD och AB om klimatet

DN, SR, SvD och AB överdriver medvetet klimatriskerna visar en undersökning av Näringslivets Medieinstitut (NM). De utelämnar oftast osäkerheten i rapporter och värsta scenario framställs många gånger som ett framtida faktum. Flera journalisters har uttalade ovilja att nyansera klimatrapporteringen.

DN och Svt säger att de inte vill ge plats åt den synnerligen välmeriterade forskaren Lennart Bengtsson för att de uppfattat honom som skeptiker.

DN:s ansvarige utgivare Peter Wolodarskis skriver: "Klimatkrisen är inte en åsikt. Den är ett grundläggande faktum, baserat på samlad vetenskap. Den som sprider osäkerhet om detta ägnar sig åt förnekelse.".

NM skriver "När en ansvarig utgivare likställer olika infallsvinklar med förnekelse så stängs dörren till en sund debatt men också till den friska journalistiken. "

/Alarmistisk rapportering om stigande havsnivåer, SvD (2021-09-30)

2021-10-05

Vad hände med konsekvensneutraliteten?

Bolling om klimatjournalistiken: Vad hände med konsekvensneutraliteten?

Journalisten Anders Bolling berättar om hur nyanserad och verklighetsförankrad nyhetsrapporteringen om klimatet skulle kunna vara. Det finns gott om exempel på klimatlarm som inte håller måttet utifrån de krav man rimligen kan ställa på en journalistik som ska vara sann och relevant, skriver han.

/Bolling om klimatjournalistiken: Vad hände med konsekvensneutraliteten?, Anders Bolling Media (2021-09-22)

2021-10-05

Värmeböljerna har minskat sedan 1930-talet

Heatwave magnitud i USA var högst på 1930-talet.

Hur vet vi det? Följ vetenskapen: Det är slutsatsen från USA: s fjärde nationella klimatbedömning &prime;&prime; värmebölja magnitud nådde maximalt under 1930-talet."

Läs rapporten här: http://ow.ly/LeOs50Ga8YI

/Björn Lomborg, Facebook (2021-09-05). Lomborg på twitter pm värmeböljor

2021-10-02

Vi lever i kalla tider

"We live in the coldest period of the last 10.000 years" , says glaciologist, Jørgen Peder Steffensen who take us back in time to the Grenland ice cores and reveals the secrets from the past.

/We live in cold times, Vimeo (2010-08-23)
/Joergen peder Steffensens

2021-09-21

Centerpartiet: Nej till taxonomin

Centerpartiet kommer att rösta nej till EU-förslaget om taxonomi på grund av brister i den demokratiska processen och på grund av synen på den svenska skogen.

/Därför säger C nej till EUs taxonomi (2021-09-13)

2021-09-20

Engelska handelsministern är klimatskeptiker

Den engelska handelsministern Anne-Marie Trevelyan har som stöd i motståndet mot vindkraft tweetat: "We aren't getting hotter, global warming isn't actually happening." I ett annat tweet skriver hon "Clear evidence that the ice caps aren't melting after all, to counter those doom-mongers and global warming fanatics,".

/Labour condemns new trade secretary for tweets rejecting climate science, Guardian (2021-09-16)

2021-09-19

Nej till att låna till klimatet

EU:s finansministrar prövar id&eacute;n att undanta klimatinvesteringar från skuldbromsen. Om man lånar till klimatet, skulle reglerna inte slå till. Men agdalena Andersson säger nej. Skuldsatta EU-länder ska spara sig tillbaka till balans först. Klimatet får vänta.

/Magdalena Andersson lär bli obekväm i EU, Ylva Nilsson, Expressen (2021-09-19)

2021-09-17

Växthusgaserna måste minska snabbare säger FN

Trenden är tydlig att utsläppen av växthusgaser minskar med tiden, men nationerna måste snarast fördubbla sina klimatansträngningar om de ska förhindra globala temperaturökningar utöver Parisavtalets mål om långt under 2C - helst 1,5C - i slutet av seklet.

/Full NDC Synthesis Report: Some Progress, but Still a Big Concern, 2021-09-17

2021-09-17

Gambia enda landet som klarar Parisavtalet

Enligt Climate action tracker är det bara ett land Gambia som idag klarar villkoren i Parisavtalet.

/Climate aktion tracker 2021-09-15

2021-09-08

COP 26 äger rum 2021-10-31 till 2021-11-12

COP står för en serie konferenser med namnet Conference of the Parties som genomförts sedan 1995. COP 26 var planerad till november 2020, men sköts fram ett år på grund av Covid-19.

/ukcop26

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com