Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

_ Klimatfakta.info

Aktuella artiklar

2022-05-18

Fordonstatistik

title Statistik: Bilar i Sverige, Car.info

I februari 2022 var 8 113 975 fordon i drift varav 4 979 236 var personbilar.

Drivmedel

title Statistik: Bilar i Sverige, Car.info

Uppgifter om drivmedel från Car.info som hämtat dem från Trafikstyrelsen. Uppgifterna gäller mars 2022.

Bensin- och dieselbilar dominerar fullständigt. Elbilarna har en marknadsandel på 2%.

Under senaste 12 månaderna (2021-04--2022-03) registrerades 69000 elbilar. Under samma tid registrerades 105000 bensin/dieselbilar.

Besök gärna Car.info för mer intressant statistik.

Rätt för klimatet

Regeringen tillsatte 2019 en utredning med uppgift att se över all relevant svensk lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag (dir.2019:101). Delbetänkandet En klimat-anpassad miljöbalk för samtiden och framtiden(SOU2021:21) lämnades 2021-03-31.

Regeringen beslutade därefter den 2021-06-23 att ge utredaren i uppdrag att utreda möjligheten att väga klimatnytta mot negativ påverkan på människors hälsa och miljön, genom en särskild avvägningsregel i miljöbalken eller på annat sätt, och lämna nödvändiga författningsförslag (dir.2021:05). Uppdragen skulle slut-redovisas senast den 15maj 2022. Dåvarande landshövdingen Anders Danielsson förordnades som särskild utredare den 17december 2019.

Utredningen består 696 sidor. Förslag:

 • Främja bidrag till klimatomställningen
  • Rättsligt utrymme för att ge klimat större tyngd i tillståndsprövningen enligt miljöbalken
  • En klimatanpassad platsvalsregel
  • En ny avvägningsregel i 2kap. miljöbalken
  • Vägledningar om samexistens med totalförsvarets intressen
  • Att föra in klimat i 3kap.miljöbalken
  • Att väga klimat mot skyddsintressen i 5, 7 och 8kap. miljöbalken
  • Tillägg till regeringens tillåtlighetsprövning
  • Andra sätt att främja bidrag till klimatomställningen
 • Elnät
  • Syftet med förslagen
  • Elnät i planering
  • Tydligare prövning av linjekoncessioner
  • Bedömningen av luftledning respektive kabel vid linjekoncession
  • Förhandsbesked
  • Undantag från vissa förbud
 • Sammantagna effekter och konsekvenser av förslagen
  • Effekt på växthusgasutsläppen
  • Konsekvenser för företag
  • Konsekvenser för kommuner och staten
  • Andra konsekvenser av förslagen
 • Transporteffektivt samhälle
  • Starkare styrning mot ett transporteffektivt samhälle
  • Fyrstegsprincipen i transportplaneringen
  • Tidigare beslutade infrastrukturobjekt
  • En scenariobaserad arbetsmetodik för transportplanering
  • Tidsvärderingar och kalkylränta
  • Transportvillkor i miljöbalken
  • Utvecklade stadsmiljöavtal
  • Fyrstegsprincipen i miljöbedömningar av planer med betydande trafikflöden
  • Länsstyrelsens roll i fysisk planering
 • Sammantagna effekter och konsekvenser av förslagen
  • Effekt på växthusgasutsläppen
  • Konsekvenser för företag
  • Konsekvenser för kommuner och staten
  • Andra konsekvenser av förslagen

Källor

2022-05-18

EU är i betydande grad en organisation för anpassning till klimatförändringar. Det sker genom omfattande lagstiftning som är tvingande för medlemsländerna. Dock har inte EU medel att bestraffa länder som inte följer dess beslut.

title EUs logotype

Europeiska unionen (EU) är en union mellan 27 europeiska stater och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen.

Fördragen

Europeiska unionen vilar på rättsstatsprincipen. Det betyder att allt som EU gör utgår från de fördrag som frivilligt och demokratiskt har godkänts av alla EU-länderna. Om ett politikområde till exempel inte nämns i något fördrag kan kommissionen inte föreslå någon lag på det området.

Ett EU-fördrag är ett bindande avtal mellan EU-länderna. Fördraget anger EU:s mål, vilka regler som gäller för EU-institutionerna, hur beslut ska fattas samt förhållandet mellan EU och medlemsländerna.

Fördragen ändras för att EU ska bli effektivare och öppnare, för att förbereda inför anslutningen av nya medlemsländer och för att införa nya samarbetsområden, som den gemensamma valutan.

Med stöd i fördragen antar EU:s institutioner lagar som medlemsländerna sedan genomför.

Läs mer...<

2022-05-18

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung och kan åsyfta hela vår planet, ett land, ett landskap, ett kärr eller något annat specifikt område.

title Mångfald av blommor

Den biologiska mångfalden påverkas av förändringar i klimatet liksom av en rad andra faktorer. Mångfalden påverkas också av åtgärder som vidtas för att påverka klimatet och energiproduktionen. Som exempel kan nämnas vindkraftverk och skogsbruk.

Läs mer...<

2022-05-18

Cement

Innehåll: Miljöpartiet. NYTT | Källor. NYTT

title Cementa Slite Cementugn, Foto: Cementa Cement är ett bindemedel, som hårdnar vid reaktion med vatten till en produkt som inte är löslig i vatten. Den framställs genom uppvärmning av en blandning av kalksten och lera till en temperatur av 1450 ° C.

Blandningen bör innehålla 79-81% kalciumkarbonat. En annan typ av cement är aluminatcement som tillverkas av ca 50% kalksten och ca 50% bauxit.

Cement används främst till olika slags byggnadsarbeten och är en viktig ingrediens i betong och murbruk.

Miljöpartiet

En aktiv miljöpartist och tidigare ledande partiföreträdare i regionfullmäktige är anställd som naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Gotland. Hon ligger bakom försöket att genom ett naturreservat för växten nipsippan slutgiltligt stoppa Cementas verksamhet på Gotland, och det välstånd och den välfärd som cementet och det moderna samhället ger. Miljöpartisten har köpt en fastighet i området, precis intill det av handläggaren föreslagna naturreservatet.

Läs mer...<

2022-05-17

Solpaneler

Innehåll: Solceller. NYTT | Stöd till solceller. NYTT | EU. NYTT | Miljöpåverkan. NYTT | Tillverkning. NYTT | Solpaneler i norr. NYTT | Källor. NYTT

En solpanel är en samling solceller sammankopplade för att uppnå högre spänning eller strömstyrka. Den vanligaste konfigurationen för sådana sammankopplingar är i ett ramverk, således utgörande en panel.

Används huvudsakligen för att ladda ett batteri - vanligen en Blyackumulator. Då direkt koppling till batteriet är olämpligt används en laddningsregulator.

Solceller

Solceller är ljuskänsliga halvledardioder som omvandlar ljus till elektrisk ström. En solcell eller en ?fotovoltaisk cell? är en anordning bestående av halvledare (ofta kisel) som fungerar som dioder. När dessa dioder belyses uppstår en elektrisk ström i diodens backriktning. Varje enskild cell ger upphov till en ganska låg spänning, därför seriekopplas solcellerna i solpaneler. Man kan också parallellkoppla solcellerna om man vill öka strömstyrkan.

Solpaneler kan delas upp i två grupper, solpaneler med kristallina solceller samt tunnfilmssolceller. Kristallina celler är mest förekommande idag då de har högre verkningsgrad än tunnfilmsceller. De består av kisel som blivit dopat med olika ämnen för att få den önskade funktionen. De kristallina cellerna kan även de delas upp i två typer, polykristallina eller multikristallina och monokristallina celler.

Elkraftförsörjning från solceller har flera användningsområden. Solceller används för energisystem i mindre skala, exempelvis för enskilda hushåll, men också för storskaliga installationer. De kan exempelvis även nyttjas för att ladda mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer.

Läs mer...<

2022-05-17

Klimatrealisterna är en förening för en rationell klimat- och energipolitik. Föreningen har bred naturvetenskaplig kompetens, samhälls- och miljöengagemang.

Naturvetenskaplig kompetens

Klimatrealisterna är en politiskt och ekonomiskt oberoende ideell förening som verkar för en rationell klimat- och energipolitik. Klimatrealisterna förenar bred naturvetenskaplig kompetens, samhälls- och miljöengagemang med erfarenhet av samhällets politiska och ekonomiska villkor.

Klimatrealisternas syfte

Klimathotet oroar allmänheten mer än terrorism och finanskris. Samtidigt används det som argument för en total omställning av energisystem och industrisamhälle som nu har satts igång. EU med Sverige i täten, dels direkt och dels genom FN:s Klimatpanel, utgör den globalt pådrivande kraften i denna process som också drivs på av vindkraftsindustrin och miljöorganisationer. Klimathotet har blivit en sanning som inte får ifrågasättas.

Läs mer...<

2022-05-16

EU är till stor del en klimatorganisation. Utsläppen med minst 55 procent jämfört med 1990. Det sker genom tvinga medlemsländerna att införa lagar som EU fastställt.

Aktuella klimatförslag

 • ESR, om nationella klimatmål och hur mycket varje medlemsland ska sänka sina utsläpp
 • LULUCF, om utsläpp från mark- och skogsanvändning
 • Utsläppshandeln för flygsektorn
 • Revidering av utsläppshandeln, ETS
 • Koldioxidtullen CBAM
 • Skapandet av en social klimatfond

Klimatmål

År 2050 ska EU-klimatneutralt. En milstolpe på vägen dit är 2030 då man ska ha minskat klimatutsläppen med minst 55 procent jämfört med 1990. I juli 2021 lade EU-kommissionen fram ett stort paket med förslag på hur detta mål ska nås. I korthet går förslaget dels ut på att skärpa nuvarande EU-lagstiftning på en rad områden som förnybart och att minska energiförbrukningen, dels på att utvidga EU:s handel med utsläppsrätter så att fler sektorer som byggnader och vägtransport omfattas.

Läs mer...<

2022-05-12

Av energitillförseln i Sverige kom 2021 17% från vindkraften. Kina ägare 20% av vindkraften i Sverige. Protesterna blir allt starkare buller, mm. 2021 sa kommunerna nej till 78% av ansökningarna om vindkraft på land.

title

Vindkraft är produktion av elenergi som utvinns ur vinden. Vindkraft används numera över stora delar av världen för att producera el.

Vindkraften är en form av omvandlad solenergi och drivs av vindarna som uppstår då jorden och dess atmosfär värms av solen. Uppvärmningen är ojämn, störst vid ekvatorn och minst vid polerna. Dessutom varierar vinden med årstiderna och molnigheten.

Temperaturskillnaderna gör att lufttrycket skiljer sig mellan olika platser. Luften vill röra sig från det högre till det lägre trycket. Som en följd av jordens rotation förskjuts vindriktningen till att mer följa linjerna för lika lufttryck, isobarerna. Detta kallas för corioliseffekten.

Läs mer...<

2022-05-12

Ett batteri kan innehåller energi som görs tillgänglig i elektrisk form för andra komponenter som är anslutna till batteriet.

Ett batteri kan innehåller energi som görs tillgänglig i elektrisk form för andra komponenter som är anslutna till batteriet. En ström av elektroner rör sig från en negativ pol (anoden) genom komponenten till den positiva polen (katoden). Strömmen av elektroner pågår tills skillnaden i spänning mellan polerna har jämnats ut.

Den förmodligen vanligaste typen är litiumbatteri. Det har högre energitäthet än alkaliska batterier och brunstensbatterier. Det har normalt dubbelt så hög nominell cellspänning (3,0 eller 3,6 V). Litiumbatterier kan avge brännbara gaser, eller till och med fatta eld om de kortsluts.

Läs mer...<

2022-05-11

Livsmedelkris

Energikrisen orsakad av kriget i Ukraina har fått många politiker överväga om världen skulle kunna göra en snabb övergång till grön energi som drivs av sol, vind och önsketänkande.

När livsmedelspriserna skjuter i höjden och konflikten hotar en global livsmedelskris, måste vi möta en annan impopulär verklighet: ekologiskt jordbruk är ineffektivt, markhungrigt och mycket dyrt, och det skulle göra miljarder hungriga om det anammades över hela världen.

Ekologiskt jordbruk

Ekologiskt jordbruk sker efter ett antal principer, mål och praktiska åtgärder med syfte att jordbrukssystemet ska fungera så naturligt som möjligt. Ekologisk odling och ekologiskt lantbruk är enligt KRAV jordbruk som bland annat bygger på lokala, förnybara resurser, där syntetiskt handelsgödsel och kemiska naturfrämmande bekämpningsmedel inte används.

Läs mer...<

2022-05-10

IPCC

Innehåll: Om IPCC. NYTT | Struktur. NYTT | Författare. NYTT | Kritik. NYTT | Källor. NYTT

Om IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) är FN:s organ för att bedöma vetenskapen relaterad till klimatförändringar.

IPCC tillhandahåller regelbundna bedömningar av den vetenskapliga grunden för klimatförändringar, dess effekter och framtida risker samt alternativ för anpassning och begränsning.

IPCC skapades 1988 av Världsmeteorologiska organisationen (WMO) och FN:s miljöprogram (UNEP). Målet är att förse regeringar på alla nivåer med vetenskaplig information som de kan använda för att utveckla klimatpolitik.

Läs mer...<

2022-04-29

Priset på elcertifikat var 8,7 kronor i mars 2022. Det var i augusti 2008 334 kronor.

Subvention av förnybar el

Elcertifikatsystemet infördes den 1 maj 2003 med syftet att öka elproduktion från förnyelsebara energikällor och torv i Sverige. Sedan 2012 är marknaden gemensam för Sverige och Norge. Målsättningen är att gemensamt med Norge öka produktionen av förnybar el med 46,4 TWh före 2030.

Elcertifikatsystemet innebär att producenterna av förnyelsebar el får elcertifikat av staten, som de sedan säljer vidare till kvotpliktiga. En megawattimme el från förnyelsebara energikällor motsvarar ett elcertifikat.

Utfärdade elcertifikat till och med 2021
Vind 26 341 000
Biomassa och biogas 6 162 000
Vatten 2 065 000
Torv 31 000
Sol 255 000
Totalt 34 854 000Läs mer...<

2022-04-27

Grönland världens största ö med en yta på 2,2 miljoner km².

title Grönland

Grönland är en ö belägen i norra Atlanten. Det är ett självstyrande danskt territorium. Med sina 2,2 miljoner km² är Grönland världens största ö. Provinshuvudstad är Nuuk, på danska Godthåb.

I inlandet förekommer det bara få bergstoppar. Bergstopparna som skjuter upp från isen kallas nunataker. De finns bara vid inlandsisens randområden. Isen flyttar vid kusterna till havet och kalvar stora isberg. Kusterna är markerade av sterila, steniga öar, många och stora havsbukter och fjordar, trädlösa toppar och glaciärer vid havets kuster.

Läs mer...<

2022-04-26

Elektrobränsle är syntetiskt framställda bränslen med vätgas och syrgas som bas, men som inte är endast vätgas och syrgas. Framför allt förknippas begreppet med metoder att framställa energirika ämnen syntetiskt ur väte och koldioxid där produkten blir metanol eller kolväteprodukter.

Energin som går åt för att tillverka elektrobränslen är ofta betydande i förhållande till vad som går att få ut från det, dels i själva produktionen men även att bränslet ofta förstås användas i redan ineffektiva tillämpningar såsom flygplansmotorer och förbränningsmotorer i bilar.

Läs mer...<

2022-04-25

Satsningarna på små modulära reaktorer är betydande och visar att kärnkraft står inför ett kraftfullt uppsving. Enkelhet i hanteringen, stor säkerhet, snabbare installationer och minskade investeringar skapar nya förusättningar för kärnkraften.

Små modulära reaktorer (SMR) definieras som kärnreaktorer som i allmänhet producerar 300 MWe eller mindre, designade för serietillverkning i moduler som ger korta byggtider.

title Blykallas reaktor: mycket mindre, mycket billigare. Och säker.

Fyra huvudvarianter: lättvattenreaktorer, neutronreaktorer (FNR), grafitmodererade högtemperaturreaktorer och olika typer av smältsaltreaktorer (MSR). Den första har den lägsta tekniska risken, men den andra (FNR) kan vara mindre, enklare och med längre drift mellan laddning.

Läs mer...<

Notiser

2022-05-07

Klimatstrid i engelska parlamentet

Ett 20-tal konservativa ledamöter i engelska parlametet bildade för en tid sedan en grupp kallad The Net Zero Scrutiny Group. Den har nu vuxit till 58 ledamöter.

Men gruppen med gröna konservativa har 133 ledamöter, vilket är mer än hälften av antalet ledamöter i parlamentet.

/Britain's net zero wars heat up as both sides claim fresh MP backers. Politico (2022-03-28)

2022-05-06

Utredning om vindkraften klar 2023

Samtliga riksdagspartier är överens om att det krävs någon form av återbäringssystem för kommuner med vindkraftsanläggningar. Regeringen har tillsatt en snabbutredning av hur kommuner som säger ja till vindkraftverk ska kunna ersättas, den väntas vara klar i mars 2023.

/Partierna eniga om vindkraft - men inte helt, Omni (2022-05-06)

2022-04-26

Tillverkning av NuScales SMR 2023

NuScale Power och Doosan Enerbility har undertecknat ett avtal om att Doosan ska påbörja produktionen av NuScales små modulära reaktorer (SMR) redan 2022, med planer på fullskalig tillverkning under senare hälften av 2023. Doosan, ett koreansk industri- och energibolag, kommer att börja produktionen av NuScales övre reaktortryckkärl.

/NuScale Power and Doosan Sign Agreement to Begin SMR Production (2022-04-25)

2022-04-26

De vill bygga många små kärnkraftverk i Sverige

Kärnkraft kan ge mycket el. Men oro för kostnader och säkerhet har hindrat fler nybyggen. Men ett företag i Göteborg med tunga finansiärer i ryggen, har hittat kommuner och företag som visat intresse för att bygga upp till 15 små kärnkraftverk.

Ett litet företag i Göteborg Kärnfull, med stora planer för nya små kärnkraftverk, så kallade SMR-tekniken med mindre serietillverkade reaktorer, tror man kommer ge lägre pris och snabbare byggtider.

/De vill bygga många små kärnkraftverk i Sverige, SVT (2022-04-25)

2022-04-25

Efterfrågan på kol ökar explosionsartat

Den ryska invasionen i Ukraina har fått efterfrågan på kol att öka explosionsartat, skriver Bloomberg. Tyskland och Italien överväger att återstarta kolkraftverk.

Inflation och hotande elbrist hade redan bäddat för det relativt biliga kolet. 2021 genererade världen mer energi från kol än någonsin förut, en ökning med 9 procent från tidigare år.

/Rysslands krig eldar på global efterfrågan på kol, Omni (2022-04-25)

2022-04-22

Bygger vätgasnät för 25 miljarder

Nordion Energi ska satsa tiotals miljarder kronor på ett gasnät längs Bottenviken tillsammans med finländska Gasgrid Finland. Nätet ska förse de nya gröna industrierna i norr med vätgas.

/Enorm satsning på vätgas - bygger för 25 miljarder, SvD (2022-04-22)

2022-04-07

Kanada öppnar ett nytt oljefält

Ett norsk bolag har fått rätt att utvinna olja utanför New Foundland. Företaget planerar att utvinna 300 miljoner fat olja under en 30-årsperiod med start 2028. Kanada är världens fjärde största oljeproducent.

/Kanadas miljöminister Steven Guilbeault har godkänt ett kontroversiellt oljeprojekt. (2022-04-07)

2022-04-05

Ny batteriteknologi från General Motors - Ultium

General Motors och Honda planerar att gemensamt utveckla några prisvärda elfordon som kommer att använda GM:s nästa generations Ultium-batteriteknologi. Ultium är ett elfordonsbatteri och motorarkitektur utvecklad av General Motors.

/GM, Honda plan to co-develop affordable electric vehicles, AP News (2022-04-05)

2022-04-05

EU-sanktioner mot den ryska kolexporten

EU-kommissionen föreslår importförbud av ryskt kol värt fyra miljarder euro om året. Dessutom vill EU-kommissionen att ryska fartyg inte, utom i undantagsfall, ska få lägga till i europeiska hamnar.

/Nya EU-sanktioner slår mot den ryska kolexporten, Omni

2022-04-01

Reserver av olja till marknaden

USA släpper ut rekordmycket olja från lagren. Sydkorea planerar släppa en miljon fat. Australien tänker använda sina reserver. Även Nya Zeeland, Indien och Japan har sagt att de kan hjälpa till om det behövs.

/IEA håller krismöte om oljepriser och nödlager (2022-04-01)

OPEC+ och Ryssland ökar leveranserna. Oljepriserna faller.

2022-04-01

IEA släpper olja från nödlager

IEAs 31 medlemsländer har enats om ett nytt frisläppande av olja från nödreserver som svar på oron på marknaden som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina, vilket understryker deras starka och enhetliga engagemang för att stabilisera de globala energimarknaderna.

/IEA Member Countries agree to new emergency oil stock release in response to market turmoil. IEA (2022-04-01)

2022-03-29

Elsystemet är inte byggt för krig

Det är "helt klart så" att det svenska elsystemet under lång tid inte har byggts för krig. Det säger Fredrik Bynander, krisberedskapsexpert.

Om el- och energiförsörjningen skulle slås ut i händelse av ett angrepp mot Sverige skulle en rad sektorer i samhället drabbas. Betalsystem skulle snabbt "gå på knäna".

/Expert: Vårt elsystem inte byggt för krig - är helt klart, Omni (2022-03-27)

2022-03-28

Allt fler vindkraftsprojekt stoppas

Allt fler vindkraftsprojekt stoppas,. Ofta beror det på nej från kommuner och lokala protester.

Sedan 2014 har knappt hälften har fått börja byggas. Under 2020 minskade andelen ansökningar som fick godkänt till 37 procent och första halvan av 2021 gick det ner till drygt en fjärdedel.

/Allt fler vindkraftsprojekt stoppas, Tidningen Näringslivet (2022-03-22)

2022-03-25

"Massblekning" av Stora Barriärrevet

Enligt Australiens revmyndighet har Stora barriärrevet för fjärde gången sedan 2016 har drabbats av "massblekning" till följd av allt varmare havsvatten, trots La Niña. Myndigheten uppger dock att revets koraller kan återhämta sig om förhållandena blir mer gynnsamma.

//Stora barriärrevet drabbat av massblekning - trots La Niña, Omni (2022-03-25)

2022-03-24

Brister i fossilfritt stålverk

LKAB har pekat ut brister i H2 Green Steels ansökan för sitt fossilfria stålverk i Boden,

H2 har inte säkrat några kontrakt än gällande förnyelsebar el. Dessutom ska H2 Green Steel endast ha säkrat 900 miljoner av de totalt uppemot 40 miljarder som behövs för att bygga stålverket.

/DI: Fler brister i planer för fossilfritt stålverk, Omni (2022-03-24)

2022-03-22

Tyskland: ”Behöver inte rysk gas”

Tyskland har ingått ett långsiktigt avtal om att köpa flytande naturgas (LNG) från Qatar för att bryta beroendet av leveranserna från Ryssland.

/Tyskland i avtal med Qatar: "Behöver inte rysk gas", Omni (2022-03-20)

2022-03-20

Kina bygger gigantisk batterifabrik i USA

Kinesiska Contemporary Amperex Technology, världens största tillverkare av elbilsbatterier, överväger att anlägga en gigantisk fabrik i Nordamerika för 5 miljarder dollar. Detta för att bland annat kunna tillgodose Tesla med batterier.

/Teslas batterileverantör kan bygga gigantisk fabrik i USA, Omni (2022-03-20)

2022-03-20

Värmebölja i Antarktis

Antarktis har den senaste veckan haft värmebölja. I de östra delarna har temperaturen legat nästan 40 grader Celsius över det normala under flera dagar. Istället för minus 50 grader har temperaturerna legat en bit under minus 10 grader.

/Antarktis rekordvarmt - 40 grader över det normala, Omni (2022-03-20)

2022-03-18

Uranbrytning i Sverige

80 procent av EU:s urantillgångar finns inom Sveriges gränser - därför bör regeringen tillåta uranbrytning och stänga dörren för import från Ryssland, skriver Christoffer Heimbrand (L), ordförande för Liberala studenter, i en debattartikel i Expressen.

/"Runda Ryssland - tillåt uranbrytning i Sverige", Omni (2022-03-18)

2022-03-16

Försvaret stoppar vindkraft

Försvarsmakten vill stoppa det planerade bygget av 240 vindkraftverk i skärgården utanför Karlskrona. Kraftverken bedöms kunna påverka totalförsvaret negativt.

/Omni 22-03-16

2022-03-16

Regeringens vill minska plastsvinnet

Fler återvinningsbara plastförpackningar, återanvändbara lådor för hämtmat och krav på tobaksbolagen att bekosta uppstädning av fimpar. Det är några förslag i regeringens första nationella plasthandlingsplan.

/Regeringens nya plan: Så ska Sverige minska plastsvinnet, DN (2022-02-21)

2022-03-16

Kina äger vindkraft i Norrbotten

Kinas äger 21 procent av vindkraften i Norrbotten.

/Tre frågor om: Kinesiskt ägande av vindkraft i Sverige, Omni

2022-03-16

Regeringen föreslår billigare drivmedel och el

Regeringen presenterar åtgärdspaket för att möta prisökningar på drivmedel och el till följd av invasionen av Ukraina. Paketet innehåller bland annat sänkt drivmedelsskatt, en ny drivmedelskompensation till privatpersoner och ett nytt reseavdragssystem.

/Regeringen 2022-03-14

2022-03-16

Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport

Energianvändningen var låg under 2020 till följd av pandemin, men vänder nu uppåt fram till 2024. Prognosen visar att såväl elproduktionen från vind och sol som elexporten fortsätter att öka. Elanvändningen börjar också ta fart inom industrin och för vägtransporter. Det visar Kortsiktsprognosen från Energimyndigheten.

/Ny prognos: Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport till 2024, Energimyndigheten (2022-03-14)

2022-03-16

Grodor får flytta för batterifabrik

Volvo Cars och Northvolt får tillstånd att flytta på de fridlysta grod- och kräldjur inför det planerade fabriksbygget i Torslanda i Göteborg.

Länsstyrelsen Västra Götaland har vägt samhällsintresset av investeringen mot skyddet av arter och ger företagen dispens. Fabriken, som ska ge minst 3 000 nya jobb.

/Batterifabrik får klartecken att flytta grodor, TT (2022-03-15)

2022-03-16

Klimatpolitiska rådet vill ha stora systemskiften

Klimatpolitiska rådet presenterade 2022-03-16 årets granskningsrapport till regeringen. I den skriver rådet att det saknas en tydlig och sammanhållen styrning från regeringen och att det brister i samverkan mellan olika politikområden. Många aktörer i samhället står dessutom beredda att investera i omställningen och politiken behöver därför fatta beslut som möjliggör de stora systemskiftena.

/Hur ska politiken stärkas för att accelerera omställningen? Klimatpolitiska rådet (2022-03-16)

2022-03-16

117 miljarder till vindkraft

Sedan Energiöverenskommelsen har det beslutats eller aviserats vindkraftsinvesteringar om totalt över 117 miljarder kronor, visar Svensk Vindenergis färska sammanställning. När alla de nya vindkraftverken tagits i drift 2024 kommer el från vindkraft att stå för drygt en tredjedel av Sveriges elanvändning.

/Över 117 miljarder i vindkraftsinvesteringar 2017-2024, Svensk Vindkraft (2022-03-08)

2022-03-16

Fennovoimas kärnkraftsprojekt i Åbo avbryts

Fennovoimas kärnkraftsprojekt anses avbrutet både på nationell och kommunal nivå i Åbo till följd av Rysslands invasion i Ukraina.

Drygt 34 procent av Fennovoima ägs av ett finländskt dotterbolag till ryska Rosatom. Rosatom är ett statsägt företag som hanterar såväl kärnenergin i Ryssland som det uran som används till kärnvapen.

Enligt statsminister Sanna Marins finns det inte någon fortsättning för projektet Fennovoima. Marin menar att Finland bör frigöra sig från att vara beroende av rysk energiproduktion så snabbt som möjligt.

/Fennovoimas kärnkraftsprojekt avbryts, Energinyheter (2022-03-07)

2022-03-16

Tyskland låter kärnkraften leva

Tysklands tre kvarvarande kärnkraftverk skulle stängas ner vid slutet av året. Nu öppnar landets ekonomi- och klimatminister för en förlängning. Även avvecklingen av kolkraften kan fördröjas.

/Kriget får Tyskland att överväga fortsatt kol- och kärnkraft, Ny teknik (2022-02-28)

2022-03-16

Frankrike planerar 16 nya kärnkraftverk

I Frankrike finns det planer på att utvidga kärnkraften rejält under de närmaste trettio åren. Enligt planer som president Emmanuel Macron har presenterat planeras åtminstone sex nya kärnreaktorer.

Till att börja med planeras åtminstone sex nya kärnreaktorer, men man ska utföra studier kring om det är möjligt att bygga upp till fjorton reaktorer.

/Emmanuel Macron vill bygga upp till 14 nya kärnreaktorer i Frankrike, Energinyheterna (2022-02-10)

 

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.