Klimatfakta.info

Aktuellt

2023-09-23 NYHET

Ekoextremism

Med ekoextremism avses verksamheter som använder odemokratiska metoder för att driva sin uppfattning inom miljö och klimatområdet

Sätt vägsabotörerna i finkan

"Straffen måste skärpas rejält för dessa farliga vägblockader. De som döms för sabotage av detta slag behöver fängslas - dels för att hindra fortsatt brottslighet, dels för att avskräcka andra."

Det skriver M-politikerna Fredrik Kärrholm, riksdagsledamot och tidigare polis och Dennis Wedin, oppositionsborgarråd i Stockholm. [1]

Läs mer...<

2023-09-15

Opinioner om klimatet

EUs klimatpolitik har ökat stöd bland vänsterväljarna. Upp från 44% 2009 till idag 70%. Endast 19% av svenskarna prioriterar klimat och miljö. Lag och ordning är fortsatt allra viktigast. Sedan kommer sjukvården.

Energi och klimat mindre viktigt

title

Endast 17% av svenskarna anser att klimat och energi är en av de tre viktigaste frågorna. I mars var det 26% som hade den uppfattningen. Det gör att klimat och energi kommer på femte plats.

Viktigast anses brottsligheten vara nästan 25%.. Mest ökade integration och invandring som gick från 15% till 20%. [2]

Kinas utsläpp

Väljaropinionen för partierna skiljer sig i en ny undersökning från SvD/Novus om svenskarnas syn på klimatpolitiken. Hela 96 procent av Sverigedemokraternas väljare håller "helt" eller "delvis" med i påståendet: Det viktigaste är inte om Sverige minskar sina utsläpp - det viktigaste är att Kina gör det.

Bland Moderaternas väljare stämmer 87 procent in helt eller delvis i påståendet.

Oppositionen däremot håller i lägre grad med om detta, men även där är det en majoritet, totalt 56 procent, som helt eller delvis håller med. Inom regeringen och SD är det totalt 91 procent som helt eller delvis håller med om påståendet. [3]

Läs mer...<

2023-09-06

Havsströmmar.

Haven har lagrat mer än 90 procent temperaturökningen som orsakats av klimatförändringarna. Denna värme sprida jorden runt av strömmar.

Solens energi

Haven har en enorm förmåga att lagra värme, vilket gör att de genom tiderna haft en viktig roll för att stabilisera klimatet. Beräkningar som gjorts för de senaste 50 åren visar att haven tagit upp över 90 procent av temperaturökningen som orsakats av klimatförändringarna. [4]

Överföring av värme

Värme överförs mellan hav och atmosfär genom strålning, konvektion, värmeledning samt vind och strömmar.

Havsytan avger infraröd strålning (värmestrålning) till atmosfären. Genom konvektion stiger värmen upp mot ytan. Värmeledning innebär att vattenskikt värmer svalare närliggande skikt. Värme Vindar och strömmar

Strömmar i haven

Läs mer...<

2023-09-05

Agenda 2030 i praktiken

Innehåll: FN | EU | EU-initiativ 2021-22 | Sverige | Källor |

FN

Agenda 2030 är ett projekt som drivs av FN. Det har 17 globala mål, med 169 delmål och 244 indikatorer. Varje land ska ta fram nationella indikatorer. Länder väljer hur ofta de vill rapportera sitt genomförande av agendan till FN:s forum för hållbar utveckling , som hålls i New York varje år. [5]

Sverige levererade en sådan rapport 2021 [6] Förmodligen sker redovisningen därefter via EU. [7]

EU

EU genomföra FN:s Agenda 2030 tillsammans med medlemsländerna. Kommissionen har presenterat 24 "omvälvande strategier" för att målen ska nås. [8]

Läs mer...<

2023-08-27

Skogsbränder

Skogen har sedan miljontals år formats av bränder. Alltsedan jorden fick en atmosfär har blixtnedslag satt igång bränder. Flera ekosystem, som barrskogen, är starkt präglade av naturliga bränder. Bränderna orsakas oftast av människan.

Skogsbränder

Skogsbrand är en okontrollerad eller kontrollerad brand i skogsmark eller mark som är täckt med brännbart material, i Sverige till exempel torvmossar. Svedjebruk är en form av kontrollerad skogsbrand, liksom skyddsavbränning, eller motbränder, som anläggs för att skapa brandgator i spridningsriktningen, liksom naturvårdsbränning. Den senare idag den vanligaste typen av kontrollerad bränning i skogsmark och till viss del i gräsmarker.

Skogsbränder i Sverige

Läs mer...<

2023-08-19

Ny ordförande för IPCC

Innehåll: Källor |

Jim Skea har valts att leda Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) genom sin 7:e utvärderingscykel. Han är professor i hållbar energi vid Imperial College i London

Roger Pielke Jr är optimistisk att Skea kommer att bli en effektiv ledare för organisationen som tappat fokus de senaste åren. Skea ledde senast IPCC:s arbetsgrupp 3, som är organisationens viktigaste arbetsgrupp då den är den som ligger närmast policy och lägger grunden för de två andra arbetsgruppernas arbete.

Skea tillkännagav tre högsta prioriteringar för sin mandatperiod: "Jag kommer att driva tre prioriteringar - att förbättra inkludering och mångfald, skydda vetenskaplig integritet och politisk relevans för IPCC:s utvärderingsrapporter och att effektivt använda den bästa tillgängliga vetenskapen om klimatförändringar. Mitt agerande som ordförande för IPCC kommer att säkerställa att dessa ambitioner förverkligas."

Läs mer...<

2023-08-11

Katastrofer globalt från 2000

Innehåll: Källor |

I en rapport denna vecka av Alimonti and Mariani ställs frågan om katastrofer ökat globalt. Rapporten redovisar data från databasen EM-DAT i Belgien. De tar med uppgifter om katastrofer som uppfyller följande kriterier:

  • minst 10 personer avlidit
  • minst 100 påverkats
  • landet har utfärdat katastroftillstånd
  • landet har begärt internationellt katastrofbistånd.

Nedan följer den uppdaterade tidsserien av globala hydrologiska, klimatologiska och meteorologiska katastrofer i EM-DAT-databasen, tillsammans med den linjära trenden, under perioden 2000 till 2022.

title Roger Pielke Jr. Substack

Läs mer...<

2023-08-10

Svensk kärnkraft

Innehåll: Utbyggnad | Kommnalt veto | Källor |
Sverige behöver minst tio nya kärnkraftverk till 2045 enligt regeringen.

Utbyggnad

Kärnkraften behöver växa kraftigt i Sverige enligt regeringen. Den arbetar med att undanröja de hinder som tidigare har satts upp mot ny kärnkraft.

Regeringen har fått ny rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten, som har analyserat hur regelverket för kärnkraft bör utvecklas och vilka andra åtgärder som kan komma att behövas för att kärnkraften ska kunna byggas ut i Sverige.

title Michael Knochenhauer, tf generaldirektör, Strålskyddsmyndigheten

Klimatomställningen kräver en fördubbling av elproduktionen enligt regeringen och kärnkraften kommer att behöva stå för en stor del av den ökningen. Ny kärnkraft, motsvarande minst 10 nya konventionella reaktorer, behöver byggas till 2045, enligt Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.

Läs mer...<

2023-08-10

Kärnavfall

Det snabbaste, säkraste och mest pålitliga sättet att få bort fossila bränslen är kärnkraft. Men kvar finns problemet med det radioaktiva avfallet.

Nytt kärnbränsle vart 3 till 8 år

Klyvningsprocesserna som genererar energin i kärnkraftverket skapar nya atomkärnor varav många är radioaktiva. Med tiden minskar antalet atomkärnor i de få stavar som fortfarande kan delas och kraftgenereringen blir mindre och mindre effektiv. Så småningom måste stavarna bytas ut-

Hur ofta detta måste göras beror på reaktorn, men vanligtvis är det vart tredje till åttonde år. Energigenerering i ett kärnkraftverk skapar radioaktivt avfall som måste kasseras på ett säkert sätt.

Tre procent högaktivt avfall

Avfallet kan grovt indelas i tre kategorier lätt förorenat avfall mellannivå och högaktivt avfall. Även om det inte finns någon Internationell överenskommelse om den exakta klassificeringen i volym.

Läs mer...<

2023-08-10

Skog

En skog är ett större trädbevuxet område. Till skogen räknas såväl träden och undervegetationen liksom andra organismer som har anknytning till träden och marken.

Begreppet skog är svårdefinierat. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations definition av skog är ett minst 5 000 kvadratmeter område med träd som är högre än fem meter och trädkronorna som tillsammans täcker minst tio procent av arealen.

Läs mer...<

2023-08-09

Vindkraftsparken Stora Middelsund stoppas

Innehåll: Källor |

Regeringen ger inte tillstånd till vindkraftspark vid Stora Middelgrund utanför Sveriges territorialvatten utanför Halmstad. Den har sökanden inte visat att den valda platsen uppfyller kravet på lämplig lokalisering enligt 2 kap. 6 § miljöbalken.

Regeringen vill öka produktionen av fossilfri el och har gett tillstånd till två vindkraftsparker till havs utanför västkusten. Regeringen har kommit fram till att en etablering vid Stora Middelgrund skulle riskera att skada känsliga naturvärden på ett oacceptabelt sätt. Även risken för negativ påverkan på riksintressen för sjöfart har vägt tungt i regeringens bedömning.

Läs mer...<

2023-08-09

Mallen Baker

Sedan 2019 har Mallen Baker främst producerat innehåll för YouTube om klimatet, andra aktuella frågor och vetenskapliga ämnen

Mallen Baker (född 23 maj 1963) är en engelsk kommentator om företagens sociala ansvar och en före detta politiker.

Baserad i Sheffield arbetade Baker som frilansskribent och blev aktiv i Green Party of England and Wales. Han fungerade som medordförande för partiet 1990-1991, och även som talare för partiet. Han var med och skrev partiets dokument Den gröna budgeten, publicerad 1991.

Vid riksdagsvalet 1992 stod Baker i Sheffield Hallam. Han tog mindre än 1% av rösterna och valdes inte. Under denna period blev han den ledande motståndaren till Green 2000-kampanjen för att ändra partikonstitutionen. I augusti välkomnade han huvudtalaren Sara Parkins avgång, ledaren för Green 2000-förslag. Efter detta valdes Baker till huvudtalare, som tjänstgjorde i ett år.

Läs mer...<

2023-08-05

Golfströmmen

Innehåll: Källor |

Golfströmmen är en havsström i nordvästra Atlanten. Den sträcker sig från Mexikanska golfen via Floridasundet norrut ut i Sargassohavet. Mellan Newfoundland och Iberiska halvön, vid omkring 30°W, 40°N, delar sig Golfströmmen i två grenar - Nordatlantiska driften (strömmen) som sträcker sig till Nordeuropa och Kanarieströmmen som böjer av söderut till Västafrika.

Golfströmmen har avgörande betydelse för det varma klimatet längs med hela den nordamerikanska östkusten och i Västeuropa. I januari är till exempel temperaturskillnaden mellan norska kusten och det kanadensiska inlandet som ligger på samma breddgrad i genomsnitt 30 °C.

Golfströmmen är ett exempel på en västintensifierad havsström som drivs av vinden. Dess nordliga förgrening, Nordatlantiska driften, drivs däremot av termohalin cirkulation.

Källor

2023-08-05

Klimatförändring

Klimat är allt väder under minst 30 år inklusive alla variationer. Temperaturen har inte ökat sedan 2017. Stockholms temperatur har ökat med 1,8 grader sedan 1900.

Klimatförändring är variationer av jordens klimat över tiden, lokalt eller globalt, som bildar en trend över tidsperioder som sträcker sig alltifrån decennier till miljontals år. Sådana förändringar kan ha naturliga orsaker som variationer i solaktivitet eller geologiska processer men kan också vara antropogena, dvs orsakade av människan. [9]

Med klimat menas de fysiska förhållandena i atmosfären och haven, som temperatur, luftfuktighet, lufttryck, vind, nederbörd, atmosfäriska partiklar och flera olika meteorologiska element över längre tidsperioder.

Det finns flera naturliga orsaker till klimatförändringar, dvs som inte orsakas av människan

Läs mer...<

2023-07-21

Ny svensk klimatpolitik

Innehåll: Källor |
Svenska klimatpolitiken ersätts av EUs. Statsministern säger att om alla länder gör som EU så stiger inte den globala temperaturen med mer än 1,5. Men många länder inför inte regler motsvarande EUs.

Regeringen ska se över Sveriges klimatpolitik. Den svenska klimatlagstiftningen ska ses över i ljuset av EU:s nya klimatpaket "Fit for 55", meddelar regeringen.

- Sveriges politik behöver utvecklas, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Statsminister Ulf Kristersson säger att "Fit for 55" lägger om grunden för EU:s klimatpolitik. Skulle andra delar av världen göra det EU nu förbinder sig att göra så skulle vi klara 1,5-gradersmålet, säger han.

Uppdraget att se över klimatlagen går till nationalekonomen John Hassler. Det ska redovisas senast den 16 oktober 2023.

Läs mer...<

2023-07-13

EU för återställande av natur

Återställning av natur innebär omfattande nedläggning av jordbruk, omvandling av skog till betesmark och betydligt mer köttproduktion. Kostnaden för samhället: staten, bönder, skogsägare och konsumenter blir betydande,

title

Med knapp marginal röstade EU-parlamentet för ett lagförslag om att återställa skadad natur i medlemsländerna. Lagförslaget fastställer att minst 20 procent av natur - land och vatten - inom EU som har "skadats av människor" till år 2030.

Parlamentets högerpartier inkl EPP var mycket kritiska till förslaget och ville att EU-kommissionen skulle ta fram ett helt nytt förslag. Det avslogs dock av parlamentet med 324 mot 312.

Svenskarna var splittrade i frågan. Elva svenska EU-parlamentariker (M, SD, KD, C) röstade för att avvisa förslaget medan övriga tio ville behålla det (S, MP, L, V).

Läs mer...<

2023-07-12

Stor förändring i EU efter valet 2024

Innehåll: Källor |
Förlorare: MP, L, M och KD. Vinnare: Sd och V. Oförändrat: S.

title

En prognos visar att partigruppen Green (Mp) gör storförlust i nästa års EU-val. I dag har Green 72 mandat. I valet får de bara 50 mandat. Även Renew (L+C) minskar kraftigt från 101 mandat till 87 mandat. Även det stora EPP (M+Kd) backar från 182 till 161 mandat.

Vinster gör ECR (SD) som ökar från 66 till 82 mandat. Även Left (V) går framåt, från 37 till 50 mandat.

S&D (S) ligger still, går från 143 till 144 mandat Högergruppen ID, som saknar svensk partikoppling, växer från 47 till 53 mandat

Läs mer...<

2023-07-08

Jan Ericson

Innehåll:

Jan Urban Ericson, född 28 augusti 1961 i Johannebergs församling i Göteborgs och Bohus län, är en svensk politiker (moderat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan år 2006, invald för Västra Götalands läns södra valkrets.

Ericson har tidigare bland annat arbetat som jurist vid Skandinaviska Enskilda Banken. Han har ett förflutet som fackligt engagerad i Jusek och som kommunpolitiker i Marks kommun. Han är bosatt i Ubbhult i Marks kommun.

Läs mer...<

2023-07-08

Riksrevisionens hårda kritik mot reduktionsplikten

Innehåll:

I en uppmärksammad granskningsrapport från Riksrevisionen (RiR 2023:13) sågar man utformningen av dagens reduktionsplikt, alltså kravet på inbladning av biodrivmedel i bensin och diesel. Rapporten har fått enormt stort medialt och politiskt intresse.

Riksrevisionen dömer inte ut helt reduktionsplikt som sådan, och säger att det kan bidra till att uppfylla de transportpolitiska klimatmålen. Men de säger samtidigt att det "finns stora risker med att i så hög grad förlita sig på reduktionsplikten för att uppnå Sveriges klimatpolitiska mål".

Läs mer...<

2023-07-08

Regeringens nya energipolitiska mål

Innehåll:
Debatt i riksdagen om vårbudgeten och beslut om ändrat klimatpolitiskt mål

Debatten om vårändringsbudgeten blev främst till en debatt om regeringens nya energipolitiska mål som innebär att Sverige 2040 ska ha 100% fossilfri elproduktion, i stället för det gamla målet om 100% förnybar elproduktion. Syften med förändringen av målet är att ge möjlighet för utbyggnad av mer kärnkraft för att klara de stora behoven av mer el i framtiden. Det ändrade målet röstades senare igenom av riksdagen, men endast med siffrorna 153-150 eftersom S, V, MP och C inte ville stödja detta.

Debatten före beslutet var mycket intressant att lyssna på. Framförallt gjorde Jessica Stegrud (SD) och moderaternas energipolitiska talesperson Mats Green (M) mycket starka och tänkvärda inlägg.

Läs mer...<

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se