Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

Aktuella artiklar

2022-08-05

Vattenfall

Innehåll: Ekonomi. NYTT | Källor. NYTT

Statliga Vattenfall är extremt lönsamt samtidigt som elpriserna skjuter i höjden.

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med cirka 19 000 anställda. Det är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna. Företaget är extremt lönsamt med en vinst på 24% av omsättningen.

Läs mer...<

2022-08-05

Svenska kraftnät

Innehåll: Avstängning. NYTT | Källor. NYTT

Myndigheten Svenska kraftnät har en central position i elkrisen vintern 2022/23 med kraftig höjda elpriser.

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd.

Avstängning

Svenska kraftnät planerar inte att stänga av elen i vinter. Risken för att det ska bli nödvändigt att koppla från el bedöms fortfarande vara mycket liten. Men Sverige har under flera år varit beroende av att få import vid de mest ansträngda situationerna. Nu minskar sannolikheten att få import från Europa och de länder som är beroende av ryska gasleveranser.

Läs mer...<

2022-08-05

Metoder för att fastställa om väderhändelser orsakas av förändringar i klimatet kallas för attribution.

När ett extremt väder eller händelse inträffar är det svårt att avgöra i vilken grad förändringar i klimatet en orsak. För det behövs det en analys som godkänns av vetenskaplig tidskrift samt utrymme för en vetenskaplig debatt.

Läs mer...<

2022-08-05

Prognos: Elpriser kommer att svänga mer och oftare på grund av mer vindkraft. Skillnaderna blir större mellan nord och syd. Höga priser vid fler tidpunkter och har fler orsaker än idag. Större prisvariationer ger större kostnaderna för de som inte kan eller vill anpassa sig.

Ett elkraftsystem består av anläggningar med kraftledningar, generatorer, förbrukningsanläggningar, transformatorer och ställverk som tillsammans bildar ett system.

Dess syfte är att omvandla en energikälla (till exempel vind) till elektricitet och därefter överföra denna till förbrukningen (till exempel en glödlampa). Elkraftsystemet kan indelas i delsystem, såsom generering, transmissionsystem, regionnät och distributionssystem.

title Elkraft

Elkraftsystemet kan hantera hög- eller lågspänning. Högspänning är större än 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning. Lågspänning har lägre spänning än 1000 V växelspänning och 1500 V likspänning.

Läs mer...<

2022-08-03

Filmen Great Global Warming Swindle hävdar att utsläpp av koldioxid har en obetydlig inverkan på den globala värmen. Filmen kan ses som ett svar på Al Gores An Inconvenient Truth.

"The Great Global Warming Swindle" (längd 1:20) är en film tillgänglig på Youtube som är starkt kritiskt till uppfattningen att koldioxid orsakar en global uppvärmning. - Full Documentary HD

Presentation på Youtube

Presentation av filmen på YouTube:

The Great Global Warming Swindle orsakade kontroverser i Storbritannien när den hade premiär den 8 mars 2007 på brittiska Channel 4. En dokumentär av den brittiske tv-producenten Martin Durkin, som argumenterar mot den praktiskt taget obestridda konsensus om att den globala uppvärmningen är människan skapad.

Ett uttalande från skaparna av denna film hävdar att den vetenskapliga teorin om antropogen global uppvärmning mycket väl kan vara "den största bluffen i modern tid." Enligt Martin Durkin är den främsta orsaken till klimatförändringarna inte mänsklig aktivitet utan förändringar i strålningen från solen.

Vissa har kallat The Great Global Warming Swindle för den definitiva repliken till Al Gores An Inconvenient Truth. Med hjälp av ett omfattande antal bevis hävdas det att uppvärmningen under de senaste 300 åren representerar en naturlig återhämtning från en "liten istid".

Enligt programmet har människor en effekt på klimatet men den är oändligt liten jämfört med de enorma naturkrafter som ständigt pressar globala temperaturer hit och dit. Från smältande glaciärer och stigande havsnivåer avslöjar The Great Global Warming Swindle myterna och avslöjar vad som mycket väl kan visa sig vara det mörkaste kapitlet i mänsklighetens historia.

Enligt en grupp ledande forskare som sammanförts av dokumentärmakaren Martin Durkin är förmodligen allt du någonsin har fått höra om den globala uppvärmningen osant. Precis som vi har börjat ta det för givet att klimatförändringar är ett fenomen som skapats av människor, slår Durkins dokumentär hela premissen för global uppvärmning.

"Den globala uppvärmningen har blivit en historia av enorm politisk betydelse; miljöaktivister som använder skrämseltaktik för att främja sin sak; forskare som ger tillförsikt för att säkra miljarder dollar i forskningspengar; politiker efter rubriker och en media som gärna spelar med. Ingen vågar tala emot det för risken att bli impopulär, förlora pengar och äventyra karriären."

Källor

2022-08-02

Naturvårdsverket ska arbeta för att EU når nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 och minst 55 procent utsläppsminskning jämfört med 1990 till 2030. Det analyserar EUs förslag och ger regeringen beslutsunderlag.

Naturvårdsverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet på miljöområdet och sorterar under Miljödepartemetet. Det ska vara pådrivande och samlande i miljöarbetet. Verkets arbete ska syfta till att främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i den ekologiska dimensionen. De miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt och strategierna för att nå målen ska vara vägledande i arbetet. Naturvårdsverket har 750 anställda och leds av en generaldirektör.

Läs mer...<

2022-08-02

EU är till stor del en klimatorganisation. Utsläppen med minst 55 procent jämfört med 1990. Det sker genom att tvinga medlemsländerna att införa lagar som EU fastställt. Målet är att skapa en ny ekonomisk modell.

EUs gröna giv

EU anser att klimatförändringarna och miljöförstöringen är ett hot mot Europas och världens fortsatta existens. Med den gröna given vill EU ställa om till en resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där

  • det inte finns några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050
  • den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukningen
  • inga människor eller platser lämnas utanför.

Den gröna given är också ett sätt att komma bort coronapandemin. En tredjedel av investeringarna på 1,8 biljoner euro från återhämtningsplanen NextGenerationEU och EU:s sjuåriga budget ska gå till den gröna given.

EU ska anpassa sin klimat-, energi-, transport- och skattepolitik för att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer.

Omställning av ekonomin och samhället

EU anser att klimatförändringarna gör det möjligt att bygga en ny ekonomisk modell. Den gröna given utgör underlaget för denna djupgående förändring.

Alla EU:s 27 medlemsländer har åtagit sig att göra EU till den första klimatneutrala regionen senast 2050. För att nå dit har de åtagit sig att senast 2030 minska sina utsläpp med minst 55 procent jämfört med 1990.

På så sätt kommer de att skapa nya möjligheter för innovation, investeringar och jobb, Samtidigt ska åtgärderna stödja sårbara grupper genom att bekämpa ojämlikhet och energifattigdom och stärka de europeiska företagens konkurrenskraft.

Kommissionen främjar utsläppsfria och utsläppssnåla fordon. Vägtransporten kommer från 2026 omfattas av handel med utsläppsrätter, vilket ökar kostnaderna för föroreningar och främja användningen av renare bränsle och återinvesteringar i ren teknik.

Kommissionen prissätter koldioxidutsläppen från flyget och kräver att flygplan som avgår från EU:s flygplatser tankas med hållbara bränsleblandningar. Även sjöfarten ska omfattas av koldioxidprissättning. Större hamnar ska betjäna fartyg med landströmförsörjning.

Kommissionen redovisar i 18 dokument om hur den gröna given ska genomföras.

Skatt på energiprodukter och elektricitet

EU har fastställt en klimatlag som gör klimatneutralitet rättsligt bindande som ett medel för uppnå målet på minst 55 % nettoutsläppsminskning 2030 jämfört med 1990. Därför vill EU införa miljöskatter och minska förbrukning av fossila bränslen i hela EU.

Det nya förslaget ska minska användningen av fossila bränslen på två sätt.
1. Högre skattesatser för fossila bränslen och lägre satser för produkter från förnybara energikällor
2. Minskade möjligheter till skattenedsättningar och skattebefrielser inkl för dieselbrännolja inom jordbruk, dieselbrännolja eller fossila bränslen som används av energiintensiva industrier.
Dessutom ett slut på befrielsen för luftfarts-, sjöfarts- och fiskesektorn.

Förslaget gör det möjligt att befria ekonomiskt utsatta hushåll från beskattning av bränsle för uppvärmning under en tioårsperiod.

Förslaget grundar sig på fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), som gör att EU att fastställa regler så att den inre marknaden fungerar väl. Fördraget ger också EU rätt införa skatter som "bland annat" syftar till att bevara och skydda miljön.

Läs mer...<

2022-08-02

Alex Epstein

Innehåll: Källor. NYTT

Alex Epstein leder Center for Industrial Progress som ett positivt, humanistiskt alternativ till den gröna rörelsen.

Alex Epstein är en filosof som hävdar att "mänsklig blomstring" borde vara den vägledande principen för industriella och miljömässiga framsteg.

Han har grundat Center for Industrial Progress (CIP) 2011 för att erbjuda ett positivt, humanistiskt alternativ till den gröna rörelsen.

Läs mer...<

2022-08-02

EU är i betydande grad en organisation för anpassning till klimatförändringar. Det sker genom omfattande lagstiftning som är tvingande för medlemsländerna. Dock har inte EU medel att bestraffa länder som inte följer dess beslut.

title EUs logotype

Europeiska unionen (EU) är en union mellan 27 europeiska stater och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen.

Fördragen

Europeiska unionen vilar på rättsstatsprincipen. Det betyder att allt som EU gör utgår från de fördrag som frivilligt och demokratiskt har godkänts av alla EU-länderna. Om ett politikområde till exempel inte nämns i något fördrag kan kommissionen inte föreslå någon lag på det området.

Ett EU-fördrag är ett bindande avtal mellan EU-länderna. Fördraget anger EU:s mål, vilka regler som gäller för EU-institutionerna, hur beslut ska fattas samt förhållandet mellan EU och medlemsländerna.

Fördragen ändras för att EU ska bli effektivare och öppnare, för att förbereda inför anslutningen av nya medlemsländer och för att införa nya samarbetsområden, som den gemensamma valutan.

Med stöd i fördragen antar EU:s institutioner lagar som medlemsländerna sedan genomför.

Europeiska unionens funktionssätt

Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget eller FEUF), ibland förkortat som funktionsfördraget, är ett av Europeiska unionens två grundfördrag; det andra är fördraget om Europeiska unionen.

EUF-fördraget upprättades ursprungligen genom Romfördraget. Det har sedan dess ändrats ett flertal gånger, bland annat genom fusionsfördraget, europeiska enhetsakten, Maastrichtfördraget, Amsterdamfördraget, Nicefördraget och Lissabonfördraget.

EUF-fördraget reglerar allmänna principer och bestämmelser, institutionella bestämmelser samt unionens inre och yttre åtgärder. Bland annat innehåller fördraget de rättsliga grunderna för när Europaparlamentet och Europeiska unionens råd kan lagstifta.

Läs mer...<

2022-08-01

Extremt väder kan definieras utifrån att de förekommer sällan eller utifrån att de påverkar samhälle och miljö på ett kännbart sätt. I det senare fallet definieras väderextremer utifrån de gränser som samhälle och miljö klarar utan att en allvarlig påfrestning uppstår.
Fel macroid: 7

Onormalt väder

Väder är extremt när det påtagligt avviker ifrån vad som är normalt väder. För att kunna bedöma om en väderhändelse är extrem måste man känna till hur vädret normalt är på den aktuella platsen.

Klimatet består inte enbart av medelvärden och säsongsmässiga variationer. Även mer sällsynta händelser med extremt väder hör till klimatet. Extremväder är ofta lokala även om t.ex. kraftiga stormar, värmeböljor och köldknäppar kan täcka stora arealer och även sträcka ut sig över tiden.

Det finns olika sorters väderextremer. En del är våldsamma, till exempel ett häftigt ösregn eller en storm. Andra byggs upp genom att någon viss väderlek dominerar under en längre tid, till exempel en värmebölja eller osedvanligt kallt väder. En längre period med torka eller ihållande regnväder kan också leda till extrema förhållanden

Sett var för sig behöver de enskilda dagarna vara extrema men den sammantagna effekten som blir extrem.

Henrik Jönsson

Henrik Jönsson: "EXTREMVÄDER rapporteras drabba hela planeten på grund människans klimatpåverkan. Vad ÄR egentligen "extremväder"? Stämmer mediernas oroväckande klimatrapporter med forskningsläget? Och hur upprätthåller man ett rationellt förhållningssätt till komplexa ekologiska, ekonomiska och sociala frågor? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om EXTREMVÄDER."

Citat i videon med översättning och fotnoter med förklaringar:

Läs mer...<

2022-07-30

Extinction Rebellion Sverige är en extrem extremistorganisation som har olaglighet som främst kampanjmetod. De beskriver den som "icke våld och civil olydningar", men i verkligheten använder de våld och bryter lagar. Syftet är att störa samhällsfunktioner så mycket att samhället viker sig för deras krav, dvs motsätter sig demokratin. Genom sina kampanjer utsätter de människor för akut fara för liv och egendom. Genom sitt agerande undergräver de även rätten till lagenliga demostrationer.

Till ledningen av organisationen hör
Jessica Lovell, civilingenjör miljö och vattenteknik, XR-aktivist, Göteborg
Jonas Gren, fil. dr. praktisk filosofi och XR-aktivist, Göteborg
Kristina Ros, Dramaturg, Göteborg
Ola Gabrielson, tekniker och XR-aktivist, Enskede
Olivia Alm-Brillantes, Produktionsassistent, Stockholm
Paula Richter, leg psykolog och XR-aktivist, Orhem
Ragnhild Larsson, redaktör Klimatpodden och XR-aktivist Göteborg

Läs mer...<

2022-07-28

Andelen radioaktivt kol-14 i atmosfären minskar under nivån före den industriella tiden.Det får konsekvenser för datering med kol-14-metoden och därmed på möjligheten att skilja ut koldioxid från mänsklig aktivitet från äldre utsläpp.

Arkeologer kommer i allt högre grad att behöva förlita sig på andra tekniker än kol-14 eftersom utsläppen fortsätter att förändra sammansättningen av kolisotoper i luft.

title Andelen CO2 med kol-14

Forskarna som spårar de ständigt stigande nivåerna av atmosfärisk koldioxid har definierat ett gränsvärde. Från och med 2021 har förbränningen av fossila bränslen officiellt förändrat sammansättningen av kolisotoper i luften på norra halvklotet tillräckligt för att ta bort en användbar signal från kärnvapentestning.

Detta kan orsaka problem för värdefulla koldateringstekniker. Moderna föremål ser nu ut som föremål från tidigt 1900-tal när det gäller radiokoldatering. Det kan snart göra det svårt att avgöra om något är 1 000 år gammalt eller modernt.

Läs mer...<

2022-07-23

Storm

Storm kallas vinden både på land och till sjöss, när vindhastigheten är stor.

Ibland används "storm" specifikt för vindstyrka mellan 24,5 och 28,4 meter per sekund, 10 Beaufort. När vindstyrkan är 9 Beaufort (20,8-24,4 m/s) kallas vinden halv storm, och vid vindstyrka 11 Beaufort (28,5-32,6 m/s) benämns vinden svår storm. Vindhastigheten 32,7 m/s och uppåt, eller 12 Beaufort, kallas orkan (som är den högsta vindskalan).

Stormvarning utfärdas i Sverige (varning klass 2) till havs då medelvinden förväntas bli minst 25 m/s (10 Beaufort, storm). Samma gräns gäller för varning för storm/orkan i svenska fjällen, medan byar på över 25 m/s räcker för stormvarning till lands i övrigt..

Läs mer...<

2022-07-23

Skogen har sedan miljontals år formats av bränder. Alltsedan jorden fick en atmosfär har blixtnedslag satt igång bränder. Flera ekosystem, som barrskogen, är starkt präglade av naturliga bränder. Bränderna orsakas oftast av människan.

Skogsbränder

Skogsbrand är en okontrollerad eller kontrollerad brand i skogsmark eller mark som är täckt med brännbart material, i Sverige till exempel torvmossar. Svedjebruk är en form av kontrollerad skogsbrand, liksom skyddsavbränning, eller motbränder, som anläggs för att skapa brandgator i spridningsriktningen, liksom naturvårdsbränning. Den senare idag den vanligaste typen av kontrollerad bränning i skogsmark och till viss del i gräsmarker.

Skogsbränder i Sverige

Läs mer...<

2022-07-21

En jetström är en kraftig, relativt smal luftström i atmosfären på omkring elva kilometers höjd strax under tropopausen. De bildas på gränsen mellan angränsande luftmassor med betydande temperaturskillnader, som mellan polarregionerna och den varmare luften kring ekvatorn. Vid sällsynta tillfällen är jetströmmen synlig från marken, den kan ses som en cirka 10 km bred kondensstrimma som sträcker sig över himlen i väst-östlig riktning. title Jetstreams, 250 hPa, 2022-07-03 Nullschool.

De kraftigaste jetströmmarna flödar från väst till öst på både norra och södra halvklotet. Strömmarna följer ett meanderliknande mönster och meanderslingorna fortplantar sig österut i betydligt lägre hastighet än själva vindarna i strömmen. Teorin om Rossbyvågorna utgör den idag accepterade förklaringen till detta rörelsemönster och dessa vågor rör sig västerut liksom det flöde de är associerade med.

Läs mer...<

Notiser

2022-05-28

FN-möte Stockholm+50 1 juni

I juni 2022 arrangerar FN Stockholm+50 med Sverige som värd, tillsammans med Kenya. Då är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972.

Ambitionen med Stockholm+50 är att fira 50 år, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot "hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför".

/Regeringen

2022-05-25

COP 27 öppnat

FN:s klimatkonferens COP 27/CMP 17/CMA 4 i Sharm el-Sheikh, Arabrepubliken Egypten

Den 24 maj 2022 träffades presidiet för partskonferensen (COP). Den fungerar som möte för parterna i Kyotoprotokollet (CMP) och som partsmöte för att Parisavtalet (CMA). Presidiet övervägde förslag från det tillträdande ordförandeskapet för FN:s klimatkonferens i Sharm el-Sheikh om att tidigarelägga konferensens öppnande för att ge ytterligare tid för deltagande av stats- och regeringschefer.

/WUWT 2022-05-25

2022-05-07

Klimatstrid i engelska parlamentet

Ett 20-tal konservativa ledamöter i engelska parlametet bildade för en tid sedan en grupp kallad The Net Zero Scrutiny Group. Den har nu vuxit till 58 ledamöter.

Men gruppen med gröna konservativa har 133 ledamöter, vilket är mer än hälften av antalet ledamöter i parlamentet.

/Britain's net zero wars heat up as both sides claim fresh MP backers. Politico (2022-03-28)

2022-05-06

Utredning om vindkraften klar 2023

Samtliga riksdagspartier är överens om att det krävs någon form av återbäringssystem för kommuner med vindkraftsanläggningar. Regeringen har tillsatt en snabbutredning av hur kommuner som säger ja till vindkraftverk ska kunna ersättas, den väntas vara klar i mars 2023.

/Partierna eniga om vindkraft - men inte helt, Omni (2022-05-06)

2022-04-26

Tillverkning av NuScales SMR 2023

NuScale Power och Doosan Enerbility har undertecknat ett avtal om att Doosan ska påbörja produktionen av NuScales små modulära reaktorer (SMR) redan 2022, med planer på fullskalig tillverkning under senare hälften av 2023. Doosan, ett koreansk industri- och energibolag, kommer att börja produktionen av NuScales övre reaktortryckkärl.

/NuScale Power and Doosan Sign Agreement to Begin SMR Production (2022-04-25)

2022-04-26

De vill bygga många små kärnkraftverk i Sverige

Kärnkraft kan ge mycket el. Men oro för kostnader och säkerhet har hindrat fler nybyggen. Men ett företag i Göteborg med tunga finansiärer i ryggen, har hittat kommuner och företag som visat intresse för att bygga upp till 15 små kärnkraftverk.

Ett litet företag i Göteborg Kärnfull, med stora planer för nya små kärnkraftverk, så kallade SMR-tekniken med mindre serietillverkade reaktorer, tror man kommer ge lägre pris och snabbare byggtider.

/De vill bygga många små kärnkraftverk i Sverige, SVT (2022-04-25)

2022-04-25

Efterfrågan på kol ökar explosionsartat

Den ryska invasionen i Ukraina har fått efterfrågan på kol att öka explosionsartat, skriver Bloomberg. Tyskland och Italien överväger att återstarta kolkraftverk.

Inflation och hotande elbrist hade redan bäddat för det relativt biliga kolet. 2021 genererade världen mer energi från kol än någonsin förut, en ökning med 9 procent från tidigare år.

/Rysslands krig eldar på global efterfrågan på kol, Omni (2022-04-25)

2022-04-22

Bygger vätgasnät för 25 miljarder

Nordion Energi ska satsa tiotals miljarder kronor på ett gasnät längs Bottenviken tillsammans med finländska Gasgrid Finland. Nätet ska förse de nya gröna industrierna i norr med vätgas.

/Enorm satsning på vätgas - bygger för 25 miljarder, SvD (2022-04-22)

2022-04-07

Kanada öppnar ett nytt oljefält

Ett norsk bolag har fått rätt att utvinna olja utanför New Foundland. Företaget planerar att utvinna 300 miljoner fat olja under en 30-årsperiod med start 2028. Kanada är världens fjärde största oljeproducent.

/Kanadas miljöminister Steven Guilbeault har godkänt ett kontroversiellt oljeprojekt. (2022-04-07)

2022-04-05

Ny batteriteknologi från General Motors - Ultium

General Motors och Honda planerar att gemensamt utveckla några prisvärda elfordon som kommer att använda GM:s nästa generations Ultium-batteriteknologi. Ultium är ett elfordonsbatteri och motorarkitektur utvecklad av General Motors.

/GM, Honda plan to co-develop affordable electric vehicles, AP News (2022-04-05)

2022-04-05

EU-sanktioner mot den ryska kolexporten

EU-kommissionen föreslår importförbud av ryskt kol värt fyra miljarder euro om året. Dessutom vill EU-kommissionen att ryska fartyg inte, utom i undantagsfall, ska få lägga till i europeiska hamnar.

/Nya EU-sanktioner slår mot den ryska kolexporten, Omni

2022-04-01

Reserver av olja till marknaden

USA släpper ut rekordmycket olja från lagren. Sydkorea planerar släppa en miljon fat. Australien tänker använda sina reserver. Även Nya Zeeland, Indien och Japan har sagt att de kan hjälpa till om det behövs.

/IEA håller krismöte om oljepriser och nödlager (2022-04-01)

OPEC+ och Ryssland ökar leveranserna. Oljepriserna faller.

2022-04-01

IEA släpper olja från nödlager

IEAs 31 medlemsländer har enats om ett nytt frisläppande av olja från nödreserver som svar på oron på marknaden som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina, vilket understryker deras starka och enhetliga engagemang för att stabilisera de globala energimarknaderna.

/IEA Member Countries agree to new emergency oil stock release in response to market turmoil. IEA (2022-04-01)

2022-03-29

Elsystemet är inte byggt för krig

Det är "helt klart så" att det svenska elsystemet under lång tid inte har byggts för krig. Det säger Fredrik Bynander, krisberedskapsexpert.

Om el- och energiförsörjningen skulle slås ut i händelse av ett angrepp mot Sverige skulle en rad sektorer i samhället drabbas. Betalsystem skulle snabbt "gå på knäna".

/Expert: Vårt elsystem inte byggt för krig - är helt klart, Omni (2022-03-27)

2022-03-28

Allt fler vindkraftsprojekt stoppas

Allt fler vindkraftsprojekt stoppas,. Ofta beror det på nej från kommuner och lokala protester.

Sedan 2014 har knappt hälften har fått börja byggas. Under 2020 minskade andelen ansökningar som fick godkänt till 37 procent och första halvan av 2021 gick det ner till drygt en fjärdedel.

/Allt fler vindkraftsprojekt stoppas, Tidningen Näringslivet (2022-03-22)

2022-03-25

"Massblekning" av Stora Barriärrevet

Enligt Australiens revmyndighet har Stora barriärrevet för fjärde gången sedan 2016 har drabbats av "massblekning" till följd av allt varmare havsvatten, trots La Niña. Myndigheten uppger dock att revets koraller kan återhämta sig om förhållandena blir mer gynnsamma.

//Stora barriärrevet drabbat av massblekning - trots La Niña, Omni (2022-03-25)

2022-03-24

Brister i fossilfritt stålverk

LKAB har pekat ut brister i H2 Green Steels ansökan för sitt fossilfria stålverk i Boden,

H2 har inte säkrat några kontrakt än gällande förnyelsebar el. Dessutom ska H2 Green Steel endast ha säkrat 900 miljoner av de totalt uppemot 40 miljarder som behövs för att bygga stålverket.

/DI: Fler brister i planer för fossilfritt stålverk, Omni (2022-03-24)

2022-03-22

Tyskland: ”Behöver inte rysk gas”

Tyskland har ingått ett långsiktigt avtal om att köpa flytande naturgas (LNG) från Qatar för att bryta beroendet av leveranserna från Ryssland.

/Tyskland i avtal med Qatar: "Behöver inte rysk gas", Omni (2022-03-20)

2022-03-20

Kina bygger gigantisk batterifabrik i USA

Kinesiska Contemporary Amperex Technology, världens största tillverkare av elbilsbatterier, överväger att anlägga en gigantisk fabrik i Nordamerika för 5 miljarder dollar. Detta för att bland annat kunna tillgodose Tesla med batterier.

/Teslas batterileverantör kan bygga gigantisk fabrik i USA, Omni (2022-03-20)

2022-03-20

Värmebölja i Antarktis

Antarktis har den senaste veckan haft värmebölja. I de östra delarna har temperaturen legat nästan 40 grader Celsius över det normala under flera dagar. Istället för minus 50 grader har temperaturerna legat en bit under minus 10 grader.

/Antarktis rekordvarmt - 40 grader över det normala, Omni (2022-03-20)

2022-03-18

Uranbrytning i Sverige

80 procent av EU:s urantillgångar finns inom Sveriges gränser - därför bör regeringen tillåta uranbrytning och stänga dörren för import från Ryssland, skriver Christoffer Heimbrand (L), ordförande för Liberala studenter, i en debattartikel i Expressen.

/"Runda Ryssland - tillåt uranbrytning i Sverige", Omni (2022-03-18)

2022-03-16

Försvaret stoppar vindkraft

Försvarsmakten vill stoppa det planerade bygget av 240 vindkraftverk i skärgården utanför Karlskrona. Kraftverken bedöms kunna påverka totalförsvaret negativt.

/Omni 22-03-16

2022-03-16

Regeringens vill minska plastsvinnet

Fler återvinningsbara plastförpackningar, återanvändbara lådor för hämtmat och krav på tobaksbolagen att bekosta uppstädning av fimpar. Det är några förslag i regeringens första nationella plasthandlingsplan.

/Regeringens nya plan: Så ska Sverige minska plastsvinnet, DN (2022-02-21)

2022-03-16

Kina äger vindkraft i Norrbotten

Kinas äger 21 procent av vindkraften i Norrbotten.

/Tre frågor om: Kinesiskt ägande av vindkraft i Sverige, Omni

2022-03-16

Regeringen föreslår billigare drivmedel och el

Regeringen presenterar åtgärdspaket för att möta prisökningar på drivmedel och el till följd av invasionen av Ukraina. Paketet innehåller bland annat sänkt drivmedelsskatt, en ny drivmedelskompensation till privatpersoner och ett nytt reseavdragssystem.

/Regeringen 2022-03-14

2022-03-16

Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport

Energianvändningen var låg under 2020 till följd av pandemin, men vänder nu uppåt fram till 2024. Prognosen visar att såväl elproduktionen från vind och sol som elexporten fortsätter att öka. Elanvändningen börjar också ta fart inom industrin och för vägtransporter. Det visar Kortsiktsprognosen från Energimyndigheten.

/Ny prognos: Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport till 2024, Energimyndigheten (2022-03-14)

2022-03-16

Grodor får flytta för batterifabrik

Volvo Cars och Northvolt får tillstånd att flytta på de fridlysta grod- och kräldjur inför det planerade fabriksbygget i Torslanda i Göteborg.

Länsstyrelsen Västra Götaland har vägt samhällsintresset av investeringen mot skyddet av arter och ger företagen dispens. Fabriken, som ska ge minst 3 000 nya jobb.

/Batterifabrik får klartecken att flytta grodor, TT (2022-03-15)

2022-03-16

Klimatpolitiska rådet vill ha stora systemskiften

Klimatpolitiska rådet presenterade 2022-03-16 årets granskningsrapport till regeringen. I den skriver rådet att det saknas en tydlig och sammanhållen styrning från regeringen och att det brister i samverkan mellan olika politikområden. Många aktörer i samhället står dessutom beredda att investera i omställningen och politiken behöver därför fatta beslut som möjliggör de stora systemskiftena.

/Hur ska politiken stärkas för att accelerera omställningen? Klimatpolitiska rådet (2022-03-16)

2022-03-16

117 miljarder till vindkraft

Sedan Energiöverenskommelsen har det beslutats eller aviserats vindkraftsinvesteringar om totalt över 117 miljarder kronor, visar Svensk Vindenergis färska sammanställning. När alla de nya vindkraftverken tagits i drift 2024 kommer el från vindkraft att stå för drygt en tredjedel av Sveriges elanvändning.

/Över 117 miljarder i vindkraftsinvesteringar 2017-2024, Svensk Vindkraft (2022-03-08)

2022-03-16

Fennovoimas kärnkraftsprojekt i Åbo avbryts

Fennovoimas kärnkraftsprojekt anses avbrutet både på nationell och kommunal nivå i Åbo till följd av Rysslands invasion i Ukraina.

Drygt 34 procent av Fennovoima ägs av ett finländskt dotterbolag till ryska Rosatom. Rosatom är ett statsägt företag som hanterar såväl kärnenergin i Ryssland som det uran som används till kärnvapen.

Enligt statsminister Sanna Marins finns det inte någon fortsättning för projektet Fennovoima. Marin menar att Finland bör frigöra sig från att vara beroende av rysk energiproduktion så snabbt som möjligt.

/Fennovoimas kärnkraftsprojekt avbryts, Energinyheter (2022-03-07)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.