Klimatfakta.info

Aktuellt

2023-12-03 NYHET

NDC - Nationally Determined Contribution

En NDC, eller National Determined Contribution, är en klimathandlingsplan för att minska utsläppen och anpassa sig till klimatpåverkan. Varje part i Parisavtalet har åtagit sig att upprätta en NDC och uppdatera den vart femte år.

I NDC sätter länder upp mål för att minska de växthusgasutsläpp som orsakar klimatförändringar och för att anpassa sig till klimatpåverkan. Planerna definierar hur målen ska nås och utvecklar system för att övervaka och verifiera framstegen så att de håller sig på rätt spår. Eftersom klimatfinansiering är nyckeln till genomförandet av planerna, beskriver NDC också helst en finansieringsstrategi.

2023 NDC Syntesrapport

Publ 2023-12-03

NDC-syntesrapporten sammanställer information från de 168 senast tillgängliga NDC:erna, som representerar 195 parter i Parisavtalet, inklusive de 153 nya eller uppdaterade NDC:erna som kommunicerats av 180 parter, registrerade i NDC-registret den 25 september 2023. Totalt 20 parter har meddelat nya eller uppdaterade NDCs sedan den 22 september 2022 (stoppdatumet för inlämningar som omfattas av den tidigare versionen av denna rapport).

Läs mer...<

2023-12-02 NYHET

Rymdvädrets inverkan på klimatet

Allt väder på jorden, från planetens yta ut i rymden, börjar med solen. Rymdväder och markväder (det väder vi känner vid ytan) påverkas av de små förändringar som solen genomgår under sin solcykel.

Solens strålar

Publ 2023-12-01

Den viktigaste inverkan solen har på jorden är från solens ljusstyrka eller instrålning. Solen producerar energi i form av ljusfotoner. Variabiliteten av solens uteffekt är våglängdsberoende; olika våglängder har högre variabilitet än andra.

Läs mer...<

2023-11-30 NYHET

COP28: Fond för ersättning för klimatskador

Frivilliga bidrag

Publ 2023-11-30

I United Arab Emirates (UAE) har COP28 beslutat att starta den fond för ersättning vid förluster och skador på grund av klimatet som COP27 i Egypten beslöt skulle startas.

I reglerna för fonden slås det fast att bidrag är frivilliga och att ett lands stöd för fonden inte innebär att landet påtar sig ansvar för klimatskador.

Vid COP28 har några länder lovat att ge bidrag: $100 miljoner från COP28-värden UAE United Arab Emirates, minst $51 miljoner från Storbritannien, $17.5 miljoner från USA och $10 miljoner from Japan.

Läs mer...<

2023-11-30 NYHET

Koldioxidlagring - CCS

Flera kommuner investerar i koldioxidlagring. Det är en riskfylld och dyrbar verksamhet. Priset kan göra att få företag blir kunder. Får kommuner engagera sig i sådana riskprojekt?

CCS

Publ 2023-11-20

Geologisk lagring av koldioxid (CO2), Carbon Capture and Storage, CCS, är en teknik där koldioxid från större utsläpp av koldioxid, såsom kolkraftverk, gaskraftverk, stålverk och cementindustrier, avskiljs från rökgaser och lagras djupt under marken eller havsbottnen.

CCS är en viktig teknik för att minska utsläppen av växthusgaser. Den kan användas för att göra fossila bränslen mer klimatvänliga, och den kan också användas för att lagra koldioxid från andra källor, till exempel från industrier som producerar cement eller stål.

Lagstiftning

Publ 2023-11-20

2009 presenterade EU ett direktiv angående geologisk lagring av koldioxid. Detta infördes i svensk lag 2011, genom ett allmänt svenskt förbud för lagring. 2012 beslöt riksdagen om en lag om geologisk lagring av koldioxid. Från 2013 tillåts geologisk lagring av koldioxid enligt lag i miljöbalken. [1]

Läs mer...<

2023-11-29 NYHET

Jordens historia

Bildandet

Publ 2022-10-28

Jordens historia handlar om utvecklingen av planeten Jorden från dess bildande till idag. Nästan alla grenar av naturvetenskapen har bidragit till förståelsen av de viktigaste händelserna i jordens förflutna, som kännetecknas av konstant geologisk förändring och biologisk evolution.

Den geologiska tidsskalan (GTS), som definieras av internationella konventioner, skildrar de stora tidsspannet från jordens början till nutid, och dess indelningar beskriver några definitiva händelser i jordens historia. (I grafiken betyder Ma "miljoner år sedan".)

Jorden bildades för cirka 4,54 miljarder år sedan, ungefär en tredjedel av universums ålder, genom ansamling från solnebulosan. Vulkanavgasning skapade förmodligen uratmosfären och sedan havet, men den tidiga atmosfären innehöll nästan inget syre.

Mycket av jorden smältes på grund av frekventa kollisioner med andra kroppar som ledde till extrem vulkanism. Medan jorden var i sitt tidigaste stadium (Early Earth), tros en gigantisk kollision med en planetstor kropp vid namn Theia ha bildat månen. Med tiden svalnade jorden, vilket orsakade bildandet av en fast skorpa och tillät flytande vatten på ytan.

Läs mer...<

2023-11-26

Väder- och klimatprognoser med AI

Användningen av AI för att förutsäga vädret har tagit fart. Högre noggrannhet och snabbare leverans. Med AI i klimatforskningen kan de stora bristerna i dagens klimatprognoser minskas.

DeepMind

Publ 2023-11-26

Google DeepMind har utvecklat en modell som levererar 10-dagars väderprognoser med stor noggrannhet på under en minut

DeepMind har publicerat en artikel i Science som introducerar GraphCast, AI-modell som kan göra väderprognoser på medeldistans med hög noggrannhet.

GraphCast förutsäger väderförhållanden mer exakt och snabbare än industrins ledande vädersimuleringssystem - High Resolution Forecast (HRES), producerad av European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF).

Läs mer...<

2023-11-25

Klimatextremister frias av domstol

En trafiksabotör har friats av tingsrätten för att personen skyddat klimatet. Den domen lär ändras i nästa instans. En oenig hovrätten har friat en annan trafiksabotör.

Frias i tingsrätten

Publ 2023-11-25

Klimataktivist 41-årige klimataktivisten Noa Tucker (mp) döms för ohörsamhet mot ordningsmakten efter en bilblockad i Stockholm tidigare i år. Stockholms tingsrätt beslutar dock att han inte ska få något straff, eftersom han agerat för att skydda klimatet..

"Det är en fråga om akut nödläge och därför är det uppenbart oskäligt att utdöma påföljd", skriver tingsrätten.

Domen är en så kallad nämndemannadom, där två av de tre nämndemännen i målet röstade ned juristdomaren. Vid 2-2 ska det mildaste resultaten för den tilltalade dömas ut, varför mannen nu slipper straff.

Chefsrådmannen Axel Peterson säger att han och en nämndeman ville fälla och ansåg inte att det fanns förutsättningar för påföljdseftergift.

Det vore intressant att veta om någon nämndeman utsetts av Miljöpartiet och om denne i så fall borde vara i jäv.

Nämndemannadomar ändras ofta vid överprövning i högre instans.

Läs mer...<

2023-11-25

Regeringen om kärnkraftutbyggnaden

Färdplan för ny kärnkraft i Sverige

Publ 2023-11-25

Regeringen: "Stabil tillgång på fossilfri el till konkurrenskraftiga priser är en viktig förutsättning för Sveriges konkurrenskraft. Samtidigt behöver elproduktionen i princip fördubblas inom 25 år för att samhället ska klara elektrifieringen. Mot denna bakgrund presenterar regeringen nu en färdplan för ny kärnkraft i Sverige som tydliggör regeringens målbild och ger långsiktiga förutsättningar för ny kärnkraft."

Färdplanen har fyra punkter

  • En kärnkraftssamordnare tillsätts
  • Statens finansiella ansvar tydliggörs genom en riskdelningsmodell
  • Ny kärnkraft med total effekt motsvarade minst två storskaliga reaktorer senast 2035
  • Massiv utbyggnad av ny kärnkraft till 2045

Läs mer...<

2023-11-24

Klimatmål 2040

Innehåll: Källor |
EU vill ha klimatmål 2040. Förslag väntas i juni (efter valdagen?) EU bedöms inte klara uppsatta mål, men Sverige är ett föredöme och det land som minskat utsläppen mest. EUs mål för 2030 klarat Sverige med råge.

EU-kommissionen har planer på ett nytt klimatmål med att 90 procent av utsläppen ska vara borta 2040. Någon gång före EU-valet i juni nästa år väntas ett skarpt förslag från EU-kommissionen.

Enligt EU:s miljöbyrå så kommer EU inte att nå sina klimatmål till 2030. Hittills har Sverige dock varit ett föredöme när det gäller att få ner utsläppen av växthusgaser.

Minskningen av utsläpp av växthusgaser kommer enligt EEA stannar på 48 procent istället för uppsatta 55 procent. Likaså klarar inte EU att öka upptagen av växthusgaser i skog och mark.

I miljöbyråns rapport framgår att Sverige hittills gjort mest av EU-länderna för att minska utsläppen av växthusgaser. I prognosen för 2030 når Sverige, med råge, sitt nationella EU-mål på 50 procent minskning jämfört med 2005.

Det kan dock ändras då regeringen aviserat en ny politik som inte når 2030-målet som ska tillåta mer utsläpp från transporter.

Läs mer...<

2023-11-24

Europeiska unionens råd

Tre råd

Publ 2023-11-24

Det finns tre olika europeiska rådet som är lätt att sammanblanda. Europeiska unionens råd, Europeiska rådet är organ inom EU. Europarådet består av 46 europeiska stater.

I Europeiska unionens råd och Europeiska rådet representeras länderna av sina regeringar. Dess råd leds av presidenten för råden Charles Michel. Av medlemsländerna ingår 11 i EPP, 6 i Renew, 5 S&D, 3 ECR, 3 independent, Una

Europeiska unionens råd

Publ 2023-11-24

Europeiska unionens råd, eller enbart rådet (latin: Consilium) och informellt ministerrådet, är den ena lagstiftande institutionen inom Europeiska unionen; den andra är Europaparlamentet. Rådet består av en minister från varje medlemsstat och företräder medlemsstaterna på europeisk nivå.

Rådet ansvarar för att lagstifta och anta unionens årliga budget tillsammans med Europaparlamentet. Lagförslag läggs i regel fram av Europeiska kommissionen och måste godkännas av både parlamentet och rådet för att antas. Rådet ansvarar även för att fastställa delar av unionens politik och fungera samordnande mellan medlemsstaternas regeringar.

Läs mer...<

2023-11-14

Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet

Regeringen och SD är överens om grunderna för den svenska klimatpolitiken. Arbetet styrs av EUs klimatkrav. Svenska mål är kontrollstationer på vägen dit.

Regeringen och Sverigedemokraterna har kommit överens om de grundläggande dragen i klimatpolitiken. Det framgick vid presskonferens med deltagande av statsminister Ulf Kristersson, energi- och näringsminister Ebba Busch, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari samt Sverigedemokraternas klimat- och miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen.

Tilläggsöverenskommelse till Tidöavtalet

Publ 2023-11-14

En global fråga kräver globala svar. Det är genom internationellt samarbete, kunskapsutbyte och frihandel som vi kan åstadkomma en framgångsrik omställning. EU är en central aktör såväl för att påverka utsläppen inom Unionen som att driva på omvärlden. Utan engagemang från jättar som USA, Kina, Indien och Brasilien klarar vi inte denna globala utmaning.

Teknikutveckling och massiv ökad användning av fossilfri el är en förutsättning i Sverige och alla andra länder. I Sverige är utbyggd kärnkraft den enskilt viktigaste åtgärden för att vi ska kunna minska våra utsläpp nationellt genom elektrifiering av transporter och industri. Vår kommande färdplan för ny kärnkraft är en omistlig pusselbit i retorik och praktik.

Läs mer...<

2023-11-13

Torbjörn Eriksson

Innehåll: Källor |

title Torbjörn Eriksson

Torbjörn Eriksson är administratör för Facebookgruppen Motvind Sverige - Öppen debatt om Svensk Vindkraft- sedan 24 november 2014. Den har 19.431 medlemmar. Han administrerar även Facebookgruppen Klimatsans sedan 15 augusti 2017 med 11.831 medlemmar. Dessutom delar han i flera grupper i Facebook med stort antal medlemmar, t.ex. Politisk debatt. Han har också 2.800 Facebook-vänner

Torbjörn Eriksson bevakar medias rapportering om vindkraft och vindkraftsindustri. Genom sitt mycket stora kontaktnät genom Facebook och andra kanaler måste han ha stor inverkan på den svenska opionen.

Läs mer...<

2023-11-10

"FN äger vetenskapen"

Innehåll: Källa |
I en intervju med FNs informationschef Melissa Fleming på World Economic Forum säger hon att FN "äger vetenskapen"

Melissa Fleming undersekreterare för global kommunikation, FN säger
"Vi samarbetade med Google. Till exempel om du Google klimatförändringar kommer du högst upp i din sökning att få alla typer av FN-resurser. Vi startade detta partnerskap när vi blev chockade över att se att när vi googlade klimatförändringar vi fick otroligt förvrängd information högst upp. Så vi blir mycket mer proaktiva, Du vet att vi äger vetenskapen och vi tycker att världen borde veta det."

Beskedet är obehagligt. Det visar FNs uppfattning att organisationen kan och vill styra vetenskapen. Ett av dess instrument är IPCC, men även organisationer som WMO, WHO, IEC, IEA styrs av FN.

Läs mer...<

2023-11-07

EUs plan för COP28

Innehåll: "Fit for 55" | Källor |
EU-länderna enats en gemensam ståndpunkt för FN:s klimatkonferens COP28. EU:s mål för utsläppsminskning och utsläppsmål för fossila bränslen mildrades för att nå ett enhälligt beslut.

EU:s 27 miljöministrar träffades i Luxemburg 16 oktober för att enas om EU:s hållning inför COP28-toppmötet som inleds i Dubai den 30 november, och lägger sin vikt bakom ett mål att tredubbla den globala kapaciteten för förnybar energi och fördubbla energieffektiviteten till 2030.

EU kommer också att driva på för en "övervägande fossilfri" global energisektor "långt före 2050" och sträva efter att nå ett "helt eller övervägande koldioxidfritt kraftsystem på 2030-talet", enligt en formulering som överenskommits av miljöministrarna.

De mest ambitiösa länderna var dock tvungna att acceptera ett urvattnat språk om EU:s strävan att fasa ut fossila bränslen och minska utsläppen eftersom beslutet måste fattas med enhällighet.

EU-kommissionen och EU:s ordförandeland Spanien tryckte på för ett starkare språk om utsläppsminskningar och sa att EU:s uppdaterade lagstiftning skulle höja EUs klimatmål från en nettominskning på 55 % av växthusgasutsläppen till 2030 till en minskning på 57 %.

Läs mer...<

2023-11-05

Stöd till klimatskadade u-länder

En FN-kommitté har utarbetat ett avtal om stöd till länder som anser sig drabbade av klimatskada. Förslaget ska behandlas på FNs klimatmöte COP28 som börjar 202411-30. Rika länder ska betala 100 miljarder dollar årligen.

Frivilliga bidrag

Publ 2023-11-05

En FN-kommitté har fastställt ett förslag till avtal om stöd till länder som anser sig skadats av klimatet. Kommittén utsågs vid COP27 i Sharm-el-Sheikh i Egypten. Fonden ska finansieras med årliga bidrag på totalt 100 miljarder dollar. Bidrag till fonden är frivilliga enligt krav från USA.

COP28

Publ 2023-11-05

Bidragen ska gå till fattigare nationer som upplever oundvikliga skador från stigande hav, intensifierade översvämningar och längre torka - kända som "förlust och skada" på FN-språk. Förslaget kommer att tas upp vid de globala klimatsamtalen som kallas COP28 som börjar 2023-11-30 i Dubai.

Läs mer...<

2023-11-04

Bilism

Elbilsförsäljningen rasar i Europa

Publ 2023-11-04

Efterfrågan Volkswagens elbilar har halverats. Planerna på en ny batterifabrik slopas. Även andra biltillverkare i Europa ser sig omkörda av Kina. Floden av billiga kinesiska elbilar och batterier forsar in i Europa, där Kina bygger långt fler batterifabriker än vad den egna marknaden behöver, med hjälp av bidrag och lån från staten.

Volkswagens beställningar har halverats från förra året, från 300 000 till 150 000 elbilar. Biljätten slopar därmed sin plan på en ny batterifabrik i Östeuropa.

Företaget har tidigare planerat nya gigafabriker för elbilsbatterier i länder som Tjeckien, Ungern, Polen eller Slovakien, men nu brådskar inte sådana beslut. [2]

Läs mer...<

2023-10-30

Solstorm

Solstormar är kraftfulla utbrott av energi från solen. De kan skada elnät och satelliter. En storm kan inverka på jordens temperatur, molnigheten och fotosyntesen.

Explosion på solen

Publ 2023-10-30

En solstorm är en kraftig explosion på solen som består av strålning eller laddade partiklar. Solstormar uppstår när magnetfälten på solen vrider sig och bryter samman. Den frigör stora mängder energi som slungas ut i rymden. En solstorm kan pågå under sekunder till timmar.

Det finns två huvudtyper av solstormar:

  • Koronamassutkastningar (CME) är stora moln av plasma som slungas ut från solen med hastigheter på upp till 1 miljon kilometer i timmen. CME:er kan orsaka geomagnetiska stormar på jorden, som kan störa jordens magnetfält och orsaka störningar i elnät, satelliter och andra tekniska system.
  • Soleruptioner är kraftiga utbrott av strålning från solen. Soleruptioner kan orsaka störningar i radiokommunikation och kan vara farliga för rymdfarkoster.

Läs mer...<

2023-10-27

Tysk industrikris möts med subventioner och lägre skatter

Ständigt nya lagar och dyr energi gör att tyska industrin krisar och kräver ökade subventioner. Regeringen sänker skatter och ökar bidragen. Bidrag kommer till de dyra utsläppsrätterna.

Krisbranscher

Publ 2023-10-27

Vindkraftstillverkaren Siemens Energy har meddelat att den söker tyska statliga garantier värda miljarder euro eftersom vindindustrin är på fallrepet på grund av utvecklare som kämpar för att betala tillbaka skulden på långtidskontrakt när räntorna stiger.

Scholz regering får ovanligt hård kritik från BMW som varnat för att biltillverkaren "allt mer konfronteras med kortsiktiga lagändringar och växande byråkrati" och att Tyskland "halkar efter i internationella jämförelser" när det gäller infrastruktur och energi priser. "Otillförlitliga transportvägar, höga energikostnader, men också en brist på nätverkstäckning är oacceptabelt för en modern industrilokal", säger BMW.

Läs mer...<

2023-10-24

Polen mot förbudet av förbränningsmotorer

Innehåll: Skadlig lag | Röstade emot | Källor |

Skadlig lag

Publ 2024-10-24

title

Polen kommer att försöka häva EU:s utfasning av förbränningsmotorer och andra klimatlagar med en överklagan inför EU-domstolen, sade klimatminister Anna Moskwa.

Under våren antog blocket en lag som effektivt förbjuder försäljning av nya bilar som drivs med fossila bränslen från 2035, trots motstånd från Warszawa.

"Lösningen att förbjuda förbränningsbilar år 2035 är skadlig för alla europeiska ekonomier ... jag tror att om vi idag fattar ett beslut för 2035, så är det idag nödvändigt att titta på dess konsekvenser för de följande åren", sa hon.

Läs mer...<

2023-10-23

Kritik mot EUs klimatpolitik

Väljarna lämnar de gröna partierna och går till de EU-kritiska partierna till höger. Parlamentets talman Metsola oroar sig över den extrema klimatpolitiken. Flera länder begär ändrad klimatpolitik.

Nu när EU-valet 2024 närmar sig sker en anmärkningsvärd förändring i de stora länderna i EU Väljarna vänder sig bort från gröna partier mitt i en stigande våg av högerpartier och anti-EU-känslor.

Opinionsundersökningar visar konsekvent på betydande framgångar för högerpartier i länder som Tyskland och Italien, samtidigt med förluster för mittenfalanger. Och en betydande del av denna förändring kan tillskrivas väljarnas missnöje med EU:s klimatpolitik.

Sedan 2019 har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lett en extremgrön kommission. Men eftersom von der Leyen nu siktar på att säkra ytterligare en mandatperiod kan hon möta ett annat politiskt landskap med de mer omtvistade slutdelarna av den gröna given, liksom dess Fit for 55-lagstiftningspaket.

title Roberta Metsola.

Europaparlamentets talman Roberta Metsola säger att hon är orlig oro och anser att den växande listan över klimat- och industriregleringar från Bryssel driver väljare mot EU-fientliga partier inför nästa års val. Och eftersom EU:s klimatstrategi redan skapar social oro i medlemsländerna är det dags att EU omprövar sin strategi.

Läs mer...<

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se