Nyheter

Fritextsök

Index

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

_ Klimatfakta.info

Aktuella artiklar

2022-01-16

Energi är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete.

Energi förväxlas med exergi, som är arbete eller förmåga till arbete. Sambandet mellan energi och exergi framgår av termodynamikens andra huvudsats. Energi kan vara lagrad (till exempel som lägesenergi) eller något som överförs.

Grundenheten för energi är joule (J), men även enheterna kalori (cal), voltamperesekund (V · A · s), wattimme (W · h) och elektronvolt (eV). I SI (internationella måttenhetssystemet) används definitionen av energi och effekt tillsammans med grundenheten strömstyrka för att definiera övriga elektriska enheter.

Läs mer...<

2022-01-16

Kärnkraft avser utvinning av energi ur atomkärnor, antingen genom att spjälka tunga atomkärnor eller genom att slå ihop lätta atomkärnor. I kärnkraftverk skapas energi genom fission (klyvning) av tunga atomkärnor som värmer vatten till ånga som driver ångturbiner.

Kärnkraft avser utvinning av energi ur atomkärnor, antingen genom att spjälka tunga atom­kärnor (framförallt uran) eller genom att slå ihop lätta atom­kärnor (väte).

Kärnkraftverk

Kärnkraftverk är en anläggning för framställning av elektricitet med hjälp av kärnkraft, det vill säga fission (klyvning) av tunga atomkärnor. I praktiken används i första hand isotopen 235U, men även inblandningar av mindre mängder 239Pu förekommer i vissa typer.

Läs mer...<

2022-01-16

Vätgas

Innehåll: Bränslecell. NYTT | Källor. NYTT

title Väte

Vätgas består av två väteatomer och har den kemiska beteckningen H2. Det är lukt-, färg- och smaklös men mycket lättantändlig gas. Vid låg temperatur/högt tryck förekommer väte som vätska. Vid normalt tryck är väte flytande mellan -259 °C och -253 °C. Det är då mindre utrymmeskrävande.

Väte är lätt brännbart. Tillsammans med syre bildas den explosiva knallgas. När gasblandningen antänds blir restprodukten vattenånga och en del andra ämnen, främst kväveföreningar. När väte används i en bränslecell avges endast vatten.

Väte är ingen naturlig energikälla, Det finns inga större naturliga förekomster. Väte kan produceras för att lagra energi som kan användas i till exempel en bilmotor.

Vätgasens har lågt energiinnehåll per volymenhet (ca en tredjedel jämfört med biogas) vilket ger upphov till stora förluster vid lagring och distribution. Gasen har höga och kostnadskrävande materialkrav vid lagring, distribution och användning av vätgasen, Den är lättantändlig, har ett stort brännbarhetsområde i luft och brinner med osynlig låga vilket är olämpligt ur olycksrisk- och säkerhetssynpunkt.

Läs mer...<

2022-01-14

Av energitillförseln i Sverige kom 2019 3% från vindkraften. Kina ägare 20% av vindkraften i Sverige. Protesterna blir allt starkare buller, mm.

title

Vindkraft är produktion av elenergi som utvinns ur vinden. Vindkraft används numera över stora delar av världen för att producera el.

Vindkraften är en form av omvandlad solenergi och drivs av vindarna som uppstår då jorden och dess atmosfär värms av solen. Uppvärmningen är ojämn, störst vid ekvatorn och minst vid polerna. Dessutom varierar vinden med årstiderna och molnigheten.

Temperaturskillnaderna gör att lufttrycket skiljer sig mellan olika platser. Luften vill röra sig från det högre till det lägre trycket. Som en följd av jordens rotation förskjuts vindriktningen till att mer följa linjerna för lika lufttryck, isobarerna. Detta kallas för corioliseffekten.

Läs mer...<

2022-01-14

Arktis

Innehåll: Omfattning. NYTT | Norra ishavet. NYTT | Isens utbredning. NYTT | Temperatur. | Källor. NYTT

Arktis omfattar Norra ishavet runt nordpolen samt omkringliggande landområden i Ryssland, Alaska, Kanada, Grönland, Island, Skandinavien.

Omfattning

Arktis omfattar Norra ishavet runt jordens norra pol samt omkringliggande landområden i Ryssland, Alaska, Kanada, Grönland, Island, Skandinavien (med Svalbard och Jan Mayen). Naturlig avgränsning mot söder finns inte

Isen utbredning har minskat sedan mätningarna med satellit inleddes 1979. Det är ingen nämnvärd förändring under större delen av året, men det är större skillnad under sensommaren och tidig höst.

Norra ishavet

Norra ishavet är det minsta av världshaven, oceanerna, och täcker ungefär tre procent av jordens yta. Norra ishavet har förbindelse med Atlanten via Grönlandshavet och med Stilla havet via Berings sund. Av de fem världshaven är Norra ishavet det grundaste med ett medeldjup på 1 050 meter.

Läs mer...<

2022-01-12

Havsyta, havets nivå, är en punkt som man refererar till i angivelser om höjder, till exempel meter över havet. Dess läge påverkas av en mängd faktorer över kortare och längre tidsperioder.

Istidernas inverkan på havsnivån

Solens instrålning till jorden ändras i ett astronomiskt cykliskt förlopp och gör att jordens klimat växlar mellan kalla perioder (istider) och varma perioder (mellanistider). Detta förlopp kallas den glaciala cykeln.

Under istiderna sjunker havets nivå när det bildas is på land. Under mellanistiderna sker det omvända, isarna smälter och havet höjs. På grund av isarnas enorma volym sker denna smältning i en utdragen process. Smältningen av den senaste inlandsisen tog 12 000 år. Polarisarnas smältning är en ännu mer utdragen process. Ingen mellanistid har hittills lyckats smälta en hel polaris.

Läs mer...<

2022-01-11

Jorden befinner sig nu i slutet av en mellanisperiod som lär övergå i en ny istid inom ett par tusen år.

Istider under fler miljarder år

Istid är en period i jordens historia som kännetecknas av att stora landområden blivit täckta med is till följd av ett nedkylt klimat. Termen kan både syfta på en nedisning under tusentals år (till exempel Weichsel) och en längre tidsperiod med flera nedisningar (till exempel Anderna-Saharaistiden). Tidvis kan medeltemperaturen i Sverige under dessa istider ha varit 20 °C lägre än i modern tid.

Den äldsta kända istiden är Huronistiden för cirka 2,4-2,1 miljarder år sedan. En teori om att hela jorden har varit täckt av glaciärer för ungefär 650 miljoner år sedan har presenterats av vissa forskare som förklaring på varför man hittar flyttblock i namibiska öknen. Teorin benämns Snowball Earth (Snöbollsjorden).

Under de två senaste geologiska tidsperioderna, pleistocen och holocen, har en rad omfattande glaciärbildningar uppstått. Pleistocen sträcker sig från cirka 2 580 000 år till ungefär 11 700 år sedan, då holocen började. De senaste 1,8 miljoner åren har sex större glaciationer täckt Skandinavien, delar av Tyskland, Alperna och större delen av Nordamerika och Brittiska öarna.

Läs mer...<

2022-01-09

Koraller

Innehåll: Källor.

Koralldjur är en klass inom stammen nässeldjur. Med cirka 7 500 nu levande arter och tio ordningar är koralldjuren den största klassen inom nässeldjuren. Flera utdöda ordningar finns beskrivna genom fossil. Koralldjur är marina (havslevande) solitära eller kolonibildande polyper.

Koraller är matplatser för mängder av fiskarter som i sin tur är mat för större fiskar som är födda för väldigt många människor. Många har trott att varmare vatten dödar korallerna.

Men ny forskning visar att korallreven fortsätter att producera näringsämnen som till och med har bättre näringsinnehåll än om korallerna inte påverkats av värme.

Varmare vatten är alltså inte negativt för vare sig fiskar eller människor som lever på fisk.

Källor

2022-01-09

Grönland världens största ö med en yta på 2,2 miljoner km².

title Grönland

Grönland är en ö belägen i norra Atlanten. Det är ett självstyrande danskt territorium. Med sina 2,2 miljoner km² är Grönland världens största ö. Provinshuvudstad är Nuuk, på danska Godthåb.

title Topographic map of Greenland bedrock, in effect showing the topography without the extant ice sheet. Created using ETOPO1 Global Relief Model bedrock version from NOAA

I inlandet förekommer det bara få bergstoppar. Bergstopparna som skjuter upp från isen kallas nunataker. De finns bara vid inlandsisens randområden. Isen flyttar vid kusterna till havet och kalvar stora isberg. Kusterna är markerade av sterila, steniga öar, många och stora havsbukter och fjordar, trädlösa toppar och glaciärer vid havets kuster.

Grönland har arktiskt klimat med undantag av några få platser som har subarktiskt klimat, till exempel Narsarsuaq. Vid västkusten är det lite mildare till följd av Golfströmmen. Temperaturen på inlandsisen har en minimum på -70°C och når på sommaren nollgradigt. I fjordarna på sydvästra Grönland uppnår emellertid ofta dagstemperaturen omkring +20 °C under sommaren, vilket tillåter en förhållandevis rik ängs- och buskvegetation med lågvuxen björkskog på sina platser.

Inlandsisen

Grönlands inlandsis täcker 1 710 000 km2, vilket är 80% av öns yta. Den genomsnittliga höjden är 2 135 meter. Tjockleken är normalt 2 km men är över 3 km på det tjockaste stället. Isens volym är 2 850 000 km3, vilket är en massa på 2 850 000 Gt.

Enligt mätningar av tyngdkraften med satelliten Grace minskade inlandsisen med 2 900 Gt mellan 2002-03 till 2012-09, vilket blir 263 Gt/år. (Källan uppger dock 367 Gt/år). .

Golfströmmen

Östra Grönlandsströmmen är en havsström som transporterar kallt vatten med låg salthalt från Norra ishavet längs med Grönlands östkust. Det är en av de fem viktigaste havsströmmar som skapar den virvel som skapar det stora utflöde av kallt, arktiskt vatten ut i Atlanten.

Läs mer...<

2022-01-09

EU är i betydande grad en organisation för anpassning till klimatförändringar. Det sker genom omfattande lagstiftning som är tvingande för medlemsländerna. Dock har inte EU medel att bestraffa länder som inte följer dess beslut.

title EUs logotype

Europeiska unionen (EU) är en union mellan 27 europeiska stater och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen.

Fördragen

Europeiska unionen vilar på rättsstatsprincipen. Det betyder att allt som EU gör utgår från de fördrag som frivilligt och demokratiskt har godkänts av alla EU-länderna. Om ett politikområde till exempel inte nämns i något fördrag kan kommissionen inte föreslå någon lag på det området.

Ett EU-fördrag är ett bindande avtal mellan EU-länderna. Fördraget anger EU:s mål, vilka regler som gäller för EU-institutionerna, hur beslut ska fattas samt förhållandet mellan EU och medlemsländerna.

Fördragen ändras för att EU ska bli effektivare och öppnare, för att förbereda inför anslutningen av nya medlemsländer och för att införa nya samarbetsområden, som den gemensamma valutan.

Med stöd i fördragen antar EU:s institutioner lagar som medlemsländerna sedan genomför.

Läs mer...<

2022-01-06

Jordens växthuseffekt är skillnaden mellan värmestrålningen från jordytan minus värmestrålningen mot rymden från atmosfärens övre gräns.

Växthuseffekten är den uppvärmning av jordytan som åstadkoms av jordens atmosfär. Effekten beror på att en del av den värme som strålar ut från jordytan värmer upp luften i atmosfären i stället för att stråla ut i rymden. Jorden blir därigenom varmare än den skulle ha varit om den hade saknat atmosfär. I större eller mindre grad uppträder samma effekt också på andra planeter som är försedda med atmosfär.

Läs mer...<

2022-01-06

Jordens atmosfär är de gaser som omsluter jorden och hålls kvar av jordens gravitationskraft.

title

Atmosfären skyddar livet på jorden genom att absorbera skadlig ultraviolett strålning från solen och kosmisk strålning från rymden och även genom att minska temperaturskillnaderna mellan dag och natt samt att höja medeltemperaturen på jorden.

Atmosfären tunnas gradvis ut i rymden. Inom rymdfarten definieras rymden som 100 km ovanför havsnivå. Spår av atmosfären finns till ungefär 1 000 km höjd.

Läs mer...<

2021-12-22

Vattenkraften står för ungefär 45 procent av Sveriges totala elproduktion. År 2020 producerades 159 TWh el i Sverige, varav vattenkraften stod för 71 TWh.

title Stornorrfors

Vattenkraft är energi som utvinns ur strömmande vatten i ett vattenkraftverk. Strömmarna kan finnas i vattendrag, eller skapas genom temperaturskillnader i världshaven eller som tidvattenströmmar. Även konstgjorda vattendrag kan användas.

Läs mer...<

2021-12-18

Webben Climate4you produceras av klimatforskaren Ole Humlum. Den samlar viktig statistik från etablerade forskningsorgan. Målet är att erbjuda information i meteorologiska och klimatologiska ämnen. Syftet är att ge stöd till personer att skapa sig en egen uppfattning om klimatet.

Ole Humlum är professor är en dansk klimatolog. Han är sedan 2003 professor i fysisk geografi vid avdelning för geovetenskap vid Oslo universitet.. Han har en omfattande vetenskaplig publicering.

November 2021

KORT SAMMANFATTNING AV IAKTTAGELSER TILL NOVEMBER 2021

1: Observerad genomsnittlig global lufttemperaturförändring de senaste 30 åren är cirka +0,17oC per decennium. Om denna förändringstakt förblir stabil kommer ytterligare genomsnittlig global lufttemperaturökning till år 2100 att vara cirka +1,3oC.

2: Tidvattenmätare längs kuster indikerar en typisk global havsnivåhöjning på cirka 1-2 mm/år. Havsnivåns förändringstakt under de senaste 100 åren har i princip varit stabil, utan

Läs mer...<

2021-12-17

Judith Curry

Innehåll: Källor.

title Judith Curry

Judith A. Curry, född 1953, är en amerikansk professor och amerikansk forskare i klimatologi och var tidigare rektor för School of Earth and Atmospheric Sciences vid Georgia Institute of Technology.

Hennes forskning omfattar orkaner, fjärranalys, atmosfärisk modellering, polarklimat, interaktionen mellan atmosfär och oceaner samt användningen av obemannade farkoster för atmosfärisk forskning. Hon är medlem i NASA:s Earth Science Subcommittee och Climate Research Committee vid National Research Council.

Läs mer...<

Notiser

2022-01-10

EU-topp: Krävs ”kolossala” investeringar i kärnenergi

Europa behöver investera 500 miljarder euro, motsvarande 5 100 miljarder kronor, i nya kärnkraftverk för att nå EU:s utsläppsmål till år 2050. Det säger EU-komissionären Thierry Breton. /EU-topp: Krävs "kolossala" investeringar i kärnenergi, Omni

2022-01-05

Vattenfall vd: Sätt fart på vindkraftsbyggandet

Det kommer behövas en rejäl satsning på storskalig vindkraft för att klara elförsörjningen och klimatmålen, enligt Vattenfalls vd Anna Borg.

Hon vill därför begränsa kommuners vetorätt och Försvarsmaktens inflytande i tillståndsprövningarna. /Vattenfall vd: Sätt fart på vindkraftsbyggandet (2021-12-04)

2022-01-05

Thorwaldsson vill med M snabba på tillstånd

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) uppger att han har en arbetsgrupp på gång med Moderaterna.

Den ska se om det går att göra tillståndsprocesser för allt från vindkraftverk och elkablar till gruvor snabbare och mer förutsägbara. /Thorwaldsson vill med M snabba på tillstånd (2021-12-15)

2022-01-05

22 000 nya nätanslutna solcellsanläggningar

Den installerade effekten för nätanslutna solcellsanläggningar fortsätter att öka. Ny statistik visar att den installerade effekten nu är över 1 gigawatt (GW) efter en ökning på nästan 400 megawatt (MW) under 2020. /22 000 nya nätanslutna solcellsanläggningar, SCB (2021-03-31)

2022-01-05

Ministern: Kärnkraften inte grön eller förnybar

Kärnkraften är varken grön eller förnybar, enligt energiminister Khashayar Farmanbar (S).

Och avsett vad EU:s så kallade taxonomi säger ser han inga skäl att riva upp några riksdagsbeslut i frågan./Ministern: Kärnkraften inte grön eller förnybar (2022-01-04)

2022-01-05

Elpriset upp 47% på en månad

Elpriset steg från vecka 47 till vecka 48 med 28% på nordiska elbörsen. Det genomsnittliga månadspriset ökade från oktober till november med 47 procent.

Prisutvecklingen beror på höga fossilbränslepriser, relativt svag hydrologisk balans, tidvis högre efterfrågan och lägre vindproduktion. / Elpriset, Energimyndigheten (2021-12-21)

2021-12-15

Vad betyder NYTT?

Nu står det NYTT på första nyhetssidan efter avsnitten om det gjorts en ändring i avsnittet senaste sju dagarna. Därmed slipper den som återgår till en artikel att leta efter vad som tillkommit.

När man besöker en artikel så finns det uppgift datum för när avsnittet ändrades.

Jag hoppas att det underlättar läsningen.

/Hans Iwan

2021-12-10

Snabb utbyggnad av ny kärnkraft är fullt möjligt

I Sverige skulle vi, om vi vill, på kort tid kunna bygga ut den kärnkraft som kommer att behövas för att säkerställa en stabil och fossilfri elförsörjning som ett komplement till den förnybara energin. Tekniken finns där och kostnaderna kan hållas på en konkurrenskraftig nivå. Byggtider på cirka tre år verkar full realistiska.

/Snabb utbyggnad av ny kärnkraft är fullt möjligt, Anton Steen, VP Public Affairs Sweden, Fortum (2021-12-06)

2021-11-21

Kraftig utbyggnad av förnybar el i söder

Den planerade utbyggnaden av storskalig vindkraft ökar starkt i södra Sverige.

-- De senaste fyra åren har ett 40-tal elproducenter, med en total effekt om 2 500 megawatt, ansökt om att ansluta landbaserad vindkraft till våra regionnät i elområde 3 och 4. Det motsvarar förbrukningen hos nästan 400 000 eluppvärmda normalvillor, säger Martin Höhler, vd för E.ON Energidistribution.

/Kraftig utbyggnad av förnybar el i söder, ViaTT (2021-11-08)

2021-11-18

USA auktionera ut borrättigheter i den mexikanska golfen

Shell, BP, Chevron och ExxonMobil bjuder sammanlagt 192 miljoner dollar - 1,7 miljarder kronor - för rättigheterna att borra efter olja och gas på amerikanskt territorium i den mexikanska golfen.

Utförsäljningen är den största som gjorts - området där fossilt bränsle ska få utvinnas under många år framöver spänner över ett område lika stort som tre fjärdedelar av Sverige. Den kommer också bara dagar efter att FN:s stora klimatmöte avslutats i Glasgow.

/USA auktionera ut borrättigheter i den mexikanska golfen, Expressen (2010-11-18)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com