Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2021-12-16

Termodynamik

Innehåll: Huvudsatserna | Nollte huvudsatsen | Första huvudsatsen - Energiprincipen | Andra huvudsatsen | Tredje huvudsatsen- Entropi | Källor

Termodynamiken beskriver fundamentala funktioner i klimatet. Framför allt gäller det den första huvudprincipen.

Termodynamik är läran om energi, dess omvandling mellan olika former och särskilt samspelet mellan värme och arbete. Den klassiska termodynamiken studerar kopplingen mellan egenskaper som temperatur, volym och tryck hos system samt hur dessa påverkas och förändras genom termodynamiska processer.

Termodynamiken bygger på fyra grundläggande huvudsatser som behandlar energins egenskaper och beteende i system och processer. Huvudsatserna är inte matematiskt härledda utan postulerade som naturlagar utifrån erfarenheter och experiment om energins natur.

 Huvudsatserna
2021-12-16

0. Nollte huvudsatsen: Om två system förs i kontakt med varandra kommer de att utbyta energi tills de når jämvikt

1. Första huvudsatsen (energiprincipen): Värme som flödar in till ett system är lika med summan av ändringen i inre energi plus arbete som uträttas av systemet (energins bevarande)

2. Andra huvudsatsen (entropiprincipen): Värme flödar från varmt till kallt. Värme flödar aldrig från kallt till varmt av sig självt (entropin i slutna system måste alltid öka, processer sker bara spontant i en riktning)

3. Tredje huvudsatsen: Alla processer upphör vid absoluta nollpunkten.

 Nollte huvudsatsen
2021-12-16

Om två kroppar är i termisk jämvikt med en tredje kropp, då är de även i termisk jämvikt med varandra.

  • Två objekt sägs vara i termisk jämvikt med varandra om ingen netto värme flödar mellan dem
  • Två objekt med samma temperatur är i termisk jämvikt med varandra

 Första huvudsatsen - Energiprincipen
2021-12-16

Värme som flödar in till ett system är lika med summan av ändringen i inre energi plus arbete som uträttas av systemet

Energin i ett slutet system är konstant. Termodynamikens första huvudsats är ett uttryck för lagen om energins bevarande, det vill säga principen att energi varken kan skapas eller förstöras.

För ett slutet system innebär detta att den totala energin är oförändrad med tiden, medan det i ett öppet system innebär att summan av till- och bortförd energi är exakt lika stor som förändringen i systemets inre energi.

 Andra huvudsatsen
2021-12-16

Entropin i ett systems minskar aldrig; slutna system tenderar att utvecklas mot termodynamisk jämvikt, ett tillstånd av maximal entropi.

Entropi är ett mått på hur mycket av värmeenergin i ett system som inte kan omvandlas till arbete. Entropiökning är alltså synonymt med exergiförbrukning eller utjämnande av kontraster.

Exergi det maximalt tillgängliga mekaniska arbetet under en termodynamisk process, som leder till att systemet kommer i termodynamisk jämvikt med en värmereservoar. När systemets omgivning är reservoaren, är exergin noll när systemet och omgivningen uppnått jämvikt.

En kopp varmt kaffe har en temperaturkontrast till den svalare luften runtomkring och denna kontrast kan aldrig spontant öka, bara minska.

 Tredje huvudsatsen- Entropi
2021-12-16

Entropin för en perfekt kristall närmar sig noll då den absoluta temperaturen närmar sig noll.

 Källor
2022-01-03

Etiketter med länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
EUs taxonomiförordning
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Istider
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Natura 2000
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Strålning
Svensk politik
Tege Tornvall
Termodynamik
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.