Klimatfakta.info

2021-12-18

Climate4you

Innehåll: November 2021 | September 2021 | Maj 2021
Webben Climate4you produceras av klimatforskaren Ole Humlum. Den samlar viktig statistik från etablerade forskningsorgan. Målet är att erbjuda information i meteorologiska och klimatologiska ämnen. Syftet är att ge stöd till personer att skapa sig en egen uppfattning om klimatet.

Ole Humlum är professor är en dansk klimatolog. Han är sedan 2003 professor i fysisk geografi vid avdelning för geovetenskap vid Oslo universitet.[1]. Han har en omfattande vetenskaplig publicering[2].

November 2021

Publ 2021-12-18

KORT SAMMANFATTNING AV IAKTTAGELSER TILL NOVEMBER 2021

1: Observerad genomsnittlig global lufttemperaturförändring de senaste 30 åren är cirka +0,17oC per decennium. Om denna förändringstakt förblir stabil kommer ytterligare genomsnittlig global lufttemperaturökning till år 2100 att vara cirka +1,3oC.

2: Tidvattenmätare längs kuster indikerar en typisk global havsnivåhöjning på cirka 1-2 mm/år. Havsnivåns förändringstakt under de senaste 100 åren har i princip varit stabil, utan acceleration på senare tid. Om förändringstakten förblir stabil kommer den globala havsnivån vid kusterna vanligtvis att öka med 8-16 cm år 2100, även om många platser i regioner som påverkades av glaciationen för 20 000 sedan kommer att uppleva ett relativt havsnivåfall.

3: Sedan 2004 har de globala haven över 1900 m djup i genomsnitt värmts upp med cirka 0,07oC. Den maximala uppvärmningen (ca 0,2oC, 0-100 m djup) påverkar främst hav nära ekvatorn, där den inkommande solstrålningen är maximal.

4: Förändringar i atmosfärisk CO2 följer förändringar i global lufttemperatur. Förändringar i den globala lufttemperaturen följer förändringar i havsytans temperatur.

5: Det finns ingen märkbar effekt på atmosfärisk CO2 på grund av den covid-relaterade minskningen av växthusgasutsläpp. Naturliga sänkor och källor för atmosfärisk CO2 uppväger vida mänskliga bidrag.

Hela poängen med vetenskap är att ifrågasätta accepterade dogmer. Freeman Dyson.

September 2021

KORT SAMMANFATTNING AV OBSERVATIONER TILL SEPTEMBER 2021

1: Observerad genomsnittlig global lufttemperaturförändring de senaste 30 åren är cirka +0,17oC per decennium. Om denna förändringshastighet förblir stabil, kommer den extra genomsnittliga globala lufttemperaturökningen år 2100 att vara cirka +1,3oC.

2: Tidvattenmätare längs kusterna indikerar en typisk global havsnivåhöjning på cirka 1-2 mm/år. Förändringstakten för kustnära havsnivå senaste 100 året har i huvudsak varit stabil, utan den senaste accelerationen. Om förändringshastigheten förblir stabil, kommer den globala havsnivån vid kusterna vanligtvis att öka 8-16 cm år 2100, även om många platser i regioner som drabbades av isbildning för 20 000 år sedan kommer att uppleva en relativ havsnivåfall.

3: Sedan 2004 har de globala haven över 1900 m djup i genomsnitt värmts cirka 0,07oC. Den maximala uppvärmningen (cirka 0,2oC, 0-100 m djup) påverkar främst hav nära ekvatorn, där den inkommande solstrålningen är som högst.

4: Förändringar i atmosfärisk CO2 följer förändringar i global lufttemperatur. Förändringar i den globala lufttemperaturen följer förändringar i havsytan.

5: Det finns ingen märkbar effekt på atmosfärisk CO2 på grund av den Covid-relaterade minskningen av växthusgasutsläpp. Naturliga sänkor och källor för koldioxid i atmosfären överväger långt mänskliga bidrag.

Maj 2021

Humlum redovisar sin bedömning av klimatförändringarna i Clime4you maj 2021:[3]

1. Observed average global air temperature change last 30 years is about +0.15oC per decade. If this change rate remains stable, additional average global air temperature increase by year 2100 will be about +1.2oC.

2: Tide gauges along coasts indicate a typical global sea level increase of about 1-2 mm/yr. Coastal sea level change rate last 100 year has essentially been stable, without recent acceleration. If change rate remains stable, global sea level at coasts will typically increase 8-16 cm by year 2100, although many locations in regions affected by glaciation 20,000 ago, will experience a relative sea level drop.

3: Since 2004 the global oceans above 1900 m depth on average have warmed about 0.07oC. The maximum warming (about 0.2oC, 0-100 m depth) mainly affects oceans near Equator, where the incoming solar radiation is at maximum.

4: Changes in atmospheric CO2 follow changes in global air temperature. Changes in global air temperature follow changes in ocean surface temperature.

5: There is no perceptible effect on atmospheric CO2 due to the COVID-related drop in GHG emissions. Natural sinks and sources for atmospheric CO2 far outweigh human contributions.

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Climate4you
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Climate4you: Klimatet september 2022 (2022-10-21)
Climate4you Update May 2022 (2022-06-18)
Climate4you (2021-12-18)
John Christy (2021-09-01)
Ole Humlum (2021-08-16)

Klimatförändringar
Climate4you (2021-12-18)

Klimatologi
Climate4you (2021-12-18)

Ole Humlum
Klimatfacit 2023 (2024-03-28)
Den globala temperaturen faller (2024-03-23)
Climate4you: Oktober 2022 (2022-11-19)
Climate4you Update May 2022 (2022-06-18)
Climate4you (2021-12-18)
Ole Humlum (2021-08-16)

Fotnoter

1) Ole Humlum, Wikipedia
2) Bibliography, Ole Humlum
3) Short summary of observations until may 2021, Climate4you

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com