Klimatfakta.info

2022-02-08

Geotermisk energi

Innehåll: Elpropduktion | Direktproduktion | Nyföretagande | Källor
Intresset för att exploaterar geotermisk energi ökar. Tillgången på energi är enorm bara man kommer ned långt under markytan. Nu kommer nya tekniker och nya företag.

Geotermisk energi är energi som är lagrad i jordskorpan. Den geotermiska energin har sitt ursprung i den energin som bildades vid jordens bildande och från sönderfall av radioaktiva grundämnen i jordskorpan. Den har använts för uppvärmning och bad sedan Romerska rikets dagar men är idag mer känd för att generera elektricitet. 2007 uppskattades den totala produktionen av geotermisk elenergi i världen till 10 GW, vilket motsvarade 0,3 % av den totala elproduktionen. Till det kommer ytterligare 28 GW direkt geotermisk energi i form av fjärrvärme, byggnadsuppvärmning, spaanläggningar, industriprocesser, avsaltning och jordbruk.

Geotermisk energi är kostnadseffektiv, tillförlitlig och miljövänlig, men har tidigare varit geografiskt begränsad till områden nära gränserna mellan kontinentalplattorna. Den tekniska utvecklingen på senare år har emellertid kraftigt vidgat utsträckningen för och storleken av vad som betraktas som lämpliga källor. Detta gäller särskilt för direkt användning i form av uppvärmning av hus och andra byggnader.

Elpropduktion

24 länder genererade totalt 56 786 GWh (204 PJ) geotermisk elenergi 2005, vilket motsvarade 0,3 % av den totala elkonsumtionen i världen. Produktionen växer cirka 3 % årligen, till stor del beroende på ett växande antal kraftverk såväl som förbättringar av redan existerande verks kapacitetsfaktor. Eftersom geotermiska kraftverk inte är beroende av tillfälliga och oförutsägbara energikällor, till skillnad mot exempelvis vindaggregat och solceller, kan kapacitetsfaktorn bli rätt hög; uppåt 90 % har påvisats.[3] Det globala genomsnittet för kapacitetsfaktorn 2005 var 73 %.

Direktproduktion

Cirka 70 länder direktanvände totalt 270 PJ geotermisk värme 2005. Mer än hälften användes för byggnads- och fjärrvärme, en tredjedel användes för att värma upp bassänger och liknande. Resterande värmeenergi användes framförallt inom jordbruk och industri.

Totalt fanns det 28 GW installerad geotermisk värmekapacitet i världen. Kapacitetsfaktorerna är emellertid låga (runt 20 %) eftersom värmen huvudsakligen används under vintertid. 88 PJ av ovanstående fjärr- och byggnadsuppvärmning kom från uppskattningsvis en miljon geotermiska värmepumpar med en total installerad kapacitet på 15 GW. Den totala siffran för antalet geotermiska värmepumpar växer med cirka 10 % årligen.

Direkt användning av geotermisk energi för uppvärmning är betydligt mer effektivt än att producera elenergi, och har inte heller samma krav på höga temperaturer. Den geotermiska värmen kan både komma som spillvärme från geotermiska kraftvärmeverk eller från mindre brunnar kombinerat med värmeväxlare och värmepumpar som placeras nära marknivån. Den senare av dessa är, på icke geologiskt aktiva platser, mer beroende av solens instrålning än geotermisk aktivitet längre in i jordskorpan. Detta gör att geotermisk värmeproduktion är lämplig över betydligt större geografisk områden än geotermisk elproduktion.

Där naturliga heta källor finns kan vattnet pumpas direkt till element. Om den ytliga marken är varmmen torr kan man använda sig av värmeväxlare tillsammans med mark- och bergvärmen utan att behöva värmepump. Även i områden där marken är för kall för att ge en behaglig temperatur direkt är marktemperaturen fortfarande varmare än vinterluften utomhus.

Variationer i jordtemperaturen beroende på säsongsbaserade temperaturförändringar i klimatet försvinner helt på 10 meters djup, den värmen kan genereras betydligt mer effektivt med en geotermisk värmepump än med en konventionell panna. Detta gör att det teoretiskt går att använda mark- och bergvärme i princip var som helst. Emellertid är det inte alltid ekonomiskt och praktiskt försvarbart jämfört med andra energikällor.

Nyföretagande

Publ 2022-02-08

Quaise är ett av flera nystartade företag som vill skala geotermisk energi genom att utnyttja svåråtkomliga, djupare och hetare resurser med framväxande borr- och ledningsteknik.

Företag med olika metoder - och svårighetsgrader - har attraherat investerarnas kontanter de senaste åren. Nystartade företag samlade in nästan 452 miljoner dollar i riskfinansiering från 2017 till 2021, per PitchBook.

Fervo Energy, ett företag med så kallad förbättrad geotermisk teknik, samlade in 28 miljoner dollar i serie B-finansiering förra året.

Eavor samlade in 40 miljoner dollar förra året från supportrar inklusive VC-armarna från BP och Chevron för att utveckla sitt "closed loop"-system.

Även i Sverige pågår utveckling. Djupgeotermisk värme kan bli ett nytt sätt att värma hetvattnet i fjärrvärmesystemet. Borrningar pågår med ett nytt sätt att värma hetvattnet i fjärrvärmesystemet i Malmö, Göteborg och Helsingfors. Men ett par av projekten har försenats på grund av tekniska utmaningar.[1]

Källor

Publ 2022-02-08

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.

Ingen tag

Fotnoter

1) Flera bolag borrar efter underjordisk värme, Tidningen Energi (2021-03-16)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com