Klimatfakta.info

2022-08-05

Svenska kraftnät

Innehåll: Avstängning | Källor
Myndigheten Svenska kraftnät har en central position i elkrisen vintern 2022/23 med kraftig höjda elpriser.

Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig myndighet för kraftsystemet i Sverige och som förvaltar och utvecklar Sveriges transmissionsnät för el. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och tillsynsvägledande myndighet i frågor om dammsäkerhet samt tillsynsmyndighet för elförsörjningens säkerhetsskydd.

Avstängning

Publ 2022-08-05

Svenska kraftnät planerar inte att stänga av elen i vinter. Risken för att det ska bli nödvändigt att koppla från el bedöms fortfarande vara mycket liten. Men Sverige har under flera år varit beroende av att få import vid de mest ansträngda situationerna. Nu minskar sannolikheten att få import från Europa och de länder som är beroende av ryska gasleveranser.

Att koppla från elen lokalt, så kallad manuell förbrukningsfrånkoppling, är ett verktyg som alltid har funnits att ta till som en sista utväg för att förhindra större störningar i elförsörjningen. Svenska kraftnät har aldrig behövt göra det på grund av effektbrist i Sverige.

Om det inte finns produktion eller import som täcker behovet av el och det är risk för effektbrist kan Svenska kraftnät besluta att beordra frånkoppling för att skydda kraftsystemet från större skador.

Svenska kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område det behöver göras en frånkoppling av elen, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Svenska kraftnät ger sedan order till regionnätsföretag att de ska genomföra frånkopplingen och då ska detta göras inom 15 minuter.

Svenska kraftnät bestämmer inte vilka ledningar eller vilka elanvändare som ska kopplas bort. Det bestäms på lokal nivå av kommunen i samarbete med det lokala nätbolaget och andra aktörer, vilket definierats tidigare (i en prioriteringsordning) för att säkra sjukhus med mera.

För att inte samma elanvändare ska drabbas en längre period kan frånkopplingen roteras till andra användare efter en begränsad tid.[1]

Källor

Publ 2022-08-05

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.

Ingen tag

Fotnoter

1) Frågor och svar om effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling, Svenska kraftnät

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com