Klimatfakta.info

2023-03-24

IPCC AR6 SYR

Innehåll: AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023 | Headline statements | Fokus från värme till bistånd | Källor
Den avslutande delen av IPCCs rapport har kommit. Den första delen kom augusti 2021.

AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023

Publ 2023-03-24

IPCC utarbetar omfattande utvärderingsrapporter om läget för vetenskaplig, teknisk och socio­ekonomisk kunskap om klimat­förändringar, dess effekter och framtida risker, och alternativ för att minska takten med vilken klimat­förändringarna äger rum.

Den producerar också särskilda rapporter om ämnen som har kommit överens om av dess medlem­sregeringar, samt metodrapporter som ger riktlinjer för utarbetande inventeringar av växthusgas.

IPCC håller på att slutföra den sjätte utvärderingsrapporten som består av tre arbetsgruppsbidrag och en samman­fattande rapport. Bidraget från arbetsgrupp I avslutades i augusti 2021, bidrag från arbetsgrupp II i februari 2022, bidrag från arbetsgrupp III i april 2022 och sammanfattande rapport i mars 2023.

Av den aktuella rapporten har IPCC publicerat följande

Headline statements

Publ 2023-03-24

I stolparna skriver IPCC t.ex.

"Mänskliga aktiviteter, främst genom utsläpp av växthusgaser, har otvetydigt orsakat den globala uppvärmningen, med den globala yttemperaturen som nådde 1,1°C över 1850-1900 åren 2011-2020. De globala utsläppen av växthusgaser har fortsatt att öka, med ojämlika historiska och pågående bidrag till följd av ohållbar energianvändning, markanvändning och mark­användnings­förändringar, livsstilar och konsumtions- och produktions­mönster över regioner, mellan och inom länder och bland individer (högt förtroende )." (Googleöversättning)

IPCC anger fortfarande inte ange någon global temperatur för perioden 1850-1900 vilket ju gör det omöjlig att räkna att ökning till 2011-2020 var 1,1 °C. Under perioden 2011-2020 varierade dessutom den globala temperaturen en hel del.

Utsläppen av växthusgaser ökar, men det är väldigt oklar med hur mycket. Beräkningarna går i sär, speciellt vad gäller metanets bidrag.

Det är intressant att man nu fokuserar in på livsstilar. Det ska bli spännande att se vilka modeller som godkänns och hur avvikelser ska bemötas. Vår konsumtion regleras snabbt mer och mer.

Fokus från värme till bistånd

Publ 2023-03-26

Det mest extrema av IPCCs utsläppsscenario, kallat SSPF5-8.5 i IPCC AR6 (RPC8.5 i IPCC AR5) anses numera som mindre osannolikt. Det bygger på en framtida värld där det råder snabb ekonomisk tillväxt, betydligt högre energiförbrukning än idag, stort beroende av fossila bränslen. I detta scenario fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka snabbt, vilket leder till en global temperaturökning på 4,5°C eller mer i slutet av seklet.

Den senaste IPCC-konferensen (COP27) utgick ifrån en prognos om 2,5°C år 2100. Då IPCC anger att 1,2°C av uppvärmningen redan har inträffat så återstår en uppvärmning för resten av 2000-talet på bara 1,3°C, dvs cirka en tredjedel av prognoserna baserat på det extrema utsläppsscenariot 8.5.

Med minskad risk för snabbt ökande värme så byter IPCC fokus till "förlust och skada", dvs hur mycket rikare länder ska betala till fattigare länder. Denna inriktning har starkt stöd i FN, där 78% av medlemsländerna anser sig vara utvecklingsländer med rätt till bistånd från den 28% utvecklade länderna. [1]

Klimatforskaren Judith Curry kommenterar: "Det är uppenbart att klimatkrisen inte är vad den brukade vara. Istället för att erkänna detta faktum som goda nyheter, fördubblar IPCC och FN:s tjänstemän på "larmet" angående hur brådskande det är att minska utsläppen genom att eliminera fossila bränslen. " [2]

Många tänker nog att IPCC olika prognoser inte stämmer och inte är något att ta hänsyn till. Men så länge som forskare och politiker ser dem som sanningar så måste de inkluderas i klimatdiskussionen.

PS Naturvårdsverket fortsätter i sin utvärdering av klimatmålen från nov 2022 att framställa 8,5-senariot som ett realistiskt alternativ! [3]

Källor

Publ 2023-03-26

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.

Ingen tag

Fotnoter

1) LDCs are highly vulnerable due to commodity dependence, UN
2) UN's climate panic is more politics than science, Climate Etc
3) Begränsad klimatpåverkan

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com