Klimatfakta.info

2023-04-04

EU - AI Act

Innehåll: EU-beslut maj | EU förordning | EU | RISE | Lag om användning av AI | Källor
EUs lag om Artificial Intelligence behandlas i Europaparlamentet i slutet av april.

EU-beslut maj

Publ 2023-04-03

EU-lagstiftare i de ledande utskotten i Europaparlamentet röstar om den politiska överenskommelsen om AI-lagen den 26 april, med många frågor som är lösta men några kritiska frågor är fortfarande öppna.

AI Act reglerar artificiell intelligens baserat på dess potential att orsaka skada. Europaparlamentet kommer att beslut om sin ståndpunkt i maj för att sedan snabbt inleda förhandlingar med EU-rådet och kommissionen.

Diskussionerna om AI-lagen har orsakat politiska konflikter i parlamentet och ett samarbete mellan kommittén för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) och kommittén för medborgerliga friheter (LIBE).

Generella AI-system

Den teknologisk utveckling som ChatGPT stör diskussioner, när EU ska bestämma hur de ska hantera en teknik som inte omfattas av det ursprungliga förslaget.

En kompromiss som diskuterats är att införa strängare skyldigheter på grundmodeller som ChatGPT, särskilt med strikta risk- och kvalitetshanteringskrav och externa revisioner.

Men mitten-högern vill anpassa kraven till denna tekniks specifika egenskaper. De som gör betydande ändringar av modellerna skulle bli ansvariga för att följa AI-regelboken.

Förbjuden användning

AI-lagen förbjuder vissa tekniska tillämpningar som anses utgöra en oacceptabel risk, som subliminal teknik som utnyttjar en persons sårbarhet, även om ett undantag för terapeutiska ändamål infördes i detta fall.

Ett hett ämne var hur man handskas med biometriska igenkänningssystem. Progressiva parlamentsledamöter drev på för ett totalt förbud, medan konservativa lagstiftare ville hålla denna teknik tillgänglig för exceptionella omständigheter som terroristattacker och kidnappningar.

Mellanvägen hittades i att förbjuda användningen av programvara för ansiktsigenkänning i realtid men tillåta det i efterhand som en högriskapplikation. Denna överenskommelse kommer dock sannolikt att sättas på prov under plenarsessionen.

På begäran från lagstiftare från vänster till centrum utökades listan över förbjudna metoder avsevärt till att inkludera biometrisk kategorisering, förutsägande polisiär och ansiktsigenkänningsdatabaser baserade på urskillningslös scaping, enligt det kontroversiella företaget Clearview AI. [1]

EU förordning

Publ 2023-04-03

EUs AI act, (Artificial Intelligence Act), är en förordning som föreslås av Europeiska kommissionen. Syftet med förordningen är att införa en gemensam reglerande och rättslig ram för artificiell intelligens som omfattar alla sektorer (utom militär) och alla typer av AI. Förordningen syftar till att säkerställa att AI-system som placeras och används på den inre marknaden är säkra och utvecklas och används i enlighet med grundläggande rättigheter, i enlighet med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, och unionsvärden.

Den nya förordningen kan bli antagen våren 2023 under det svenska ordförandeskapet. Europaparlamentet håller för närvarande på att utveckla sin egen ståndpunkt om AI-lagen som förväntas vara färdig i mars 2023.

Lanseringen av ChatGPT har dock väckt en rättslig debatt om generativa modeller i samband med EU AI Act.

EU

Publ 2023-04-03

AI Act är en föreslagen europeisk lag om artificiell intelligens (AI) - den första lagen om AI av en stor tillsynsmyndighet någonstans. Lagen tilldelar tillämpningar av AI till tre riskkategorier. För det första förbjuds applikationer och system som skapar en oacceptabel risk, som regeringsdrivna sociala poängsättningar av den typ som används i Kina. För det andra är högriskapplikationer, såsom ett CV-skanningsverktyg som rangordnar arbetssökande, föremål för särskilda lagkrav. Slutligen lämnas applikationer som inte uttryckligen är förbjudna eller listade som högrisk till stor del oreglerade.

AI-applikationer påverkar vilken information du ser online genom att förutsäga vilket innehåll som engagerar dig, fångar och analyserar data från ansikten för att upprätthålla lagar eller anpassa annonser, och används för att diagnostisera och behandla cancer. Med andra ord påverkar AI många delar av ditt liv.

Liksom EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) 2018, kan EU AI Act bli en global standard som avgör i vilken utsträckning AI har en positiv snarare än negativ effekt på ditt liv var du än befinner dig. EU:s AI-förordning gör redan vågor internationellt. I slutet av september antog Brasiliens kongress ett lagförslag som skapar en rättslig ram för artificiell intelligens.

Det finns flera kryphål och undantag i den föreslagna lagen. Dessa brister begränsar lagens förmåga att säkerställa att AI förblir en god kraft i ditt liv. För närvarande är till exempel ansiktsigenkänning av polisen förbjudet om inte bilderna tas med en fördröjning eller tekniken används för att hitta försvunna barn.

Dessutom är lagen oflexibel. Om en farlig AI-applikation om två år används i en oförutsedd sektor, tillhandahåller lagen ingen mekanism för att märka den som "högrisk". [2]

RISE

Publ 2023-04-03

Kommissionen föreslår ett genomförandebeslut för att de europeiska standardiseringsorganen CEN och CENELEC ska ta fram europeiska standarder för AI-förordningens tekniska krav i kapitel 2 (artiklarna 8-15), kraven på kvalitetsstyrningssystem (artikel 17) samt EU-försäkran om överensstämmelse. Den sista begäran omfattar ett flertal artiklar - processerna samt kompetensen hos de som ska utföra granskningen av överensstämmelsen (såsom artiklarna 19, 33 och 48 samt bilagorna VI och VII). [3]

Lag om användning av AI

Publ 2023-04-03

EU arbetar med en lag "AI Liability Directive" som gäller användning av AI-system, dvs inte bara för utveckling av AI.

Användare av AI-system är personer eller organisationer som utnyttjar eller drar nytta av systemet på ett eller annat sätt. Detta kan inkludera användare som interagerar med systemet direkt eller indirekt genom att till exempel tillhandahålla data eller utveckla andra applikationer som bygger på AI-systemet.

I AIA:s definition av användare inkluderas också tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster som utnyttjar AI-system, såsom plattformar eller molnleverantörer.

Användarna av AI ska enligt lag vara ansvariga att använda dem på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

En jämförelse görs med GDPR som ju omfattar alla som har ett personregister utöver ren adressinformation. [4]

Källor

Publ 2023-04-09

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Chat control
EU - AI Act (2023-04-04)

ChatGPT
EU - AI Act (2023-04-04)

EU - AI
EU - AI Act (2023-04-04)

Fotnoter

1) AI Act: European Parliament headed for key committee vote at end of April, Euractive
2) The AI act
3) Remissyttrande från RISE avseende kommissionens förslag till begäran om europeiska standarder för AI
4) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM HARMONISERADE REGLER FÖR ARTIFICIELL INTELLIGENS (RÄTTSAKT OM ARTIFICIELL INTELLIGENS) OCH OM ÄNDRING AV VISSA UNIONSLAGSTIFTNINGSAKTER, EU 230 sidor

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com