Klimatfakta.info

2024-03-21

Kenozoikum

Innehåll: Dramatiska förändringar | Klimatet | Mätmetoder | Källor
Kenozoikum är en geologisk era som omfattar tiden från cirka 66 miljoner år sedan fram till nutiden. Perioden indelas i Kvartär, Neogen och Paleogen.

Dramatiska förändringar

Publ 2024-03-21

Kenozoikum är en geologisk era som omfattar tiden från cirka 66 miljoner år sedan fram till nutiden. Namnet "Kenozoikum" kommer från de grekiska orden "kainos", vilket betyder "ny", och "zoikos", vilket betyder "liv", och det betyder bokstavligen "den nya livsperioden".

Kenozoikum är den tredje och yngsta eran inom Fanerozoikum, som följer efter Mesozoikum och Paleozoikum. Under Kenozoikum har jorden upplevt en mångfald av livsformer och dramatiska geologiska förändringar, inklusive uppkomsten och utvecklingen av däggdjur, fåglar och blomväxter.

Eran kännetecknas också av betydande klimatförändringar, kontinentaldrift och formationen av många av de geologiska formationerna och landskapen som finns idag. Kenozoikum är den period då människan uppträder och har haft en betydande inverkan på jordens ekosystem och miljö.

Kenozoikum indelas i tre perioder Kvartär, Neogen och Paleogen.

Klimatet

Publ 2024-03-21

Kenozoikum, som är den geologiska tidsperioden som började för cirka 66 miljoner år sedan och sträcker sig fram till idag, har genomgått flera klimatförändringar. Under Kenozoikum har jorden upplevt olika klimatzoner och perioder av både varmare och kallare klimat.

Paleogen (66-23 miljoner år sedan): Under början av Kenozoikum var klimatet generellt varmare än dagens, med högre globala temperaturer. Denna period kännetecknades av ett växlande klimat och kraftiga klimatförändringar, inklusive perioder av global uppvärmning och avkylning.

Neogen (23-2,6 miljoner år sedan): Under Neogen fortsatte jordens klimat att vara relativt varmt och stabiliserades något jämfört med Paleogen. Denna period var också präglad av en gradvis avkylning och början på isbildning på polerna, vilket ledde till uppkomsten av glaciärer.

Kvartär (2,6 miljoner år sedan - nutid): Kvartärperioden är den senaste geologiska perioden och omfattar de senaste 2,6 miljoner åren. Det har kännetecknats av perioder av istider och mellanistider, där stora glaciärer utvecklades och drog sig tillbaka upprepade gånger. Under den senaste istiden, den senaste 100 000-åriga cykeln av istider och mellanistider, har jorden upplevt förhållandevis kallare och mer instabilt klimat.

Sammanfattningsvis har Kenozoikum kännetecknats av en mängd olika klimatförhållanden, inklusive perioder av global uppvärmning och avkylning, istider och mellanistider. Klimatet har varierat över tid på grund av komplexa interaktioner mellan olika faktorer, inklusive geologiska, atmosfäriska och oceaniska processer.

Mätmetoder

Publ 2024-03-21

För att förstå hur klimatet var under Kenozoikum och andra historiska perioder använder forskare en rad olika metoder och vetenskapliga tekniker. Här är några av de viktigaste metoderna:

Geologiska bevis: Genom att studera geologiska formationer som sedimentlager, iskärnor, och fossil kan forskare dra slutsatser om tidigare klimatförhållanden. Till exempel kan iskärnor från polarområden ge information om tidigare temperaturer och atmosfäriska sammansättningar.

Paleontologiska bevis: Fossil av växter och djur ger viktig information om tidigare klimatförhållanden. Genom att studera fördelningen av fossil kan forskare få en uppfattning om tidigare klimatzoner och temperaturförhållanden.

Kemiska analyser: Kemiska analyser av olika material, som isotoper av syre och kol i sediment och iskärnor, kan ge indikationer på tidigare klimatförhållanden. Till exempel kan förhållandet mellan olika isotoper av syre i iskärnor användas för att rekonstruera tidigare temperaturer.

Dendrokronologi: Studiet av årsringar i träd kan ge information om tidigare klimatförhållanden, inklusive temperatur och nederbördsmönster.

Klimatmodellering: Forskare använder avancerade datormodeller för att simulera och förutsäga klimatförändringar. Genom att jämföra resultat från klimatmodeller med faktiska observationer kan forskare testa och förbättra förståelsen av tidigare klimatförhållanden.

Genom att kombinera olika metoder och tekniker kan forskare få en mer detaljerad och tillförlitlig bild av hur klimatet har förändrats under Kenozoikum och andra historiska perioder.

Källor

Publ 2024-03-18

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Fanerozoikum
Kenozoikum (2024-03-21)
Fanerozoikum (2024-03-18)
Jordens historia (2023-11-29)

Kenozoikum
Kvartär (2024-03-22)
Kenozoikum (2024-03-21)
Pleistocen (2024-03-18)

Kontinentaldrift
Kenozoikum (2024-03-21)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com