Klimatfakta.info

2024-03-18

Holocen

Innehåll: Perioden 11700 - idag | Temperaturen | Mänsklig påverkan | Källor
Holocen är den nuvarande geologiska epoken som inleddes för cirka 11 700 år sedan och sträcker sig fram till nutiden.

Perioden 11700 - idag

Publ 2024-03-18

Holocen är den nuvarande geologiska epoken och den senaste av två epoker inom perioden Kvartär. Den inleddes för cirka 11 700 år sedan och sträcker sig fram till nutiden.

Holocen karakteriseras av en relativt stabil period av klimat jämfört med den tidigare epoken, Pleistocen, som var känd för sina istider och mellanistider. Under Holocen har jorden upplevt en gradvis uppvärmning och en ökad variation i klimatet.

Holocen indelas i tre åldrar: Meghalaya, Northgrip och Greenland.

Temperaturen

Publ 2024-03-18

Under Holocen har temperaturen på jorden varierat, men generellt sett har det varit en tid av relativt stabilt klimat jämfört med de dramatiska temperaturförändringarna som kännetecknade Pleistocen (istidsperioden).

Under Holocen har det funnits flera mindre klimatförändringar, inklusive perioder med något varmare eller kallare klimat. Till exempel har det funnits perioder med mildare klimat, såsom den så kallade "medeltida varma perioden" (cirka 900-1300 e.Kr.), och perioder med kallare klimat, såsom "lilla istiden" (cirka 1300-1850 e.Kr.).

I modern tid, särskilt under de senaste århundradena, har det observerats en märkbar uppvärmning av planeten, känd som den globala uppvärmningen. Denna uppvärmning har accelererat under 1900-talet och har varit kopplad till mänskliga aktiviteter såsom utsläpp av växthusgaser från förbränning av fossila bränslen och skogsavverkning. Det är viktigt att notera att denna uppvärmning är en del av en naturlig klimatcykel men är också starkt påverkad av mänskliga faktorer.

Sammanfattningsvis har Holocen varit en tid av variation i klimatet, men den övergripande trenden har varit relativt stabilt klimat, i synnerhet jämfört med de dramatiska klimatförändringar som kännetecknade Pleistocen.

Mänsklig påverkan

Publ 2024-03-18

En av de mest betydande aspekterna av Holocen är människans påverkan på jorden och dess ekosystem. Under denna epok har mänsklig civilisation utvecklats, inklusive jordbruk, städer och industriella samhällen. Människans aktiviteter har haft en stor inverkan på miljön, inklusive avskogning, förorening och klimatförändringar.

Holocen är också kännetecknat av en hög grad av biologisk mångfald och evolution. Många moderna djur- och växtarter har utvecklats under denna epok, och människan har spelat en betydande roll i att forma de naturliga ekosystemen runt om i världen.

Källor

Publ 2024-03-18

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Holocen
Holocen (2024-03-18)
Meghalaya (2024-03-18)
Pleistocen (2024-03-18)

Kvartär
Kvartär (2024-03-22)
Holocen (2024-03-18)
Pleistocen (2024-03-18)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com