Klimatfakta.info

2022-12-15

Kraftvärme

Innehåll: Kraftvärmeverk och värmekraftverk | Återstart | Källor
Kraftvärme skapas när el produceras. Den är oberoende av väder och årstid. Nio procent av elen i Sverige kommer från kraftvärme

När el produceras uppstår alltid värme. I ett kraftvärmeverk produceras el, och den värme som bildas överförs till fjärrvärmesystemet. På så sätt utnyttjas det använda bränslet maximalt. Därför är kraftvärmen väldigt resurseffektiv. Dessutom är det en stor tillgång för energisystemet eftersom elen kan produceras helt oberoende av väder och årstid. Idag kommer ungefär 9 procent av den producerade elen i Sverige från kraftvärme.[1]

Med kraftvärme avses den energiteknik som gör det möjligt att samtidigt producera elektricitet och fjärrvärme med hög verkningsgrad. Kraftvärme bygger på att det finns fjärrvärmenät eller annan anläggning, som kan ta emot den värme som alltid "blir över" vid produktionen av el. En sådan industriell anläggning brukar kallas för mottryckskraft. Man kan se det som ett specialfall av att samtidigt även tillhandahålla fjärrkyla.

Ett kraftverk som drivs som en carnotcykel-värmemaskin kommer att omvandla energi från värme till mekanisk energi baserad på en temperaturdifferens som beskrivs av Rankinecykeln Mekanisk energi omvandlas till elektrisk ström av en elektrisk generator. Spillvärme med otillräcklig exergi som input till elgenerator återanvänds därefter för andra ändamål såsom uppvärmning eller kylning av bostäder eller industriell anläggning eller som ingång till andra industriella processer. Kylning uppnås genom en absorptionskylaggregat eller en adsorptionskylare, eftersom den ursprungliga biprodukten är värme.[2]

Kraftvärmeverk och värmekraftverk

Publ 2022-09-23

Kraftvärmeverk är en anläggning som utnyttjar kraftvärmeteknik för att producera elektricitet och fjärrvärme. I motsats till värmekraftverket utnyttjar kraftvärmeverk en större del av den tillförda värmeenergin. Tekniken medför att 80-90 procent av bränslets energiinnehåll kan tas tillvara, medan ett värmekraftverk som enbart producerar elektricitet har en verkningsgrad på maximalt cirka 50 procent. Kraftvärme bygger på att det finns möjlighet att ta emot den värme som "blir över" vid produktionen av el, oftast i ett fjärrvärmenät.[3]

Återstart

Publ 2022-12-15

EON och Svenska Kraftnät har beslutat om återstart av Kraftvärmeverket i Malmö. Det kan producera på el och värme. EON köper olja från Norge. Men det ger bara 1/10-del av ett kärnkraftverk.

Svenska kraftnät är i kontakt med ytterligare anläggningsägare om flera avtal för att minska risk för effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling.

Det finns ca 100 kraftvärmeverk i Sverige. De har tillsammans kapacitet att producera 4800 megawatt el. Det motsvarar ungefär fem kärnkraftsreaktorer.

Men kraftvärme beskattas så att den bara svarar för 8 procent av Sveriges totala elproduktion 2020.

Källor

Publ 2022-12-05

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Elkraftsystem
Elmarknadsdesign (2023-02-25)
Elkraftsystem (2023-01-16)
Kraftvärme (2022-12-15)
Elcertifikat (2022-04-29)

Kraftvärme
Elkraftsystem (2023-01-16)
Kraftvärme (2022-12-15)

Värmekraftverk
Kraftvärme (2022-12-15)

Fotnoter

1) Kraftvärme, Energiföretagen
2) Kraftvärme, Wikipedia
3) Kraftvärmeverk, Wikipedia

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com