Klimatfakta.info

2022-05-27

Globala temperaturen i atmosfären

Innehåll: Från 1860 | Forskargruppers beräkningar från 1979 | Lennart Bengtsson | Källor |
Den globala temperaturen började mätas 1979 i och med att satelliter togs i bruk. Fram till dess skedde mätningar vid ett speciella mätstationer och med gasballonger som dock gav en ungefärlig uppfattning av den globala temperaturen från ca 1950.

Med hjälp av analyser av iskärnor från Antarktis har temperaturen uppskattats sedan 415.000 år. Sedan dess har jorden haft fyra nedisningar. Perioderna mellan dess istider bedöms temperaturen ha varit ca 1-3 grader varmare än för närvarande. Den typisk längd på istiderna är 100.000 år. Mellanperiodens längd är ca 15.000 år. Den nuvarande mellanperioden ålder är omkring 11.600 år.

Enligt analyserna av iskärnorna översteg aldrig koncentrationen av koldioxid under mellanperioderna 290 ppm. Den aktuella mellanperioden har över 400 ppm, men temperaturen är ändå 2 grader kallare.[1]

Från 1860

Diagrammet nedan från Met Office visar temperaturens utveckling sedan 1860 baserat på ett begränsat antal mätstationer. Enligt det var temperaturen konstant fram till ca 1920, då en den steg fram till ca 1945. Sedan kom en period med lägre temperatur fram till 1980 varefter temperaturen åter steg fram till 2015.

Met Office Hadley Centre observations datasets 2020

Sedan 1979 mäts temperaturen av flera forskningsgrupper som visar en likartad utveckling. De mer framträdande forskargrupperna är

  • UAH. University of Alabama i Huntsville, USA. Data levereras av National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) som tolkas av Dr. Roy Spencer[2] and Dr. John Christy[3].
  • RSS. Remote Sensing Systems[4]. Data levereras av National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA) som tolkas av Dr. Carl Mears[5]
  • HADCRUT. Samarbete mellan Hadley Centre for Climate Prediction and Research[6] och University of East Anglia?s Climatic Research Unit (CRU)[7], UK.
  • NCDC. National Climatic Data Center[8], USA. Data omfattar temperatur över land från Global Historical Climatology Network[9] samt över hav från MOHSST[10].
  • GISS. Goddard Institute for Space Studies (GISS)[11], vid Columbia University, New York City, USA. GISS är ett laboratorium inom NASA?s Goddard Space Flight Center.
  • Berkeley Earth[12] har data sedan år 1750. Man publicerar en lista över de stationer som levererar data[13]..

Forskargruppers beräkningar från 1979

Bild 249. Sammanställning av temperaturer från 2 mätningar med satellit och 3 från markstationer. Källa: April 2022, Climate4you

Det är intressant att notera den stora likheten mellan gruppernas resultat trots skillnader i insamling av data. Mätningarna med satelliter och ballonger i troposfären förändras på samma sätt som mätningarna med markstationer. Samtidigt är skillnaderna mycket stora månad för månad vilket beror på skillnader i periodiseringen.

Diagrammet visat att den globala temperaturen stigit med ca 0,6 grader mellan 1979 och 2022, dvs med en stigning på 0,014 grader per år. Om utvecklingen blir densamma fram till år 2100 ökar temperaturen från nu med 1,1 grad. Men temperaturen kan lika gärna falla som att den stiger än mer.

Vid Pariskonferensen 2015 fastställdes målet att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 °C med sikte på högst 1,5 °C jämfört med förindustriell nivå. [14] Mätningar visar att sedan 1800-talets andra hälft har medeltemperaturen ökat med en dryg grad. [15] Bedömningen av temperaturen under "1800-talets andra hälft" är givetvis mycket osäker.

Inverkan av El Niño och La Niña syns tydligt t.ex. 1998 och 2016. Frånvaron av temperaturstigning åren 1998-2012 är tydlig. Efter ökningen 2012-2016 är temperaturen konstant fram till 2020 varefter temperaturen faller kraftig.

Lennart Bengtsson

Professor Lennart Bengtsson anser att jordens temperatur stigit med 0.7 -0.9 °C under de senaste 42 åren (den lägre siffran för den globala medeltemperaturen i troposfären och den högre för temperaturen strax över jordytan) stöds av tillförlitliga mätningar. Dessa är för denna tidsperiod av allt att döma tillräckligt bra. En rimlig och väl bestyrkt hypotes är att denna uppvärmning domineras av ökande växthusgaser i atmosfären.

Den globala uppvärmningen från industrialismens början till slutet på 1970-talet var högst en tredjedel härav och dominerades av naturliga variationer från några år till några decennier.

För att bättre kunna bedöma hur jordens temperatur kommer att ändra under de kommande 50- 100 åren är det emellertid nödvändigt att också förstå orsaken till den lilla istiden, 1350-1850 . Här saknas det fortfarande en trovärdig hypotes. En möjlighet kan vara naturliga variationer i klimatsystemet eller obekanta externa effekter.

Vad den aktuella situationen beträffar är en fortsatt monitoring av klimatsystemet absolut nödvändigt. Ingen vet med säkerhet hur stabilt utbyter kol mellan havet och atmosfären är inte heller huruvida oväntade långvariga anomalier kan uppstå i den allmänna cirkulationen i atmosfären och i världshavet.

Däremot är oron för en katastrof avsmältning av landisarna obefogad och därmed en ohanterlig havshöjning. Här har media spekulationerna hamnat på samma nivå som science fiction filmerna[16]

Källor

Fotnoter

1) Global temperatur, Climate4you
2) Dr Roy Spencer
3) Dr. John Christy
4) Remote Sensing Systems
5) Carl Mears
6) Met Office Hadley Centre observations datasets
7) Climatic Research Unit
8) National Centers for Environmental Information
9) National Climatic Data Center
10) Met Office Historical Sea-Surface Temperature (MOHSST) dataset
11) Goddard Space Flight Cente, Sciences and Exploration Directorate
12) Global Warming, Berkeley Earth
13) List of Stations, Berkeley Earth
14) Hur går det globala klimatarbetet? Naturvårdsverket
15) Klimatfakta, Naturvårdsverket
16) Lennart Bengtsson, Klimatupplysningen

Mer att läsa


Termometer
Mätning av luftens temperatur

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - förnybart
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Restoration
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 SYR
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Steve Koonin
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se