NyheterFritextsökIndexInnehållInbjudanRegistreringLogga inVillkorOm
Klimatfakta.info

Aktuellt: * Naturgas * EUs taxonomiförordning * UNFCCC * Globala temperaturen i atmosfären * Biologisk mångfald * John Christy * Bjorn Lomborg * Attribution * Skog * IPCC * Lennart Bengtsson * Batteri * Översvämning * Regn * Arktis
Visa alla artiklar

Aktuella artiklar

2021-09-19

Naturgas

Naturgas är en blandning av gaser, främst lätta kolväten som metan, som finns i fickor jordskorpan. Naturgas utvinns ur separata gasfyndigheter, eller i samband med oljeutvinning på land eller på havsbotten.

Naturgas är osynlig och luktfri. För att lättare kunna upptäcka läckor tillsätts ett luktämne. Naturgas är lättare än luft, vilket är en fördel från säkerhetssynpunkt genom att gasen snabbt blandas med luft om utsläppen sker i det fria.

Läs mer...<

2021-09-15

EUs taxonomiförordning

EUs taxonomi är en lista över "hållbar" verksamhet. Större företag är skyldiga att redovisa sådan verksamhet med början 2022. Det kommer att styra offenlig upphandling, forskningsstöd, kapitalmarknaden. Via de större företagens styrs även mindre företag. Omfattande byråkrati.

Taxonomiförordningen (EU) 2020/852), fastställer kriterier för om en ekonomisk verksamhet ska anses vara miljömässigt hållbar inom Europeiska unionen. Förordningen ingår i den europeiska gröna given och ska främja gröna investeringar inom unionen. Den antogs av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd den 18 juni 2020 och trädde i kraft den 12 juli 2020, vissa delar dock först 2022 eller 2023.

Genom förordningen har Europeiska kommissionen fått makt att besluta om fler regler i förordningen. Denna makt kan när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

Läs mer...<

2021-09-13

UNFCCC

UNFCCC är ett internationellt miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 1992 med syftet att minska halterna av växthusgaser till en nivå så att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt

UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) är ett internationellt miljöfördrag som antogs på Rio-konferensen i Brasilien 1992. Fördraget trädde i kraft 1994 och har syftet att "stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar att mänsklig verksamhet påverkar klimatsystemet på ett farligt sätt".

Läs mer...<

2021-09-12

Globala temperaturen i atmosfären

Den globala temperaturen började mätas 1979 i och med att satelliter togs i bruk. Fram till dess skedde mätningar vid ett speciella mätstationer och med gasballonger som dock gav en ungefärlig uppfattning av den globala temperaturen från ca 1950.

Med hjälp av analyser av iskärnor från Antarktis har temperaturen uppskattats sedan 415.000 år. Sedan dess har jorden haft fyra nedisningar. Perioderna mellan dess istider bedöms temperaturen ha varit ca 1-3 grader varmare än för närvarande. Den typisk längd på istiderna är 100.000 år. Mellanperiodens längd är ca 15.000 år. Den nuvarande mellanperioden ålder är omkring 11.600 år.

Läs mer...<

2021-09-06

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung och kan åsyfta hela vår planet, ett land, ett landskap, ett kärr eller något annat specifikt område.

title Mångfald av blommor

Den biologiska mångfalden påverkas av förändringar i klimatet liksom av en rad andra faktorer. Mångfalden påverkas också av åtgärder som vidtas för att påverka klimatet och energiproduktionen. Som exempel kan nämnas vindkraftverk och skogsbruk.

Läs mer...<

2021-09-01

John Christy

John Christy är klimatforskare vars främsta intressen är fjärranalys med satellit av globalt klimat och globala klimatförändringar.

title Johan Christy

John Christy är klimatforskare vid University of Alabama i Huntsville (UAH) vars främsta intressen är fjärranalys med satellit av globalt klimat och globala klimatförändringar. Han är mest känd, tillsammans med Roy Spencer, för den första framgångsrika mätning av temperatur med hjälp av satelliter.

Läs mer...<

2021-08-30

Bjorn Lomborg

Bjorn Lomborg är en danska forskare. Han menar att de flesta miljöproblem inte har förvärrats och att miljörörelsen överdriver problemen för sina egna syften.

title Bjorn Lomberg

Bjorn Lomborg, född 6 januari 1965 i Frederiksberg, är en dansk forskare (utbildad statsvetare) och skribent. Han är internationellt känd för boken Världens verkliga tillstånd, som driver tesen att de flesta miljöproblem inte har förvärrats och att miljörörelsen överdriver problemen för sina egna syften. Han har också gett ut boken Cool it om klimatfrågan, där han argumenterar för en nationalekonomisk ingång till frågan och för att det finns värre problem som fattigdom. Han har startat projektet Copenhagen Consensus för att rangordna problemen i världen efter hur allvarliga de är.

Läs mer...<

2021-08-28

Attribution

Metoder för att fastställa om väderhändelser orsakas av förändringar i klimatet kallas för attribution.

När ett extremt väder eller händelse inträffar är det svårt att avgöra i vilken grad förändringar i klimatet en orsak. För det behövs det en analys som godkänns av vetenskaplig tidskrift samt utrymme för en vetenskaplig debatt.

Läs mer...<

2021-08-28

Skog

En skog är ett större trädbevuxet område. Till skogen räknas såväl träden och undervegetationen liksom andra organismer som har anknytning till träden och marken.

Begreppet skog är svårdefinierat. FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations definition av skog är ett minst 5 000 kvadratmeter område med träd som är högre än fem meter och trädkronorna som tillsammans täcker minst tio procent av arealen.

Läs mer...<

2021-08-27

IPCC

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är en organisation som skapades 1988 av FN. Dess syfte är att ta fram en vetenskaplig rapport gällande klimatets förändring och inverkan på miljö och socioekonomiska faktorer.

Förenta nationernas klimatpanel (engelska: Intergovernmental Panel on Climate Change, förkortat IPCC) är en mellanstatlig organisation som etablerades 1988 av två FN-organ, Meteorologiska världsorganisationen (WMO) och FN:s miljöprogram (UNEP), för att förse världen med ett tydligt vetenskapligt perspektiv över det rådande kunskapsläget vad gäller klimatförändring och dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan.

Läs mer...<

2021-08-27

Lennart Bengtsson

Lennart Bengtsson är professor i dynamisk meteorologi och världsledande klimatforskare. Hans forskningsområde innefattar bland annat atmosfärmodellering.

title Lennart Bengtsson

Lennart Bengtsson är svensk professor i dynamisk meteorologi. Han var tidigare verksam vid European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) i Reading, från 1976 till 1981 som biträdande chef och forskningschef, och från 1982 till 1990 som chef. Han är professor i dynamisk meteorologi vid Max-Planck-Institut für Meteorologie i Hamburg, och var föreståndare för institutet 1991-2000. Sedan 2000 är han professor vid University of Reading.

Läs mer...<

2021-08-26

Batteri

Ett batteri kan innehåller energi som görs tillgänglig i elektrisk form för andra komponenter som är anslutna till batteriet.

Ett batteri kan innehåller energi som görs tillgänglig i elektrisk form för andra komponenter som är anslutna till batteriet. En ström av elektroner rör sig från en negativ pol (anoden) genom komponenten till den positiva polen (katoden). Strömmen av elektroner pågår tills skillnaden i spänning mellan polerna har jämnats ut.

Den förmodligen vanligaste typen är litiumbatteri. Det har högre energitäthet än alkaliska batterier och brunstensbatterier. Det har normalt dubbelt så hög nominell cellspänning (3,0 eller 3,6 V). Litiumbatterier kan avge brännbara gaser, eller till och med fatta eld om de kortsluts.

Läs mer...<

2021-08-25

Översvämning

Vid översvämningar stiger vattennivån i hav, sjöar eller vattendrag så mycket att landområden som normalt är torra ställs under vatten. Även områden som normalt inte gränsar till vatten kan översvämmas

Globalt sett är översvämningar en av de stora naturkatastrofer som årligen orsakar flest dödsoffer och störst ekonomisk skada.

I Sverige är vi relativt förskonade från sådana stora översvämningskatastrofer och dödsfall i samband med översvämningar är här mycket sällsynta. De materiella skadorna och kostnaderna för samhället till följd av översvämningar är dock betydande.

Läs mer...<

2021-08-25

Regn

Regn är flytande vatten som faller ur moln. Det är källa för färskt vatten i stora delar på jorden.

Regn är nederbörd av flytande vatten. Regndropparnas diameter varierar mellan 0,5 och 5,0 mm, men kan bli ända upp till 10 mm. Regn är den nederbördsform som har störst betydelse som källa för färskt vatten i stora delar på jorden

I moln finns små droppar av vatten. De hålls uppe av svaga uppvindar i molnet. Regndroppar bildas av molndroppar som växer tills att de blir så tunga de faller ur molnet. En molndroppe måste öka i storlek nästan en miljon gånger för att bilda en regndroppe.

Läs mer...<

2021-08-25

Arktis

Arktis omfattar Norra ishavet runt nordpolen samt omkringliggande landområden i Ryssland, Alaska, Kanada, Grönland, Island, Skandinavien.

Arktis omfattar Norra ishavet runt jordens norra pol samt omkringliggande landområden i Ryssland, Alaska, Kanada, Grönland, Island, Skandinavien (med Svalbard och Jan Mayen). Naturlig avgränsning mot söder finns inte

Isen utbredning har minskat sedan mätningarna med satellit inleddes 1979. Det är ingen nämnvärd förändring under större delen av året, men det är större skillnad under sensommaren och tidig höst.

Läs mer...<

Notiser

2021-09-20

Engelska handelsministern är klimatskeptiker

Den engelska handelsministern Anne-Marie Trevelyan har som stöd i motståndet mot vindkraft tweetat: "We aren't getting hotter, global warming isn't actually happening." I ett annat tweet skriver hon "Clear evidence that the ice caps aren't melting after all, to counter those doom-mongers and global warming fanatics,".

/Labour condemns new trade secretary for tweets rejecting climate science, Guardian (2021-09-16)

2021-09-19

Nej till att låna till klimatet

EU:s finansministrar prövar id&eacute;n att undanta klimatinvesteringar från skuldbromsen. Om man lånar till klimatet, skulle reglerna inte slå till. Men agdalena Andersson säger nej. Skuldsatta EU-länder ska spara sig tillbaka till balans först. Klimatet får vänta.

/Magdalena Andersson lär bli obekväm i EU, Ylva Nilsson, Expressen (2021-09-19)

2021-09-17

Växthusgaserna måste minska snabbare säger FN

Trenden är tydlig att utsläppen av växthusgaser minskar med tiden, men nationerna måste snarast fördubbla sina klimatansträngningar om de ska förhindra globala temperaturökningar utöver Parisavtalets mål om långt under 2C - helst 1,5C - i slutet av seklet.

/Full NDC Synthesis Report: Some Progress, but Still a Big Concern, 2021-09-17

2021-09-17

Gambia enda landet som klarar Parisavtalet

Enligt Climate action tracker är det bara ett land Gambia som idag klarar villkoren i Parisavtalet.

/Climate aktion tracker 2021-09-15

2021-09-08

COP 26 äger rum 2021-10-31 till 2021-11-12

COP står för en serie konferenser med namnet Conference of the Parties som genomförts sedan 1995. COP 26 var planerad till november 2020, men sköts fram ett år på grund av Covid-19.

/ukcop26

2021-09-05

Ungdomar stämmer staten för bristande klimatåtgärder

"I flera länder i Europa har unga drivit klimatfrågan till domstol. Nu förbereder även en grupp ungdomar och jurister i Sverige en stämning av svenska staten för, enligt dem, bristande klimatåtgärder. Till stöd åberopar de bland annat barnkonventionen."

/Håkan Boström, Twitter

2021-09-02

Battery 2030+ - storskaliga batteriforskningsinitiativ

Syftet är att göra Europa världsledande inom utveckling och produktion av framtidens batterier. Dessa behöver få större lagringskapacitet, längre livslängd, bli säkrare och miljövänligare än dagens batterier för att lättare klara omställningen till ett mer klimatneutralt samhälle. Projektet leds från Uppsala universitet.

/Uppsala universitet

2021-08-29

Mystiska svängningar i Europas klimat

Genom avancerade sedimentanalyser har forskare kartlagt europeiska klimatvariationer under de senaste 60 000 åren. Märkligaste fyndet är återkommande perioder av klimatförändringar som varade mellan 20 och 150 år.

/Forskning.se (2021-08-24)

2021-08-26

Elbilars batterier påverkar klimatet kraftigt

En ny rapport belyser den påverkan på klimatet som tillverkningen av elbilsbatterier utgör. Att tillverka ett endaste elbilsbatteri motsvarar många tusentals mils körning med en bensin- eller dieselbil.

/Elbilars batterier påverkar klimatet kraftigt, Teknikens värld

2021-08-24

Bjorn Lomborg: Inget skäl för klimatångest

"Klimatalarmismen är överdriven. Människans påverkan innebär inte nödvändigtvis en apokalyps, utan är ett problem som vi kan och bör lösa på ett smart vis."

/Björn Lomborg: Inget skäl för klimatångest, Kristianstadsbladet

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com