Klimatfakta.info

2023-04-27

EU - Fit for 55

Innehåll: Den europeiska gröna given | Fit for 55% | Klimatlagen | Utsläppshandelssystem | Koldioxidtull | Svensk politik | Källor

Den europeiska gröna given

Publ 2023-04-20

EU-länderna har åtagit sig att uppnå klimatneutralitet senast till år 2050, i linje med sina internationella åtaganden enligt Parisavtalet. Den europeiska gröna given är EU:s strategi för att nå målet till 2050.

Fit for 55%

Publ 2023-04-20

Syftet med Fit for 55%, som på svenska ofta kallas 55 %-paketet, är att omsätta den gröna givens ambitioner i lagstiftning.

Paketet är en uppsättning förslag till översyn av klimat-, energi- och transportrelaterad lagstiftning och till nya lagstiftningsinitiativ för att anpassa unionsrätten till EU:s klimatmål. I paketet ingår

 • en översyn av EU:s utsläppshandelssystem, inbegripet utvidgningen till sjöfarten, och en översyn av reglerna för utsläpp från luftfarten och inrättandet av ett separat system för handel med utsläppsrätter för vägtransporter och byggnader
 • en översyn av förordningen om ansvarsfördelning vad gäller medlemsländernas minskningsmål i sektorer utanför EU:s utsläppshandelssystem

 • en översyn av förordningen om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)
 • en ändring av förordningen om fastställande av normer för koldioxidutsläpp för personbilar och lätta lastbilar
 • en översyn av direktivet om förnybar energi
 • en omarbetning av energieffektivitetsdirektivet
 • en översyn av energiskattedirektivet
 • en gränsjusteringsmekanism för koldioxid
 • en översyn av direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen
 • initiativet ReFuelEU, luftfart, för hållbart flygbränsle
 • FuelEU, sjöfart, för ett grönt europeiskt sjöfartsområde
 • en social klimatfond
 • en översyn av direktivet om byggnaders energiprestanda
 • en minskning av metanutsläppen i energisektorn
 • en översyn av det tredje energipaketet för gas

title 55 %-paketet, EU

Klimatlagen

Publ 2023-04-20

Den europeiska klimatlagen gör uppnåendet av EU:s klimatmål att minska EU:s utsläpp med minst 55 % fram till 2030 till en rättslig skyldighet. EU-länderna arbetar med ny lagstiftning för att uppnå detta mål och göra EU klimatneutralt senast 2050.

Syftet med paketet är att tillhandahålla ett sammanhängande och stabilt ramverk för att uppnå EU:s klimatmål - ett ramverk som

 • leder till en rättvis och socialt jämlik omställning
 • upprätthåller och stärker EU-industrins innovation och konkurrenskraft samtidigt som lika villkor säkerställs gentemot ekonomiska aktörer i tredjeländer
 • stärker EU:s ställning som den som går i bräschen i den globala kampen mot klimatförändringarna

title Från regeringens presskonferens

Utsläppshandelssystem

Publ 2023-04-20

EU:s utsläppshandelssystem är en koldioxidmarknad som bygger på ett system med utsläppstak och handel med utsläppsrätter för energiintensiva industrier och elproduktionssektorn. Det är EU:s viktigaste verktyg för att minska utsläppen. Sedan systemet infördes 2005 har EU:s utsläpp minskat med 41 procent.

Syftet med 55 %-paketet är att reformera EU:s utsläppshandelssystem genom att göra det mer ambitiöst. De nya bestämmelserna inkluderar

 • rapportering av utsläpp från sjötransporter
 • snabbare minskning av utsläppsrätter i systemet och gradvis utfasning av gratis utsläppsrätter för vissa sektorer
 • genomförande av det globala systemet för kompensation för och minskning av koldioxidutsläpp från internationell luftfart (Corsia) genom EU:s utsläppshandelssystem
 • en ökning av mängden finansiering för moderniseringsfonden och innovationsfonden
 • översyn av reserven för marknadsstabilitet

Dessutom kommer ett nytt fristående utsläppshandelssystem att inrättas för byggnader, vägtransporter och bränslen för ytterligare sektorer.

Rådet (miljö) antog en allmän riktlinje om översynen av EU:s system för utsläppshandel i juni 2022. I december 2022 nådde rådet en preliminär överenskommelse med Europaparlamentet. Denna överenskommelse innebär en skärpning av den övergripande ambitionen när det gäller att minska utsläppen fram till 2030 i de sektorer som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem till 62 %, att jämföra med det mål på 61 % som kommissionen föreslagit.

Koldioxidtull

Publ 2023-04-20

Gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM) syftar till att - i full överensstämmelse med reglerna för den internationella handeln - säkerställa att EU:s insatser för att minska utsläppen inte leder till att varor i stället köps från länder utanför EU.

CBAM är inriktad på import av produkter i koldioxidintensiva industrier. Den är avsedd att användas parallellt med EU:s utsläppshandelssystem och ska även spegla och komplettera dess funktion för importerade varor. CBAM kommer undan för undan att ersätta de befintliga EU-mekanismerna för hantering av risken för koldioxidläckage, särskilt den gratis tilldelningen av utsläppsrätter.

I december 2022 nådde rådets och Europaparlamentets förhandlare en preliminär överenskommelse om CBAM.

EU:s klimatåtgärder: preliminär överenskommelse om gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM).

Rådet enas om gränsjusteringsmekanismen för koldioxid (CBAM).

Svensk politik

Publ 2023-04-20

Alla svenska riksdagspartier har stött införandet av Fit for 55% inkl de aktuella tilläggen förutom Sverigedemokraterna.

SD röstade som enda svenskt parti nej till EU:s stora klimatpaket som i veckan fick grönt ljus av EU-parlamentet.

"EU har gått vilse i sin miljöpolitik", skriver partiledaren Jimmie Åkesson (SD) i ett inlägg på Facebook.

Han menar att målen i förslagen, som ingår i EU:s "Fit for 55"-paket, är "orimliga, ineffektiva och omöjliga att nå" och skriver att SD vill fokusera på elektrifiering och kärnkraft.

"Förslagen kommer att slå hårt mot våra redan hårt belastade medborgare när kostnaderna för bland annat flygresor ökar, till högst begränsad nytta."

Svenska politiker har välkomnat beslutet men från MP:s och V:s håll hörs också varningar om att paketet är otillräckligt. [1]

Källor

Publ 2023-09-05

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


EU - Europeiska unionen
EU - Fit for 55 (2023-04-27)

EU - Fit for 55+
Ny svensk klimatpolitik (2023-07-21)
EU - Effort Sharing Regulation (ESR) (2023-04-27)
EU - Fit for 55 (2023-04-27)

EU - klimattullar
EU - Fit for 55 (2023-04-27)

EU - Parlamentet och rådet
EU - Fit for 55 (2023-04-27)
EU - omröstningar (2023-04-20)

EU - Socialfonden
EU - Fit for 55 (2023-04-27)
EU - Socialfonden (2022-12-06)

Skog
Skog (2023-08-10)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
EU - Fit for 55 (2023-04-27)
EU - Restoration (2023-03-30)
Biologisk mångfald (2022-12-20)
Våtmarker (2022-11-13)
Lagring av koldioxid (2022-06-15)
Koldioxid från torvmark (2021-06-06)

Skogsbruk
Skog (2023-08-10)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
EU - Fit for 55 (2023-04-27)
EU - Restoration (2023-03-30)
Skogsbruket under angrepp (2021-06-17)

Fotnoter

1) SD röstade nej till stort klimatpaket: "EU är vilse"

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com