Nyheter
Fritextsök
Index
Innehåll
Logga in
Villkor
Om
_ Klimatfakta.info

2021-09-06

Biologisk mångfald

Innehåll: Reglering | Utrotning? | Antal arter | Rödlistning | Källor

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung och kan åsyfta hela vår planet, ett land, ett landskap, ett kärr eller något annat specifikt område.

title Mångfald av blommor

Den biologiska mångfalden påverkas av förändringar i klimatet liksom av en rad andra faktorer. Mångfalden påverkas också av åtgärder som vidtas för att påverka klimatet och energiproduktionen. Som exempel kan nämnas vindkraftverk och skogsbruk.

 Reglering

Den biologiska mångfalden regleras i Convention on Biological Diversity - CBD[1]. Den kallas också för Biodiversitetskonventionen, Mångfalskonventionen och Riokonventionen[2]. Den innebär att varje land har ansvar för att bevara mångfalden på gennivå, artnivå och ekosystemnivå. Sverige undertecknade Convention on Biological Diversity 1992-06-08[3]

Biologisk mångfald eller biodiversitet är definierad i Konventionen om biologisk mångfald som:

"Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive från bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem." [4]

  • Genetisk diversitet är variationsrikedom bland individer eller populationer inom en art.
  • Artdiversitet är variationsrikedom av arter inom ett ekosystem eller område.
  • Ekosystemdiversitet är en mångfald av ekosystem inom ett område.

 Utrotning?

Biologisk mångfald kan åsyfta hela vår planet, ett land, ett landskap, ett kärr eller något annat specifikt område. Vissa områden har naturligt en låg grad, andra en hög grad av biologisk mångfald. Till exempel har ofta varma och fuktiga områden en större biologisk mångfald än kalla och torra områden. Sammanfattat beskriver Biologisk mångfald livet på jorden i sin helhet.[5]

Det är oundvikligt att den biologiska mångfald påverkas när över sju miljarder människor[6] att leva på samma yta som en miljard, vilket vi var för 200 år sedan.

Utrotning har varit en naturlig del av planetens evolutionära historia. 99% av de fyra miljarder arter som har utvecklats på jorden är nu borta. De flesta arter har utrotats. IUCN har uppskattat antalet utrotade arter sedan år 1500 till 900 st. Många okända arter har utrotats vilket gör att antalet underskattas. [7] [8]

Den återkommande rubriceringen "artutrotningen tilltar" leder fel, eftersom den i regel inte handlar om att arter dokumenterat försvinner för gott från jordens yta utan om att antalet individer av olika arter decimerats kraftigt. Dessutom upptäcks ständigt nya arter. För att återknyta till groddjuren: Dessa hör till de mest hotade på senare tid, och forskare tror att över 100 arter försvunnit, men A) det beror främst på en svampsjukdom och B) det hittas över 100 nya amfibiearter - varje år. [9]

 Antal arter

Det finns flera svårigheter att uppskatta hur många arter det finns på jorden. Med tanke på problematiken kring kategorisering av arter skiljer sig uppskattningarna kring hur många arter väldigt mycket mellan de olika artbegreppen.[10]

Livet på jorden domineras av växter - de utgör 82% av den globala biomassan. Djurriket utgör bara 0,4% av den globala biomassan. Människor står för bara 0,01% av biomassan. Men våra boskap väger tyngre än vilda däggdjur och fåglar. 86% av livet är i markbundna miljöer; 13% i under vattenytan; och bara 1% i marina miljöer.

Det finns över två miljoner identifierade och beskrivna arter på jorden. Uppskattningar av det sanna antalet arter varierar. Den mest citerade uppskattningen är 8,7 miljoner arter (men detta varierar från cirka 5 till 10 miljoner). Tropiken är hem för de mest mångsidiga och unika ekosystemen. De tenderar att ha de mest endemiska arterna. [11]

I en studie, som publiceras i Public Library of Science har forskarna visat först att antalet arter inom varje grupp i den taxonomiska hierarkin (klass, ordning, familj, släkte) följer ett bestämt och regelbundet mönster som har stora likheter med en pyramid.

Forskarna, som ingår i det globala vetenskapliga nätverket Census of Marine Life[12], kom fram till följande
7,77 miljoner arter av djur, varav drygt 5 miljoner är insekter.
298 000 arter av växter.
611 000 arter av svampar.
36 400 arter av protozoer (encelliga organismer med djurliknande beteende, exempelvis amöbor).
27 500 arter av chromister (brunalger och närbesläktade arter).

Summan av detta blir 8,74 miljoner, varav 6,5 miljoner är landlevande och 2,2 miljoner finns i haven. Forskarna tror att detta är mycket nära sanningen, men för säkerhets skull har man angett en felmarginal på 1,3 miljoner åt ena eller andra hållet dvs minst 7,4 miljoner, högst 10 miljoner.

Studien omfattar bara organismer med cellkärna. Organismer som saknar cellkärna, bakterier och arkéer, är i princip inte medräknade. Hos dem är artgränserna mer flytande och hur många arter som finns är tills vidare skrivet i stjärnorna. Det kan röra sig om så få som 10 000 eller många miljoner. [13] [14]

Efter flera hundra års arbete har omkring 86 procent av jordens arter, eller livsformer, fortfarande inte beskrivits. Det betyder att forskare har kategoriserat mindre än 15 procent av alla nu levande arter, och att många okända organismer med den nuvarande utrotningstakten kommer att försvinna innan de hinner registreras. [15]

 Rödlistning

Rödlistning är en klassificering av arter efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

Internationellt samordnas arbetet med rödlistning av Internationella naturvårdsunionen (IUCN). IUCN listar i januari 2013 10935 växter, 3 svampar, 6 protister och 14106 djur som nära hotad till akut hotad, varav 4476 växter, 3 svampar, 5 protister och 5526 djur tillhör kategorierna starkt hotad och akut hotad.

2021 anger IUCN att ner än 38500 arter hotas av utrotning och att det är 28% av alla bedömda arter: groddjur 41%, ryggradsdjur 26%, barrträd (conifers) 34%, fåglar 14%, hajar 37%, koraller 33% och kräftdjur 28%.[16]

I Sverige tas nationella rödlistor fram av ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Listorna slås slutligen fast av Naturvårdsverket och revideras normalt vart femte år. [17]

 Källor

Fotnoter

1) The Convention on Biological Diversity
2) Biodiversitetskonventionen, Wikipedia
3) Country profiles, Convention on Biological Diversity
4) Article 2. Use of Terms, CDB convention
5) 6) WeatherObservattionsWebsite, MetOffice
7) How many species have gone extinct?
8) Summary Statistics, Red list, IUCN
9) Anders Bolling, DN (2013-03-26)
10) Art, Wikipedia
11) Biodiversity and Wildlife, Our World In Data
12) Census of Marine Life
13) 8,7 miljoner arter på jorden, SvD (2011-08-23)
14) How Many Species Are There on Earth and in the Ocean? (2011-08-09)
15) Så många arter finns det på planeten
16) More than 38,500 species are threatened with extinction, IUCN
17) Rödlistning, Wikipedia

Etiketter med länkar

Etikett: Biodiversitetskonventionen
Inga länkar
Etikett: CBD
Inga länkar
Etikett: Convention on Biological Diver
Inga länkar
Etikett: Biologisk mångfald
Skogsbruket under angrepp (Nyhet)
Så kan styrmedel minska konsumtionens miljöpåverkan (Nyhet)
Etikett: Mångfalskonventionen
Inga länkar
Etikett: IPCC
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (Nyhet)
Koldioxidlagring - CSS (Artikel)
Klimatprognoser, -scenarior och RCP-er (Artikel)
Utkast till kommande IPCC-rapport (Nyhet)
Mallen Baker om IPCC AR6 (Artikel)
COP 26 FNs klimatkonferens 2021 (Artikel)
IPCC AR6 (Artikel)
UNEP (Artikel)
Global temperatur 1750-1900

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com