Klimatfakta.info

2022-08-02

Naturvårdsverket

Innehåll: Huvuduppgifter | Uppdrag gällande EU | Källor
Naturvårdsverket ska arbeta för att EU når nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 och minst 55 procent utsläppsminskning jämfört med 1990 till 2030. Det analyserar EUs förslag och ger regeringen beslutsunderlag.

Naturvårdsverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet på miljöområdet och sorterar under Miljödepartemetet. Det ska vara pådrivande och samlande i miljöarbetet. Verkets arbete ska syfta till att främja en hållbar utveckling med utgångspunkt i den ekologiska dimensionen. De miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt och strategierna för att nå målen ska vara vägledande i arbetet. Naturvårdsverket har 750 anställda och leds av en generaldirektör.

Myndigheten är från 1 oktober 2022 beredskapsmyndighet och ingår i beredskapssektorn livsmedelsförsörjning och dricksvatten.

Huvuduppgifter

Publ 2022-08-02

Naturvårdsverkets huvuduppgifter är att:

  • vägleda andra centrala, regionala och lokala myndigheter i miljö- och tillsynsfrågor
  • driva mål och ärenden i domstolar och följa hur miljöbalken utvecklas
  • föreslå ändringar i lagstiftningen och andra miljöpolitiska styrmedel
  • övervaka och rapportera om tillståndet i miljön
  • initiera forskning och tillhandahålla kunskap
  • fördela medel för skötsel av skyddade områden, kommunernas klimatinvesteringsprogram och efterbehandling och återställning av förorenad mark
  • skydda mark
  • svara för frågor om jakt och vilt
  • svara för avfallsfrågor

Uppdrag gällande EU

Publ 2022-08-02

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att löpande analysera klimatförslag från EU-kommissionen kopplade till den ökade ambitionen till 2030 och den gröna given, inklusive lagstiftningspaketet kallat Fit for 55.

Naturvårdsverket ska analysera förslag på åtgärder på EU-nivå från Europeiska kommissionen samt andra relevanta förslag som möjliggör att EU når nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 och minst 55 procent utsläppsminskning jämfört med 1990 till 2030.

Källor

Publ 2022-08-02

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Fit for 55
Klimathandlingsplanen (2024-03-22)
Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet (2023-11-14)
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Agenda 2030 i praktiken (2023-09-05)
Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka (2023-06-18)
Moderaternas klimatpolitik (2023-04-09)
EU om byggnader (2022-12-14)
Naturvårdsverket (2022-08-02)

Miljöbalken
Miljö (2022-12-13)
Utredningen Rätt för klimatet (2022-11-01)
Naturvårdsverket (2022-08-02)

Miljödepartementet
Naturvårdsverket (2022-08-02)

Naturvårdsverket
Koldioxidlagring - CCS (2023-11-30)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)
Naturvårdsverket (2022-08-02)
Så kan styrmedel minska konsumtionens miljöpåverkan (2021-05-25)

Regeringen
Klimathandlingsplanen (2024-03-22)
Regeringen om kärnkraftutbyggnaden (2023-11-25)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)
EU-nämnden (2023-03-02)
EU i Sverige (2023-01-26)
Vattenfall (2022-12-25)
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04)
Naturvårdsverket (2022-08-02)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com