Nyheter

Textsök

Innehåll

Logga in

  Klimatfakta.info

2022-03-16

Klimatpolitiska rådet

Innehåll: Regeringens klimatpolitik | Myndighet | Panorama | Formas | Källor |

Klimatpolitiska rådet utvärderar regeringens klimatpolitik: "Det saknas en tydlig och sammanhållen styrning från regeringen och att det brister i samverkan mellan olika politikområden."

Regeringens klimatpolitik

Klimatpolitiska rådet har publicerat sin granskningsrapport 2022 "Sveriges väg till nollutsläpp". Rådet presenterar rapporten:

Hur ska politiken stärkas för att accelerera omställningen?

Sverige har goda förutsättningar att nå klimatmålet mot netto noll utsläpp 2045. Men årets granskning av den samlade politiken visar att det saknas en tydlig och sammanhållen styrning från regeringen och att det brister i samverkan mellan olika politikområden. Många aktörer i samhället står dessutom beredda att investera i omställningen och politiken behöver därför fatta beslut som möjliggör de stora systemskiftena.

Efter höstens riksdagsval tillträder en ny regering som kommer att presentera en ny klimatpolitisk handlingsplan för den kommande mandatperioden. Planen behöver tydligt visa hur Sverige ska förflytta sig närmare klimatmålen. Det behövs ett ledarskap som möter upp viljan för acceleration och Klimatpolitiska rådet har därför i årets granskning valt att fokusera på hur politiken behöver stärkas för att omställningen ska accelerera.

Myndighet

Klimatpolitiska rådet är en svensk myndighet i form av ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan. Rådet ska utvärdera om regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. Rådet ska även bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Klimatpolitiska rådet bildades 2018 som en del av det klimatpolitiska ramverket. Rådet ska varje år lämna en rapport till regeringen där det granskar regeringens politik i förhållande till klimatmålen.

Ett särskilt fokus för 2019 års rapport var transportsektorn och dess påverkan på växthusgasernas utveckling. Rapporten 2020 underkände regeringens klimatredovisning till riksdagen för 2019. Den sammanfattande bedömningen av utsläppsutvecklingen och nuvarande politik var: Inget av målen i det klimatpolitiska ramverket bortom 2020 kommer att nås med nuvarande förutsättningar och beslutad politik. Sverige kommer att nå etappmålet till 2020 med viss användning av flexibla mekanismer. Klimatredovisningen för 2019 uppfyller inte klimatlagens krav på redovisning av vad besluten kan betyda för växthusgasutsläppen.

Panorama

Panorama är verktyget som visar Sveriges klimatomställning och vad rådet anser krävs för att målet om nettonollutsläpp till år 2045 - alltså att Sverige inte ska släppa ut mer växthusgaser än vad vi fångar in. Klimatpolitiska rådet skriver:

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Därför krävs en omställning i samhället som kan vara bra att ha koll på. Hur, när och varför.

I Panorama kan du skaffa dig koll på vilka omställningar som behövs inom olika sektorer i samhället och hur det går. Verktyget visar också vad som krävs för att nå målet med ett nettonollutsläpp 2045 och beskriver åtgärder för att komma dit, alltså ett riktigt bra redskap i omställningsarbetet.

Panorama används av tjänstepersoner och beslutfattare inom samhället som jobbar med Sveriges klimatomställning och av allmänheten som vill sätta sig in i Sveriges klimatpolitik.

Vi som jobbar med att ge er omställningskoll är Klimatpolitiska rådet, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.

Panorama visar att regeringen och myndigheter har tagit beslut om 132 klimatåtgärder, som på olika sätt påverkar medborgarnas liv. Det finns 73 förslag som väntar på att genomföras. Och det finns 58 utredningar med uppgift att komma med förslag på än fler åtgärder.

Förslag från utredning om statlig parkeringsskatt

Kommuner bör ges rätt att införa en statlig parkeringsskatt för att fler ska gå, cykla och åka kollektivt. Skatten ska också påverka användningen av mark. Förslaget riktar sig till kommuner där trängselskatter inte är lämpliga. Skatten kan tas ut på arbetsgivare eller fastighetsägare bl.a. för att det ska minska antalet parkeringsplatser.

Formas

Forskningsrådet Formas är värdmyndighet åt Klimatpolitiska rådet och dess kansli i Stockholm.

Källor

Mer att läsa

Klimatpolitik
Inga länkar
Formas
Inga länkar
Panorama
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com