Klimatfakta.info

2022-12-11

Gaskraftverk

Innehåll: Sverige | El och värme | Källor
Naturgas står för en fjärdedel av världens produktion av el. Nya fyndigheter och nya metoder ökar tillgången på gas. Svenska stadsnät får gas från Danmark.

Gaskraftverk bränner naturgas för att koka upp vatten som sedan driver en ångturbin.

Naturgas innehåller inte lika mycket föroreningar som kol och olja, men bidrar till växthuseffekten genom att släppa ut koldioxid vid förbränningen. Nya fyndigheter och metoder för utvinning gör att gasen blir alltmer populär som ett sätt att generera el.

Gas står idag för nästan en cirka en fjärdedel av världens elproduktion och används allt mer. Nya fyndigheter och nya metoder för att utvinna gas har gjort flera länder självförsörjande. Gas kan också transporteras i ledningar och pipelines vilket minskar kostnaden och ökar tillgängligheten.

Sverige

Publ 2022-12-10

I Sverige finns det stadsgasnätet i flera städer. Gasen består då ofta av en blandning av biogas och naturgas. Omkring 27 000 hushåll är anslutna till det västsvenska gasnätet. Drygt 12 500 av dessa hushåll använder gas för uppvärmning.

Gasen står endast för enstaka procent i Sverige. El produceras i kraftvärmeverk i Malmö och Göteborg som idag drivs av naturgas importerat via ledning från Danmark. En del av denna gas används även inom industrin vid olika tillverkningsprocesser.

Gas transporteras antingen i tankar i flytande form eller i ledningar. I Sverige finns ett mindre nät med pipelines som förser städer i sydvästra delen av landet med naturgas från Danmark.

Vattenfall har nio gaskraftverk.[1]

El och värme

Publ 2022-12-10

Gasen uppfyller de krav som ställs på det framtida energisystemet - den är möjlig att planera, garanterar effekt och bidrar till ett helt förnybart energisystem.

Andelen icke-planerbar elproduktion i energisystemet ökar. Energisystemet behöver kunna hantera ökade behov. Gasen bidrar med flera olika energisystemtjänster, som exempelvis planerbar elproduktion, möjlighet att lagra el-överskott som gas via Power-to-gas och ökad inhemsk storskalig energiproduktion.

Gastekniker, såsom gasturbiner och gasmotorer, kan startas upp snabbt, nå hög effekt och har därmed stor potential att fungera som balanskraft och även som reservkraft, det vill säga som en försäkring mot effektbrist. De klarar också industrins krav på leveranssäkerhet.

Källor

Publ 2022-12-10

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Gaskraftverk
Gaskraftverk (2022-12-11)

Metan
Gaskraftverk (2022-12-11)
Naturgas (2022-11-25)
Metan (2022-11-11)
Mätning av växthusgaser (2022-11-09)

Naturgas
Fossila bränslen (2023-01-26)
Gaskraftverk (2022-12-11)
Naturgas (2022-11-25)
Biogas (2021-05-26)

Fotnoter

1) Vattenfalls kraftverk

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com