Klimatfakta.info

2022-11-25

Naturgas

Innehåll: Gasleverans till EU | Den ryska gasen | Pristak | Reserverna av gas | Marknaden | Vätgas | Fracking | Biogas | LNG - flytande gas | Sverige | Nordstream | Svensk import | Källor
Minskad rysk export av naturgas driver upp priserna på energi. Stor risk att exporten upphör. Det förändrar radikalt världens produktion och handel av energi. Efter omställningen faller priserna igen.

Gasleverans till EU

Publ 2022-09-09

Gas till EU levereras främst via fem system av pipelines.

  • Caspian pipelines TANAP OCH TAP med gas från Azerbaijan. Levereras som tidigare 500 GWh/d (Gigawatt hour per day)
  • East pipelines med gas från Russia och Belarus till EU. Har minskat från 3500 till 1000 GWh/d.
  • Nordafrika pipeline med gas från Algeriet och Libyen till EU. Leverans 1000 GWh/d.
  • Nordsjögas pipeline med gas från Norge och UK till EU. Leverans 2500 GWh/d.
  • LNG gas från UK till EU Leverans 1000 GWh/d.

Det levereras 3500 GWh/d gas mellan LNG-terminaler inom EU.

Gasleveranserna till EU från Ryssland har minskat med 2500 GWh/d. EU importerar nu 5000 GWh/d. EUs lageruppbyggnad av gas är fn normal för årstiden. [1]

Den ryska gasen

Publ 2022-09-15

Ryska gasen levereras i gasform direkt från gasfälten genom pipelines till kraftstationer i EU där gasen används för att producera elektricitet. Denna form av gas från Ryssland till EU har minskat från 3500 GWh/dag 2021 till under 1000 GWh/dag 2022

title LNG-anläggningar inom EU

I EU kan bortfallet ersättas med flytande gas (LNG) som sedan måste omvandlas till gas i gasform. Anläggningar för detta kräver stora investeringar. EU är den största importören av LNG i världen och importerade 20 miljarder m3 första kvartalet 2022. [2]

Ryssland ha en pipeline till Kina med begränsad kapacitet. En större är under byggnad. Denna kapacitet är dock helt otillräcklig för den volym av gas som Ryssland producerar. Under 2021 levererade Ryssland 700 miljarder m3 gas, men endast 35 miljarder m3 LNG.

Ryssland har begränsad kapacitet för konvertering och måste göra stora investering i ny LNG-kapacitet. Det kräver även tillgång till expertis och teknologi från väst som Ryssland inte får tillgång till.

När Ryssland inte kan leverera gas via pipelines så måste också det konvertera gas i gasform till flytande gas som sedan fraktas i speciella fartyg till exempelvis Indien.

Ryssland har en LNG-anläggning och nygger på två ytterligare i samarbete med tyska och franska företag som skulle öppnas 2025. Nu saknar Gazprom både pengar och kunskap som krävs för att genomföra projekten.

Ryska staten har haft stora intäkter genom skatt på gasproducenterna. Stopp på leveranserna kan kosta staten så mycket som 400 miljarder rubel/år (7 miljarder dollar/år) Och det tar många år innan Ryssland kan hitta ersättningsmarknader.

Dessutom stiger kostnaderna avsevärt på grund av omvandlingen till flytande gas och tillbaka till gasform, samt kostnaderna för transporten. Gaspriset blir väsentligt högre och måste konkurrera med gasleverantörer i andra länder.

Rysslands gasproduktion är uppbyggd för att hantera stora kvantiteter. När möjligheterna att leverera gas minskar drastiskt så återstår det att stänga gasfält eller att bränna gasen.[3]

Pristak

Publ 2022-11-25

G7 har föreslagit ett tak för priset på rysk olja. Men pristak för gas skapar motstånd från länder som Tyskland, Danmark, Österrike, Ungern och Nederländerna. EUs medlemmar funderar på ett tak på 65-70 dollar per fat, men Polen och Estland vill ha ett mycket lägre tak på 30 dollar per fat.

Reserverna av gas

Publ 2022-09-05

I världen uppgår reserverna av naturgas till 188,07 trillion m3. Av dem finns 37,39 trillion i Ryssland.[4]

Marknaden

Publ 2022-08-23

Priset på naturgas stiger. Ryska statliga Gazprom minskar flödena genom Nord Stream-ledningen till Tyskland, vilket ökar risken för en recession Gazprom har minskat flödena genom Nord Stream-rörledningen till ungefär 20 % av sin kapacitet.

Utöver det har exporten från Caspian Pipeline Consortium vid Svarta havet stoppats. Dessutom hotar torka utlöst av en torr sommar att stoppa energitransporterna längs floden Rhen samtidigt som produktionen av vattenkraft och kärnkraft begränsas.

Priset på naturgas på den europeiska marknaden (TTF) har stigit med över 500 procent på ett år. På den engelska marknaden har den under samma period ökat med 400 procent. Och det blir värre. Ryssland leverar fn 20% av kapaciteten i Nord stream 1 och det kan när som helst bli 0%.[5]

Ryska gasmonopolet Gazprom meddelande 2022-09-02 att de stoppar gasen genom Nord Stream-ledningen på obestämd tid med hänvisning till tekniska fel.

Men Ryssland har bara gastillgångar på 37 tm3 (trillion kubikmeter gas). Det är 20% av världens totala tillgångar på 188tm3. I låg- och medelinkomstländer finns det 48 tm3 gas som de säkert vill erbjuda världsmarknaden. [6]

Så det mesta talar för att bortfallet av den ryska gasen är temporär, men det kommer ändå ta tid innan den återgår till den gamla prisnivån, dvs från dagen 277 euro till 30 euro per MWh.

Produktionen av gas ökar stabilt. 1970 låg den på 10.000 TWh. 2021 var den fyra gånger så stor. [7] Gasreserverna är alltså 188 tm3. Det är omräknat till elektricitet 1983 TWh (188*10,55).[8] Naturgas är en blandning av gaser, främst lätta kolväten som metan, som finns i fickor jordskorpan. Naturgas utvinns ur separata gasfyndigheter, eller i samband med oljeutvinning på land eller på havsbotten.

Naturgas är osynlig och luktfri. För att lättare kunna upptäcka läckor tillsätts ett luktämne.[9] Naturgas är lättare än luft, vilket är en fördel från säkerhetssynpunkt genom att gasen snabbt blandas med luft om utsläppen sker i det fria.

Andelen metan [10] vid utvinningen kan variera från omkring 70 procent och uppåt. Ofta avskiljs andra gaser, till exempel etan, propan, butan, innan gasen går vidare till slutanvändare. En viss mängd av bland annat etan[11] och propan[12] finns vanligen kvar även efter avskiljningen. I det svenska nätet innehåller naturgasen 90 procent metan, 6 procent etan och 2 procent propan. Sammansättningen varierar något från land till land.[13]

Vätgas

Publ 2022-03-25

Vätgas är inte en naturlig energikälla, Det finns inga större naturliga förekomster. Vätgas kan produceras för att lagra energi som kan användas i till exempel en bilmotor.

Se Vätgas, Klimatfakta.

Fracking

Fracking eller hydraulisk spräckning är en metod för att utvinna fossila bränslen såsom naturgas.[14]

Processen innebär att man i ett borrhål i marken under högt tryck injicerar stora mängder vatten blandat med sand och kemikalier i borrhålet. Därmed skapas små sprickor, typiskt mindre än 1 mm, som frigör naturgas som stiger upp genom borrhålet. Tekniken är även vanlig för shale gas[15], tight gas[16], tight oil[17] och coal seam gas[18] [19]

De första försöken med hydralisk frackig gjordes 1947 och kom i kommersiell drift 1949. 21) Nya, stora gasfält hittas fortfarande. Med ny borrteknik hittas nya stora gasfyndigheter djupt ner i marken på flera håll i världen, bland annat i USA. Där kallas sådan här ny sorts naturgas för skiffergas och gasen utvinns med hydraulisk spräckning. Det är därför logiskt att i framtiden delvis ersätta råolja med naturgas i transportsektorn.

Det stora lyftet för naturgas i USA kan bli den "nygamla" tekniken att kondensera den till flytande naturgas (LNG = Liquified Natural Gas) under kylning till -163 C. I flytande form upptar naturgas bara 1/600 av den volym den har i gasform. Den kan därför transporteras och lagras effektivare. USA har idag mer tillgång på naturgas än efterfrågan. 22)

Med fracking är det möjligt att utvinna gas och olja som annars inte kommer till användning.23) Motståndare hävdar dock att miljön kan ta skada, t.ex. genom att vatten förorenas, förbrukning av vatten, utsläpp av gaser och andra kemikalier samt eventuellt hälsoeffekter.24) 25) 26)

Biogas

Publ 2022-03-25

Biogas är ett gasformigt biobränsle som bildas vid anaerob nedbrytning, dvs utan tillgång på syre

Se Biogas, Klimatfakta.info

LNG - flytande gas

Publ 2022-11-25

Flytande naturgas (LNG), är naturgas som kylts ned till flytande form för transport eller förvaring. Gasen görs flytande genom nedkylning till cirka -160°C. Därmed blir volymen ungefär 640 gånger mindre än gasens volym vid rumstemperatur. Den kondenserade gasen är klar, färglös och luktfri.

Vid läckage förångas den flytande naturgasen. Då densiteten är lägre än luft kommer gasen stiga i atmosfären och späds till låga koncentationer som omöjliggör antändning.

Naturgaskraftverk genererar el genom att bränna naturgas som bränsle. Det finns många typer av naturgaskraftverk som alla genererar el, men har olika syften.

Alla naturgasanläggningar använder en gasturbin; naturgas tillsätts, tillsammans med en ström av luft, som förbränns och expanderar genom denna turbin vilket får en generator att snurra en magnet, vilket gör elektricitet.[20]

Gas användes 2021 617819905 m3 till att producera 6,518 TWh el. [21] (1 m3 = 10.55 kWh). Gas svarade för 24% av världens elproduktion 2020.[22]

Sedan slutet av 2021 har länder i Europa i allt större utsträckning importerat mer LNG för att kompensera för lägre pipelineimport från Ryssland och för att fylla historiskt låga lager av naturgas. LNG-importen i EU och Storbritannien ökade med 63 % under första halvåret 2022.

Största delen av amerikansk LNG-export gick till EU och Storbritannien under de första fem månaderna i år, och stod för 64 % av den totala amerikanska LNG-exporten. I likhet med 2021 skickade USA mest LNG till EU och Storbritannien under första halvåret, vilket stod för 47 % av Europas totala LNG-import, följt av Qatar med 15 %, Ryssland med 14 % , och fyra afrikanska länder tillsammans på 17 %.[23]

USA började exportera flytande naturgas (LNG) i februari 2016. Från och med juli 2022 har USA mer LNG-exportkapacitet än något annat land och har exporterat mer LNG än något annat land.

USA:s LNG-export uppgick i genomsnitt till 11,1 miljarder kubikfot per dag (Bcf/d) under första halvåret 2022. Det sjunde, och senaste, amerikanska LNG-exportprojektet - Calcasieu Pass LNG - gick i drift i augusti. Förutom Golden Pass LNG, som började byggas 2019, har ytterligare två projekt på den amerikanska Gulf Coast nyligen börjat byggas.[24]

2021 släppte den ryska regeringen en långsiktig LNG-utvecklingsplan, för att kunna konkurrera med växande LNG-export från USA, Australien och Qatar. Planen siktar på 110-190 miljarder LNG-export per år till 2025. År 2021 exporterade Ryssland 40 miljarder cm LNG, vilket gör det till världens fjärde största LNG-exportör och står för cirka 8 % av den globala LNG-tillförseln.[25]

title Gasimport Europa 19 september 2022 Gas flow dashboard, Entsog

Sverige

Publ 2022-08-23

Naturgas började användas i Sverige 1985. Naturgasen importeras från Danmark men en ökande andel biogas uppgraderas och tillförs ledningssystemet i Sverige. Nätet för gas går längs med västkusten, från Trelleborg till Stenungsund. Det finns även en förgrening in i landet, upp till Gnosjö i Småland. Sammanlagt når det västsvenska gasnätet 33 kommuner. Transmissionsnätet ägs av det privata företaget Swedegas.

Det finns också ett gasnät i Stockholmsområdet, det är inte ihopkopplat med det västsvenska gasnätet.[26]

Natur- och stadsgas svarar för 11,3 TWh av Sveriges energitillförsel.[27] Gas svarar för 25% av världens energitillförsel. [28]

Gaspriset för hushåll har ökat med 21% till.87% för hushåll beroende på storleken på konsumtionen sedan 2007. Priset inkluderar naturgas, nät, energi- och koldioxidskatt och moms.[29]

Gaspriset i USA har ökat med 250% mellan oktober 2020 och juli 2021. Gas svarar för nästan en fjärdel av USAs energikonsumtion. [30]

Nordstream

Publ 2022-04-07

Nord Stream en naturgasledning mellan Ryssland och Tyskland genom Östersjön. Den består av två parallella stålrör för naturgastransport med omkring 120 centimeters diameter som har lagts på botten av Östersjön och Finska viken. Varje rör är dimensionerat för att transportera 27,5 miljarder m3 gas per år vilket tillsammans motsvarar 590 TWh energi. Som jämförelse var Sveriges årliga energitillförsel 2016-2018 ca 560 TWh.

Ryska gasmonopolet Gazprom meddelande 2022-09-02 att de stoppar gasen genom Nord Stream-ledningen på obestämd tid med hänvisning till tekniska fel.

Nordstream 1

Totala längden per ledning är 1220 kilometer. Gasledningen har anlagts av konsortiet Nord Stream, vars ägare är ryska Gazprom 51%, tyska Wintershall Holding 15,5%, tyska E.ON Ruhrgas 15,5%, holländska Gasunie 9% samt franska GDF Suez 9%.

Nordstream 2

Ytterligare två gasledningsrör kallat "Nord Stream 2", på sammanlagt 2 460 km för fördubblad årlig kapacitet till totalt 110 miljarder kubikmeter gas och cirka 1 200 TWh energi, är under anläggning i Östersjön parallellt med nuvarande. Arbetet fortsatte in på svenskt vatten i december 2018.

EU:s kommissionär för klimat och energi Miguel Arias Cañete uttryckte vid en debatt i Europaparlamentet 2016 att han såg projektet som riskabelt. Tidigare samma år skrev ledare för nio EU-länder (Tjeckien, Ungern, Polen, Slovakien, Rumänien, Estland, Lettland, Litauen och Kroatien) ett öppet brev till Europeiska kommissionens ordförandes ordförande, Jean-Claude Juncker där de avrådde från Nord Stream 2.[[31]

Sanktioner

Med endast 160 km kvar att färdigställa införde USA sanktioner mot Nordstream II i december 2019.

Det schweiziska företaget Nord Stream 2 AG som byggde gasledningen från Ryssland till Tyskland begärdes i mars 2022 att försättas i konkurs. Orsaken är de ekonomiska bekymmer som blivit en följd av sanktioner mot Ryssland efter invasionen av Ukraina.[[32]

Wintershall Dea AG skriver av sin finansiering av Nord Stream 2 på totalt cirka 1 miljard euro. [33]

Svensk import

Publ 2022-04-07

Sveriges import av naturgas från Ryssland[34]

2022 (endast januari): 74 miljoner kronor (14 955 520 kg gas)
2021: 676 miljoner kronor (157 608 097 kg gas)
2020: 359 miljoner kronor (132 942 720 kg gas)
2019: 282 miljoner kronor (70 908 557 kg gas)

Källor

Publ 2022-09-24

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Biogas
Naturgas (2022-11-25)
Biogas (2021-05-26)

Fracking
Naturgas (2022-11-25)

LNG
Naturgas (2022-11-25)

Metan
Gaskraftverk (2022-12-11)
Naturgas (2022-11-25)
Metan (2022-11-11)
Mätning av växthusgaser (2022-11-09)

Naturgas
Fossila bränslen (2023-01-26)
Gaskraftverk (2022-12-11)
Naturgas (2022-11-25)
Biogas (2021-05-26)

Nederländerna
Bondeuppror i Nederländerna (2023-07-08)
Elkraftsystem (2023-01-16)
Naturgas (2022-11-25)

Polen
Polen mot förbudet av förbränningsmotorer (2023-10-24)
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Tyskland inför nya gränskontroller (2023-10-16)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
Vindkraft (2023-03-31)
Naturgas (2022-11-25)
Energy Charter Treaty (ECT) (2022-10-26)
Kol (2022-04-05)
Polen trotsar EU-dom – vägrar stänga kolgruvor (2021-05-24)

Tyskland
Tysk industrikris möts med subventioner och lägre skatter (2023-10-27)
Polen mot förbudet av förbränningsmotorer (2023-10-24)
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Tyskland inför nya gränskontroller (2023-10-16)
Opinioner om klimatet (2023-09-15)
Skog (2023-08-10)
Stark opinon mot EU-parlamentet (2023-06-07)
UNEP (2023-05-19)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Ekonomi (2023-04-28)
Vindkraft (2023-03-31)
Tyskland (2023-02-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
Elskatten (2023-01-05)
Järnväg och tåg (2022-12-23)
Kärnkraft (2022-12-13)
Petroleum, olja (2022-12-03)
Naturgas (2022-11-25)
Ryssland (2022-09-18)
EUs utveckling (2022-09-17)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Attribution (2022-08-05)
EU - Europeiska unionen (2022-08-02)
Kol (2022-04-05)
Tyskland: ”Behöver inte rysk gas” (2022-03-22)

Vätgas
Konkurrensen i stålkriget (2024-05-05)
Christian Sandström (2024-03-15)
Klimatmarknaden (2023-04-11)
Bilism (2023-03-29)
Grönt stål (2022-12-25)
Fordon (2022-12-15)
Naturgas (2022-11-25)
Elektrobränsle (2022-04-26)
Vätgas (2022-03-30)
BMW kommer med vätgasbil (2021-06-17)
Test av vätgaslager i Luleå (2021-06-17)
Biogas (2021-05-26)

Fotnoter

1) European gas flow dashboard, Entsog
2) Infografik - Liquefied natural gas infrastructure in the EU, EU
3) RUSSIAN Report Forecasts ECONOMIC COLLAPSE - Deep
4) Natural gas proved reserves, Our world in data=chart
5) EU natural gas, Trading economics
6) 7) Natural gas production, Our world in data
8) Convert m3 To kWh (Gas Cubic Meter To kWh Calculator) Learn metrics
9) Tetrahydrotiofen, Wikipedia
10) Metan, Wikipedia
11) Etan, Wikipedia
12) Propan, Wikipedia
13) Naturgas, Wikipedia
14) Hydraulisk spräckning, Wikipedia
15) Shale gas, Wikipedia
16) Tight gas, Wikipedia
17) Tight oil, Wikipedia
18) Coalbed_methane, Wikipedia
19) Hydraulic fracturing, Wikipedia
20) Natural gas power plant, Energy education
21) Gas to electricity, Our world in data
22) Gasproduktion av elektricitet, IEA
23) The United States became the world's largest LNG exporter in the first half of 2022, EIA
24) U.S. LNG export capacity to grow as three additional projects begin construction, EIA
25) Russia, IEA
26) Gasmarknaden i Sverige, Konaumenternas Energimarknadsbyrå
27) Sveriges energitillförsel, Ekonomifakta
28) Energitillförsel i världen 2020, Ekonomifakta
29) Priser på naturgas för hushållskunder 2007-2020
30) Natural gas, Tradingeconomics
31) Nordstream, Wikipedia
32) Sanktioner, Nordstream, Wikipedia
33) Wintershall Dea writes off financing of Nord Stream 2
34) Sveriges nota för ryska gasen - minst 670 miljoner förra året, SVT

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com