Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-04-07

Naturgas

Innehåll: Vätgas | Fracking | Biogas | Marknaden | Nordstream | Svensk import | Källor

Naturgas är en blandning av gaser, främst lätta kolväten som metan, som finns i fickor jordskorpan. Naturgas utvinns ur separata gasfyndigheter, eller i samband med oljeutvinning på land eller på havsbotten.

Naturgas är osynlig och luktfri. För att lättare kunna upptäcka läckor tillsätts ett luktämne.[1] Naturgas är lättare än luft, vilket är en fördel från säkerhetssynpunkt genom att gasen snabbt blandas med luft om utsläppen sker i det fria.

Andelen metan [2] vid utvinningen kan variera från omkring 70 procent och uppåt. Ofta avskiljs andra gaser, till exempel etan, propan, butan, innan gasen går vidare till slutanvändare. En viss mängd av bland annat etan[3] och propan[4] finns vanligen kvar även efter avskiljningen. I det svenska nätet innehåller naturgasen 90 procent metan, 6 procent etan och 2 procent propan. Sammansättningen varierar något från land till land.[5]

 Vätgas
2022-03-25

Vätgas är inte en naturlig energikälla, Det finns inga större naturliga förekomster. Vätgas kan produceras för att lagra energi som kan användas i till exempel en bilmotor.

Se även Vätgas, Klimatfakta.

 Fracking

Fracking eller hydraulisk spräckning är en metod för att utvinna fossila bränslen såsom naturgas.[6]

Processen innebär att man i ett borrhål i marken under högt tryck injicerar stora mängder vatten blandat med sand och kemikalier i borrhålet. Därmed skapas små sprickor, typiskt mindre än 1 mm, som frigör naturgas som stiger upp genom borrhålet. Tekniken är även vanlig för shale gas[7], tight gas[8], tight oil[9] och coal seam gas[10] [11]

De första försöken med hydralisk frackig gjordes 1947 och kom i kommersiell drift 1949. 21) Nya, stora gasfält hittas fortfarande. Med ny borrteknik hittas nya stora gasfyndigheter djupt ner i marken på flera håll i världen, bland annat i USA. Där kallas sådan här ny sorts naturgas för skiffergas och gasen utvinns med hydraulisk spräckning. Det är därför logiskt att i framtiden delvis ersätta råolja med naturgas i transportsektorn.

Det stora lyftet för naturgas i USA kan bli den "nygamla" tekniken att kondensera den till flytande naturgas (LNG = Liquified Natural Gas) under kylning till -163 C. I flytande form upptar naturgas bara 1/600 av den volym den har i gasform. Den kan därför transporteras och lagras effektivare. USA har idag mer tillgång på naturgas än efterfrågan. 22)

Med fracking är det möjligt att utvinna gas och olja som annars inte kommer till användning.23) Motståndare hävdar dock att miljön kan ta skada, t.ex. genom att vatten förorenas, förbrukning av vatten, utsläpp av gaser och andra kemikalier samt eventuellt hälsoeffekter.24) 25) 26)

 Biogas
2022-03-25

Biogas är ett gasformigt biobränsle som bildas vid anaerob nedbrytning, dvs utan tillgång på syre.[12] av organiskt material. Biogas kan utvinnas från en stor mängd olika material, vid t.ex. reningsverk, på soptippar (deponigas) och på jordbruk där biologiskt nedbrytbart material finns eller samlas. Rågasen består i huvudsak av kolvätet metan (50-75%) och koldioxid (25-50%) samt mindre mängder föroreningar som t.ex. svavelväte, vätesulfid och ammoniak.

 Marknaden

Naturgas började användas i Sverige 1985. Naturgasen importeras från Danmark men en ökande andel biogas uppgraderas och tillförs ledningssystemet i Sverige. Nätet för gas går längs med västkusten, från Trelleborg till Stenungsund. Det finns även en förgrening in i landet, upp till Gnosjö i Småland. Sammanlagt når det västsvenska gasnätet 33 kommuner. Transmissionsnätet ägs av det privata företaget Swedegas.

Det finns också ett gasnät i Stockholmsområdet, det är inte ihopkopplat med det västsvenska gasnätet.[13]

Natur- och stadsgas svarar för 11,3 TWh av Sveriges energitillförsel.[14] Gas svarar för 25% av världens energitillförsel. [15]

Gaspriset för hushåll har ökat med 21% till.87% för hushåll beroende på storleken på konsumtionen sedan 2007. Priset inkluderar naturgas, nät, energi- och koldioxidskatt och moms.[16]

Gaspriset i USA har ökat med 250% mellan oktober 2020 och juli 2021. Gas svarar för nästan en fjärdel av USAs energikonsumtion. [17]

 Nordstream
2022-04-07

Nord Stream en naturgasledning mellan Ryssland och Tyskland genom Östersjön. Den består av två parallella stålrör för naturgastransport med omkring 120 centimeters diameter som har lagts på botten av Östersjön och Finska viken. Varje rör är dimensionerat för att transportera 27,5 miljarder m3 gas per år vilket tillsammans motsvarar 590 TWh energi. Som jämförelse var Sveriges årliga energitillförsel 2016-2018 ca 560 TWh.

Nordstream 1

Totala längden per ledning är 1220 kilometer. Gasledningen har anlagts av konsortiet Nord Stream, vars ägare är ryska Gazprom 51%, tyska Wintershall Holding 15,5%, tyska E.ON Ruhrgas 15,5%, holländska Gasunie 9% samt franska GDF Suez 9%.

Nordstream 2

Ytterligare två gasledningsrör kallat "Nord Stream 2", på sammanlagt 2 460 km för fördubblad årlig kapacitet till totalt 110 miljarder kubikmeter gas och cirka 1 200 TWh energi, är under anläggning i Östersjön parallellt med nuvarande. Arbetet fortsatte in på svenskt vatten i december 2018.

EU:s kommissionär för klimat och energi Miguel Arias Cañete uttryckte vid en debatt i Europaparlamentet 2016 att han såg projektet som riskabelt. Tidigare samma år skrev ledare för nio EU-länder (Tjeckien, Ungern, Polen, Slovakien, Rumänien, Estland, Lettland, Litauen och Kroatien) ett öppet brev till Europeiska kommissionens ordförandes ordförande, Jean-Claude Juncker där de avrådde från Nord Stream 2.[[18]

Sanktioner

Med endast 160 km kvar att färdigställa införde USA sanktioner mot Nordstream II i december 2019.

Det schweiziska företaget Nord Stream 2 AG som byggde gasledningen från Ryssland till Tyskland begärdes i mars 2022 att försättas i konkurs. Orsaken är de ekonomiska bekymmer som blivit en följd av sanktioner mot Ryssland efter invasionen av Ukraina.[[19]

Wintershall Dea AG skriver av sin finansiering av Nord Stream 2 på totalt cirka 1 miljard euro. [20]

 Svensk import
2022-04-07

Sveriges import av naturgas från Ryssland[21]

2022 (endast januari): 74 miljoner kronor (14 955 520 kg gas)
2021: 676 miljoner kronor (157 608 097 kg gas)
2020: 359 miljoner kronor (132 942 720 kg gas)
2019: 282 miljoner kronor (70 908 557 kg gas)

 Källor

Fotnoter

Etiketter med länkar

Naturgas
Fossila bränslen (Artikel)
Biogas (Artikel)
Fracking
Inga länkar
Biogas
Biogas (Artikel)
Vätgas
Grönt stål (Artikel)
Test av vätgaslager i Luleå (Nyhet)
BMW kommer med vätgasbil (Nyhet)
Vätgas (Artikel)
Biogas (Artikel)
Elektrobränsle (Artikel)
Metan
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
EUs taxonomiförordning
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Istider
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Natura 2000
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Strålning
Svensk politik
Tege Tornvall
Termodynamik
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.