Nyheter

Fritextsök

Index

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

_ Klimatfakta.info

2021-09-19

Naturgas

Innehåll: Fracking | Biogas | Marknaden | Källor

Naturgas är en blandning av gaser, främst lätta kolväten som metan, som finns i fickor jordskorpan. Naturgas utvinns ur separata gasfyndigheter, eller i samband med oljeutvinning på land eller på havsbotten.

Naturgas är osynlig och luktfri. För att lättare kunna upptäcka läckor tillsätts ett luktämne.[1] Naturgas är lättare än luft, vilket är en fördel från säkerhetssynpunkt genom att gasen snabbt blandas med luft om utsläppen sker i det fria.

Andelen metan [2] vid utvinningen kan variera från omkring 70 procent och uppåt. Ofta avskiljs andra gaser, till exempel etan, propan, butan, innan gasen går vidare till slutanvändare. En viss mängd av bland annat etan[3] och propan[4] finns vanligen kvar även efter avskiljningen. I det svenska nätet innehåller naturgasen 90 procent metan, 6 procent etan och 2 procent propan. Sammansättningen varierar något från land till land.[5]

 Fracking

Fracking eller hydraulisk spräckning är en metod för att utvinna fossila bränslen såsom naturgas.[6]

Processen innebär att man i ett borrhål i marken under högt tryck injicerar stora mängder vatten blandat med sand och kemikalier i borrhålet. Därmed skapas små sprickor, typiskt mindre än 1 mm, som frigör naturgas som stiger upp genom borrhålet. Tekniken är även vanlig för shale gas[7], tight gas[8], tight oil[9] och coal seam gas[10] [11]

De första försöken med hydralisk frackig gjordes 1947 och kom i kommersiell drift 1949. 21) Nya, stora gasfält hittas fortfarande. Med ny borrteknik hittas nya stora gasfyndigheter djupt ner i marken på flera håll i världen, bland annat i USA. Där kallas sådan här ny sorts naturgas för skiffergas och gasen utvinns med hydraulisk spräckning. Det är därför logiskt att i framtiden delvis ersätta råolja med naturgas i transportsektorn.

Det stora lyftet för naturgas i USA kan bli den "nygamla" tekniken att kondensera den till flytande naturgas (LNG = Liquified Natural Gas) under kylning till -163 C. I flytande form upptar naturgas bara 1/600 av den volym den har i gasform. Den kan därför transporteras och lagras effektivare. USA har idag mer tillgång på naturgas än efterfrågan. 22)

Med fracking är det möjligt att utvinna gas och olja som annars inte kommer till användning.23) Motståndare hävdar dock att miljön kan ta skada, t.ex. genom att vatten förorenas, förbrukning av vatten, utsläpp av gaser och andra kemikalier samt eventuellt hälsoeffekter.24) 25) 26)

 Biogas

Biogas är ett gasformigt biobränsle som bildas vid anaerob nedbrytning[12] av organiskt material. Biogas kan utvinnas från en stor mängd olika material, vid t.ex. reningsverk, på soptippar (deponigas) och på jordbruk där biologiskt nedbrytbart material finns eller samlas. Rågasen består i huvudsak av kolvätet metan (50-75%) och koldioxid (25-50%) samt mindre mängder föroreningar som t.ex. svavelväte, vätesulfid och ammoniak.

 Marknaden

Naturgas började användas i Sverige 1985. Naturgasen importeras från Danmark men en ökande andel biogas uppgraderas och tillförs ledningssystemet i Sverige. Nätet för gas går längs med västkusten, från Trelleborg till Stenungsund. Det finns även en förgrening in i landet, upp till Gnosjö i Småland. Sammanlagt når det västsvenska gasnätet 33 kommuner. Transmissionsnätet ägs av det privata företaget Swedegas.

Det finns också ett gasnät i Stockholmsområdet, det är inte ihopkopplat med det västsvenska gasnätet.[13]

Natur- och stadsgas svarar för 11,3 TWh av Sveriges energitillförsel.[14] Gas svarar för 25% av världens energitillförsel. [15]

Gaspriset för hushåll har ökat med 21% till.87% för hushåll beroende på storleken på konsumtionen sedan 2007. Priset inkluderar naturgas, nät, energi- och koldioxidskatt och moms.[16]

Gaspriset i USA har ökat med 250% mellan oktober 2020 och juli 2021. Gas svarar för nästan en fjärdel av USAs energikonsumtion. [17]

 Källor

Fotnoter

Etiketter med länkar

Metan
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com