Klimatfakta.info

2023-04-02

Havsvindkraft

Innehåll: Till havs | Energimyndigheten | Bättre vind | Vattenfall | Källor
Med ökat motstånd mot vindkraft på land ökar intresset för havsvindkraften. Omfattningen är stor i Kina och USA liksom i Nordsjön med de engelska vindparkerna på Doggers bank.

Till havs

Publ 2023-04-02

Till havs är vindförhållandena ofta betydligt bättre än på land, men kostnaderna för anläggning och drift är högre. Lillgrunds vindkraftpark i Öresund utanför Malmö byggdes 2007 och är den största havsbaserade parken. Den har 48 verk och 0,3 TWh i årsproduktion. I Vänern finns den "insjöbaserade" Vindpark Vänern, med 10 vindkraftverk.

Energimyndigheten

Publ 2023-04-02

Nya havsplaner ska tas fram till december 2024. Det första steget, att identifiera fler områden med potential för havsbaserad vindkraft, rapporterades till regeringen den 31 mars 2023.

Energimyndigheten ser ett kraftigt ökat elbehov. Dels på grund av elektrifieringens roll i klimatomställningen med flera stora industrisatsningar som följd, dels för att Sverige behöver minska vårt beroende av importerad fossil energi. För att möta det ökade behovet av el behöver Sverige få till stånd en omfattande utbyggnad av elproduktionen.

Sverige har en av Europas längsta kuststräckor och det finns stora möjligheter för energiutvinning i havsområdena. Även om det finns många intressen och näringar som ska samsas i havet är de grundläggande förutsättningarna för havsbaserad vindkraft relativt goda jämfört med många andra länder. Därför har den en viktig roll att spela för den svenska elektrifieringen.

Situationen är särskilt angelägen i södra Sverige, där havsbaserad vindkraft är ett av få alternativ för att bygga ut storskalig ny elproduktion till 2030-talet. Men för att utbyggnaden ska kunna ske på ett hållbart sätt krävs god planering som tar hänsyn till de olika näringar och intressen som redan finns i våra havsområden.

I de befintliga havsplanerna finns utpekade områden för energiutvinning, men de bedöms endast räcka till 20-30 TWh elproduktion per år. Nya havsplaner ska därför tas fram. Energimyndigheten fick i februari 2022 tillsammans med åtta andra myndigheter i uppdrag att peka ut nya områden som ska kunna möjliggöra ytterligare 90 TWh årlig elproduktion till havs - ett planeringsunderlag som blir en viktig utgångspunkt för Havs- och vattenmyndighetens fortsatta arbete med att ta fram ett förslag på nya havsplaner till december 2024. I det arbetet ingår att göra konsekvensbedömningar och ha dialog med berörda aktörer om områdena som kan bli aktuella för energiutvinning. Havs- och vattenmyndighetens förslag på nya havsplaner kommer samrådas under hösten 2023.

Bättre vind

Publ 2023-04-02

Vindkraftsparker till havs kan byggas större än de som byggs på land beroende på att det är mer konkurrens om markanvändningen på land och att det inte finns tillräckligt stora lämpliga ytor - framför allt i södra Sverige. Vinden är kraftigare och jämnare till havs och ligger ofta runt 9 meter/sekund jämfört med 7-7,5 Meter/sekund på land. En annan fördel är att det är lättare att prognosticera vind till havs än på land vilket underlättar för driften av elsystemet.

Vindkraftverken kan också av flera anledningar byggas större beroende på mindre påverkan på närboende och att det exempelvis inte finns någon storleksbegränsning pga logistik som på land där man behöver ta hänsyn till vägnät och andra hinder. Större vindkraftverk innebär att de fångar mer vind genom att ha större rotor (längre vingar) detta gör att den sk kapacitetsfaktorn till havs blir ca 50% jämfört med ca 40% på land. Kapacitetsfaktor är ett mått som innebär att man beskriver elproduktionen i ett vindkraftverk genom att ange hur stor andel av tiden det motsvarar om vindkraftverket skulle producera för full effekt. I verkligheten producerar ett modernt vindkraftverk el mer än 90 % av tiden men med varierande effekt.

Idag byggs vindkraftverk till havs med navhöjder på 150 m och med en rotordiameter på ca 200 m och med en effekt på omkring 10 MW. Hittills har effekten per verk dubblerats var 6:e år. Energiföretagen ser att vindkraftverk på 15 MW totalhöjd på 280 m planeras att byggas före 2024 vilket innebär att efter 2030 kan vi ha nått en storlek på 30 MW/verk och då med betydligt större rotordiameter än idag. Större rotor ger större area samtidigt som kostnaderna inte ökar proportionellt - går att ha lägre höjd över havet för rotorn jämfört med på land. [1]

Vattenfall

Publ 2023-04-02

Vattenfall har flera projekt med havsvindkraft i Sverige: [2]

  • Kattegatt Syd. Det havsbaserade vindprojektet Kattegatt Syd ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg
  • Kriegers flak. Kriegers flak ligger i södra Östersjön, cirka 30 kilometer söder om Trelleborg
  • Poseidon. Vattenfall och Zephyr planerar den havsbaserade vindkraftsparken Poseidon på västkusten
  • Stora Middelgrund. Stora Middelgrund beräknas kunna producera förnybar el till cirka 500 000 villor om året.
  • Vidar. Vindkraftsparken Vidar har en potential att årligen producera omkring 5 TWh el

Källor

Publ 2023-04-02

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Vindkraft
Vindkraftens skuldkris (2024-04-14)
Vindkraftsparken Stora Middelsund stoppas (2023-08-09)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Vindkraftsersättning (2023-04-27)
Havsvindkraft (2023-04-02)
Vindkraft (2023-03-31)
EU - förnybart (2023-03-30)
Vattenfall (2022-12-25)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Elcertifikat (2022-04-29)
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (2022-03-16)
Priset för grön energy (2022-02-13)
Protester mot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk (2021-07-11)
Fossilfritt kräver utrymme (2021-06-09)
Mer vindkraft skapar problem i framtiden (2021-06-06)

Fotnoter

1) Havsbaserad vindkraft, Energiföretagen
2) Vindprojekt i Sverige, Vattenfall

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com