Klimatfakta.info

2023-08-10

Svensk kärnkraft

Innehåll: Utbyggnad | Kommnalt veto | Källor
Sverige behöver minst tio nya kärnkraftverk till 2045 enligt regeringen.

Utbyggnad

Publ 2023-08-09

Kärnkraften behöver växa kraftigt i Sverige enligt regeringen. Den arbetar med att undanröja de hinder som tidigare har satts upp mot ny kärnkraft.

Regeringen har fått ny rapport från Strålsäkerhetsmyndigheten, som har analyserat hur regelverket för kärnkraft bör utvecklas och vilka andra åtgärder som kan komma att behövas för att kärnkraften ska kunna byggas ut i Sverige.

title Michael Knochenhauer, tf generaldirektör, Strålskyddsmyndigheten

Klimatomställningen kräver en fördubbling av elproduktionen enligt regeringen och kärnkraften kommer att behöva stå för en stor del av den ökningen. Ny kärnkraft, motsvarande minst 10 nya konventionella reaktorer, behöver byggas till 2045, enligt Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister.

Strålsäkerhetsmyndighetens rapport är ett viktigt underlag när regeringen lägger grunden för klimatomställningen genom elektrifieringen av industrin och transportsektorn.

Strålsäkerhetsmyndigheten har utrett vilken utveckling som behövs av regelverket för kärnkraft. Myndigheten ser bland annat behov av ändringar i miljöbalken, kärntekniklagen och strålskyddslagen för att kunna dra nytta av den teknikutveckling som har skett på kärnkraftsområdet.

Rapporten visar också att internationellt samarbete kan bidra till kunskapsuppbyggnad, effektivare resursanvändning och att förslagen i utredningen kan ge kortare ledtider vid beredning av tillstånd.

Strålsäkerhetsmyndigheten pekar även på behovet av anpassningar av lagar till nya förhållanden och teknikutvecklingen, till exempel vad gäller beredskapsplaneringen, finansieringsfrågor och systemet för omhändertagande av kärnavfall och använt kärnbränsle.

Kommnalt veto

Publ 2023-08-09

Regeringen har möjlighet att tillåta installation av vindkraft trots att kommun motsatt sig det. Motsvarande rätt finns inte när kommun motsätter sig installation av kärnkraftverk. Utredningen föreslår att reglerna ska vara desamma för alla energislag. [1]

Källor

Publ 2023-08-24

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Kärnavfall
Svensk kärnkraft (2023-08-10)
Kärnkraft (2022-12-13)

Kärnkraft
Regeringen om kärnkraftutbyggnaden (2023-11-25)
Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet (2023-11-14)
Svensk kärnkraft (2023-08-10)
Regeringens nya energipolitiska mål (2023-07-08)
Tyskland (2023-02-26)
Vattenfall (2022-12-25)
Kärnkraft (2022-12-13)
Miljö (2022-12-13)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Upparbetning av kärnkraftsbränsle (2022-08-21)
SMR - Små modulära reaktorer (2022-04-25)
Kriget i Ukraina (2022-03-08)
Stödet för ny kärnkraft i Sverige rekordhögt (2021-07-14)

Fotnoter

1) Miljöbalken 16 kap 4 §

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com