Klimatfakta.info

2023-09-05

Agenda 2030 i praktiken

Innehåll: FN | EU | EU-initiativ 2021-22 | Sverige | Källor

FN

Publ 2023-09-05

Agenda 2030 är ett projekt som drivs av FN. Det har 17 globala mål, med 169 delmål och 244 indikatorer. Varje land ska ta fram nationella indikatorer. Länder väljer hur ofta de vill rapportera sitt genomförande av agendan till FN:s forum för hållbar utveckling , som hålls i New York varje år. [1]

Sverige levererade en sådan rapport 2021 [2] Förmodligen sker redovisningen därefter via EU. [3]

EU

Publ 2023-09-05

EU genomföra FN:s Agenda 2030 tillsammans med medlemsländerna. Kommissionen har presenterat 24 "omvälvande strategier" för att målen ska nås. [4]

EU-kommissionen övervakar regelbundet hållbarhetsmålen inom EU utifrån särskilda referensindikatorer. Medlemsländerna ska lämna återkommande rapporter till EU, som i sin tur rapporterar till FN.

EU styr medlemsländerna genom att fastställa olika policydokument. Dessutom utger man förordningar och direktiv. Förordningar är lagar som automatiskt gäller i alla medlemsländer. Direktiv anger mål eller resultat som medlemsländerna måste uppnå, med länder har viss frihet att avgöra hur det ska ske.

Exempel på förordningar: Europeiska klimatlagen, EU:s förordning om avfallshantering och cirkulär ekonomi, EU:s förordning om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder, EU-förordningen om Europeiska socialfonden plus,EU-förordningen om etablering av en europeisk årlig hållbarhetsrapportering.

Exempel på direktiv: Europeisk grön given, Ren energi för alla europeiska medborgare-paketet, Åtgärdsplanen för cirkulär ekonomi, Natura 2000-nätverket, Vattenramdirektivet, Europeiska pelaren för sociala rättigheter, EU:s strategi för hållbar och intelligent mobilitet, Europeiska årliga hållbarhetsöversikter.

EU-initiativ 2021-22

 • Meddelandet om den europeiska gröna given: En ny tillväxtstrategi som ska ställa om EU till ett rättvist och välmående samhälle för alla med en modern, kunskapsdriven, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det 2050 inte längre förekommer några nettoutsläpp av växthusgaser. Strategin ska också skydda, bevara och förbättra EU:s naturkapital och skydda allmänheten mot miljörelaterade risker.
 • Meddelandet om den årliga strategin för hållbar tillväxt som inledde Europeiska planeringsterminens övervakningscykel och är ett första steg för att integrera hållbarhetsmålen.
 • Meddelandet om investeringsplanen inom den gröna given: EU:s strategi för hållbar offentlig-privat finansiering under de närmaste tio åren.
 • Förslaget om att inrätta en fond för en rättvis omställning.
 • Meddelandet om ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar.
 • Meddelandet om att forma EU:s digitala framtid.
 • Förslaget om att göra EU klimatneutralt senast 2050.
 • Samordnad ekonomisk reaktion på covid-19-utbrottet för att ta itu med hälsokrisen och lindra de ekonomiska effekterna av pandemin, och handlingsplanen ERAvsCorona.
 • Meddelandet En jämlikhetsunion: jämställdhetsstrategi för 2020-2025.
 • Meddelandet om en ny industristrategi för EU.
 • En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin - För ett renare och mer konkurrenskraftigt Europa.
 • Meddelandet om EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030.
 • Meddelandet om Från jord till bord-strategin för ett rättvisare, hälsosammare och miljövänligare livsmedelssystem.
 • EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati 2020-2024.
 • Meddelandet om den europeiska kompetensagendan för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft.
 • Paketet för rättvis och enkel beskattning, bland annat meddelandet om en handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin och meddelandet om god förvaltning på skatteområdet i och utanför EU.
 • Meddelandet Höjning av Europas klimatambition för 2030: Investering i en klimatneutral framtid till förmån för våra medborgare.
 • Den nya migrations- och asylpakten med lagförslag och rekommendationer.
 • Meddelandet om att förverkliga det europeiska området för utbildning senast 2025.
 • Meddelandet om en ny era för det europeiska forskningsområdet.
 • Förslaget till det åttonde miljöhandlingsprogrammet.
 • Meddelandet om en renoveringsvåg.
 • Meddelandet om en kemikaliestrategi för hållbarhet.
 • Förslaget till direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen.

Denna lista inkluderar inte alla de åtgärder som tillkom genom Fit for 55-paketet.

Sverige

Publ 2023-09-05

Sverige har sedan beslutet i FN om Agenda 2030 arbetet med att införa agendas krav i policydokument och lagstiftning. Sverige har

 • antagit en "Nationell handlingsplan för Agenda 2030" och en "Hållbarhetspolitisk plattform" som ger riktlinjer och mål för att integrera Agenda 2030 i nationell politik,
 • ändrat miljölagstiftningen och lagar som rör energi- och klimatfrågor för att bättre överensstämma med de hållbara utvecklingsmålen.
 • anpassat budgetprocessen för att rikta resurser mot åtgärder som främjar hållbar utveckling och Agenda 2030-målen,
 • regelbundna rapporter och utvärderingar av hur väl landet når målen och
 • genomför åtgärder, organisationer och medborgare har haft möjlighet att påverka och bidra till att forma den nationella agendan för hållbar utveckling.

Källor

Publ 2023-09-05

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Agenda 2030
Agenda 2030 i praktiken (2023-09-05)
Agenda 2030 (2023-05-30)
FN-möte om Agenda 2030 i september 2023 (2023-05-21)
Framtidens toppmöte 2024 (2023-05-21)
Klimatforskning (2023-05-10)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
Våtmarker (2022-11-13)

Fit for 55
Klimathandlingsplanen (2024-03-22)
Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet (2023-11-14)
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Agenda 2030 i praktiken (2023-09-05)
Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka (2023-06-18)
Moderaternas klimatpolitik (2023-04-09)
EU om byggnader (2022-12-14)
Naturvårdsverket (2022-08-02)

FN
"FN äger vetenskapen" (2023-11-10)
Agenda 2030 i praktiken (2023-09-05)
Agenda 2030 (2023-05-30)
FN-möte om Agenda 2030 i september 2023 (2023-05-21)
Framtidens toppmöte 2024 (2023-05-21)
Google och FN censurerar sökningarna (2023-05-10)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
Parisavtalet (2022-11-05)
World Meteorological Organization (WMO) (2022-02-08)

Hållbarhet
Agenda 2030 i praktiken (2023-09-05)

Fotnoter

1) The 17 goals, FN
2) Voluntary National Review 2021, Sweden
3) Voluntary National Reviews, EU
4) EU:s helhetsgrepp på hållbar utveckling, EU

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se