Nyheter
Fritextsök
Index
Innehåll
Logga in
Villkor
Om
_ Klimatfakta.info

2021-10-31

Svensk politik

Innehåll: Klimatpolitiska ramverket | Klimatlagen | Klimatmålen | Klimatpolitiska rådet | Miljödepartementet | Sveriges sjätte nationalrapport | Partierna | Källor

Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige innehåller klimatmålen, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. En nationalrapport ger basfakta om resultat enligt FNs klimatkonvention. De politiska partierna ståndpunkter.

 Klimatpolitiska ramverket

Riksdagen har antagit ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige som innehåller nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. Ramverket ska skapa ordning och reda i klimatpolitiken och baseras på en överenskommelse inom den parlamentariska Miljömålsberedningen. [1]

 Klimatlagen

Viktiga paragrafer:

2 § Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt arbete som

1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet,

2. bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga effekter av klimatförändring,

3. är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser och att bevara och skapa funktioner i miljön som motverkar klimatförändring och dess skadliga effekter, och

4. vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och miljömässiga överväganden.

3 § Regeringens klimatpolitiska arbete ska utgå från det långsiktiga, tidssatta utsläppsmål som riksdagen har fastställt. Regeringen ska sätta de övriga utsläppsminskningsmål som behövs för att nå det långsiktiga målet.[2]

 Klimatmålen

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. De svenska klimatmålen är en del i miljömålssystemet och de är även en central del i Sveriges arbete med att leva upp till klimatavtalet från Paris.[3]

 Klimatpolitiska rådet

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar om regeringens samlade politik leder mot målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.[4]

 Miljödepartementet

Miljödepartementet arbetar med frågor som rör minskade klimatutsläpp, en giftfri vardag och att stärka den biologiska mångfalden på land och i vatten. Departementet ansvarar också för frågor som rör kretslopp och avfall, strålsäkerhet, skydd och skötsel av värdefull natur, friluftsliv samt internationellt miljösamarbete. De 16 miljökvalitetsmålen är grunden för regeringens miljöpolitik och miljömålssystemet är den centrala, gemensamma plattformen för aktörer i det svenska miljöarbetet. [5]

 Sveriges sjätte nationalrapport

Sveriges sjätte nationalrapport är utformad i enlighet med de riktlinjer som antagits av parterna till FN:s klimatkonvention.

I rapporten redovisas basfakta om det svenska samhället och en genomgång görs av de olika samhällssektorerna enligt den indelning som man enats om inom FN:s klimatkonvention. Utsläpp och upptag av olika växthusgaser redovisas för varje sektor och sammantaget för varje år sedan 1990 liksom olika styrmedels inverkan på utsläppen.

De utvärderingar som redovisas i rapporten visar att Sverige lyckats bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och växthusgasutsläpp. De införda styrmedlen har haft en betydande effekt och utsläppen har minskat med ungefär 16 procent mellan 1990 och 2011.

Preliminära utsläppssiffror för 2012 visar att utsläppen har minskat med 20 procent sedan 1990. Samtidigt kan Sverige uppvisa en god ekonomisk tillväxt med en BNP ökning på nästan 60 procent sedan 1990.[6]

 Partierna

 Liberalerna

Miljöförstöring och klimathot påverkar förutsättningarna för allt liv på jorden och stannar inte vid nationsgränser. Professor Johan Rockström beskriver utvecklingen: "På bara några årtionden har vi gått från att vara en liten värld på en stor planet, till att idag vara en stor värld på en liten planet". Samtidigt finns det hopp om lösningar bland annat i form av ny teknik och politiska överenskommelser.[7]

 Moderaterna

Miljö och klimat. Utsläppsminskningarna av växthusgaser har planat ut de senaste tre åren, enligt SCB. Sveriges utsläpp har enligt SCB ökat såväl 2016 som 2017. Naturvårdsverket bedömer att Sverige endast kommer nå två av 16 miljömål inom utsatt tid (till 2020). Den biologiska mångfalden är hotad.[8]

 Sverigedemokraterna

Minska andelen biodrivmedel i svensk vägtransportsektor då det inte innebär ett effektivt sätt att reducera utsläpp. Kemikalieskatten ska avskaffas. Skatten gör ingen klimat- eller miljönytta och är direkt skadlig för det svenska näringslivet. Det behöver säkerställas att klimatkompensation kan göras pålitligt. [9]

 Miljöpartiet

Sverige ska vara ledande i att minska den mänskliga påverkan på klimatet. Den totala energi- och resursförbrukande konsumtionen måste minska till en hållbar nivå. Det behövs en politisk omställning som underlättar en övergång till en mer hållbar livsstil. Konsumtion som har negativ klimatpåverkan, såsom fossilt drivna transporter, fossil energi och animalier, måste minska. Politiska insatser måste samverka med ett medborgerligt engagemang för en mer hållbar livsstil.

För att klara klimatmålen krävs ett klimatpolitiskt ramverk med bindande tak för vår klimatpåverkan såväl i Sverige som internationellt. Kraftfulla ekonomiska styrmedel är nödvändiga. Klimatsmarta val ska vara billigare. Klimatskadliga subventioner ska fasas ut och klimatmålen ska styra investeringarna i infrastruktur. Gas- och oljeborrning samt uranbrytning ska förbjudas i Sverige. Torv ska betraktas som ett fossilt bränsle. Internationellt vill vi verka för ett moratorium mot all nyexploatering av fossila bränslen.

För att minska mängden växthusgaser i atmosfären kan koldioxidlagring eller andra metoder för att binda växthusgaser behövas. Dessa får dock inte bli en ursäkt för att fortsätta utsläppen. Försiktighetsprincipen ska vara vägledande så att vi inte orsakar nya miljöproblem när vi försöker lösa gamla. [10]

Därför röstade vi nej till EU:s klimatlag, SvD (2021-11-04)

 Källor

Fotnoter

1) Det klimatpolitiska ramverket, Regeringen (2017-06-12)
2) Klimatlag (2017:720) (2017)
3) Mål för miljö och klimat
4) Klimatpolitiska rådet
5) Miljödepartementet
6) Sveriges sjätte nationalrapport om klimatförändringar, Regeringen (2015-04-02)
7) Klimatet, Liberalerna
8) Miljö och klimat, Moderaterna
9) A till Ö, Sverigedemokraterna
10) Klimatet, Miljön, Miljöpartiet

Etiketter med länkar

Etikett: FN
Förenta nationerna FN (Artikel)
Parisavtalet (Artikel)
COP 26 äger rum 2021-10-31 till 2021-11-12 (Nyhet)
Etikett: Sverige
Parisavtalet (Artikel)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com