Nyheter

Textsök

Innehåll

Logga in

  Klimatfakta.info

2022-04-25

SMR - Små modulära reaktorer

Innehåll: Privta investeringar | Mindre risker | Tillståndsregler | Kärnfull | Källor |

Satsningarna på små modulära reaktorer är betydande och visar att kärnkraft står inför ett kraftfullt uppsving. Enkelhet i hanteringen, stor säkerhet, snabbare installationer och minskade investeringar skapar nya förusättningar för kärnkraften.

Små modulära reaktorer (SMR) definieras som kärnreaktorer som i allmänhet producerar 300 MWe eller mindre, designade för serietillverkning i moduler som ger korta byggtider.

title Blykallas reaktor: mycket mindre, mycket billigare. Och säker.

Fyra huvudvarianter: lättvattenreaktorer, neutronreaktorer (FNR), grafitmodererade högtemperaturreaktorer och olika typer av smältsaltreaktorer (MSR). Den första har den lägsta tekniska risken, men den andra (FNR) kan vara mindre, enklare och med längre drift mellan laddning.

  • Lättvattenreaktor (LWR) använder lättvatten, det vill säga vanligt vatten (H2O), som kylmedium och moderator. Tryckvattenreaktor (PWR och VVER) och kokvattenreaktor (BWR) är de två vanligaste typerna av lättvattenreaktor. Lättvattenreaktor är den absolut vanligaste reaktortypen i världen och utgör över 80 % av antalet reaktorer i världen. Vattnet är avjoniserat och därmed mycket rent.
  • En neutronreaktor (FNR) är kärnreaktorer där klyvningskedjereaktionen upprätthålls av snabba neutroner till skillnad från för att bromsa termiska neutroner som används i termiska neutronreaktorer. En sådan snabb reaktor behöver ingen neutronmoderator, men kräver bränsle som är relativt rikt på klyvbart material. Globalt har ca 20 landbaserade snabba reaktorer byggts med tillsammans över 400 reaktorår i drift globalt.
  • Högtemperaturreaktor (VHTR) använder en grafitmodererad kärna med engångstillförsel av uranet i bränslecykeln. Denna reaktorkonstruktion utlovar höga temperaturer som möjliggör tillämpningar såsom processvärme eller väteproduktion. Den skulle också bli passivt säker.
  • En saltsmältareaktor (även smältsaltreaktor) har smält salt är kylmedium. De kan ha kärnbränslet upplöst i smälta fluoridsalt, där grafit tjänade som moderator. Bränslet kan vara spritt i grafitmatrisen, där det smälta saltet ger kylning vid hög temperatur men lågt tryck.

SMR kan byggas fristående eller som moduler i ett större komplex, med kapacitet som läggs till stegvis efter behov. Skalekonomi uppnås genom stort antal enheter.

Utveckling av små enheter för avlägsna platser är på gång. Små enheter är mer hanterliga investering än stora anläggningar.

En ytterligare anledning till intresset för SMR:er är att de kan ersätta nedlagda koleldade anläggningar, vars enheter sällan är särskilt stora - mer än 90 % är under 500 MWe, och vissa är under 50 MWe .

Privta investeringar

Bakom SMR-utvecklingen finns ofta privata investeringar. Dessa nya investerare tyder på en övergång från statligt ledd och finansierad kärnkraftsforskning till en större privata sektor inklusive personer ibland med socialt syfte. Det syftet är ofta utbyggnad av prisvärd ren energi, utan koldioxidutsläpp.

Mindre risker

SMR:er har vanligen större enkelhet i design, ekonomi i serieproduktion till stor del i fabriker, korta byggtider och lägre kostnader för mark. De flesta är också utformade för en hög nivå av passiv eller inneboende säkerhet i händelse av felfunktion. En del är utvecklade för att placeras under marknivå, vilket ger hög motståndskraft mot terroristhot.

En rapport från 2010 av en särskild kommitté inom American Nuclear Society visade att många säkerhetsåtgärder som är nödvändiga vid stora reaktorer inte är nödvändiga i de små konstruktionerna som kommer.

Då små reaktorer som är tänkta att ersätta anläggningar för fossilt bränsle, är den nödvändiga säkerhetszonen inte större än cirka 300 m radie.

Tillståndsregler

Tillståndsregler är en utmaning för utvecklare SMR. Kostnaderna behöver inte lägre än för stora reaktorer. Flera utvecklare har engagerat sig i Canadian Nuclear Safety Commissions för licensiering av en designprocess, som identifierar grundläggande hinder för att licensiera en ny design i Kanada.

Granskningen av förhandslicenser är i huvudsak en teknisk diskussion, vars fas 1 uppskattas till cirka 5000 timmars personaltid, med tanke på den konceptuella designen. Fas 2 tar dubbelt så mycket och för upp designen till systemnivå. En rapport från World Nuclear Association 2015 om SMR-standardisering av licensiering och harmonisering av regulatoriska krav.

Framgången för SMR bygger på flera faktorer:

  1. På grund av sin ringa storlek och modularitet kan SMR nästan helt byggas i en kontrollerad fabriksmiljö och installeras modul för modul, vilket förbättrar nivån på byggkvalitet och effektivitet.
  2. Deras ringa storlek och passiva säkerhetsfunktioner gör att de kan användas i länder med mindre nät och mindre erfarenhet av kärnkraft.
  3. Storlek, konstruktionseffektivitet och passiva säkerhetssystem (som kräver mindre redundans) kan leda till enklare finansiering jämfört med större anläggningar.
  4. Serietillverkningen ger en skalekonomi som minskar kostnaderna ytterligare.

Kärnfull

Det svenska företaget Kärnfull tecknade i mars ett avtal med GE Hitachi om lansering av BWRX-300 i Sverige. Det är Small Modular Reactor - SMR. GE Hitachi har utvecklat kärnkraft sedan 1950-talet och är en av världens största leverantörer.

title THE BWRX-300 SMALL MODULAR REACTOR

THE BWRX-300 SMALL MODULAR REACTOR
https://nuclear.gepower.com/build-a-plant/products/nuclear-power-plants-overview/bwrx-300

Tidigare har GE Hitachi tillsammans med några andra företag avtalat om leverans av 10 BWRX-300 till Polen i början av 2030-talet

Svensken Christer Dahlgren är en av uppfinnarna av BWRX-300-designen. Hans svarar för den teknisk ledning för BWRX-300-designen. Dahlgren är specialist på internationell anpassning av ny kärnteknik, med fokus på licensiering, säkerhetsanalyskrav, byggbarhet och låg kostnad.

Christer Dahlgren. Han utbildade sig i kärnkraftteknologi på KTH 1991-994. Han arbetar nu med projekt både i USA och Sverige.

Se även Kärnkraft,

Källor

Mer att läsa

Kärnkraft
Inga länkar
SMR
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com