Klimatfakta.info

2022-12-13

Cement

Innehåll: Tillverkning | Klimatpåverkan | Miljöpartiet | Cementa | Källor
Betong består till 14% av bindemedlet cement som svarar för drygt 90 procent av klimatpåverken. Ny cement är under utveckling som reducerar utsläpp av CO2. Regeringens tillfälliga tillstånd för Cementas kalkbrytning strider inte mot lagen, enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

title Cementa Slite Cementugn, Foto: Cementa

Tillverkning

Publ 2022-05-18

Cement är ett bindemedel, som hårdnar vid reaktion med vatten till en produkt som inte är löslig i vatten. Den framställs genom uppvärmning av en blandning av kalksten och lera till en temperatur av 1450 ° C.

Blandningen bör innehålla 79-81% kalciumkarbonat[1]. En annan typ av cement är aluminatcement som tillverkas av ca 50% kalksten[2] och ca 50% bauxit[3].

Klimatpåverkan

Publ 2022-05-18

Betong består av naturliga material, främst av grus, sand, sten och vatten. Bindemedlet cement står för cirka 14 procent av innehållet och för hela 90 - 95 procent av betongens klimatpåverkan idag.

1/3 av utsläppen vid cementtillverkningen är energirelaterade och 2/3 av utsläppen genereras vid en kemisk process, kalcinering, där koldioxid frigörs från kalksten i samband med uppvärmning. Cementindustrin har som målsättning att det ska finnas klimatneutral cement på marknaden år 2030.

30 - 50 procent av betongen klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv sker i produktionsskedet. Betongens beständighet, energieffektivitet och minimala underhållsbehov bidrar till att begränsa klimatutsläppen under driftsfasen. Betong tar upp koldioxid under hela livslängden och kan återvinnas till 100 %. [4]

Cement används främst till olika slags byggnadsarbeten och är en viktig ingrediens i betong och murbruk.

Miljöpartiet

Publ 2022-05-18

En aktiv miljöpartist och tidigare ledande partiföreträdare i regionfullmäktige är anställd som naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Gotland. Hon ligger bakom försöket att genom ett naturreservat för växten nipsippan slutgiltligt stoppa Cementas verksamhet på Gotland, och det välstånd och den välfärd som cementet och det moderna samhället ger. Miljöpartisten har köpt en fastighet i området, precis intill det av handläggaren föreslagna naturreservatet.

Länsstyrelsen överklagade Cementas miljödomstolens godkännande om fortsatt brytning av cement. Miljööverdomstolen avslog sedan godkännande. Miljöpartistens äkta hälft jobbar också som kollega och naturvårdshandläggare på länsstyrelsen.

Nipsippan är inte utrotningshotad, Den finns i mängder i Ryssland, Kina och Nordamerika. Den även i delar av Norrland, på platser där man byggt vindkraftverk.[5]

Cementa

Publ 2022-12-13

Cementa får grönt ljus att fortsätta kalkbrytningen på Gotland i fyra år till, enligt en dom från mark- och miljödomstolen i dag.

Cementa ansökte om tillstånd för fortsatt kalkbrytning vid Slite under fyra års tid och en begränsad utökning av nuvarande täktområden. Enligt bolaget har ett kortare tillstånd varit nödvändigt för att hinna göra en ny ansökan om ett längre tillstånd på 20-30 år.

Rättens ordförande rådmannen Karin Röckert skriver i ett pressmeddelande att "Cementa redovisat ett tillräckligt underlag" för prövningen och att "fortsatt grundvattenbortledning under fyra års tid inte kommer att skada livsmiljöerna i Natura 2000-områdena och inte heller äventyra dricksvattenförsörjningen". [6]

Källor

Publ 2023-06-17

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Biologisk mångfald
Striden om Naturlagen fortsätter (2024-06-16)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
EU - Restoration (2023-03-30)
Biologisk mångfald (2022-12-20)
Cement (2022-12-13)
Skogsbruket under angrepp (2021-06-17)
Så kan styrmedel minska konsumtionens miljöpåverkan (2021-05-25)

Cement
Cement (2022-12-13)

Miljöpartiet
Cement (2022-12-13)
Skogsbruket under angrepp (2021-06-17)

Fotnoter

1) Kolsyrad kalk (CaCO3)
2) Kalksten
3) Bauxit
4) Betong är hållbart, Svensk betong (pdf)
5) SvD: Aktiv miljöpartist vid Länsstyrelsen Gotland bakom process att stoppa Cementa
6) Cementa får fortsätta kalkbrytningen på Gotland, Omni

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com