Klimatfakta.info

2022-04-29

Elcertifikat

Innehåll: Subvention av förnybar el | Kvotplikt | Marknadspris
Priset på elcertifikat var 8,7 kronor i mars 2022. Det var i augusti 2008 334 kronor.

Subvention av förnybar el

Publ 2022-04-29

Elcertifikatsystemet infördes den 1 maj 2003 med syftet att öka elproduktion från förnyelsebara energikällor och torv i Sverige. Sedan 2012 är marknaden gemensam för Sverige och Norge. Målsättningen är att gemensamt med Norge öka produktionen av förnybar el med 46,4 TWh före 2030.

Elcertifikatsystemet innebär att producenterna av förnyelsebar el får elcertifikat av staten, som de sedan säljer vidare till kvotpliktiga. En megawattimme el från förnyelsebara energikällor motsvarar ett elcertifikat.

Utfärdade elcertifikat till och med 2021
Vind 26 341 000
Biomassa och biogas 6 162 000
Vatten 2 065 000
Torv 31 000
Sol 255 000
Totalt 34 854 000
Kvotplikt

Publ 2022-04-29

Enligt lagen utgörs kvotpliktiga av:

  • Elleverantörer som levererar el till elanvändare
  • Elanvändare i den utsträckning som de använt el som de själva har producerat, importerat eller köpt på den nordiska elbörsen
  • Elintensiva företag

Dessa kvotpliktiga företag är skyldiga att köpa in ett visst antal elcertifikat, som bestäms av hur stor deras totala elleverans/elanvändning är. Om en elleverantör till exempel säljer 1 000 megawattimmar el och kvoten för året ligger på 15 procent, måste elleverantören köpa in 150 elcertifikat.

När leverantörerna köper elcertifikat för att möta kvotplikterna, drar de på sig extra kostnader, vilka betalas av konsumenterna via deras elräkningar. Samtidigt som elcertifikaten innebär en kostnad för leverantörer och konsumenter får producenter av förnyelsebar el en extra intäkt när de säljer sina certifikat. På så vis stimulerar elcertifikatsystemet produktionen av el från förnyelsebara energikällor.

Marknadspris

Publ 2022-04-29

Elcertifikaten handlas på en marknad och prissätts enligt den grundläggande principen om utbud och efterfrågan. Om det produceras lite el från förnyelsebara energikällor minskar utbudet av elcertifikat. Därmed stiger också priset på dessa certifikat. Det blir då mer lukrativt att producera el från förnyelsebara energikällor vilket kommer att stimulera fler producenter att öka sin förnyelsebara elproduktion. [1]

title Prisutveckling elcertifikat, Ekonomifakta

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


El
Vindkraft (2023-03-31)
Elcertifikat (2022-04-29)
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (2022-03-16)

Elkraftsystem
Elmarknadsdesign (2023-02-25)
Elkraftsystem (2023-01-16)
Kraftvärme (2022-12-15)
Elcertifikat (2022-04-29)

Elpriser
Tyskland (2023-02-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
Bengt Kriström (2022-12-30)
Elcertifikat (2022-04-29)

Fossil el
Elcertifikat (2022-04-29)

Förnyelsebart
Elcertifikat (2022-04-29)

Vindkraft
Vindkraftens skuldkris (2024-04-14)
Vindkraftsparken Stora Middelsund stoppas (2023-08-09)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Vindkraftsersättning (2023-04-27)
Havsvindkraft (2023-04-02)
Vindkraft (2023-03-31)
EU - förnybart (2023-03-30)
Vattenfall (2022-12-25)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Elcertifikat (2022-04-29)
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (2022-03-16)
Priset för grön energy (2022-02-13)
Protester mot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk (2021-07-11)
Fossilfritt kräver utrymme (2021-06-09)
Mer vindkraft skapar problem i framtiden (2021-06-06)

Fotnoter

1) Elcertifikat, Ekonomifakta

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com