Klimatfakta.info

2024-03-22

Klimathandlingsplanen

Innehåll: Citat från skrivelsen | Källor
Regeringens handlingsplan överlämnades i form av en skrivelse till riksdagen.

Regeringen redovisar i klimathandlingsplanen hur det klimatpolitiska arbetet bör bedrivas under mandatperioden inklusive de beslutade och planerade åtgärder som regeringen avser att vidta för att förbättra förutsättningarna för hushåll och företag att fatta de beslut som krävs för att de nationella och globala klimatmålen samt Sveriges klimatåtaganden gentemot EU ska nås.

Planen är en skrivelse riktad till riksdagen. Något beslut tas inte av riksdagen. Planen består av 245 sidor.

Citat från skrivelsen

Publ 2023-12-27

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

"I skrivelsen redovisar regeringen hur det klimatpolitiska arbetet bör bedrivas under mandatperioden inklusive de beslutade och planerade åtgärder som regeringen avser att vidta för att förbättra förutsättningarna för hushåll och företag att fatta de beslut som krävs för att de nationella och globala klimatmålen samt Sveriges klimatåtaganden gentemot EU ska nås. Under den innevarande mandatperioden behöver en rad åtgärder vidtas för att skapa de förutsättningar som krävs för att nå noll nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045.

Även det klimatrelaterade arbete som regeringen avser utföra internationellt och inom EU presenteras." [1]

"3.1 Globala utsläppsscenarier

Enligt IPCC:s sjätte utvärderingsrapport konstateras att ländernas nationellt fastställda bidrag till Parisavtalet (Nationally Determined Contributions - NDC) och ländernas långsiktiga strategier (Long Term Strategies - LTS) har skärpts över tid, men att omfattningen hittills varit långt ifrån tillräcklig. För att vara i linje med 1,5-gradersmålet behöver koldioxid­utsläppen nästan halveras till 2030 jämfört med 2019 och nå nettonoll kring 2050.

IPCC visar att utsläppen 2021 är cirka 60 miljarder ton koldioxidekvivalenter och att de inte minskar. För att sannolikt klara av att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader Celsius fram till cirka 2100, finns enligt FN:s miljöprogram UNEP1 ett utsläppsgap på 23 miljarder ton koldioxidekvivalenter fram till 2030 jämfört med ländernas samlade klimatplaner till Parisavtalet. Liknande slutsatser dras av UNFCCC inför Parisavtalets globala översyn, se figur." [2]

"5.1 EU:s klimatpolitik och Sveriges åtaganden

Regeringens bedömning: Lagstiftningspaketet för att nå EU:s klimatmål till 2030, det s.k. Fit for 55-paketet, styr EU mot snabbt minskande utsläpp. Utsläppsbanan nedåt är tillräckligt brant för att ge EU goda chanser att göra sin del för att Parisavtalets mål ska nås.

Regeringen bör verka för att EU som helhet genomför Fit for 55-paketet med bibehållen ambition och på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt inom EU har skärpts."

Källor

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Fit for 55
Klimathandlingsplanen (2024-03-22)
Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet (2023-11-14)
Kritik mot EUs klimatpolitik (2023-10-23)
Agenda 2030 i praktiken (2023-09-05)
Koldioxiden i atmosfären fortsätter att öka (2023-06-18)
Moderaternas klimatpolitik (2023-04-09)
EU om byggnader (2022-12-14)
Naturvårdsverket (2022-08-02)

NDC
Klimathandlingsplanen (2024-03-22)
NDC - Nationally Determined Contribution (2023-12-03)
Climate Action Tracker (2022-11-08)
UNFCCC (2022-11-04)
Kina (2022-09-16)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)

Regeringen
Klimathandlingsplanen (2024-03-22)
Regeringen om kärnkraftutbyggnaden (2023-11-25)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)
EU-nämnden (2023-03-02)
EU i Sverige (2023-01-26)
Vattenfall (2022-12-25)
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04)
Naturvårdsverket (2022-08-02)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)

Fotnoter

1) Sida 1, Skrivelsens huvudsakliga innehåll
2) Sida 19, Globala utsläppsscenarier

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com