Klimatfakta.info

2021-05-25

Så kan styrmedel minska konsumtionens miljöpåverkan

Innehåll:

Skatter kan minska miljöpåverkan från vår konsumtion. Det är ett av resultaten från Naturvårdsverkets forskningssatsning Styrmedel och konsumtion som just har avslutats.

I slutrapporten Effekter av en klimatskatt på livsmedel (Rapport 6965) visar forskare vid SLU att en klimatskatt på livsmedel skulle kunna ge en minskning av växthusgasutsläppen från livsmedelskonsumtionen med drygt 10 procent. Ungefär 90 procent av utsläppsminskningen beror på att konsumtionen av animaliska produkter minskar.

Skatten skulle också kunna minska annan miljöpåverkan som exempelvis markanvändning, vattenanvändning och förlust av biologisk mångfald.

/Naturvårdsverket

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa


Biologisk mångfald
Biologisk mångfald (2022-12-20)
Cement (2022-12-13)
EU - Restoration (2023-03-30)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
Skogsbruket under angrepp (2021-06-17)

Naturvårdsverket
Koldioxidlagring - CCS (2021-11-22)
Naturvårdsverket (2022-08-02)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.se