Klimatfakta.info

2022-03-20

GISS NASA

Innehåll: Stationsdata | Satellitdata | Administrativa ändringar | Källor
Uppgifter om den globala temperaturen är oftast hämtade från GISS hos NASA.

NASA Goddard Institute for Space Studies (GISS) är ett laboratorium inom Earth Sciences Division (ESD) of National Aeronautics and Space Administrations (NASA) Goddard Space Flight Center (GSFC). ESD är en del av GSFCs Sciences and Exploration Directorate.

Stationsdata

Publ 2022-03-15

GISS använder stationer med långa, konsekvent uppmätta tidsrekord. Detta är en delmängd av hela listan med stationer. Den underuppsättningen av listan över stationer som bidrar till de slutliga produkterna kan ändras något med varje uppdatering, eftersom antalet stationer som tappas på grund av korta temperaturrekord kan minska när nya data läggs till. Observera att som en del av homogeniseringen kasseras alla stationer med mindre än 20 års data (som ses i del (a) i figuren nedan).

Siffrorna nedan visar

  • antalet stationer med rekordlängd minst N år som funktion av N ,
  • b) antalet rapporteringsstationer som funktion av tid,
  • procentandelen av halvklotsytan som ligger inom 1200 km från en rapporteringsstation.

Antal mätstationer Antal mätstationer

Mätningarna inleddes 1880. Antalet stationer var då knappt 500. Sedan ökade antalet till 15000 runt 2010 för att därefter sjunka till dagens 10000.

Vid beräkning av ytan som täcks anges att varje station täcker en yta med radien 1200 km. Det motsvarar att vädret i Stockholm gäller från Umeå, Bergen, Malmö och S:t Petersburg. Med den definitionen täcker mätningar 85 % av norra halvklotet och 70% av södra halvklotet.

James Hansen[1] var chef för GISS när han 1988 talade inför den amerikanska senaten om global uppvärmning och att den med hög säkerhet beror på utsläpp av koldioxid.

Satellitdata

Publ 2022-03-20

Enligt Ole Humlum baseras GISS rapportering på 16.200 interpolerade mätningar av marktemperaturen gjorda med satelliten AIRS. [2] Det AIRS (atmospheric infrared sounder) är ett av sex instrument i NASA:s Aqua-satellit, som sköts upp 2002-05.04. Instrumentet är utformat för att stödja klimatforskning och förbättra väderprognoser. [3]

Administrativa ändringar

Publ 2022-03-15

Humlum påpekar i sin rapport att GISS gör administrativa förändringar av temperaturavvikelser ganska ofta som även påverkar observationer många år tillbaka i tiden. Vissa förändringar från det senaste förflutna kan bero på försenat tillägg av ny stationsdata eller förändring av stationsplats, medan andra förmodligen har sitt ursprung i förändringar av den teknik som implementerats för att beräkna medelvärden från rådata.

Det är helt klart omöjligt att utvärdera giltigheten av sådana administrativa ändringar för den externa användaren av dessa register; det är bara möjligt att notera att sådana förändringar införs ganska ofta, vilket dokumenteras i Humlums rapporter. [4]

Källor

Publ 2022-03-15

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Atmosfären
Hav (2023-05-03)
Vattenånga (2023-05-03)
Judith Curry (2023-03-27)
Ozon (2023-01-13)
Kolcykeln (2022-03-24)
GISS NASA (2022-03-20)

GISS
GISS NASA (2022-03-20)
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22)

James Hansen
GISS NASA (2022-03-20)

NASA
Roy Spencer (2023-01-13)
Arktis (2022-05-25)
GISS NASA (2022-03-20)
Mätning av luftens temperatur (2020-06-22)

Fotnoter

1) James Hansen, Wikipedia
2) February_2022 surface air temperature, Climate4you (pdf)
3) AIRS, Wikipedia
4) A note on data record stability and -quality, Climate4you

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com