Klimatfakta.info

2023-03-30

EU - Restoration

Innehåll: Utvidgning av naturområden | Källor
EU överväger en lag som ska utvidga naturområdena med konsekvenser för byggande, arbetstillfällen, mm. Lagen blir tvingande, dvs EU beslutar om vilka marker som ska utvidgas.

Utvidgning av naturområden

Publ 2023-03-30

EU är på väg att införa ett helt extremt förslag med krav på att återställa olika art- och naturtyper. Alla medlemsländer ska öka denna yta med 5%. Det innebär att den bebyggda ytan i städer måste halveras enligt Byggföretagen. 2,5 miljoner hektar svensk skog behöver tas ur produktionen eller läggas i träda. De samhälliga kostnaderna uppskattas till 100-tals miljarder fram till 2050 och hotas att minska 10.000-tals arbetstillfällen på landsbygden.

title

Den primära anledningen till de katastrofala konsekvenserna är EUs lagförslag, men det har förvärrats av en helt orimlig tolkning av en paragraf av Naturvårdsverket. Där har man skapat referensvärden från förindustriell tid som avviker kraftigt jämfört med övriga medlemsstaterna som gör att Sverige natur ser sämre ut övriga EU-länder.

Kroatien och Bulgarien använder ett betydligt senare referensår och andra kvalitetsbedömningar i sin rapportering. Det gör att all deras skog redan anses ha 100 procent god kvalitet och att de redan lever upp till EU:s obligatoriska procentvärden, enligt EU-kommissionen konsekvensbedömning.

Effekterna på bostadsbyggandet är närmast absurda enligt Byggföretagen. Kravet på att öka den skyddade naturen med 5% innebär att små kommuner med mycket natur måste helt avskaffa tätortsbebyggelsen.

Lagen ger EU makten att bestämma vilka marker som ska skyddas. Vare sig Sverige som land eller lokala myndigheter har har någon rätt att anpassa EUs beslut till de lokala förutsättningarna.

Konsekvensen blir att Sverige förlorar möjligheten att själv välja de viktigaste åtgärderna för naturskydd och naturvård, men också att balansera det med andra samhällsmål som klimatomställningen. Det är kombinationen av Sveriges sätt att bedöma utbredning och kvalitet av naturtyperna och de bindande skrivningarna i förordningen som gör att Sveriges möjlighet att bestämma över markanvändning och samhällsområden begränsas.

Lagförslaget förhandlas nu mellan ministerrådet och parlamentet. Skulle det vinna laga kraft kan EU ställa bindande krav på medlemsländer att återställa olika art- och naturtyper för att säkerställa deras bevarandestatus.

Ett slutligt beslut kan tas i närtid under ledning av Sverige. Den svenska inställningen är att den som ordförandeland inte kan driva egna frågor, utan ska koncentrera sig på att skapa majoritetsbeslut. Det innebär att Sverige saknar någon som värnar Sveriges intressen. [1]

Källor

Publ 2023-06-15

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Biologisk mångfald
Striden om Naturlagen fortsätter (2024-06-16)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
EU - Restoration (2023-03-30)
Biologisk mångfald (2022-12-20)
Cement (2022-12-13)
Skogsbruket under angrepp (2021-06-17)
Så kan styrmedel minska konsumtionens miljöpåverkan (2021-05-25)

Bostäder
EU - Restoration (2023-03-30)

Skog
Skog (2023-08-10)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
EU - Fit for 55 (2023-04-27)
EU - Restoration (2023-03-30)
Biologisk mångfald (2022-12-20)
Våtmarker (2022-11-13)
Lagring av koldioxid (2022-06-15)
Koldioxid från torvmark (2021-06-06)

Skogsbruk
Skog (2023-08-10)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
EU - Fit for 55 (2023-04-27)
EU - Restoration (2023-03-30)
Skogsbruket under angrepp (2021-06-17)

Fotnoter

1) Öppet brev till regeringen: Miljöförslag kan halvera svenska städer, Tidningen Svenskt Näringslivet

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com