Klimatfakta.info

2023-05-30

Agenda 2030

Innehåll: Källor
Agenda 2030 är ett centralt dokument inom EU. Nedan är en sammanfattning av detta dokument.

FN antog 2015 17 globala målen för hållbar utveckling. Resolution har namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, men kallas normalt Agenda 2030. Syftet är att år 2030 uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling världen över.

title Agenda 3020, FNs globala mål för hållbar utveckling

De 17 globala målen har 169 delmål och 244 indikatorer.

 1. Avskaffa all fattigdom överallt i alla dess former överallt
 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition, samt främja ett hållbart jordbruk.
 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.[
 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnor och flickors egenmakt
 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.
 10. Minska ojämlikheter inom och mellan länder.
 11. Göra städer och mänskliga bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.
 15. Skydda, återställa och uppmuntra till hållbar användning av ekosystemen på land, hantera skogen hållbart, bekämpa ökenspridning, stoppa och återställa landdegradering och stoppa förlusten av biologisk mångfald.
 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

FNs kommentar till målen

Målen är integrerade, odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, sociala och miljömässiga. Dessa sammanfattar de globala målens fokus: människorna, planeten, välståndet, freden, partnerskapet.

"Integrerade" betyder att inget av målen kan uppnås på bekostnad av ett annat och att framgång krävs inom alla områden för att det övergripande målet med Agenda 2030 ska kunna uppnås.

Världens regeringar har ett ägandeskap av Agenda 2030 och de Globala målen, till skillnad från Millenniemålen som inte förankrades i staters arbete. Därför är ambitionsnivån högre vad gäller de globala målen.

Varje land ska ta fram nationella indikatorer. Länder väljer hur ofta de vill rapportera sitt genomförande av agendan till FN:s forum för hållbar utveckling (United Nations High-level Political Forum on Sustainable Development, HLPF), som hålls i New York varje år.

Kommande FN-möten

HIGH-LEVEL POLITICAL FORUM 2022, Under the auspices of ECOSOC möts 5 - 15 July 2022 New York

SDG Summit, 18-19 September 2023, NEW YORK

EU

EU tänker genomföra FN:s hållbarhetsmål tillsammans med medlemsländerna. Kommissionen har presenterat 24 "omvälvande strategier" för att målen ska nås.

EU-kommissionen övervakar regelbundet hållbarhetsmålen inom EU utifrån särskilda referensindikatorer och rapporterar om dem. Kommissionen har utvecklat indikatorerna på basis av deras statistiska kvalitet och hur relevanta de är för EU:s politik.

Medlemsländerna ska lämna återkommande rapporter till EU, som i sin tur rapporterar till FN.

Sverige

Sverige lämnade den senaste rapporten till FN 2021. "Sverige ligger långt framme när det gäller att uppnå SDG men vissa utmaningar kvarstår", "Sverige är en av de mest generösa biståndsgivarna i världen"

Källor

Publ 2023-06-09

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Agenda 2030
Agenda 2030 i praktiken (2023-09-05)
Agenda 2030 (2023-05-30)
FN-möte om Agenda 2030 i september 2023 (2023-05-21)
Framtidens toppmöte 2024 (2023-05-21)
Klimatforskning (2023-05-10)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
Våtmarker (2022-11-13)

FN
"FN äger vetenskapen" (2023-11-10)
Agenda 2030 i praktiken (2023-09-05)
Agenda 2030 (2023-05-30)
FN-möte om Agenda 2030 i september 2023 (2023-05-21)
Framtidens toppmöte 2024 (2023-05-21)
Google och FN censurerar sökningarna (2023-05-10)
Svensk klimatpolitik (2022-11-17)
Parisavtalet (2022-11-05)
World Meteorological Organization (WMO) (2022-02-08)

Jordbruk
Bondeupproret i EU (2024-02-07)
EU för återställande av natur (2023-07-13)
Bondeuppror i Nederländerna (2023-07-08)
Agenda 2030 (2023-05-30)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)
Livsmedel (2023-02-15)
Biologisk mångfald (2022-12-20)
Våtmarker (2022-11-13)
Koldioxid från torvmark (2021-06-06)

Fotnoter

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com