Nyheter

Textsök

Innehåll

Logga in

  Klimatfakta.info

2023-02-15

Livsmedel

Innehåll: Livsmedelkris | Mer säd per yta | Ekologiskt jordbruk | EUs jordbrukspolitik | Källor |

Kriget i Ukraina har lett till akut brist på livsmedel i många länder. Men världen produktion av säd ökar snabbt. EU styr i detalj jordbruket inom unionen.

Livsmedelkris

Energikrisen orsakad av kriget i Ukraina har fått många politiker överväga om världen skulle kunna göra en snabb övergång till grön energi som drivs av sol, vind och önsketänkande.

När livsmedelspriserna skjuter i höjden och konflikten hotar en global livsmedelskris, måste vi möta en annan impopulär verklighet: ekologiskt jordbruk är ineffektivt, markhungrigt och mycket dyrt, och det skulle göra miljarder hungriga om det anammades över hela världen.

Mer säd per yta

Mängden odlad spannmål per hektar i Sverige har ökat nästan 6 gånger sedan 1865. Riktig fart blir det från 1945. Och ökningen bara fortsätter. Sedan 1961 har mängden säd per hektar i världen ökat fyra gånger.

title Källa: Långa tidsserier - Basstatistik om jordbruket åren 1866-2020, Livsmedelsverket

Vad det beror på är svårt reda ut. Det beror inte bara på mer koldioxid utan också på mer värme, längre odlingssäsong, bättre metoder, mm

Trots rapporterade översvämningar, torka och annat elände så är det de goda förutsättningarna för odling som dominerar.

Ekologiskt jordbruk

Ekologiskt jordbruk sker efter ett antal principer, mål och praktiska åtgärder med syfte att jordbrukssystemet ska fungera så naturligt som möjligt. Ekologisk odling och ekologiskt lantbruk är enligt KRAV jordbruk som bland annat bygger på lokala, förnybara resurser, där syntetiskt handelsgödsel och kemiska naturfrämmande bekämpningsmedel inte används.

Skördarna är för de flesta grödor lägre. Regelverket för ekologiskt jordbruk skiljer sig mellan länder. I EU bygger regelverket på ett direktiv och produktion som följer direktivet kan märkas med Ekologiskt jordbruk-logotypen.

Ekologiskt jordbruk producerar mellan 29 % till 44 % mindre mat än konventionella metoder. Det kräver därför så mycket som 78 % mer mark än konventionellt jordbruk och den mat som produceras kostar 50 % mer - allt samtidigt som det inte genererar någon mätbar ökning av människors hälsa eller djurens välbefinnande.

Ekologiskt jordbruk upplevs ofta som mer hållbart än konventionellt jordbruk. Vi granskar litteraturen om detta ämne ur ett globalt perspektiv. När det gäller miljö- och klimatförändringseffekter är ekologiskt jordbruk mindre förorenande än konventionellt jordbruk när det mäts per enhet mark men inte när det mäts per enhet av produktion.

Ekologiskt jordbruk, som för närvarande endast står för 1 % av den globala jordbruksmarken, ger i genomsnitt lägre avkastning. På grund av högre kunskapskrav kan observerade skördegap öka ytterligare om ett större antal bönder skulle gå över till ekologiska metoder. En omfattande uppskalning av ekologiskt jordbruk skulle orsaka ytterligare förlust av naturliga livsmiljöer och även medföra höjningar av produktionspriserna, vilket gör mat mindre överkomlig för fattiga konsumenter i utvecklingsländer.

Ekologiskt jordbruk är inte paradigmet för hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet, men smarta kombinationer av ekologiska och konventionella metoder skulle kunna bidra till hållbara produktivitetsökningar i det globala jordbruket.

EUs jordbrukspolitik

EUs gemensamma jordbrukspolitik (GJP) är ett av Europeiska unionens befogenhetsområden. Den gemensamma jordbrukspolitiken påbörjades den 30 juli 1962. Förutom direktstöd för jordbrukare innehåller CAP produktionskvoter, minimipriser och tullavgifter, som framför allt syftar till att hålla priser och produktion över marknadsjämvikt.

Av unionens totala landyta utgörs 47 procent av jordbruksmark och 30 procent av skog. Jordbruks- och livsmedelsindustrin står för sex procent av unionens BNP, 15 miljoner företag och 46 miljoner arbetstillfällen.

Jordbruket är den enda sektorn som helt och hållet finansieras genom unionens budget; andra sektorer, till exempel utbildning, forskning, transport, försvar och hälso- och sjukvård, mottar endast delvis eller inte alls finansiering på unionsnivå. Jordbrukspolitiken utgör följaktligen en stor andel av unionens budget; 2020 stod den för 37,7 procent av unionens budget. Andelen har dock minskat sedan 1984, då den låg på 72 procent.

Den gemensamma jordbrukspolitiken syftar till att säkerställa en hållbar livsmedelsproduktion, en hållbar förvaltning av naturresurserna och en balanserad utveckling av landsbygdsområdena. Unionen har ett regelverk för hur import och export av jordbruksprodukter får ske och hur dessa produkter ska säljas.

Unionen hade tidigare långtgående åtgärder för att intervenera på jordbruksmarknaden, bland annat genom att garantera ett lägsta pris på vissa livsmedel, vilket i vissa fall gav upphov till stora lager av dessa varor. Under 2010-talet avvecklades de flesta sådana åtgärder.

Jordbrukspolitiken innefattar också stöd till landsbygden för utveckling och bevarande. Unionen har även en gemensam politik för fiskeri, vilket innefattar begränsningar för hur mycket fisk som får fångas, minimipriser för fisk, märkning av fisk samt stöd till fiskerinäringen. Unionens politik syftar bland annat till att garantera en fungerande fiskerinäring och att förhindra utfiske.

Sverige fick 2019 10 051 miljoner kronor i bidrag till Jordbruksverket från EU. Totalt fick Sverige EUbirag det året på 15 934 miljoner kronor.

Sverige betalade 2020 avgifter till EU på 8 459 miljoner euro = 94 337 miljoner kronor om 1 euro kostar 11 kr. Bidragsmässigt gick alltså Sverige med underskott på ungefär 78 000 miljoner kronor.

Källor

Mer att läsa

Ukraina
Inga länkar
Spannmål
Inga länkar
Mat
Inga länkar
Livsmedel
Inga länkar
Ekologi
Inga länkar

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Alex Epstein
Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Bilism
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
CGN - China General Nuclear Power Group
Climate Action Tracker
Climate4you
Climate4you Update May 2022
Climate4you: Klimatet juni 2022
Climate4you: Klimatet september 2022
Climate4you: Oktober 2022
Clive Best
COP - Climate Change Conference
COP 26 Glasgow
COP 27
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
Ekonomi
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Elmarknadsdesign
Elsa Widding
Elskatten
Energi
Energimyndigheten: Solceller
Energy Charter Treaty (ECT)
Etanol
EU - Europeiska unionen
EU - hållbart näringsliv
EU - klimattullar
EU - Parlamentet och rådet
EU - Socialfonden
EU - statsstödsregler
EU - svenska ordförandeskapet
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024
EU i Sverige
EU och klimatet
EU om byggnader
EU-kommissionen
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
EUs utveckling
Extinct Rebellion Sverige
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Formas
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Försurning
Gaskraftverk
Geotermisk energi
Germanwatch
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mäts den globala temperaturen?
IPCC
IPCC
IPCC AR4
IPCC AR5
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Isbjörn
Iskärnor
Isotoper
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens historia
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Järnväg och tåg
Kina
Klimatekonomi
Klimatförändring
Klimatkris
Klimatkänslighet
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Klimatstatistik
Klimatupplysningen
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kraftvärme
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Kärnkraft - SMR
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Maths Nilsson
Metan
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Moln
Mätning av luftens temperatur
Mätning av växthusgaser
Natura 2000
Naturgas
Naturvårdsverket
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinioner om klimatet
Ozon
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Reduktionsplikten
Regn, nederbörd
Richard S. Lindzen
Richard S.J. Tol
Roger A. Pielke Jr.
Roy Spencer
Ryssland
Satelliter
Science under attack
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
Skogsbränder
Skogsbränder - historiska och framtida
SMHI
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Storm och orkan
Strålning
Svensk klimatpolitik
Svenska klimatmålen
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen
Svenska kraftnät
Sällsynta jordartsmetaller
Tege Tornvall
Temperatur
Temperaturmätning
Termodynamik
The Great Global Warming Swindle
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
Tyskland
UNEP
UNFCCC
Upparbetning av kärnkraftsbränsle
USAs klimatforskning
Utredningen Rätt för klimatet
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenfall
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Våtmarker
Väder
Värmebölja
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
Växthusgaser
WEF - World Economic Forum
Willian Happer
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Är det lönsamt med solceller?
Öknar
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com