Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2022-05-24

Vetenskap och klimatet

Innehåll: Vetenskap | Klimatforskning | Vetenskap, politik och media | Källor

 Vetenskap
2022-05-24

Vetenskap är ett system av vetenskapliga metoder och teorier som används för att producera ny kunskap.

Sådana vetenskapliga metoder innefattar

  • empiri (experiment, observation, mätning och datainsamling i syfte att pröva hypoteser, teorier, modeller, lagar)
  • deduktion (formulering av nya slutsatser, hypoteser och prediktioner genom logisk slutledning, matematisk härledning av samband och teoretiskt modellbygge) och
  • induktion (formulering av nya hypoteser genom att generalisera utifrån enskilda empiriska data till en större klass av fall)

Vetenskap är sådan forskning (akademisk forskning, industriell forskning, privatforskning, med mera) som har publicerats i vetenskapliga publikationer.

Vanliga publikationskriterier innefattar att arbetet granskats av oberoende referenter och/eller av en opponent vid annan akademisk institution. Granskaren skall kontrollera bedömningskriterier som att argumentationen är saklig, att resultat och slutsatser har ett nyhetsvärde, att publikationen refererar och bygger vidare på annan forskning inom området, samt att systematiska (vetenskapliga) metoder har använts och redovisats på ett sätt så att andra kan reproducera resultaten och bedöma slutsatsernas tillämplighet och tillförlitlighet.

Vetenskap beskrivs som evidensbaserad kunskap, och är inte samma som beprövad erfarenhet, praktikerkunskap och konst.[1]

Forskningsresultatat är per definition inte "sanna" eller "slutgiltiga" utan är en beskrivning av verkligheten som kan ersättas med eller kompletteras av nya forskningsresultet. Det är inte ovanligt att forskning leder till kontroverser vilket gör att ämnet kan behandlas mer utförligt men också att resultatet blir svårt att bedöma.[2]

Matematik, statistik och logik är inte naturvetenskaper i egentlig mening, då dessas teorier inte generellt kan verifieras empiriskt, utan istället är konstruerade med axiom och deduktion (logiska resonemang). [3]

Källkritik är kritisk granskning av källmaterial och bedömning av trovärdigheten av påståenden som ges i en informationskälla. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att bedöma vilka uppgifter från en uppgiftslämnare som är trovärdiga.[4]

Vetenskaplig skepticism är ett förhållningssätt som tar det för givet att vetenskapens metoder är de bästa för att nå kunskap. Tvivel och ifrågasättande anses befogat när kunskap hävdas som inte bygger på vetenskapliga metoder, som står i motsats till väletablerade vetenskapliga fakta eller principer, eller som går bortom vetenskapens gränser.[5]

 Klimatforskning
2022-05-24

Klimatet är ett brett forskningsfält, där det vetenskapliga studierna avser avgränsade delar.

Forskning om klimatet omfattar inte endast naturvetenskap och även samhällsvetenskapliga områden är psykologi, ekonomi, sociologi och antropologi.

FNs panel IPCC bedriver inte forskning utan sammanställer forskningsresultat. Till skillnad mot vetenskapliga publikationer som publicerar forskarens resultat efter granskning, så publicerar IPCC sammanfattningar inom forskningsområden baserat på av redaktionen utvalda forskningsrapporter.

 Vetenskap, politik och media
2022-05-24

Klimatforskningens resultat har stor betydelse för samhällets utveckling. Därför måste forskningens resultat redovisas på ett sätt som är begriplig för politiker och allmänheten. Det sker genom att forskningsorganisationer populariserar sina vetenskapliga resultat. Media ägnar stort utrymme åt forskningen.

Personer som vill forska väljer ämne med goda utvecklingsmöjligheter till fortsatt forskning, bidrag och vetenskaplig stöd. Forskningen bygger på goda relationer till andra forskare inom ämnet och forskaren strävar i början av karriären efter snäva forskningsuppgifter som ger snabbt och säkert resultat.

Forskningsresultat sprids ofta utan att den granskats vetenskapligt. Forskare är vill ha uppmärksamhet kring som forskning då det ökar möjligheter till utökad ekonomiskt stöd.

 Källor
2022-05-24

Fotnoter

Etiketter med länkar

IPCC
Biologisk mångfald (Artikel)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (Nyhet)
Koldioxidlagring - CCS (Artikel)
Modeller, prognoser, scenarier och RCP (Artikel)
Utkast till kommande IPCC-rapport (Nyhet)
Mallen Baker om IPCC AR6 (Artikel)
COP 26 FNs klimatkonferens 2021 (Artikel)
IPCC AR6 (Artikel)
UNEP (Artikel)
Global temperatur 1750-1900
IPCC AR6 WG2 (Artikel)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
Climate4you Update May 2022
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
Ecocide
Ekoextremism
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
Europarådet
EUs regioner
EUs taxonomiförordning
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Foton
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Istider
Jetströmmar
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lagring av koldioxid
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Natura 2000
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Satelliter
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
SMR - Små modulära reaktorer
Solcell
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Strålning
Svensk politik
Tege Tornvall
Termodynamik
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenkraft
Vattenånga
Vetenskap och klimatet
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Yttrandefrihet
Översvämning
Översvämning

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.