Nyheter

Fritextsök

Etiketter

Innehåll

Logga in

Villkor

Om

  Klimatfakta.info

2021-11-20

Global temperatur 1750-1900

Innehåll: Temperatur AR6 | Temperatur från 1850 | Källor

Hur osäkra är uppgifterna om den globala temperaturen 1750-1900 och hur har den mäts? När upphörde den förindustriella tiden?

 Temperatur AR6

I AR6 (ts) anges återkommande för utvecklingen från 1750 till 2019 utan att ange utgångsvärdet år 1750 eller utvecklingen från 1750-1900. Årtalet "1750" används 325 ggr i AR6. Nedan följer några citat från AR6 med kommentar.

Den moderna mätningen av temperaturen fick mer allmän spridning runt jorden kring 1950. [1]

"Global yttemperatur under perioden 1850-1900 används som en approximation för förindustriella förhållanden för överensstämmelse med AR5 och AR6 Special Reports, samtidigt som man erkänner att strålningskrafter har en baslinje på 1750 för början av antropogena influenser. Det är troligt att det förekom en antropogen nettopåverkan på 0,0-0,3 Wm-2 1850-1900 i förhållande till 1750 (medelkonfidens), och från perioden runt 1750 till 1850-1900 skedde en förändring av den globala yttemperaturen på cirka 0,1 °C (sannolikt intervall -0,1 till +0,3 °C, medium konfidens), med en antropogen komponent på 0,0 °C-0,2 °C (sannolikt intervall, medium konfidens)."[2]

Kommentar: IPCC menar sig alltså kunna notera en ökning av den globala temperature med -0,1 till +0,3 °C från runt 1750 till 1850-1900. Det är oklart på vilket sätt denna bedömning gjorts.

"Globala yttemperaturer ökade med cirka 0,1°C (sannolikt intervall -0,1°C till +0,3°C, medelhög konfidens) mellan perioden runt 1750 och perioden 1850-1900, med antropogena faktorer ansvariga för en uppvärmning på 0,0°C-0,2 °C (sannolikt intervall, medelhög konfidens). Denna bedömda temperaturförändring före 1850-1900 ingår inte i AR6-bedömningen av global uppvärmning hittills, för att säkerställa överensstämmelse med tidigare IPCC-utvärderingsrapporter och på grund av det lägre förtroendet för uppskattningen. Det var sannolikt en antropogen nettopåverkan på 0,0-0,3 Wm-2 1850-1900 i förhållande till 1750 (medelhög konfidens), där strålningspåverkan från ökningar av atmosfäriska växthusgaskoncentrationer delvis kompenserades av antropogena aerosolutsläpp och markanvändningsförändringar. Nettostrålningskraften från sol- och vulkanisk aktivitet uppskattas vara mindre än ±0,1 Wm-2 för samma period." [3]

Kommentar: Det förefaller vara så att uppgift om temperaturen före 1900 inte ingår i AR6 bedömning av temperaturökningen fram till idag eller fram till 2100.

 Temperatur från 1850

Abstract

Det historiska yttemperaturdataset HadCRUT ger ett register över yttemperaturtrender och variationer sedan 1850. En ny version av denna datauppsättning, HadCRUT3, har tagits fram; dra nytta av de senaste förbättringarna av havsytans temperaturdatauppsättning som utgör dess marina komponent, och från förbättringar av stationsposterna som tillhandahåller landdata.

En omfattande uppsättning osäkerhetsuppskattningar har tagits fram för att åtfölja data: uppskattningar av mät- och provtagningsfel, temperaturbiaseffekter och effekten av begränsad observationstäckning på storskaliga medelvärden har alla gjorts.

Sedan mitten av 1900-talet är osäkerheterna i globala och halvklotets medeltemperaturer små och temperaturökningen överstiger avsevärt dess osäkerhet. Under tidigare perioder är osäkerheterna större, men temperaturökningen under 1900-talet är fortfarande betydligt större än dess osäkerhet.

Land-ytkomponenten i HadCRUT är härledd från en samling homogeniserade, kvalitetskontrollerade, månatliga medeltemperaturer för 4349 stationer. Denna samling har utökats och förbättrats för användning i den nya datamängden.

2.3.3 Bias error

Termometerexponeringsförändringar Under perioden sedan 1850 har det skett förändringar i design och placering av termometerkapslingar; många tidiga skyddsrum kan skilja sig väsentligt från den moderna skärmen av Stevenson-typ. Det är ibland möjligt att fastställa tidpunkten för förändring genom de homogenitetsbedömningar som diskuterats i avsnitt 2.3.1, men detta är endast möjligt om förändringar på angränsande stationer genomförs vid olika tidpunkter.

Förspänningsfelen i det här avsnittet möjliggör därför en möjlig samtidig ersättning över hela länder med skyddsrum av Stevenson-typ. Den möjliga effekten av sådana förändringar undersöktes i [Parker, 1994], som drog slutsatsen att det fanns en möjlig skillnad mellan 1900 och nutid på cirka 0,2?C på grund av sådana exponeringsförändringar.

Detta utökades senare till en felmodell i [Folland et al., 2001]: i tropikerna (20S-20N) är 1σ-osäkerhetsintervallet 0,2?C före 1930, och minskar sedan linjärt till noll 1950. Utanför tropikerna 1σ osäkerhetsintervall är 0,1?C före 1900 och minskar sedan linjärt till noll 1930. Denna osäkerhetsmodell används här.

Det är troligt att ytterligare förändringar i termometerexponeringen har ägt rum de senaste åren, eftersom skärmar av Stevenson-typ ersätts med aspirerade skyddsrum. Dessa ändringar är dock för nya för att möjliggöra en kvantitativ bedömning av deras effekter och de ingår inte i CRUTEM3-felanalysen.[4]

 Källor

Fotnoter

Etiketter med länkar

IPCC
Biologisk mångfald (Artikel)
Klimatmodellerna överskattar koldioxidens påverkan (Nyhet)
Koldioxidlagring - CCS (Artikel)
Utkast till kommande IPCC-rapport (Nyhet)
Mallen Baker om IPCC AR6 (Artikel)
COP 26 FNs klimatkonferens 2021 (Artikel)
IPCC AR6 (Artikel)
UNEP (Artikel)
Modeller, prognoser, scenarier och RCP (Artikel)
IPCC AR6 WG2 (Artikel)
Temperatur
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur (Artikel)
Luftens temperatur har stigit med ca 0,65 grader sedan 1979 (Nyhet)
Berkelay Earth (Artikel)

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?


Artiklar

Antarktis
Arktis
Atmosfären
Attribution
Batteri
Berkelay Earth
Biogas
Biologisk mångfald
Bjorn Lomborg
Byggnadssektorn
Cement
Center for Industrial Progress - CIP
Climate4you
COP 26 FNs klimatkonferens 2021
Covering Climate Now
El niño
Elcertifikat
Elektrobränsle
Elkraftsystem
Energi
EU - Europeiska unionen
EU och klimatet
EU vill socialisera näringslivet
EUs taxonomiförordning
Extremväder
Facebook om klimatet
Fordon
Fossila bränslen
Fotosyntes
Förenta nationerna FN
Geotermisk energi
GISS NASA
Global Historical Climatology Network - GHCN
Globala temperaturen i atmosfären
Grönland
Grönt stål
Hav
Havsnivå
Henrik Svensmark
Hur mycket påverkar solen jordens temperatur
IPCC
IPCC
IPCC AR6
IPCC AR6 WG2
IPCC: Översvämning
Istider
John Christy
John Hassler
Jordens strålningsbalans
Judith Curry
Klimatförändring
Klimatordlista
Klimatpolitiska rådet
Klimatrealisterna
Klimatskatter
Klimatskeptiker, klimatförnekare
Kol
Kolcykeln
Koldioxid
Koldioxidlagring - CCS
Koraller
Kriget i Ukraina
Källor
Kärnkraft
Lennart Bengtsson
Livsmedel
Mallen Baker om IPCC AR6
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Modeller, prognoser, scenarier och RCP
Mätning av luftens temperatur
Naturgas
NOAA
Nobelpris 2021 för klimatupptäckter
Ole Humlum
Opinionen om klimatet
Parisavtalet
Petroleum, olja
Plast
Priset för grön energy
Regn, nederbörd
Roger A. Pielke Jr.
Ryssland
Sjunker öarna i stilla havet?
Skog
SMR - Små modulära reaktorer
Solen
Solenergi
Solens instrålning till jorden
Solpaneler
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022
Strålning
Svensk politik
Tege Tornvall
Termodynamik
Torka
Tyska energi- och klimatåtgärder
UNEP
UNFCCC
USAs klimatforskning
Utsläppshandel
Vad är klimatfakta.info?
Vattenkraft
Vattenånga
Vindkraft
Vulkaner
Västantarktis
Vätgas
Växthuseffekten
World Meteorological Organization (WMO)
Översvämning
Översvämning

 

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com

.