Klimatfakta.info

2022-12-25

Vattenfall

Innehåll: Regeringen | Riksdagsmotion | Riksdagen och regeringen | Ekonomi | Hybrit | Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark | Källor
Statliga Vattenfall är extremt lönsamt samtidigt som elpriserna skjuter i höjden. Planering av ny kärnkraft bl.a. genom direkt upphandling. Vattenfall investerar stort i Hybrit.

title Vindkraft. Skapat med Dall-E2

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med cirka 19 000 anställda. Det är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna. Företaget är extremt lönsamt med en vinst på 24% av omsättningen.

Regeringen

Publ 2022-12-25

I regeringsförklaringen meddelade sttsministern: "Vattenfall ska få ägardirektiv att påbörja planeringen och upphandlingen av ny svensk kärnkraft."[1]

Regeringen förbereder för en större omläggning av energipolitiken. En central pusselbit rör styrningen av den statliga energijätten Vattenfall.

Vattenfall bör omedelbart påbörja planeringen av ny kärnkraft vid Ringhals och andra lämpliga platser. Ny styrning av Vattenfall, bl.a. genom en ny statsrådsgrupp, med delaktighet från tjänstemän, som får i uppdrag att styra Vattenfall i en riktning mot att bli ledande i utbygganden av planerbar, fossilfri elproduktion, med bl.a. direktiv för upphandling av ny kärnkraft. Styrningen av Vattenfall ska ske enligt gängse principer för statens ägarstyrning. [2]

Riksdagsmotion

Publ 2022-12-25

Mats Nordberg (SD) har lämnat in en motion till riksdagen: Förbättrade förutsättningar för storskalig kärnkraft[3]. I den föreslår han

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten genom Vattenfall eller på annat sätt bör verka för att vara huvudägare och helst helägare av de kraftverk som Vattenfall är ägare i, i synnerhet i nya kärnkraftverk, och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ägardirektiv och samhällsekonomiska uppgifter för Vattenfalls verksamhet och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att begränsa Vattenfalls verksamhet utanför Sveriges gränser och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att om möjligt driva minst en reaktor i Ringhals vidare och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inkludera kraftledningskostnader i jämförelser mellan olika alternativ för byggnation av nya kraftverk och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen och regeringen

Publ 2022-12-25

Riksdagen har beslutat att Vattenfall ska generera en marknadsmässig avkastning genom att affärsmässigt bedriva energiverksamhet och vara ett av de bolag som leder utvecklingen mot miljömässigt hållbar energiproduktion.[4]

Statens ägarpolicy anger ramverket för bolagsförvaltningen och klargör förhållandet mellan ägare, styrelse och ledning. I ägarpolicyn redogör regeringen för sina förvaltningsmandat och sin inställning i viktiga principfrågor.

Ekonomi

Publ 2022-08-05

Ekonomi januari-juni 2022[5]

  • Nettoomsättningen ökade med 34 % (31 % exklusive valutaeffekter) till 107 749 MSEK (80 465).
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 17 610 MSEK (17 308).
  • Rörelseresultatet uppgick till 24 513 MSEK (29 595).
  • Periodens resultat uppgick till 10 295 MSEK (23 635).

Resultatet efter skatt januari-juni 2022 för statliga bolag minskade och uppgick till 31,7 (51,8) januari-juni 2022 miljarder kronor. Resultatförsämringen förklaras framför januari-juni 2022 allt av minskat resultat i Vattenfall och LKAB.[6]

Hybrit

Publ 2022-12-25

Ståltillverkaren Hybrits första anläggning i Gällivare kommer att kosta drygt 16 miljarder kronor, rapporterar Dagens Industri. 5 miljarder vill LKAB, SSAB och Vattenfall att staten ska stå för.

Bolaget Hybrit Development, som samägs av LKAB, SSAB och Vattenfall lämnade i mitten av november in en ansökan om finansiering till Industriklivet - som handläggs av Energimyndigheten.

Enligt ansökan väntas demonstrationsanläggningen för järnsvamp, som ska byggas i Gällivare under 2020-talet, kosta 16,2 miljarder kronor. Anläggningen för fossilfritt stål planeras tas i drift 2026 och nå full produktion 2029. Hybrit vill att staten ska stå för 4,5 av de drygt 16 miljarderna.

Att skattebetalarna ska vara med och finansiera projektet har ifrågasatts av debattörer. LKAB, SSAB och Vattenfall menar dock att stödet är rimligt. [7]

Energimyndigheten beviljade 2018 stöd till Hybrits pilotfas på 528 miljoner kr. Totalkostnaden angavs till 1,4 miljarder och återstoden bekostas av helstatliga Vattenfall (Energimyndigheten 2018) [8] Det innebär att Vattenfall svarade för 872 miljoner.

Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark

Publ 2022-12-25

Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark Blakliden Fäbodberget, som ligger i Lycksele och Åsele kommuner, började byggas 2018 och är nu i full drift. Parken är ett samarbete tillsammans med Vestas och AIP Management, som också är delägare. Blakliden Fäbodberget har en total effekt på 353 MW och kan leverera fossilfri el till cirka 220 000 hushåll. Totalt har parken 84 vindkraftverk och en årsproduktion på 1,1 TWh. [9]

Källor

Publ 2022-08-05

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Hybrit
Gröna stålet krisar (2024-03-04)
Grönt stål (2022-12-25)
Vattenfall (2022-12-25)
Test av vätgaslager i Luleå (2021-06-17)

Kärnkraft
Regeringen om kärnkraftutbyggnaden (2023-11-25)
Överenskommelse om klimatpolitiken inom Tidöavtalet (2023-11-14)
Svensk kärnkraft (2023-08-10)
Regeringens nya energipolitiska mål (2023-07-08)
Tyskland (2023-02-26)
Vattenfall (2022-12-25)
Kärnkraft (2022-12-13)
Miljö (2022-12-13)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Upparbetning av kärnkraftsbränsle (2022-08-21)
SMR - Små modulära reaktorer (2022-04-25)
Kriget i Ukraina (2022-03-08)
Stödet för ny kärnkraft i Sverige rekordhögt (2021-07-14)

Regeringen
Klimathandlingsplanen (2024-03-22)
Regeringen om kärnkraftutbyggnaden (2023-11-25)
Svenska klimatpolitiska handlingsplanen (2023-04-13)
EU-nämnden (2023-03-02)
EU i Sverige (2023-01-26)
Vattenfall (2022-12-25)
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04)
Naturvårdsverket (2022-08-02)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)

Vattenfall
Vattenfall (2022-12-25)

Vindkraft
Vindkraftens skuldkris (2024-04-14)
Vindkraftsparken Stora Middelsund stoppas (2023-08-09)
Vindkraft - Tillverkning (2023-04-30)
Vindkraftsersättning (2023-04-27)
Havsvindkraft (2023-04-02)
Vindkraft (2023-03-31)
EU - förnybart (2023-03-30)
Vattenfall (2022-12-25)
Tyska energi- och klimatåtgärder (2022-08-23)
Elcertifikat (2022-04-29)
Kraftig ökning av vindkraft, solel och elexport (2022-03-16)
Priset för grön energy (2022-02-13)
Protester mot 40 Eiffeltornshöga vindkraftverk (2021-07-11)
Fossilfritt kräver utrymme (2021-06-09)
Mer vindkraft skapar problem i framtiden (2021-06-06)

Fotnoter

1) Regeringsförklaringen
2) Lars Hjälmered (M): Vi ska inte detaljstyra Vattenfall, Altinget
3) Förbättrade förutsättningar för storskalig kärnkraft, Motion 2022/23:729 av Mats Nordberg (SD)
4) Vattenfall AB, Regeringen
5) Finansiell utveckling januari-juni 2022, Vattenfall
6) Rapport för bolag med statligt ägande januari-juni 2022, Regeringen, pdf
7) Statliga miljarder går till fossilfritt stål, tn.se
8) Det "gröna" stålet i Norrland - ett nytt Stålverk 80? magnus henrekson och christian sandström, Nationalekonomi
9) Rapport för bolag med statligt ägande januari-juni 2022, Regeringen

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com