Klimatfakta.info

2023-01-07

EU - statsstödsregler

Innehåll: Givare och mottagare | Olagligt stöd | Lagligt stöd | Anmälningsplikt | Svenska Elprisstödet | EU:s regler om statligt stöd | Europeiska riktlinjer | Källa
EUs medlemsländer får inte ge stöd som kan snedvrida konkurrensen på den inre marknaden.

Statsstöd inom Europeiska unionen är stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, och som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen på den inre marknaden genom att gynna vissa företag eller viss produktion.

Sådant stöd är förbjudet enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, utom i vissa undantagsfall. Stöd som är oförenligt med den inre marknaden kan återkrävas av Europeiska kommissionen och Europeiska unionens domstol och i vissa fall även av nationella domstolar.

Bestämmelser om statsstöd i svensk rätt finns intagna i lagen 2013:388

Givare och mottagare

Publ 2023-01-07

Stödgivare kan vara staten, kommuner, landsting och bolag över vilka dessa har ett dominerande inflytande. Mottagare kan vara offentligägda eller privata bolag eller andra rörelsedrivande juridiska personer.

Olagligt stöd

Publ 2023-01-07

Stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, vilket snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna ett visst företag eller viss produktion är oförenligt med den gemensamma marknaden i den utsträckning som det påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

Enligt etablerad rättspraxis anses handeln påverkas av stöd, som hindrar företag i andra medlemsstater från att etablera sig på den aktuella marknaden. Detta innebär att även stöd till rent lokal verksamhet kan vara olagligt.

Lagligt stöd

Publ 2023-01-07

Förenligt med den gemensamma marknaden är bland annat stöd av social karaktär som ges till enskilda konsumenter och stöd för att avhjälpa skador som orsakats av naturkatastrofer och liknande.

Förenligt med den gemensamma marknaden anses bland annat också vara regionalstöd, stöd för att främja genomförandet av viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse eller för att avhjälpa en allvarlig störning i en medlemsstats ekonomi, stöd för att underlätta utveckling av vissa näringsverksamheter eller vissa regioner samt stöd för att främja kultur och bevara kulturarvet.

Anmälningsplikt

Publ 2023-01-07

Allt statsstöd måste anmälas i förväg till EU-kommissionen, som sedan antingen förklarar att man inte har några invändningar, eller - om man misstänker att stödet är oförenligt med den gemensamma marknaden - inleder en granskning enligt Rådets förordning 659/99. Inga stöd får genomföras innan ett slutligt beslut föreligger.

Svenska Elprisstödet

Publ 2023-01-07

Svenska kraftnät föreslagit att elstödet betalas till näringsidkare och juridiska personer, men med tak som bestäms av EU:s statsstödsregler och som ej får överstiga 2 miljoner euro (drygt 22 miljoner kronor). Då elstödet utgår från vad medelpriset har varit under en 12-månadsperiod betalas det endast ut i elområde 3 och 4.

Energimarknadsinspektionen, Ei, prövar Svenska kraftnäts förslag. Under förutsättning att Ei godkänner vår ansökan kommer regeringen att ansöka om statsstöd hos Europakommissionen. [1]

Energimarknadsinspektionen svarar för att Sverige uppfyller EUs omfattande lagstiftning om el och gas inklusive tillämpningen av statstödsreglerna inom el och gas.

EU:s regler om statligt stöd

Publ 2023-01-11

Bestämmelserna om statligt stöd finns i artiklarna 107-109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, förkortat EUF-fördraget. Bestämmelserna omfattar stöd från offentliga aktörer såsom stat, kommun eller landsting till en verksamhet som bedrivs på en marknad. Ett stöd omfattas av statsstödsreglerna om det uppfyller följande fyra kriterier: 1) stödet gynnar ett visst företag eller en viss produktion, 2) stödet finansieras direkt eller indirekt genom offentliga medel, 3) stödet snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen, och 4) stödet påverkar handeln mellan medlemsstaterna.

Av artikel 107.2 och 107.3 framgår att Europeiska kommissionen kan tillåta statligt stöd som är eller kan vara förenligt med den inre marknaden. Även bestämmelserna om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Artikel 108 innehåller bestämmelser om kommissionens granskning av statligt stöd. Enligt artikel 108.3 ska medlemsstaterna anmäla planer på att vidta eller ändra stödåtgärder till kommissionen. En åtgärd får inte genomföras förrän den godkänts av kommissionen. Detta förbud kallas för genomförandeförbudet.

Av artikel 109 framgår att rådet får, på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet, anta de förordningar som behövs för tillämpningen av artiklarna 107 och 108 och får särskilt fastställa villkoren för tillämpningen av artikel 108.3 och vilka stödåtgärder som ska vara undantagna från detta förfarande.[2]

Europeiska riktlinjer

Publ 2023-01-11

I EU-företagets artikel 93 anges "Stöd är förenligt med fördragen, om det tillgodoser behovet av samordning av transporter eller om det innebär ersättning för allmän trafikplikt."

I EU-företagets artikel 113 (f.d. artikel 93 FEG) anges "Rådet ska enhälligt i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter att ha hört Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén anta bestämmelser om harmonisering av lagstiftningen om omsättningsskatter, punktskatter och andra indirekta skatter eller avgifter, i den mån en sådan harmonisering är nödvändig för att säkerställa att den inre marknaden upprättas och fungerar och för att undvika snedvridning av konkurrensen."

Utöver EU-lagstiftning finns icke bindande riktlinjer, som i många fall ger en tydligare vägledning än EU:s direktiv på energiområdet.

Riktlinjerna är fastställda av antingen EU-kommissionen eller ACER (The European Agency for the Cooperation of Energy Regulators) till annan webbplats. och CEER (Council of European Energy Regulators) till annan webbplats. efter omfattande remissförfaranden, vilket innebär att dessa riktlinjer har en bred acceptans.

Källa

Publ 2023-01-11

Kommentar:

Sänd ett mail till hibratt@gmail.com med dina synpunkter på artikeln och Klimatfakta.info. Kanske har du förslag på ändring eller tillägg? Eller på en ny artikel?

Mer att läsa.


Elprisstöd
EU - statsstödsregler (2023-01-07)

EU
Reduktionsplikten (2023-04-08)
EU - hållbart näringsliv (2023-03-17)
EU - Parlamentet och rådet (2023-03-09)
EU-nämnden (2023-03-02)
EU - Val till parlamentet runt 9 maj 2024 (2023-02-28)
Elmarknadsdesign (2023-02-25)
EU i Sverige (2023-01-26)
Elkraftsystem (2023-01-16)
EU - Climate action (2023-01-15)
EU-kommissionen (2023-01-15)
Swexit (2023-01-12)
EU - statsstödsregler (2023-01-07)
EU och klimatet (2022-12-14)
EU - Socialfonden (2022-12-06)
EU - svenska ordförandeskapet (2022-12-04)
Energy Charter Treaty (ECT) (2022-10-26)
Solpaneler (2022-10-21)
EUs utveckling (2022-09-17)
Yttrandefrihet (2022-06-17)
EUs taxonomiförordning (2022-05-23)
Vattenkraft (2021-12-22)
Stockholm+50 - FN konferens i Stockholm juli 2022 (2021-11-25)
COP 26 Glasgow (2021-11-13)
Utsläppshandel (2021-07-11)
Skogsbruket ska vara nationellt (2021-07-02)
EU vill stoppa engelska TV-program (2021-06-29)
EUs gigantiska fond (2021-06-08)
Plastpåseskatten (2021-05-25)
Copernicus klimattjänst om klimatet i Europa 2020 (2021-04-22)

Statsstöd
EU - statsstödsregler (2023-01-07)

Fotnoter

1) Elstödsförslag med ett maxbelopp till näringsidkare och juridiska personer, Svenska kraftnät
2) Ändringar i lagen om tillämpning av Europeiska unionens stadsstödregler, Riksdagen

Klimatfakta.info
Adm: Hans Iwan Bratt, hibratt@gmail.com